Dunántúli Napló, 1981. november (38. évfolyam, 300-328. szám)

1981-11-06 / 305. szám

u Dunántúli Tlaplö 1981. november 6., péntek Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LÉNÁRD I nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.35 — nyugszik 16.20 órakor. A Hold kél 14.03 — nyugszik — órakor. Ö tvenöt évvel ezelőtt, 1926. november 6-án vette o fővá­ros tulajdonába — és a BSZKRT saját kezelésébe — a fogaskerekű vasutat. A Szabadság-hegyre kirándulók ma is kedvelt fogaskere­kűjének pólyája a Városmajortól a Diós-árok mentén ha­ladt a Széchenyi-hegyig. 1873-ban Cathry Szaléz Ferenc boseli vállalkozó kapott megbízást a gőzüzemű fogaskerekű vasút létesítésére. 1874. július 24-én indult meg a világon harmadik ilyen rendszerű vasút. A pálya hossza 2,8 kilo­méter, magasságkülönbsége o két végpont közt 259 méter volt; 1890-ben hosszabbították meg vonalát az akkori Sváb­hegytől a Széchenyi-hegyig. Harminchat éven át csupán nyáron közlekedett rendszeresen, de 1910-től — o budai hegyvidék benépesülésének előrehaladásával — bevezették o téli üzemeltetést is A fogaskerekűnek nagy szerepe volt a hegyvidék fejlődésében, hiszen a személyszállításon kívül építési anyagokat, más szállítmányokat kocsival együtt fel tudott vinni a hegyre. Miután 1926-ban o részvénytársaság koncessziója lejárt, a fogaskerekű a főváros tulajdonába került. Az 1970-es évek elején megtörtént a teljes rekonstrukciójo, kicserélték a jár­műparkját is. Jelenleg o BKV villamosvasúti üzemága kere­tében működik. Harmincéves az ÉLISZ 1981. NOVEMBER e PÉNTEK Új épületbe költözött a pécs váradi nagyközségi pártbizott­ság. A helyi építő szövetkezei által kivitelezett egyszintes épület — q Liszt Ferenc utcá­ban — ünnepélyes használat­ba vételére tegnap délután 3 órakor került sor. Az átadáson részt vett Lukács János, az MSZMP Baranya megyei Bi­zottságának első titkára is. ♦ Jogi tanácsadás Szerkesztőségünkben (Pécs, Hunyadi út 11.) ma délután 5—6 óráig díjtalan jogi tanácsadási tartunk ♦ — 190 tonna kenyér ké­szül a kettős ünnepre a Baranya megyei Sütőipari Vállalat pékségeiben, A kenyér több mint egyhar mada alföldi és burgonya- pelyhes, ezen kívül még 270 000 darab péksüte­ményt is sütnek. A hajrá­ban az átlagos napi mennyiség több mint két­szeresét gyártják és tér mékeiket a megye váro­saiba 13, vidéki települé­seire legkésőbb 15 óráig kiszállítják a pénteki na­pon. SZÍNHÁZ Három évtizedes jubi­leumát ünnepelte tegnap a Pécsi Épület- és Lakás- karbantartó Ipari Szövet­kezet. Arra a két tucatnyi szakemberre emlékeztek, akik 1951. október else­jén összeadták szerszá­maikat a közös boldogu­lás reményében, de szót ejtettek az azóta megtett útról is. Jelenleg 250-en dolgoznak a szövetkezet­nél, árbevételük megha­ladja a 70 millió forintot. Nagy lépés volt a közel­múltban a Felszabadulás úti központi telephely ki­alakítása, mellyel felszá­molták a szétszórt egysé­geket. Az ÉLISZ fő tevé­kenysége a fogyasztói szolgáltatás, valamint épü­letfenntartás, építés és szerelés. A tegnapi ünnepségen mintegy száz törzsgárda- tag jelent meg az Eszék étteremben, melynek so­rán az alapítók és legjob­bak kitüntetéseket vettek át. ♦ — Egy csokor illatos ibolyát és nyíló rózsát sze­dett tegnap Imre napro kiskertjében Kálmán Já- nosné Pécs, Radnics utca 5/1. sz. alatti lakos. Ta­valy augusztusban virág­zott legkésőbben a kerti ibolya, most azonban — a szokatlanul szép őszi időben — még november elején is bimbós. A tulaj­donos arra számit, Erzsé­bet napra ezek a bimbók is szirmot bontanak. Nemzeti Színház: Haramiák (este 7 órakor) Ajtay bérlet. Kamaraszínház — a MÉV Ság- vári Művelődési Házban: Ka viár és lencse (este 7 órakor) Madách bérlet MOZI Petőfi: Korai darvak (4) Haza­térés (6, 19) Kossuth: A cárlány és a hét dalia (2) A katona és az ele­fánt (4) Óvakodj a törpétől (6. 8) Park: Oblomov néhány napja (4) Kicsi a kocsi, de erős (7, 9) Tanárképző Főiskola: Vágtass lovam (5) A naplopó (f8) Rá­kóczi: Hét tonna dollár (5,7) Fekete Gyémánt: Piedone Egyiptomban (4, 6) Jószeren­csét: Ideiglenes paradicsom (4, 6) Vasas, Május 1.: üze­net az űrből (fő) Mohács: Egy pisztoly eltűnik (6, 8) Komló, Zrínyi: A szőke indián (4, 6) A homok asszonya (8) Komló, Május 1.: A megrög­zött (f5, f7) Szigetvár: Szov­jet filmek fesztiválja: Kocká­zat (fó) Mephisto (8) Siklós: A kölcsönkért gyufa (5, 7) Dunaszekcső: A dunai hajós (5) Kezedben a kulcs (7) Har­kány: Előttem az élet (7) Boly: Modern Robinson és családja (7) Pécsvárad: Gázolás (7) Sásd: Mentolos ital (7) Sely- lye: Naplemente délben (7) Szentlőrinc: Ellopták Jupitei fenekét (7) Villány: Egy zseni, két haver, egy balek (7) KOSSUTH RADIO 8.27: Vizsgál dr. Pszicho comb. Romhányi Sándor és Szabó János mérnökkel és Fruttus Levente pszichológus­sal beszélget Gazdy Dénes. 8.37: Nicaner Zabaleta hárfá- zik. 8.55: Nemzetiségeink ze­néjéből. 9.34: Száll az ének I. 10.05: Hétszinvirág. 10.35: Dzsesszfelvételekből. 11.00: Vi­lágszínházi magazin. 12.35: Hétvégi Panoráma. 13.54: Elő világirodalom. 14.13: Magyar operaénekesek operettszere­pekben. 14.44: Magyarán szól­va .. . 15.10: Monteverdi: Scherzi musicali. 15.28: Domi­nó. 16.05: Pauk György (he­gedű) és Sebestyén János (csembaló) Bach-felvételeiből. 16.34: Mi volt akkor? Hangos­naptár. 1917 október. 17.13: Népdalgyűjtő úton Bartók Bé­la nyomában. 17.38: ünnepi köszöntő. Elmondja Méhes La­jos, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja. 17.53: Győ­zelmes énekek. 19.15: Látoga­tás a Tbiliszi Operában. 20.15: Örökzöld dallamok. 21.11: A Karamazov testvérek. Rádiójá­ték. 22.20: Tíz perc külpoliti­ka. 22.30: Új Melódia leme­zeinkből. Közben: 23.00: Ver­sek. 23.06: Az Új Melódia le­mezeinkből folytatása. 0.T0: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népi zene. 8.20: Tíz perc külpolitika — ism. 8.33: Operettrészletek. 9.21: Har­Ülést tartott a KISZ Baranya megyei Bizottsága Tegnop délelőtt tartotta a KISZ Baranya megyei Bizottsága soros ülését. A napirenden szerepelt kér­dések igen fontos témákat érintettek: ilyen volt pél­dául az amatőr művészeti mozgalom megyei helyze­tének megtárgyalása. Je­lentés hangzott el az idei nyári vezetőképző táborok tapasztalatairól, s a KISZ megyei Bizottságának idei nemzetközi kapcsolatairól is. Ugyanakkor megvitat­ták az 1982-es külügyi ter­vet is. Végül a Baranya megyei Ifjú Gárda pa­rancsnokság 1981 82. évi képzési programját tár­gyalták meg. ♦ — Oktatók klubja. A pécsi Pollack Mihály Mű- szaki Főiskolán néhány évvel ezelőtt az oktatók klubot alapítottak, ahol — a főiskola más dolgozói­val együtt — időszerű szakmai kérdésekről tájé­koztatják egymást Csütör­tökön este dr. Novotny Iván adjunktus számolt be bécsi útjáról, ahol o fotógraméterek nemzet­közi találkozóján vett részt. Ezek a szakemberek egy olyan új műszaki eljárást alkalmaznak, amellyel lé- gifelvételek alapján meg állapítható egy-egy épü­let, műtárgy pontos mé­rete. ♦ Közlemények A DDGáz értesíti a lakossá­got, hogy november 9-én, hét­főn megkezdi a György és Miklós utcai gázvezeték építé­sét a Vilmos utcától keletre, a kivitelezés előreláthatólag egy hónapig tart, teljes útlezá­rás mellett. •k A DDGáz értesíti a lakossá got, hogy gázvezeték rekonst­rukciós munkák miatt novem­ber 9-én reggel 6 órától no­vember 14-én déli 12 óráig a Verseny utcát a tehergépjár­mű forgalom elől lezárja. Cél­forgalomra nyugati irányból a Kapacs utcáig, keleti irányból a Laskó utcáig igénybe lehet venni. A személygépkocsik a Laskó és Kapács utcákon ke­resztül közlekedhetnek, igy a forgalomterelés idejére a Las­kó utca kétirányú lesz, vala­mint mindkét utcában várako­zási korlátozás lép életbe. * 1981. november 9—12-ig (hét­főtől csütörtökig) a Pécsi Épi tőipari Szövetkezet építési munkálatok miatt a Kulich Gy. utca 14. sz. épület és a Mere­dek utca közötti szakaszt lezár­ja. Ezért a Kulich Gyula utco ezen a szakaszon zsákutca lesz. * Pécsi Távfűtő Vállalat érte­síti a t. fogyasztóit, hogy f. hó 6-án Pécs Úránvárosban, 7-töl 14 óráig az Ybl M. u. 9., 8., 12 A/B, 39-es dandár u. 2., 4., és a Körösi Cs. S. u. 3., 5., 7., 9., 11. sz. épületekben a távfűtést és a használati me- leg viz-szolqó Itatóst szünetelteti, szakasztolózár elengedhetetlen cseréje miatt. T. fogyasztóink szives türelmét és megértéséi kérjük. Kerámia plasztikák Safranek Károly kiállítása Safranek Károly 1923. május 24-én született Bu­dapesten, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán festészetet és szobrásza­id tanult, később a düs­seldorfi Művészeti Akadé­mián folytatta tanulmá­nyait. Jelenleg ugyanitt szabadfoglalkozású festő­ként és keramikusként él, ahol a Népfőiskola kerá­mia, rajz- és festészeti ta­gozatának docense. Számos nyugatnémet ki- állításon mutatta be mű­veit, alkotásaival a ma­gyar közönség először ta­lálkozik pécsi kiállításán, ahol 58 kerámia plaszti­kát állít ki, melyek leg­főbb jellemzője geomet­riai szerkesztettségük, a négyzet, a kör, a kocka és a gömb alapelemeiből, illetve ezek szegmentálá­sából épített tárgyak ma­gabiztos technikai bizton­sága. A kiállítást 1981. no­vember 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor nyitja meg dr. Takács István egyetemi tanár, a POTE Szemklinikájának igazga­tója. A bemutató megte­kinthető 1981. november 29-ig, naponta 10—18 óráig, kedd szünnap. (P S.) — Vetélkedő volt a va- sasi munkásklubban. Az elmúlt hét végén zajlott le a vasasi munkásklub­ban a Mecseki Szánba nya Vállalat üzemeinél fúrási tevékenységet vég­ző szocialista brigádok vetélkedője. A Nagy Ok­tóberi Szocialista Forra­dalom 64. évfordulója tisz­teletére rendezett szellemi versenyen bányaművelési, bányabiztonsági, földtani, fúrás, és fúrógép-ismere­tekből összeállított kérdé­sekre kellett válaszolni c résztvevőknek. A legjobb eredményért járó első di­jat a zobáki csapat — Katona András, Kalmár István és Fehér Zoltán — vehette át. ♦ a rendőrség kérése A Siklósi városi és járási Rendőrkapitányság közbizton­sági és közlekedési osztály közlekedési alosztálya kéri azoknak a személyeknek tanú- kénti jelentkezését, akik 1981. október 12-én 17 óra 30 perc­kor Siklós belterületén, a Fel- szabadulás utcában történt ha­lálos közúti balesetet látták, vagy azzal kapcsolatban felvi­lágosítást tudnak adni. Jelentkezni lehet levélben Siklós, 7801 Batthyány utca 7., vagy telefonon a 115-149/104 számon. ♦ — Mohácsi László népi iparművész kiállítása nyí­lik meg ma délután 17.45 órakor Hímesházán, a kör­zeti művelődési ház ga­lériájában. A KPM dolgozóinak vetélkedője Ötödik alkalommal rendez te meg tegnap délelőtt fizikai állományú dolgozói részére ki­irt szakmai és politikai vetél kedöjét a KPM Pécsi Közúti Igazgatósága. A mohácsi üzemmérnökség tanácstermében hat — öt fős — csapat üli asztalhoz, hogy összemérje tu­dását szakmai munkavédelmi, KRESZ, valamint a magyar és világirodalmi történelmi és sporttörténeti témakörökben. A szellemi torna csapatgyő­zelmét a harkányi üzemmér­nökség csapata (Kocsmái Zsolt, Kőhegyi László, Molnár Gyula, Szkrajcsics Béla, Szté- vics Márk) szerezte meg 649 ponttal, a 633 pontot elért mo­hácsi és a 622 pontot össze­gyűjtő pécsi üzemmérnökség csapata előtt. Az egyéni ver­seny győztese a pécsi Gyaraki József, második a harkányi Kőhegyi László, mig a harma­dik a pécsi Kordik Ferenc. A vetélkedő ayözteseit tárgy- és pénzjutalomban részesítették a szellemi torna rendezői. ♦ — Általános iskolai ta­nárok a bányában. Az el­múlt héten emlékeztek meg -a komlói Kenderföldi Általános Iskola nevelői és a Kossuth-bányaüzem szocialista brigádjai arról, hogy közel egy évtizede kötöttek együttműködési szerződést. Ez alkalomból az iskola vezetői, tanítói, tanárai ellátogattak a bányaüzembe, ahol alá­írták az újabb egy évre szóló szerződést. Ezt kö­vetően az iskola dolgozói leszálltak a bányába, hogy a helyszínen ismer­kedjenek a bányászok munkájával.------.A RÁDIÓ-----­É S TELEVÍZIÓ müsorAbOl mine perc alatt a Föld körül. 10.00: Zenedélelőtt. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Né­pi muzsika. 13.15: Orvosi ta­nácsok. 13.20: Fúvószene. 14.00: Kettőtől ötig. 17.00: Lé­pések az egészségért. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Moszk­vai slógerkoktél. 18.56: Éle­tem. III. rész. 20.00: Régi nó­ta, híres nóta. 20.33: Közve­títés a Honvéd Kupa nemzet­közi ökölvivóversenyről. 20.50: ünnepi vacsora után. A Ma­gyar Rádió márványtermében. A Rádió Kaborészínházának közéleti vendégei fehér asztal mellett. Ism. 22.00: Népdal­csokor. 22.25: Kellemes pihe nést. HARMADIK MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Az Amadeus vonósnégyes jó tszilc 11.05: Szimfonikus zene. 13.12: Csajkovszkij: A Pikk Dáma. Háromfelvonásos opera. Köz­ben: 14.16: Könyvszemle. 14.26: Az operaközvetítés foly­tatása. 16.05: Lehet-e többet keresni? 16.30: Az orosz zene- kutatás. 16.56: Zenekari mu­zsika. 17.48: Romantikus mu­zsika. 19.05: Nemzetközi kap csolatok a XX. században. 19.35: Tip-top parádé. 20.05 A Collegium aureum kamara zenekar játszik. 21.35: Verdi- áriák. 22.03: Prokofjev: D-dúi hegedűverseny. 22.25: Lenin és a forradalom. Irodalmi össze állítás szovjet költők verseiből 23.C0: Sáry László műveiből. PÉCSI KÖRZETI STÚDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenés ki vánsógok^ 17.25: A bírói gya korlatból. Riporter: Felső Pál. 17.30- Tallózás Mohács zenei múltjában. Bojtár László soro­zata. IX/1. 17.40: Beszélges­sünk . . . Szabó Mária soroza­ta. 17.50: Ritmikus percek. 18.0C- Dél-dunántúli híradó. 18.15: Tónczene. 18.30: Szerb- horvát nyelvű műsor. Hírek, tu dósítások. — Szomszédaink életéből. Klaics Milica eszéki riportműsora. — Az eszéki rá­dió szólistái énekelnek. — Hanglemeztárunk újdonságai. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek. — Kulturális magazin: Nemzetiségi könyvtárak, könyv­tárosok. Hetényi Árpád riport ja. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.20: Tévétorno — sz. 8.25: Magyar nyelv. Ált. isk. 1. o. — s/. 8.45: Fizikai kísérletek. I. oszt. — ism. 9.00: Hipp- hopp. Óvodások műsora — ism . sz. 9.30: Magyar iroda­lom (ált. isk. 1—4. o.) sz. 10.05: Rajz. Ált. isk. 1—4. o. — sz., ism. 10.30: Osztályfő­nöki óra. Ált. isk. 3—4. o. — ism. 14.10: Magyar nyelv — ism., sz. 14.25- Rajz — ism., sz. 14.45; Magyar irodaion) — ism., sz. 15.20: Aki mer, az nyer. Matematikai rejtvénymű­sor 5. osztályosoknak. II. rész. 15.55: Hírek. 16.00: Az ember felemelkedése. Angol filmso­rozat. XIII/1 rész. A kezdetek — ism., sz. 16.50: öt perc me­teorológia — sz. 16.55: Rek­lám. 17.05: Semper Drezdában NDK rövidfilm — sz. 17.35: A háború hosszú útjai. Magyarul beszélő szovjet filmsorozat. 111/3. rész: Napfelkeltekor. 18.25: Északi nappalok, napfényes éj­szakák. Portréfilm — sz. 18.55: Reklám. 19.05: Tévétorna — sz. 19.10: Esti mese — sz. 19.20: ünnepi köszöntő. Elmondja Méhes Lajos, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja — sz. 19.30: Tv-hiradó — sz. 20.00: Szeszélyes évszakok. Szórakoztató magazin — sz. 21.05: Szép magyar tánc. Ját­szóház — sz. 21.10: Hangver­seny a stúdióban. A Magyai K itü ntetések Az OKISZ elnöksége o Nagy Októberi Szocialista Forradalom 64. évforduló­ja alkalmából eredményes munkásságuk elismeréséül Bayer lózselnének, a Mo­hácsi Ruházati Szövetke­zetek szabászának, Báty- kai Lászlónak, a Pécsi Fa­ipari Szövetkezet MEO vezetőjének, Cörgény Jó­zsefnek, a Mohácsi Építő­ipari Szövetkezet főköny­velőjének, Cungl Józsel- nek, a Pécsváradi Építő­ipari Szövetkezet gépko­csivezetőjének, Hegedűs Jánosáénak, a Pécsi Tem­pó Szövetkezet termelő dolgozójának és Nagy Dezsőnek, a Villamosipori és Gépjavító Szövetkezet műszaki vezetőjének, Deer Ferencnek, az Épület- és Lakáskarbantartó Ipari Szövetkezet műszaki osz­tályvezetőjének a „Szövet­kezeti Ipar Kiváló Dolgo­zója" kitüntetését ado­mányozta. A kitüntetést az OKISZ elnökének megbí­zásából Haász József, a Baranya megyei KISZÖV elnöke adta át tegnap. * Soós Gábor mezőgaz­dasági és élelmezésügyi államtitkár szerdán a MÉM-ben kitüntetéseket adott át. Nyugdíjba vonu­lása alkalmából a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetésben részesült — többek között — Salamon Gyula, a Baranya megyei Agroker Vállalat igazga­tója. A A MÉM Kiváló Munká­ért kitüntetésében része­sültek: Gáspár Ferenc malom-üzemvezető, Szeke­res Ambrus szervezési osztályvezető és Szegő Mihály keverőüzemi mun­kás, a Baranya megyei Gabonaforgalmi és Ma­lomipari Vállalat dolgozói. A kitüntetéseket tegnap a vállalati ünnepségen Koós László igazgató adta át. A ** A közlekedési és posta- ügyi miniszter Kiváló Mun­káért kitüntetését nyug­díjba vonulásuk alkalmá­ból Bánfai Lászlónak, dr. Setényi Jenönének és Vor­der Ferencnek, a Pécsi Postaigazgatóság dolgo­zóinak adták ót, Horváth Géza Kiváló Munkáért ki­tüntetésben részesült no­vember 7. alkalmából. A kitüntetéseket tegnap a Postaigazgatóságon ren­dezett ünnepségen adták át. * „Kiváló Munkáért" ki­tüntetésben részesült dr. Fülöpp Károly, a Pécsi városi Bíróság bírája. Az elismerést dr. Markója Im­re igazságügy-miniszter Budapesten adta át. * November 7-e alkalmá­ból a Baranya megyei fo­gyasztási szövetkezeti dol­gozók és a mozgalom munkáját segítő testületi tagok közül többén kitün­tetésben részesültek. „Belkereskedelem Ki váló Dolgozója" kitünte­tést kapta: Szabó István boltvezető, Boly és Vidéke Áfész. „Kiváló Szövetkezeti Munkáért" kitüntetést vet­te át: Békeli Ferenc zetor- vezető, Újpetre és Vidéke Afész, Goes Tivadar fő­könyvelő, -Takarékszövet­kezet, Szentlőrinc, Greges József üzletvezető, „Dráva menti" Afész, Sellye, Hő­be/ Szaniszló áruforgalmi előadó, Villány és Vidéke Áfész, Holtmann József gépmunkás, Univerzum Szövetkezeti Közös Válla­lat, Pécs, Kocsis Ferenc felügyelőbizottsági elnök, Mohács és Vidéke Áfész, Kása János elnök, Taka­rékszövetkezet, Szigetvár, Kőhegyi Józselné üzletve­zető, Pannónia Áfész, Pécs, Molnár Antal üzem­vezető, „Tenkesalja" Áfész, Siklós, Pavkovics János szikvízgyártó, Pécsvárad és Vidéke Áfész, Petrovics Ferenc festő, Lakáskarban­tartó Társulás, Pécs, To- nesz Károly hitelügyi elő­adó, Magyar Nemzeti Bank Baranya megyei Igazgatósága, Zrínyi Mik lós üzemvezető, Szentlő­rinc és Vidéke Áfész. A kitüntetéseket tegnap a MÉSZÖV székház nagy­termében rendezett ünne­pélyen Ambrus Lajos, a MÉSZÖV elnöke adta át. — Kakukkfű és tüdő­iévé!. Megkezdődött az őszi csúcsforgalom a Herbária pécsi gyógynö­vény szaküzletében. Ezek­ben a hetekben több