Dunántúli Napló, 1981. november (38. évfolyam, 300-328. szám)

1981-11-01 / 300. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt noDto XXXVIII. évfolyam, 300. szám 1981. november 1., vasárnap Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Mágyarország-Norvégia 4-1 = labdarúgó-világ­bajnokságban szerepelés Szennyvíztelepi gondok • Vissza o kézművességhez - ajánlóitól Fafaragás Magyarlukafán, ifjú érdeklődők körében. Guzsalyas ház Pécsett? (11. oldal.) Hétfőn hazunkba érkezik üli Hlasszer Mohamed Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Ta­nács elnökének meghívására, november 2-án, hétfőn párt- és állami küldöttség élén, hiva­talos, baráti látogatásra ha­zánkba érkezik Ali Nasszer Mo­hamed, a Jemeni Szocialista Párt főtitkára, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Leg­felsőbb Népi Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, miniszterelnök. Kedvezők és biztosak kapcsolataink Hazaérkezett Jugoszláviából a magyar parlamenti küldöttség Apró Antal nyilatkozata és kölcsönös együttműködési Szombat délután Belgrádból hazaérkezett Budapestre a Magyar Népköztársaság or­szággyűlésének küldöttsége, amely Apró Antal elnök veze­tésével hivatalos, baráti látoga­tást tett Jugoszláviában. A de­legációt a Keleti pályaudvaron Péter János, az országgyűlés alelnöke fogadta. Jelen volt Milan Veres, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete. Apró Antal a megérkezés után a pályaudvaron Tóth Fe­rencnek, az MTI tudósítójának adott nyilatkozatában értékelte a szomszéd országban tett lá­togatás programját és össze­gezte a törvényhozó testületi küldöttség hivatalos tárgyalá­sainak eredményeit: — Delegációnk — mondta a parlament elnöke — öt napot töltött a szomszédos, baráti Jugoszláviában, az ottani szö­vetségi nemzetgyűlés elnöksé­gének meghívására. Progra­munk rendkívül tartalmas volt, s mindenütt meleg, bensőséges fogadtatásban részesültünk. Átfogó, az országaink kapcso­latait előrevivő, igen hasznos és értékes megbeszéléseket folytattunk Dragoszlav Marko- viccsal, a szövetségi nemzet- gyűlés elnökével, a szövetségi képviselők egy csoportjával, és a legmagasabb szintű állami és pártvezetőkkel: Szergej Kraj- gherral, az Államelnökség elnö­kével, Alekszandar Grlicskovval, a Jugoszláv Kommunisták Szö­vetsége Központi Bizottsága Elnökségének tagjával, Veszelin Gyuranoviccsal, a szövetségi kormány elnökével, Dobrivoje Vidiccsel, a Szerb Köztársasági Elnökség elnökével, Jakov Bla- zseviccsal, a Horvát Köztár­sasági Elnökség elnökével, Ra­dovan Vlajkoviccsal, a Vajda­sági Tartományi Elnökség elnö­kével is. — Belgrádban, a szerb köz- társasági képviselőháznak Iszo Njegovan elnök vezette dele­gációval, kétnapos vidéki utunk során pedig Zágrábban, a hor­vát köztársasági képviselőház­nak Jure Bilics elnök, majd Újvidéken a vajdasági tarto­mányi képviselőháznak Molnár Vilmos elnök vezette küldött­ségével került sor igen szívé­lyes, nyílt légkörű vélemény- cserékre, főként a kétoldalú kapcsolatainkat érintő, vagyis Magyarország és Jugoszlávia, ennek keretében pedig hazánk és az említett köztársaságok, illetve a vajdaság közötti együttműködés további fejlesz­tésének időszerű témáiról. — Vendéglátóink minden te­kintetben alapos, elemző tá­jékoztatói után jártunk több termelővállalatnál, valamint az Újvidéki Rádió és Televízió szerkesztőségében is. A meg­látogatott termelőegységek közül elsősorban a zimonyi „Ikarusz" Gép- és Járműgyárat, valamint a Szremszka Mitro- vica-i „Matróz” Cellulózgyárat emelném ki, amelyek kölcsö­nösen előnyös kooperációt foly­tatnak magyarországi partne­rekkel. — Találkozóinkon és tárgya­lásainkon egyetértettünk ab­ban, hogy országaink politikai kapcsolatai jók, ami elsősor­ban pártjaink, a pártok vezetői szándékunk eredmenye. Kap­csolataink szilárd, tartós alap­jait a Tito és Kádár elvtárs ta­lálkozóin elfogadott közös do­kumentumok rögzítik. — Jugoszláv barátaink nagy érdeklődést tanúsítanak a Ma­gyar Népköztársaság fejlődése, bel- és külpolitikai helyzeté­nek időszerű kérdései iránt, s őszinte véleménycseréink so­rán igyekeztünk kérdéseiket minél teljesebben megvála­szolni. A kétoldalú együttmű­ködést érintve egyebek között kifejtettük, hogy a vállalatközi termelési kooperáció az utóbbi időben egyre kedvezőbben ala­kul, s arra törekszünk, hogy ezen a téren még tovább lép­jünk, szélesítsük a kapcsola­tok korszerű formáit. Ez köl­csönösen előnyös és közös ér­dek. Tárgyalópartnereink osz­tották véleményünket. — Több helyen szóba került, és mi ezúttal is hangoztattuk ismert álláspontunkat, hogy a magyarországi délszláv és a jugoszláviai magyar nemzeti­ség a híd szerepét tölti be jószomszédi viszonyunkban. — Küldöttségünk hazaindulá- - sa előtt Belgrádban felkeres­tük a Joszip Broz Tito emlék­központot, ahol leróttuk ke­gyeletünket, és virágcsokrot helyeztünk el a jugoszláv és a nemzetközi kommunista moz­galom kimagasló személyisé­gének sírján — mondta befeje­zésül Apró Antal. Fürjtojást is árultak ww Őszi piac — bőséges felhozatal Paradicsom, paprika, alma, gomba, savanyított káposzta A virágok szépek, árai a szezonhoz igazodnak Halottok nap előtti piac volt a szombati. A vásárcsarnokban hatalmas krizantémnyalábok, szálason és tövestől, kis és nagy virágúak. fehérek, sárgák és lilák, szinte mindent eláraszt­va. Választék tehát volt bőven, vevő jóval kevesebb. Bár volt, aki mór 9 óra után dicseked­hetett, hogy eladott mindent. A nagy virágúak 10—20 fo­rintig voltak kaphatók, ám volt ahol 30 forintot is kértek egy szál krizantémért. Igaz, csoda­szép, óriás virágú volt. Az egyéb áruféleségekből az őszi idénynek megfelelő volt az árufelhozatal. Az elmúlt nyarat idéző paradicsomot 4—5 he­lyen is árulták. Volt, aki 30—35 forintot kért érte, egy helyen 18-ért is adták kilóját. Piros pa­radicsompaprikát mindössze két helyen, a reménypusztai és az érsekcsanádi tsz pavilonjában lehetett látni, 22 forint volt egy kiló. Fehér, húsos paprika is csak mutatóban volt, 22-24 fo­rintért. Az almahegyek (12— 16 forintig adták fajtánként kilóját), káposztafélék és gyö­kérzöldségek mellett megjelent az őszi—téli piac jellegzetes tér. máké, a sütőtök. Rengeteg volt belőle, 8—10 forintért lehetett kapni kilóját. Nagyon sok szép, tisztított dióbelet kínáltak, 140—160 forintért. Úgy tűnt, ezt leginkább jugoszláv állampol­gárok vásárolták. A töltött káposzta készítésé­nek is eljött a szezonja, aki szereti, tegnap sok helyen vá­logathatott a hordós káposztá­ból, igaz, nem olcsón, kilóját 22—24 forintért. A gombák kedvelői is tegnap kedvükre vá­sárolhattak, bőséges volt a fel­hozatal. Nagy mennyiséget árultak a lila pereszkéből, Cilá­ját 30—40 forintért, az apró szegfűgombát 40—45 forintért és egy helyen a csiperkét 50 fo­rintért. A piac szenzációja volt a re­ménypusztai tsz pavilonjában árusított fürjtojás. Tetszetős ex. portcsomagolásban, 12 darabot 14,40-ért lehetett kapni. Volt szép tarkabab 32 fo­rintért, naspolya 14—16 forint­ért, és már kapni lehetett a té­li piacra jellemző, házi készí­tésű, üveges savanyúságokat. Az árusak szerint a kereslet mér­sékelt volt, mint mondták, ér­ződött, hogy az emberek a pénzüket tegnap főként virágra költötték. S. Zs. A lengyel parlament jóváhagyta a kormány eddigi tevékenységét A lengyel törvényhozás szom­baton sztrájkellenes felhívást fogadott el. Egyben jóváhagy­ta azokat a személyi változta­tásokat, amelyeket Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a LEMP KB első titkára, minisz­terelnök javasolt a kormány összetételében, a parlament pénteken kezdődött ülésén. Tekintettel a nemzet létét fenyegető veszélyre, a szejm felhívja az ország lakosságát, hogy azonnal fejeződjék be mindenfajta sztrájkakció. A felhívásban — amelyben figyelembe vették a „Szolidari­tás" országos bizottságának csütörtöki,, a helyi sztrájkok megszüntetésére szólító nyilat­kozatát is —, a lengyel parla­ment támogatásáról biztosítja a Jaruzelski vezette kormány ed­digi tevékenységét. Ugyancsak támogatja azokat a lépése­ket, amelyeket a kormány a gazdasági sTabilizáció érdeké­ben tett és tesz. A szombaton, kora délután véget ért ülésen a szejm jóvá­hagyta azokat a személyi vál­toztatásokat, amelyeket pénte­ken Wojciech Jaruzelski mi­niszterelnök terjesztett elő a kormány összetételének módosí­tására. Ennek érteimében mi­niszterelnök-helyettesi rangot kapott Edward Kowalczyk, a Demokrata Pórt KB elnöke, s személyi változás történt öt minisztérium élén. November 2-a a halottak napja. Szép és nagyon szép virágokat tehetünk szeretteink sírjára. Régen volt olyan október vége, novem­ber eleje, hogy még zöldek a fák és a fű is serken, néhány sir mellett az ibolya is kinyílt. Gyökeres rózsák is pompáznak több síremléknél a pécsi temetőben. Mintha a természet is — a kegyelet napjára — külön bizonyítaná az élet folytonosságát. Az élők em­lékeznek... (Fotó: Szokolai)

Next

/
Oldalképek
Tartalom