Dunántúli Napló, 1981. október (38. évfolyam, 269-299. szám)

1981-10-01 / 269. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVIII. évfolyam, 269. szám 1981. október 1., csütörtök Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: A múzeum új szerzeményei Több valuta a turistáknak Kupaszerda * Fürtös György pirogránit szobrát helyezték el a ME- SZOV-székházon A kormány elnöke és kísérete hazaérkezett Francia, osztrák és hazai gyártmányú gépek Lázár György szerdai programja Dámában viszont, hogy o hazai kísérletek eredményei egyre biztatóbbak. Az előadásokat követően a néhány kilométerre levő agro­kémiai központban gyakorlati bemutatón ismerkedhettek meg a szakemberek a már alkalma­zott és legújabb több, valamint egymenetes betakarítógép-so­rokkal. Itt láthattuk többek kö­zött a francia gyártmányú Her- riau mellett a MEZŐGÉP szek­szárdi gyára által készített gé­pet, valamint az ausztriai Klei­ne Salzkotten cég kimondottan kisgazdaságoknak ajánlott ki­szedő- és felrakógépét. , S. Gy. gy 1910-ből származó okmányt őriznek a Pécsi városi Tanács mezőgazdasági osztályán arról, hogy a Mecsek Egylesület 1400 aranykorona értékű közérdekű munkát vég­zett a Misinán és környékén. Akkoriban úgy Írták, „Közérdekű munka”, amit ma társadalmi munkának nevezünk, s majd három emberöltő távolából bizonyítja, hogy a pécsiek mindig is szeret­ték városukat, munkát és áldozatokat is vállaltak érte, hogy szebb, gazdagabb legyen. Ma a városért, a nagy és a kisebb közösségekért vállalt munka megbecsült, egyre, in­kább nélkülözhetetlen, a város gazdálkodásának, gyarapodásá­nak tervezésébe egyre termé­szetesebben beilleszkedő, je­lentős értékeket teremtő társa­dalmi mozqalom. Ha majd újabb 70 év múlva valakinek kezébe akad a .régi iratok kö­zött néhány 1980—81-ből szár­mazó irat a társadalmi munkák eredményeiről, azt olvashatja majd, hogy Pécs lakossága há­rom év alatt 29 ezer fát, cser­jét ültetett el, 20 hektárnyi park­erdőt létesített Malomvölgyben, másfél millió forint értékű tár­sadalmi munkát végezve. Az ötödik ötéves tervidőszak­ban 240 millió forint értékű munkát végzett társadalmi ösz- szefog ássál a város lakossá­ga, például csak 1980-ban 900 000 munkaórát teljesítve S hogy ez a 240 millió forintos társadalmi munkaérték milyen jelentős, azt jól mutatja, hogy 6—10 százalékos hozzájárulás volt a városi tanács művelődé­si, egészségügyi és a parkosítás és zöldterület-gondozás révén a mezőgazdasági ágazat fenn­tartási költségeihez. A VI. ötéves tervidőszakra Pécs városában mintegy 200, a városkörnyéki községekben pe­dig 50 millió forint értékű tár­sadalmi munkával számolt a tervezésnél a városi tanács, A tervidőszak első évének három­negyede eltelt már, s ezt az időszakot tekintette át tegnapi ülésén a Pécs megyei város Ta­nácsa Végrehajtó Bizottsága mellett működő társadalmi mun­kát szervező bizottság. A mun­kák jellegét, jelentőségét csak példaszerűen érzékeltetve: az idei évben 15 bölcsőde, 17 óvo­da, 21 általános iskola, 5 kö­zépiskola, három kollégium, négy szociális otthon igényelt és kapott tyirsadalmi támoga­tást különböző fenntartáshoz, javításhoz, korszerűsítéshez, A pontos eredményeket csak az év véqére gyűjtik össze. Vannak azonban olyan társadalmi mun­kák, amelyek eredményei már év közben is összegezhetők: a kommunális jellegű társadalmi munkák pályázatának alakulá­sa. Évenként 10—15 közösség pályázza meg a tanácsi támo­gatást — amelynek összege az idei évtől már másfél millió fo­rint — olyan kommunális léte­sítményeket javasolva, amelyek megvalósításában meghatáro­zott értékű munkával vesz részt a közösség. így készült el mór Vasas ll-n a köztemető keríté­se, a járda a Kisbalokány-dűlő- ben, játszótér a Tűzoltó utcá­ban, közlekedési park a Zsda- nov utcai óvodában, s készül 400 folyóméter járda Vasas ll-n, az útbeágazás a Pacsirta ut­cában, az MHSZ-lőtér, a ját­szótér a Vadász és a Dagály utca sarkán, járda és kerítés a Vasas I.-bányaüzemnél, vízve­zeték a Dimitrov utcában. Újabb három pályázat is ér­kezett az utolsó negyedévre: a nagyárpádi sportpálya, a Haty- tyu utcai csatorna és a József Attila Művelődési Ház előtti burkolat építésére. A közeljövőben szükségsze­rűen újabb lehetőségek is fel­merülnek a társadalmi munka­mozgalom számára. A költség- vetési szigorítások miatt példá­ul az új városrészek parkosítá­sában, s bizonyos kommunális beruházásoknál az eddigieknél is nagyobb szükség lesz a kö­zösségi munkákra, hiszen a fede­zet javarészt csak az anyagi és technikai feltételek megterem­tésére elég D. I. Országosan százhúszezer hektáron termelünk cukorrépát a jelenlegi tervidőszakban A Szekszárdi Növénytermesz­tési Rendszer taggazdaságai a jövő esztendőben tizenhétezer hektáron kívánnak cukorrépát termelni — jelentette be a teg­nap délelőtt Szentegáton — a Szigetvári Állami Gazdaság központjában rendezett szak­mai találkozón — Reichardt Jenő, a KSZE főosztályvezetője. Nem véletlen, hogy a tanács­kozást és a gyakorlati bemuta­tót a Szigetvári Állami Gazda­ságban rendezték, hiszen az tagja a KSZE-nek és meghatá­rozó szerepet tölt be megyénk­ben is a cukorrépa-termelésben. A megye mezőgazdasági üzemeinek szakemberei első­ként Angeli András tájékozta­tóját hallgatták meg, aki a Cukoripari Szolgáltató Közös Vállalat képviseletében számolt be az elmúlt tervidőszak ered­ményeiről. Kiemelte, hogy a termelési rendszerek, többek között a KSZE nagy segítséget nyújtott a cukorrépa-termesztés nagyüzemi technológiájának el­terjesztésében. Az elmúlt esz­tendőkben kialakult a megfe­lelő technológia, a termelés és betakarítás géprendszere és a továbbiakban biztosítottnak látszik, hogy az országosan ter­vezett százhúszezer hektáros vetésterület elegendő termést biztosítson, netán cukorexpor­tőrökké is válhatunk. A tanács­kozáson elhangzott: — és ezt Kiss Teréz, az Országos Fajta­kísérleti Intézet tudományos munkatársa is kifejtette — je­lenleg nem kielégítő a hazai fajták választéka, többek között ezzel is magyarázható, hogy a vetésterület legalább egyhar- madán külföldi magvakat vet­nek a gazdaságok. Az is tény A kedden tartott dán—ma­gyar politikai tárgyalások után Lázár György, a kormány el­nöke, aki kétnapos hivatalos lá­togatáson tartózkodik Dániá­ban, szerdán az ország építő­iparának büszkeségével: a dél-koppenhágai városrésszel ismerkedett. A nemrég még el­hanyagolt lapályos vidéken az eltelt mintegy másfél évtized alatt új városnegyed nőtt ki a földből. A házgyári építkezés esztétikumáról Dániában is szenvedélyes viták dúlnak, azt azonban mindenki elismeri, hogy ez a dél-koppenhágai kör­zet Európa egyik ritka építke­zési bravúrja a lakáshiány or­voslására. A rendkívül gyorsan épített, egyébként kényelmes lakóházak a rászorulók ezreit juttatták otthonhoz, s külön ne­vezetessége a kerületnek, hogy igen nagy gonddal szervezték meg közlekedésének biztonsá­gát. A dél-koppenhágai lakóte­lepektől a magyar kormányfő az Amalienborg kastélyba haj­tatott. Itt Lázár Györgyöt rövid, szívélyes kihallgatáson fogadta II. Margit királynő. Lázár György tolmácsolta Losonczi Pálnak, az elnöki tanács elnö­kének üdvözletét az uralkodó­nőnék és személyén át a dán népnek, amit a királynő jókí­vánságokkal viszonzott. Lázár Györgyöt a látogatásra elkísér­te Anker Jörgensen dán minisz­terelnök. A kora délutáni órákban, a miniszterelnöknek és kíséretének gépkocsisora a Koppenhága kö­zelében fekvő Hillerőd városká­ban állt meg. Az N. Foss Elect­ric A'S elektronikai cég, ame­lyet Lázár György meglátoga­tott, viszonylag kis szakmun­kásgárdájával és jól képzett mér­nöki karával az utóbbi időkben folyamatosan növelte termelését, tekintélyes forgalmat bonyolít le elektronikai mérőműszerek eladásával. Gyártmányvólaszté. kának oroszlánrészét exportál­ja, s hazánkkal is kapcsolat­ban áll. A Foss Electric Válla­latról közismert, hogy bevételé­nek mintegy egynegyedét ku­tatásra és fejlesztésre fordítja. A termelési folyamat az 5—8 emberből álló autonóm mun­kabrigádok rendszerét alkal­mazza — csoportokét, amelyek maguk felelnek a gyártmányok minőségéért. Erre a látogatás­ra elkísérte a magyar minisz­terelnököt Erling Olsen dán lakásügyi miniszter. Innen Elsinore-ba, — vagy ahogy a világon jobban isme­rik: Helsingőrbe látogatott el a maqyar vendégek csoportja. A Hamlet királyfit idéző városnév ma 30 000-es, lüktető ipar- és kikötővárost jelent Sjaeland (Zealand)-sziget keleti partján, 45 kilométerre Koppenhágától. Shakespeare Hamletjének vá­rát, Kronborgot, amelyet kor­mányelnökünk most megtekin­tett, idegenforgalmi központtá fejlesztették az időnként ren­dezett Hamlet-előadások. De máskor is sokan zarándokolnak ehhez a nyolcszáz esztendős, németplföldi reneszánsz stílus­ban épült műemlékhez, hogy eltűnődjenek Shakespeare Ham­letjének nyugtalanító történe­tén. * Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke, aki Anker Jorgen­sen dón miniszterelnök meghí­vására hivatalos látogatást tett Dániában, szerdán hazaérkezett. Kíséretében voltak: Hetényi Ist­ván pénzügyminiszter. Török István külkereskedelmi minisz­tériumi államtitkár, Bajnok Zsolt államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnö­ke és Szarka Károly külügymi­niszterhelyettes. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Aczél György, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Nagy Já­nos külügyminisztériumi államtit­kár, továbbá állami életünk több más vezető személyisége. Elkészült a Pécsi Szikra Nyomda fedett papirtá rolója, melyet 2,3 millió forintért építettek. G. Píissonnier látogatása A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának meghívására október 27—30-a között ha­zánkban tartózkodott Gas­ton Píissonnier, a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja. a Központi Bizottság titkára. A vendéget fogadta Ká­dár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára. Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bizottság titkára megbe­szélést folytatott Gaston Plissonnier-va I. A szívé­lyes, elvtár^j léqkörű ta­lálkozón áttekintették a nemzetközi helyzetet és eszmecserét folytattak az országainkat és pártjain­kat érintő időszerű kérdé­sekről. Közénlekű munkák Pályázatok kommunális létesítmények építésére Cukorrépa-termelési és -betakarítási bemutató Szentegáton

Next

/
Oldalképek
Tartalom