százezer forint értékű gyógynövény, főként a meghűléses, hurutos lég­úti panaszokat enyhítő bodza, hársfa, édesgyökér, tüdőfű, kamilla és kakukk­fű fogyott. Kapós a do­bozos „Zamatos teakeve­rék", amely sok csipkebo­gyót tartalmaz, csökkenti a fáradtságot. Kamarazenekar játszik sz 22.25: Tv-hírodó 3. - sz. 22.35: Thyl Ulenspiegel. Mogyarul beszélő szovjet tévéfilmsorozat V/5. rész — sz. MÁSODIK MŰSOR 20.01 : Az ember zenéje. Ka­nadai filmsorozat. VI1I/5. rész. Az egyéniség kora — sz. 20.55: öt perc meteorológia — ism.. sz. 21.00: Tv-hiradó 2. — sz. 21.20: Gaston Phébus, o Pi- rénejsok oroszlánja. Froncio tévéfilmsorozat. VI/5. rész — sz. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 13.25: Jugoszláv labdarúgó­bajnokság : Rijeka—Sloboda. 16.45: Tv-szinhóz. M. Drzic: Dundo Maroje. 17.10: Magyai nyelvű tv-napló. 17.40: Hírek, 17.45: Kicsiny világ — gyér mekműsor. 18.15: Tv-naptár. 18.45: Lépések — ifjúsági mű­sor. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Mo este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Jó estét — szórakoztató zene 21.00: A hét Blake — film­sorozat. 21.50: Tv-napló. 22.05: Szórakoztató zene. MÁSODIK MŰSOR 18.30: Tudományos témák. 19.00: Társadalmi' témák — művelődési műsor. 19.27: Mo este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Csalód és társadalom — do­kumentumműsor. 20.45: Zág­rábi körkép. 21.10: Népi mu­zsika. 21.40: A szív kultúrája. — Hellasz kék ege. A HNF Pécs városi Bizott­sága és a Ságvári Műve­lődési Ház november 7-én délelőtt 11 órakor „Hel­lasz kék ege" címmel ren­dezi meg a magyarországi görögök központi művész- együttesének folklói műso­rát. A Ságváriban rende­zendő műsorban többek között ipoloszi és leszboszi táncok, szólóénekek szere­pelnek. Milán vacsoraest. A dunaújvárosi Arany Csil­lag Szálloda éttermében november 7-én 19 órától hajnali 4 óráig Milán va­csoraestet rendeznek. A vendégeket jugoszláv nemzeti ételekből össze­állított vegyestállal, kap­ros juhtúróval töltött pap rikóval, dióval töltött, ré­tesszerű tésztával és török kávéval várják. A zenét a mohácsi tamburazenekar adja. Várható időjárás péntek es­tig: átmenetileg erősen felhős idő, többfelé kisebb eső, zá­por, később felhőátvonulások szórványosan futó záporral, a hegyekben hózáporral. Meg­erősödő, főleg a Dunántúlon viharossá fokozódó szél. Vár­ható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: általában 2—7 fok között, de a szélcsendes helyeken gyenge fagy. A leg­magasabb nappali hőmérsék­let pénteken: 4—9 fok között. Távolabbi kilátások szombat­tól keddig: hideg idő. Eleinte az időnként megnövekvő felhő­zetből elszórtan futó zápor, hózápor kialakulhat. Később a felhőzet tartósabb megnöveke­désére lehet számítani, havas eső, havazás valószínű. Legala­csonyabb hőmérséklet eleinte: —4, plusz 1, később: —1, plusz 4 fok között. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet ál­talában plusz 4, plusz 9 fok között, jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalé­kán várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom