Dunántúli Napló, 1982. január (39. évfolyam, 1-30. szám)

1982-01-10 / 9. szám

1982. január 10., vasárnap Dunántúlt napló 5 Az 1848-as szabadságharc előtti években a Gömör megyei Csetnekről Pécsre jött Mada­rász András, az ottani vashá­mor örököse. Azért jött ebbe a mecsekaljai városba, mert Csetneken a vasérc feldolgozá­sához nem volt szén, Pécs kör­nyékén viszont gazdag szén­telepeket találtak. A magyar ipar fejlesztése érdekében meg­alapította a pécsi—csetneki vasgyári egyesületet és Pécsett, 1848-ban vasgyárat alapított. Ezt a magyar szabadságharc szolgálatába állította. „Ma­darász András — olvassuk róla az egykori feljegyzésekben — a pécsi—csetneki vasgyár igaz­gatója és főrészvényese is je­lentkezett hadi szállításra. Hi­vatkozott arra, hogy Pécs szá­mára ágyút szerelt fel, golyót öntött, a nemzetőrség számára dzsidiát is készített, sőt ágyúk öntését és fúrását is képes vál­lalni. mert megvan hozzá a felszerelése. Kiváló külföldi munkásai is vannak, akiket fel­tétlenül Foglalkoztatni akar, 6000 pft. kölcsönt kért három évre 4 százalékos kamatra, és Madarász Viktor Pécsett (A festő halálának 65. évfordulójára) ennek fejében ágyút, golyót, vasúti sínt (!) hajlandó szállí­tani. Az Országos Honvédel­mi Bizottmány hajlandó volt a szerződés megkötésére." Fia: Madarász Viktor, az alig .18 éves pozsonyi joghall­gató, 1848-ban, a szabadság- harc kitörésekor a sorozóbizott­ságnál jelentkezett. Közhonvéd­ként kezdte, majd hadnagy lett és mindvégig harcolt. Utána Csetneken, a szénapadláson rejtőzött el a portyázó osztrák katonák elől. Később kocsisnak öltözött, és elindult Pécsre, hogy felkeresse itt lakó szü­leit. Apja kívánságára Pécsett folytatta jogi tanulmányait, de az ecset, a festőművészet min­dennél jobban érdekelte. Pé­csett egy Pósa Gusztáv nevű arcképfestőnél tanult festeni. Közel három évi pécsi tar­tózkodása alatt sokat festett, de képeinek java része elkalló­dott. Nemrég került elő „Fiú arcképe", 1852 című, kismére­tű képe, amelyen már felfedez­hetők a tehetség jelei. A pécsi Janus Pannonius Múzeumban még ma is őrzik Madarász Vik­tornak Gutenbergről, a könyv- nyomtatás feltalálójáról készült, egész alakos, nagyméretű fest­ményét. Ezt 1870-ben, vagy Párizsban, vagy Pesten festette apja pécsi nyomdája részére. Még pécsi tartózkodása alatt sokat foglalkozott a „Kuruc és labanc”, valamint „A bujdosó álma” témájával, de ezek meg­festésére csak akkor került sor,' amikor Pécsről eltávozott és Bécsben beiratkozott a festé­szeti akadémiára. A bécsi ha­tóságok ezt túl „rebellisnek” találták, sőt Prottmann, az ak­kori rendőrfőnök a kép címét „Két testvér”-re javíttatta ki. A császárvárosból Párizsba ment, ahol teljes egészében bontakozott ki tehetsége. Ma­darász „Jézus az olajfák he­gyén" című festménye olyany- nyira sikerült, hogy azt a pá­rizsi kiállításon maga Napó­leon császár vette meg. A pécsi evangélikus egyház- község 1879-ben Székelyt és Madarászt kérte fel egy oltár­kép megfestésére. A végleges megbízatást Madarász Viktor kapta1, aki a párizsi mintára festette meg „Jézus az olajfák hegyén" című oltárképet. Madarász Viktor jelentősége azonban nem a fent felsorolt képekben rejlik. Ö arról híres, hogy nemzeti és történelmi fes­tészetünk egyik legnagyobb mestere. Azoknak a képeit örö­kítette meg, akik a magyar nép szabadságáért, független­ségéért, társadalmi elnyomás alóli felszabadításáért küzdöt­tek. Megfestette: Dózsa György, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Zrínyi Miklós, Teleki Blanka, Leöwey Klára alakját. Pusztai József Á magyar fotográfia története Szilágyi István: Fényképezőgép- ember Mint már hírt adtunk róla, Tény-kép címmel a magyar fotográfia 140 éves történetéből nyílt kiállítás a Mű­csarnokban. A hatalmas anyag 1200 alkotással repre­zentálja a fotóművészet hazai megszületésének, kibon­takozásának, sikereinek és kudarcainak krónikáját. Nyitva január 31-ig. Tóth István: Nehéz út volt Török László: Család, 1971. A Barcsi Borókás Munkácsi Márton: Karikatúra-fénykép Escher Károly: Razzia után reggel 5-kor Sötétzöld égerek, vaskos töl­gyek, fehértörzsű nyírek alkotta sűrű erdő magas fala övezi a füves, néhol kopár-homokos pusztát. A közepe táján ágas­kodó, pusztuló gémeskút szinte magához vonzza az erre járót. Odaballagok, körülnézek és megfog a táj hangulata. Lebi­lincsel különleges szépsége, ér­dekessége. A vén kút hatalmas, megvi­selt itatóvályúja, a környező növényzet alakulása bizonyítja, hogy legelő volt valamikor e tájék. A legeltetés megszűnésé- vel fokozatosan tért hódít a boróka, ez az örökzöld, szívós növény. A szemlélő előtt előre­nyomuló hadseregnek tűnik az ezer és ezer tűlevelű fa. Távo­labb, a sötét erdőfal előtt több méter magas borókacserjék oszlopai, kúpjai és bizarr alakú csoportjai, közelebb mind ki­sebb és kisebb borókabokrok, elöl pedig a néhány araszos, vagy még kisebb csemeték se­regei ágaskodnak, küszködve a laza homoktalajjal és a magas fűvel. A kút közelében magas, te­rebélyes akácfa tornyosodik. Törzsét villámcsapások haso­gatta árkok barázdálják, vas­kos, korhadó ágait az idő és a madarak vájta üregek tarkítják. Körülötte az évtizedek alatt le­száradt, lehullott ágak labirin­tusa és tüskés galagonyabok­rok homálya rejti az ott élő ál­latokat. E százados fa kedvenc leszállófájává vált a környék madarainak, hiszen nagyszerű kilátóhelyet és pihenési lehető­séget nyújt nekik. Koronáján — mint valami természetes szín­padon - sorra jelennek meg a közel s távol élő madarak. Mondhatni, bemutatkoznak a szemlélőnek. A kút káváján ülve hosszan figyelem az elém táruló jele­netsorozatot. Bűnügyi történetek Baranyából A besurranó tolvaj A Pécsett, 1966 augusztus —szeptemberében több beje­lentés érkezett a bűnügyi osztályra: ismeretlen tettes magánlakásokba besurranva1, pénzt lopott. . . A tolvaj áruló nyomot nem hagyott. A nyomozó rendőr­százados gyerekeket, felnőt­teket, postásokat, kémény­seprőket, pénzbeszedőket kérdezett ki, de nem sike­rült a tettes kilétére bizo­nyítékot beszerezni. Egyik este bement a Kórház téri borkóstolóba. Ott egy pécsi lakos elmondta, hogy egy 55—60 év körüli, jól öltözött nő az utóbbi napokban gyak­ran megjelent, egy két po­hár bort „lehajtott”, de utána gyorsan el is távozott. Az ismeretlen nő közben el­maradt, nem látogatta a borkóstolót. A beérkezett adatok alapján M. Ilona volt, nemrég jött ki a börtönből. Korábban besurranásos lo­pásokat követett el. Hol le­het? Váratlan fordulat: meg­szűntek -a bejelentések. M. Ilona ismeretlen helyen van. A nyomozó többször is be­ment o borozóba. Minden­képpen meg akarta tudni, hol rejtőzik a tolvaj. A negye­dik napon az egyik vasutas, aki szintén rendszeresen lá­togatta a borozót, a nyomo­zóhoz fordult: kézre került a besurranó tolvaj? — Még nem. — Lehet, hogy „kacsa”, de azt hallottam, a tolvaj már nem tartózkodik a városban. Holnapra megtudom, hol van. — Ha megfelel, akkor hol­nap 5 órakor találkozha­tunk — mondta a nyomozó. — Rendben, tehát holnap, itt. Másnap a nyomozó és a férfi találkozott. — M. Ilona, okit már olyan régóta keres a rendőrség, Nyugotszenterzsébeten, az egyik jómódú polgárnál tar­tózkodik. Nem tudom a ne­vét, csak annyit tudok felő­le, hogy elvált ember és sze­reti a fehérnépet... A nő három—négy napja van ott. — Főtörzsőrmester elvtárs! — mondta o rendőrségen a nyomozó. — Vidékre indulunk! Október volt. A fák levelei sárgultak, barna-vörös szí­nűek lettek. A gyanúsított a szőlőhegyen volt, éppen szü­retelt. A gépkocsi a hepe­hupás. keskeny, sáros föld­úton csigalassúsággal má­szott. Hangos volt a prés­ház a jókedvű szüretelőktő!: megterített asztalnál vacso­ráztak. Párolgott az illatos birkagulyás. Amikor M. Ilona a nyo­mozót meglátta, csak ennyit mondott: — Lebuktam, uraim! Biztos úr, megihatom a boromat? Kinéz vagy 6 mázsa a vén fejemre . . . Másnap az őrizetes a ki­hallgatásnál csendesebb volt, nem fűtötte a falusi tőkebor. A besurranó tolvaj a „bal­hékat" egymás után „köp­te". A 17 rendbeli lopásból érdemes egy-kettőt megem­líteni. Szigetváron a tolvaj be­surrant egy családi házba, 4000 forintot ellopott. A káro­sult nem tett feljelentést. A gyanúsított megmutatta, hogy honnan vitte el a pénzt. A károsult fiatalasszony M. Ilo­nához lépett. — Asszonyom! Köszönöm, hogy megmutatta, honnan lopta el a pénzt! — A férjét hívta, telefonon: itt van a nő, aki a pénzünket ellopta. Nem kérem a pénzt sem visz- sza, nem is kívánom, hogy büntessék meg. A gépkocsiban a tolvaj la­posakat hallgatott. Várat­lanul megszólalt: — Százados úr! Még nem mondtam el mindent. Pé­csett, a Mátyás király utcá­ba menjünk, mert ott is van olyan ház, ahová bementem és pénzt vittem el. A házat megismerem, kutya' jó fejem van, csak az a baj, hogy ilyenre használom . . . A tolvaj ment elöl, föld­szintes lakás konyhájába lé­pett be, a konyhaszekrény­hez ment és azt mondta, hogy onnan lopta el a 300 forintot. — Ugye százados úr, iga­zat mondtam. Én vagyok bű-' nős? Nem büntetést érde­melnék, hanem jutalmat. A pécsi járásbíróság, mint visszaesőt, többrendbeli lo­pásban mondta ki bűnös­nek és 5 évi szabadságvesz­tésre ítélte. Jeli József Búbos banka hordja szorgal­masan az élelmet fiókáinak. Fekete-fehér-tarka szárnya, pompás rőtbarna, sisakszerű fejdísze után akár trópusi ma­dárnak is vélhetné az ember. Gyors röptű gerle húz a fa felé. Néhány pillanat és már az egyik száraz ágon turbékol. „Zsürrürü-zsürrürü" hallatszik a magasból a hosszan elnyújtott csicsergés. Verébnyi madár ül a csúcson. Zöldessárga ruhája élénken villan a napfényben. Innen a neve: zöldike. A galagonyabokron vörös­barna kábátos tövisszúró gé­bicspár. Érdes, csettegő hang­gal őrzik házuk táját. ívelő röpüléssel érkezik az egyik vastag ágra egy fekete­fehér, vörös sapkás madár. Ha­marosan felhangzik szaggatott kopácsolása. Nagy tarkaharkály ácsolja csőrével a redves, pud- vás fát, hogy hozzájuthasson a bujkáló rovarokhoz. Hét, feketének tűnő, rigó­nagyságú madár szádja meg az akácot: seregélycsalád. Hangjuk csicsergés és füttyen­tések keveréke. Olykor hűen utánozzák más madárfajok énekét is. Nagy madár evez át alacso­nyan légterünkön. Egér van a csőrében. Fiókáinak viszi a táplálékot az egerészölyv. Füs­tifecskék, mint apró vadászre­pülők támadják röptében, de rájuk sem hederít. A technikai kultúra hatására a kipusztulás szélére sodródott ragadozó ma­dárállományunknak talán ez az eqyetlen faja, amelynek népes­ségcsökkenése nem folytatódik. És sorra megjelenik a le­szállófán a puha, bagolytolla­zatú kis nyaktekercs, a trillázó énekű erdei pityer, a nagyfejű, vaskos csőrű meggyvágó, a sárgamellényes széncinege, összesen 14 madárfaj, másfél óra alatt! Valami mozdul a lábam mel­lett. Fényes-fekete szemű, szür­ke állatka bújik ki föld alatti járatából. A mezei pocok indul esti élelemszerző útjára. Mesz- sziről, az erdőből váltakozó erősségű, hosszantartó pirregés hallatszik: megszólalt a lap­pantyú. Az éjszakai bogarakkal, lepkékkel táplálkozó, rejtett életű madár most kezdi meg vadászatát.. . Alkonyodik. Be kell fejeznem a madárszemlét. E sokszínű, érdekes madárse­reg nem valamely emberektől elzárt tájon, de éppen a kirán­dulók számára fenntartott terü­leten vonult fel előttünk. A Barcsi Borókás tájvédelmi kör­zetben, az autós pihenő köze­lében figyeltük, meg őket. Igaz, hazánkban nem láthat­ják az óriás struccot, a rózsa­színű flamingót, vagy a kon­dorkeselyűt. De elgyönyörköd­hetünk a magyar föld értékeit képviselő, nekünk kedves, sok­féle madárban és egyéb ál­latban, növényben. Csak csönd­ben, türelemmel, a természet szeretetével közelítsünk hozzá­juk. Dr. Marián Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom