Dunántúli Napló, 1982. február (39. évfolyam, 31-58. szám)

1982-02-06 / 36. szám

Javuló játékkal sikeres bemutatkozás Melbourne-ben Magyar válogatott-Victoria Állam válogatottja 2-0 (1-0). 10 000 néző, vezette: Bram Bridge. Góllövők: Bodonyi, Pö­löskei. A magyar válogatott az aláb­bi összeállításban szerepelt: Kakas - Szántó, Kerekes, Garaba, Tóth J. — Sallai, Tö- rőcsik (Moldván 60. p.J, Csong­rádi — Bodonyi, Kiss (Izsó 60. p.), Váradi (Pölöskei 60. p.). „Hazai hangulatban" kez­dődhetett a játék, mivel a kö­zönség nagy részét magyar szurkolók tették ki, akik azután harsányan buzdították a mesz- sziről érkezett játékosokat. Az 5. percben már megszületett az első gól: Csongrádi vitte fel a labdát, középről két védő kö­zött, mesterien indította a ki­robbanó Bodonyit, aki egyből (először ért labdához) 15 m-ről a kifutó kapus mellett a kapu közepébe emelt (1-0). A ma­gyar válogatott jól adogatott, egyértelmű mezőnyfölényben játszott, de a gyors vezetőgól után eléggé lassú volt a játé­ka, jellemző, hogy húsz perc is eltelt, amíg a hazaiak kapusá­nak, Olivérnek dolga akadt, ekkor Sallai jó beadását húzta le a berobbanó csatárok elől. Fordulás után a 60. percben bekövetkezett cserékkel, első­sorban Moldván és Pölöskei lendületével sokkal gyorsabb, veszélyesebb lett a magyar vá­logatott játéka. A 65. percben jobb oldali szabadrúgás után Moldván nagy erejű, 20 m-es kapáslövésé éppen csak elke­rülte a bal sarkot. A 80. perc­ben mintaszerű akció futott, Tóth tálalt Pölöskei elé, aki ki­lépett a védők között és 15 m- ről a kifutó kapus mellett a bal sarokba nyeste a labdát (2-0). A mérkőzés után Mészöly Kálmán szövetségi kapitány és Mezey György edző is egyér­telműen állapította meg, hogy frissebb, lendületesebb játékot mutatott a csapat, lényegesen javult a sydney-i torna óta. Többen jelentős formájavulás- ról tettek tanúbizonyságot. Katzirz, Nyilasi és Rab sérü­lése miatt nem játszott. A nemzetközi torna másik mérkőzésén a Vojvodina (amely szerdán 1-0-ra kikapott Ade- laideban Dél-Ausztrália válo­gatottjától) ezúttal sem rúgott gólt, a SM Hellassal 0-0-ra végzett. A melbourne-i nemzetközi torna szombati játéknapján a főmérkőzést ausztráliai idő sze­rint 21.15 órai kezdettel a ma­gyar válogatott a Vojvodina ellen játssza. • Az Ú. Dózsa labdarúgó- csapata legutóbb a kolumbiai Nedellinben lépett pályára és 2-1 (1-1) arányban nyert a Deportivo-Pereira profi együt­tes ellen. Látogatás a Budapest Sportcsarnokban ^ Az elmúlt hetekben oly sokat láttunk, hallottunk, olvastunk sportéletünk új, nagyszerű, hi­vatalos nyitásra váró létesítmé­nyéről, a Budapest Sportcsar­nokról, hogy zavarban voltam a minap, amikor a Magyar Ur­banisztikai Társaság bemutató látogatást szervezett ide a tag­jai részére. Ugyan mit is lehet még írni róla? — tűnődtem. Az­tán elszállt minden gondom, amikor ott álltam szemtől szem­be az óriással, majd még in­kább, amikor a második eme­leti körfolyosóról kitekintve a Népstadiont láttam az odave­zető széles, szobrok övezte út­tal. Most itt, a csarnok galériájá­ról kitekintve — miközben hall­gatom a bemutató szöveget, miszerint milyen jó is, hogy nem fejezték be a stadion le­látóját, mert így legalább be lehet innen látni oda —, pró­bálom sorravenni, mi is van most ezen a területen. Köny- nyebb a „leltár", amikor a leg­felső szinten a majdani kiállí­tóteremben vagyok (miközben zúdul rám az eszméletvesztő hőség — most szabályozzák a klímaberendezést!) és egy ha­talmas fotótablót nézek: légi felvétel a területről. Hát lás­suk akkor a „leltárt”. Szóval a régi sportcsarnok (ki emlékszik még óz eredeti nevére: Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnok?), a Millenáris, aztán a Népsta­dion, a kisstadion, az olimpiai csarnok, a körcsarnok, a KSI uszodája és tornacsarnoka, sza­badtéri pályák, vívóterem ... és ez. * Kis csoportunk bent áll a küzdőtér közepén, s miközben Vukovich Miklós, a Középület­tervező Vállalat építésze, a lé­tesítmény tervezőgárdájának egyik vezetője az adatokat is­merteti, lenyűgözve forgoló­dunk, s tekintetünk mindunta­lan a magasba fúródik: a Tető- szerkezet impozáns látványától nehéz szabadulni. Száz méter­nél nagyobb átmérő, vastraver­zek logikus szövevénye, keskeny technológiai hidak, fényszórók és hangszórók serege... Az utóbbiak egyhuzamban döntik magukból a hangokat óriási erővel, most „tanítják” őket az összhangzatra. Valamivel ké­sőbb a szerkezetet közvetlen közelből, a fent levő szerélőer­kélyről szemlélhetjük és a lát­vány innen talán még lenyű- gözőbb. Ha egy ilyesmi egyál­talán szép lehet, hát ez bizony az. És a szerkezet szövevényén át jól belátható a lelátó és a küzdőtér. (A tetőről még any- nyit, hogy kb. 70 cm belengé- se van, s tervezik, hogy a ha­talmas külső felületet befogják a napenergia hasznosítására.) * Tovább figyelem a tervezőt: 1977-ben született az elhatá­rozás, 1978-ban indult a terve­zéssel a kivitelezés. Mibe ke­rült? — volt akkor a legfőbb kérdés, hiszen mindenki tudta: rengetegbe. A KÖZTI kimondta: 1,7 milliárd. Az Állami Tervbi­zottság 2 milliárdot ajánlott meg. A kivitelező esküdözött: 2,5 milliárdnál kevesebből le­hetetlen kihozni. Aztán az ÉVM döntött: légköbméterenként 4 ezer forint, azaz 1,7 milliárd — a teljes létesítményre. Most, amikor a végelszámolás ké­szül, úgy tűnik, hogy 60-70 mil­liót meg is takarítottak. * Tudom, nem kerülhetem el mindezek után, hogy néhány jellemző adatot le ne ír­jak, miután tudjuk mór, hogy mibe került a csar­nok. Tehát maximum: 12 500 néző fér el. (Az ülőhe­lyek egy része teleszkóposán betolható a lelátó alá, ami­kor szükség van a rekortán burkolatú futópályára — ilyen kiegészítő ülésrendszert tervez­tek valamikor a pécsi sportcsar­nokhoz is, de ebből semmi sem lett, megmaradt viszont a lelátó ily módon ügyetlenné vált formája.) Az épület legna­gyobb átmérője 127 m, a ma­gassága 24,2 m. A parkettával borított küzdőtér 45x90 m alap- területű, a parketta eltávolítá­sa utón kialakítható jégpálya 30x60 m-es. A futópálya pont 200 m (ill. annál 3 cm-reí rö- videbb), így az összes európai fedett pálya közül ez felel meg leginkább a szabványnak. Fent a karzaton 300 újságírói mun­kahely van, a sajtóközpontban 24 telefonfülke és 16 telexké­szülék segíti az események gyors tudósítását. Ezenkívül van még 24 tv-kameraállás, a vilá­gítás pedig olyan, hogy min­dent színesben lehet közvetíte­ni. A csarnok három alapvető funkciócsoportnak felel meg: nemzetközi előírásokat kielégí­tő színvonalon az összes terem- sportoknak: nagy tömegeket vonzó kulturális és szórakoztató rendezvényeknek; társadalmi és politikai tömeggyűléseknek, összejöveteleknek. Ezeknek megfelelően változtatható a belső tér, s a különféle célokat szolgálja a technikai berende­zés. * Az emeletről történt kipillan- tóskor elmondták: a Népsta­diont és a csarnokot olyan út­rendszer köti össze, amely a gyalog közlekedőket tökélete­sen különválasztja a járművek­től. A csarnok körül érzékel­hető ez a legjobban: a közúti• szint fölött levő közönségbe­járati szint közvetlen kapcso­latban van a metró Népsta­dion-megállójával, amely viha­ros gyorsasággal elszív(hat)ja a közönséget. Elmenőben hadd említsem még azt a létesít­ményt, amiről eddig nem volt szó. Itt magasodik a csarnok tőszomszédságában, s nélküle egy ilyen sportlétesítmériy- együttes — hivatalosan: Nép­stadion és Intézményei — elkép­zelhetetlen: a szálloda. A Bu­dapest Sportcsarnokkal együtt készült el a 900 ágyas Hotel Stadion, ami áprilistól már le is van kötve fizetővendégek szó. máira. Hársfai István I Kedves ügyfelünk1 Ha igénybe kívánja venni a CSÉB szolgáltatásait, keresse fel munkahelyének í biztosítási megbízottját, ú ahhoz az ÁB-fiókhoz irányítja önt, amelynél a biztosítását kezelik Ott megkapja. a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást nyújtanak további tennivalóiról. Kérjük, a CSÉB tagsági könyvét se feledje el magával vinni. Alapos tájékozottság őrs kárrendezési A hétvége sporteseményei A Bp. Honvéd kosárlabda­csapata Pécsett Folytatódnak a HDNK-mérkdzések Vasárnap újabb mérkőzése­ket játszanak a Hétfői Du­nántúli Kupáért labdarúgó­csapataink. A PVSK Szekszár- dot fogadja Pécsett, Mohács- Véménd Siklóson, a Kaposvá­ri Rákóczi Dombóváron, a Komlói Bányász Sellyén ven­dégszerepei.- Javuló játékot várunk a fiúktól - mondotta Szőke Gá­bor, a PVSK labdarúgó-szak­osztályának vezetője. — Hét közben szerdáit sok hibával játszott csapatunk Mohácson. Egyetlen pozitívum volt a já­tékosok nagy akarása. Vasár­nap ismét elfoglalja helyét csapatunkban Szabó és Szűcs. Némethet sajnos műteni kell, rá sokáig nem számíthatunk, Horváth és Lingl is még csak lábadoznak. Siklóson nagy érdeklődés előzi meg a Mohács-Véménd TE elleni találkozót. Csordás István, a Siklós edzője biza­kodó. , — Nagy küzdelmet várok, remélem, a fiúk megszorítják az NB ll-es Mohács-Véménd gárdát. Igyekszünk tisztes eredményt elérni, remélem, ez sikerülni fog. A mérkőzést va­sárnap délelőtt fél 11-kor kezdjük. A kosárlabda NB I. hétvégi műsorán rangos mérkőzések szerepelnek. Szombaton a PVSK a sokszoros magyar bajnokcsapatot, a Bp. Hon­védőt fogadja a városi sport­csarnokban, vasárnap a Va­sas Izzó lesz a vasutasok el­lenfele, ugyancsak Pécsett. A PVSK női csapata is Pécsett mérkőzik, a vasutas lányok Szegeden ellenjavítani szeret­nének. Az U. PEAC férficsa­pata is kettős mérkőzést vív. Szombaton Eger ellen van esélyük a pécsieknek a győ­zelemre. Szamosi Nándor, a PVSK edzője így beszélt csa­pata hétvégi programjáról.- A Honvéd kitűnő formá­ban van, a legutóbbi rang­adón 38 ponttal nyertek a kispestiek a Ganz-MÁVAG ellen. Előre azért nem adjuk" fel a mérkőzést. Vasárnap d Vasas Izzó ellen, nem titko­lom, nyerni szeretnénk. Buda­pesten néhány ponttal győ­zött . az Izzó, most a hazai környezetben, ha a fiúk ki­játsszák jó formájukat, ma­guknak biztosíthatják a győ­zelmet. A 6. hely megszerzé­séért játszunk, a Vasas Izzó, Körmend és Sopron (idegen­ben) elleni mérkőzéseink kö­zül ehhez kettőt meg kell nyernünk. A kézilabdázók szombaton délután és vasárnap délután a városi sportcsarnokban a Dunántúli Napló Kupáért ját­szanak, a röplabdázók terem- kupa-mérkőzéseit az Öz ut­cai általános iskola és az 506-os Szakmunkásképző In­tézet tornatermében bonyolít­ják le. nniisoR SZOMBAT, FEBRUAR 6. KOSÁRLABDA. NB I. mérkőzé­sek: PVSK—Bp. Honvéd férficsa­patok, városi sportcsarnok 15.00. U. PEAC—Eger férficsapatok, POTE-csarnok, 14.00. NB II. mér­kőzés: Dombóvári Vasutas—Pécsi Postjás, férficsapatok, PVSK-csar- nok 11.00. KÉZILABDA. Dunántúli Napló Kupa mérkőzések. Városi sport- csarnok. MEZŐGÉP—PMSC, női I. osztály 17.00. Nagyharsány—-Leö- wey, férfi III. osztály, 17.45. Nagy- harsány—Konzum, női II. osztály, 18.20, Sportiskola—Radnóti, női II. osztály, 18.55, Siklós—Mecsekná- dasd, férfi III. osztály, 19.30. Ko­marov Kupa: helyosztó mérkőzé­sek, Komarov Gimnázium, 14.00. A Pécs városi teremkupa női mér­kőzései, városi sportcsarnok 8.00. VASÁRNAP, FEBRUÁR 7. LABDARÚGÁS. Hétfői Dunántúli Napló Kupa mérkőzések: PVSK— Szekszárd, PVSK-páiya 14.00. Sik­lós—Mohács-Véménd, Siklós 10.30. Dombóvár—Kaposvári Rákóczi, Dombóvár 14.00. Sellye—Komlói Bányász, Sellye 10.30. Steinmetz Kupa mérkőzések: Villány—Bere- mend, Beremend, 10.00. Siklós— Püspök boly, Beremend, 11.45. Gázmű—Nagykozár, Gázmű-pálya 10.00. Vasasi Bányász—PMSC ifi II. Gázmű-pálya 11.45. ' Szigetvár— Szentegát, Szigetvár, 10.00. Szen- tegát—Somogyapáti—Pata, Sziget­vár 11.45. Komló—Sásd, Ifjúsági stadion, 10.00. Steinmetz SE—U. PEAC, ifjúsági stadion 11.45. Zsol- nay—Postás, Postás-pálya 10.30. Szederkény—Boly, Szederkény 10.30. Somberek—PMSC ifi I. Pa- lotabozsok, 10.30. KOSÁRLABDA. NB I. mérkőzé­sek: PVSK—Vasas Izzó férficsapa­tok, városi sportcsarnok 11.00. PVSK—Szeged, női csapatok, váro­si sportcsarnok 9.30. U. PEAC— BSE, férficsapatok, POTE-csarnok, 11.00. ATLÉTIKA. A PMSC fedett pá­lyás atlétikai versenye, Tüzér ut­ca 9.30. RÖPLABDA. Teremkupa-mérkő- zések. Őz utcai általános iskola 8.00, és 506-os Szakmunkásképző Intézet Építők úti tornaterme 8.30. KÉZILABDA. Dunántúli Napló Kupa mérkőzések: városi sport- csarnok. Vajszló—Mohács, női II. osztály 14.00. István-akna II.—Nagy-,, harsány, férfi III. osztály. 14.35. Radnóti—Nagyharsány, női II. osz­tály 15.10. Komló II.—Boly, férfi I. osztály 15.45. PMSC II.—BTC női I. osztály 16.30. Komló—öreg­fiúk férfi 1. osztály 17.15. PMSC— U. PEAC, női I. osztály 18.00. István-akna—Mecseknádasd, férfi II. osztály 18.45. U. PEAC II—Sik­lós, férfi II. osztály 19.20. Dózsa öregfiúk—Sportiskola Hl. osztály 19.55. Baromfifeldolgozó II.—Leö- wey, férfi III. osztály 20.30. Koma­rov Kupa helyosztó mérkőzések: Komarov Gimnázium, 9.00. Elmarad a sítúra és az autós verseny A B. m. Természetbarát Szö­vetség ezúton értesíti az érdek­lődőket, hogy a február 7-re körlevélben meghirdetett nyílt sí-túra kedvezőtlen hóviszonyok miatt elmarad. * Technikai okok miatt elma­rad a február hatodikóra terve­zett orfűi autós ügyességi ver­seny. Az Autóklub Baranya me­gyei Szervezete a versenyt ké­sőbb bonyolítja le. Visszalépett az István-aknai Bányász Az István-aknai Bányász be­jelentette a Megyei Labdarúgó Szövetségnél, hogy visszalépte­ti csapctát a megyei I. osztályú bajnokságtól. Az István-aknai- ak ifjúsági, serdülő csapataikat sem szerepeltetik tovább. A Steinmetz Kupa vasárnapi mér­kőzését is lemondta az István- aknai Bányász. Dunantait TlQPlO Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallama Erzsébet Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf* 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000, 19 óra után: 15-726 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hóra 34,— Ft negyedévre 102,— Ft fél évre 204,— Ft egy évre 400,— Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133—2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom