Dunántúli Napló, 1982. február (39. évfolyam, 31-58. szám)

1982-02-01 / 31. szám

I Tizennégy millió turista Magyarországon Róth fejjel „úr” volt a PMSC 16-osán belül. A linziek elleni mérkőzésen ezúttal is ment az osztrák csatár elöl. Arató László felvétele A PMSC lett a tornagyőztes PMSC—VÖEST Linz 3-0 (0-0) A Pécsújhegyen, vasárnap lejátszott két mérkőzéssel befe­jeződött a labdarúgó Dunántúli Napló Kupa. A zárónapon mind a PMSC, mind pedig az NK Osijek háromgólos győ­zelmet aratott, igy azonos gólkülönbségük miatt a 11-es rúgások döntöttek a pécsiek javára, ők lettek a tornagyöz- tesek. ­láthassa. Az előbbrelépést kell szolgálja az a törekvés, hogy bővítsék a hétvégi program- ajánlatok körét, a határ­menti idegenforgalmi értékek, a kulturális programok fokozott értékesítését, mégpedig kisebb nyereséggel, ezzel azt bizonyít­va, hogy a szervezett turizmus előnyt élvez az egyéni utazás­sal szemben. A tanácsR>zás résztvevői ismerkedtek az épülő új magyar szállodalánccal, meglátogatták a Hotel Hyatt Atrium két hó­nap múlva átadásra kerülő, cso­dálatos Duna-parti egységét, látogatást tettek a Hotel Fó­rumban és a Hiltonban működő kaszinóban. Elismeréssel nyilat­koztak az osztrák támogatással épülő szállodákról és Buda­pesten szerzett tapasztalataik­ról. A tizenkettedik tanácskozást Ohridban tartják. Dr. Takács József • Előny a szervezett turizmusnak Az elmúlt héten rendezték meg tizenegyedik alkalommal a hazai és a jugoszláviai ide­genforgalmi szakemberek kö­zös tanácskozását a Margit­szigeti Thermál Hotelben A visszatérő találkozás célja a kölcsönös tapasztalatcsere, az új idegenforgalmi létesítmé­nyek megismerése, kétoldalú üzleti tárgyalások folytatása, az együttműködésben felmerült problémák rendezése, valamint a következő év együttműködé­si feladatainak meghatározása. A tanácskozásnak egyik évben nálunk, másik évben Jugoszlá­viában, az adott ország uta­zási irodáinak szövetsége a há­zigazdája. Jugoszlávia az elmúlt évben kilencvenmillió éjszakára látta vendégül a világ turistáit és kö­zel kettő és félmilliárd dollárt forgalmazott A számok mögött jelentős erőfeszítés és fogadó­kapacitás fejlesztése húzódik meg. Magyarországon mintegy tizennégymillió turista fordult meg és ebből másfél millió ju­goszláv állampolgár volt. Ezen belül mindössze 17 000 fő vett részt a szervezett utazásban és 26 000 éjszakát töltött el ná­lunk. A magyarok átlag 6,5 na­pot tartózkodnak kint, a jugo- szlávok másfél napot töltenek el nálunk. Fentiek azt mutqtják, hogy — kölcsönös előnyök alapján — közös megoldásokkal kell elfo­gadhatóbb arányokat kialakí­tanunk. A harmadik piacon is közösen kell ajánlatainkkal megjelenni. Itt vannak mór eredmények: a világpiacon 16 javaslat közül 12 közösen ajánlja országainkat. A két szö­vetség üzletpolitikai célkitűzései sokban azonosak. így ez év­ben szorosabb együttműködés várható a fogadóbázis növelé­sében, a programok nagyobb választékában,„a jobb regioná­lis reklámban, a közös fellépés­ben a tengeren túli piacokon, valamint a turisták pénzköltési lehetőségeinek bővítésében. A kétnapos, kétoldalú tár­gyalások során az utazási iro­dák képviselői jó megállapodá­si alapot készítettek1 elő az idei együttműködés meghatáro­zásához. Tény, hogy a szerve­zett idegenforgalomnak kell a gazdasági előnyöket élveznie és hozzá kell járulnia a megnöve­kedett szabadidő felhasználá­sához. Ennek feltétele, hogy az utazási irodák piackutatással és információcserével ismerjék meg az utazási igényeket és tudatára kell ébredjenek, hogy különböző jövedelmű embere­ket kell kiszolgáljanak. Az uta­zási szokásokat szezonális ked­vezmények adásával keli be­folyásolniuk Mindezek mellett szükséges, hogy a konvertibilis valutabevé­telek növelésére vonatkozó fel­adatokban egymást a két or­szág segítse, sőt harmadik part­nerként Ausztriát is be kell kap­csolni. Közösen elérhető, hogy a tengeren túlról érkezőket mindhárom ország vendégül a labdát, (öngól.) (1-0). Ez­után beindult a PMSC-henger. A 60. percben Lőrincz kiugrat­ta Nagyot, aki a jobb össze­kötő helyéről, 9 méterről a ki­mozduló kapus mellett a háló­ba helyezett. (2-0). Két perc múlva‘újfent Lőrincz villogott, egy parádés csel után Nagyot hozta helyzetbe a 16-oson be­lül, amikor a jobbszélsőt Ul­mer és Hódíts kollektiven sza­bálytalanul a sárba rántották. 11-esi A büntetőt Dárdai érté­kesítette. (3-0). Rögtön utána Róth a rendes játékidőben is eldönthette volna a kupa sor­sát, de elképesztő helyzetben, szinte a gólvonalon hibázott. Az első félidőben egyenran­gú partnere volt a PMSC-nek a VOEST Linz, a második fél­időben jelentősen feljavult pé­csi csapat azonban a későb­biekben akár féltucat gólt is lő­hetett volna. A vendég együt­tes külföldi sztárjai (Gogh, Flindt) jól szervezték a játékot, a sima vereség nem az ő szám­lájukra irható. Az egy nap alatt jelentős formajavuláson átesett PMSC a sok helyzeté­ből csak hármat értékesített, de a 11-es rúgások miatt igy is elnyerte a kupát. Horváth László Hideg ... meleg ... langyos... Tanácstalan a pécsi állatkert barnarriedvéje. (Tudósításunk a 2. oldalon.) Sport, sorokban Ök huszonnégyen Szögön lóg a szöges cipő öt „királyt” keresünk Kikapott a magyar labdarúgó-válogatott A pécsi kosarasok fekete napja az NB l-ben Pécsújhegy, 1200 néző. V.: Horváth L. PMSC: Bodnár — Schulteisz (Vigh), Torna, Ráth, Brezniczky — Morvái (Gallai), Dárdai, Lőricz — Nagy, Mé­száros, Kardos (Radios). VÖEST Linz: Fuchsbichler — Gogh (Schill), Hódíts, Ulmer, Bauer — Kreuz, Flindt (Gert), Zellho- ler — Wartinger, Werner (Gre- goritsch), Haider (Zellinger). A 15. percben Haider egye­dül törhetett kapura, de a 16-oson belül kisodródva Bod­nárba lőtt. Három perc múlva Nagy húzott el a jobb szélen, ügyesen begurított, Mészáros közeli perdítését Fuchsbichler szögletre tenyerelte. Az első negyedóroi, furcsának mondha­tó megilletődése után a PMSC magára talált, több gördülé­keny akciót vezetett. A 30. percben egy formás pécsi tá­madás után Dárdai távolról nem sokkal lőtt a kapufa fölé. A VÖEST Linz is igyekezett, en­nek jeleként 9 perc múlva Flindt nagy helyzetben 8 mé­terről balról Bodnár kapuja előtt keresztbe rúgta a labdát. A szünet után a 47. percben pontrúgásból váratlanul meg­szerezte a vezetést a PMSC Lőrincz jobb oldali szög­leténél Hodits fejjel két lépés­ről a saját kapujába csúsztatta A tartalomból: MEGÖLTE AZ APJÁT * DÁCIA A BALATONBAN * MÉRLEGEN A MAGYAR FILM * AZ APOKALIPSZIS FEKETE LOVASA * DIVATSZAKVÁSÁROK PÉCSETT XXXIX. évfolyam, 31. szám 1982. február 1., hétfő . Ara: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Idegenforgalmi konferencia Budapesten • Elfogadhatóbb arányokra van szükség • Közös fellépés a tengerentúli piacokon

Next

/
Oldalképek
Tartalom