Dunántúli Napló, 1981. szeptember (38. évfolyam, 239-268. szám)

1981-09-24 / 262. szám

1981. szeptember 24., csütörtök Dunántúlt napló 3 Brüsszel előtt a pécsi Liszt-teremben A Nevelők Háza kórusának hangversenye H osszú és szépnek ígérkező hangver- senykörútra készül a pécsi Nevelők Háza Kama- rakórusa. Mint arról már többször hirt adtunk, ok­tóber 1—13. között a Né­met Szövetségi Köztársaság­ban \és Belgiumban koncer­teznek. Meghívásuk első­sorban a tavalyi knokke- heisti kórusverseny megnye­résének köszönhető, amit az is jelez, hogy az egyik zsű­ritag, a Belga Rádió és Te­levízió zenei vezetője egyen­gette útjukat egy kétórás brüsszeli rádióhangverseny­hez. Falvay Sándorral együtt Bartók és kortársai címmel adnak koncertet október 10- én. \ A repertoár csupa igényes műből áll, erről meggyőződhet­tünk vasá'nap délelőtt a pécsi Liszt-teremben. Az énekkar ugyanis — követendő gesztus­ként — a hazai közönség előtt is számot adott felkészültségé­ről, mintegy „vámkezelésre" be­mutatva úticsomagját pártolói­nak. Ho rajtam múlna, nem ren­deznék délelőtti hangversenye­ket. Sem a közönség, sem a muzsikus nincsen még ilyenkor kellő hangulatban a zene be­fogadására, illetve tolmácsolá­sára, arról nem is beszélve, hogy az énekesek hangszálai gyakran tiltakoznak az ilyen Üj hangversenyévadra han­golódott a közönség hétfőn es­te a pécsi Művészeti Szakkö­zépiskola Etkel-tsrmében, Pol­gár Mariann zongoraestjén. A zongorista, az iskola tanszak­vezető tanára, hallgatóságát a zenetörténet olyan tájékára vezette, amely minden tekin­tetben vízválasztó. Debussy, Bartók és de Falla egy-egy jel­legzetes művét tolmácsolva Polgár Mariann olyan zenei anyagot tárt elénk, amely e három, egymáshoz korban is közel álló zeneszerző nagyon összecsengő művészi törekvése­it képviseli. Ezek lényege, kis­sé leegyszerűsítve: elszakadni a romantikus és német zenétől, s kelet- vagy nyugat-európai, de mindenképpen ősi és népi ala­pokon új zenét, kifejezéskultú­rát teremteni. Francia, magyar és spanyol „zenei tájakon" jártunk tehát, hol sziklás, éles fényű, látszólag barátságtalan, hol meg narancsligetes, magá­val ragadóan idilli vidékeken. Ide már nem ért el a német késő romantika fojtogató ter- jengóssége, itt a modern zene bölcsője ringott. Ám az elhangzott néhány mű e nagyon hasonló zeneköltői korai igénybevétel miatt. „A reggeli hang" kísérletének ál­dozatává vált a Nevelők Háza Kamarakórusa is. Ezáltal o mű­soruk első harmada - Kodály- Weöres öregekének kivételé­vel — meglehetősen szürkén, jellegtelenül szólalt meg. Pe­dig kár volt az amúgy is ritkán hallható két genfi zsoltárért. A programfüzetben nem szerep­lő Monteverdi-műben kezdett hangjára találni Tillai Aurél együttese, és Bartók Négy szlo­vák népdala már előrevetítette a második részben hallható kórusművek szép, a kórushoz il­lő megszólaltatását. A szünet utáni nyitó szám, Farkas Fe­rencnek Janus Pannonius ver­sére írt Epigrammája még egy kicsit pontatlannak és bizony­talannak tűnt, de ezután kifé­nyesedett a tenor, megtelt hanggal az alt, muzsikált a törekvést nagyon különböző módon fejezte ki. Debussy bergamói táncokra írott szvitje a szerző táj- és hangülatfestő, jellegzetesen impresszionista módján, Bartók a magyar nép­dal lírai és rusztikus színeit egyaránt felvillantva, de Falla pedig e kettőt új minőséggé ötvözve: a spanyol táj és lélek illatos zordságát, zamatos tra­gikumát (lásd a vele egykorú költőket: Jiménez, Lorca) egy­szerre megmutatva. Polgár Mariann estjét azon­ban nemcsak e példásan tu­datos műsorválasztás dicséri, hanem maga az előadóművészi produkció is. Szépen, értőn szólaltatta meg Debussyt — a nehézkes első tétel kivételével, amelyért viszont bőségesen kár­pótolt a harmadik résznek a tájról ezüstös térképet, szinte „légifelvételt" rajzoló „hold- fény-szonátója". Bartók 15 pa­rasztdala egyenként is élmény volt, legjobban mégis de Falla Négy spanyol darabja — közü-' lük is a negyedik — tetszett. Bravúros, barokkoson nagysod­rású és ellentmondásos hang­zása mindenképpen az előadó remek beleérző képességét és temperamentumát dicsérte. V. J. szoprán és biztos alapot terem­tett a basszus; úgy, ahogy azt már hosszú évek óta megszok­tuk a Nevelők Háza Kamara­kórusától. Bárdos és Kodály népdalfeldolgozásaiban, Ligeti György virtuóz zenei „eszme- futtatásában” (Éjszaka—Reggel) nem éreztük többé a méreteket,, a hangok határait, azt, hogy csak harminc ember áll a do­bogón. Ha a ráadásként elő­adott kis olasz „örömzene" után kezdődött volna a műsor, alighanem egy csöpp hiányér­zet sem marad a kórust vas­tapssal búcsúztató közönség­ben. A régi színházi mondás igazának biztos tudatában fel­tételezzük, hogy a pécsi fő­próba után a brüsszeli koncert már az első szám után meg­győzi a hallgatóságot a pécsi kamarakórus nagyszerű kvali­tásairól. Havasi János Kiállítás Bartók Béla emlékére A Magyar Nemzeti Galéria C- épületének földszintjén szeptem­ber 24. és november 30. között tekinthető meg a Bartók Béla emlékére című kiállítás. Ez utób­bi meghatározás azonban — aho­gyan Eri Gyöngyi, a galéria megbízott főigazgatója szerdai sajtótájékoztatóján kifejtette — nem teljes, a rendezők és a lá­togatók közös megemlékezésé­nek, Bartók Béla előtti tisztelgé­sének szánják ezt az újszerű be­mutatót, amely a galéria és a Bartók archívum együttes munká­jának eredménye. Az elsötétített terembe lépőt Bartók élesen megvilágított port­réja fogadjp. A zeneszerző ar­cának hatalmasra nagyított, éle­te különböző szakaszaiban ké­szült hét felvétele hét ,.tételre” tagolja a kiállítást. A stációk tör­téneti-kronologikus sorrendben kö­vetkeznek, és minden állomás há­rom olyan egységet foglal magá­ban, melyet tartalmukban ki­egészítik egymást. A hét benyílóban, folyamato­san négy-hatperces filmek pereg­nek, Bartókhoz szorosan kapcso­lódó felvételeket, illetve a zene­szerző művészi és emberi világát, korát meghatározó epizódokat mutatva. A második részegység a dokumentumoké. Bemutatják Bartók személyes tárgyait, köny­veit is. Festmények, szobrok, grafikák eszik teljessé az összképet. Polgár Mariann zongoraestje Ki ueszi fel a munlcadífat? Látszat és valóság értelmezése '■ * — - ■ — ■ E gy hete az őszi diákmunkákkal kapcsolatos kommen­tárunkban munkatársunk állást foglalt a minisztérium — szerintünk helyes döntése mellett: a munkáért járó bért a diákoknak kell kifizetni és minden olyan törekvés, ami­vel ezeket az összegeket a diákoknak osztályközösségi, KISZ- vagy más iskolai célokra kell felajánlaniuk, helytelen és nagy­mértékben rontja a fiatalok munkához való hozzáállását1’. Ellenvéleményekre is természetesen számítottunk. Ezek közül az alábbiakban közöljük az egyik pécsi igazgató hozzászólá­sát, teljes terjedelmében és betűhű pontossággal. A tanulóifjúság — középis­kolások és felsőoktatási intéz­ményekben tanulók — valóban a mezőgazdaság nélkülözhe­tetlen, egyben a legnagyobb idényjellegű kézi munkát igény­lő munkaerőforrása. Miért az? Mert nem lehet úgy megfizetni, hogy felnőttek, családfenntar­tók vállalják. A termény beta­karítása, megmentése tehát a mi feladatunk, s ezt mindenki tudja és vállalja is. Nem 1981. szept. 17-én tudták meg a kö­zépiskolák a cikkből, hogy „a dologban rejlő rendkivüli peda­gógiai lehetőségeket tartanák elsődlegesen szem előtt." Már 12. éve járunk kidolgo­zott tábori nevelési tervvel a betakarítási munkákra, melyről szülőknek, tanulóknak az a vé­leménye, hogy a hasznos gaz­dasági munka mellett a szo­cialista tanár-diák viszony ki­alakításának, a demokratizmus, közéletiség gyakorlásának a legjobb lehetősége. Ez nem rendkívüli pedagógiai lehető­ség? Meggyőződött a cikk írója arról, hogy ez így van. Nem új dolog, hogy a munkadíjat a tanulóknak kell kifizetni. Miért szól mégis róla az MM 1981-es állásfoglalása? Azért, mert nem lehet végre­hajtani! Egy-egy iskola 6—10 napig dolgozik, 400—600 fővel egy gazdaságnál. Ki tudja ezt és mennyi idő alatt kifizetni, aláíratni a tanítási . órát vé­delmének biztosítása mellett személyenként? » Ki gondolt erre, amikor az „Állósfoglalás”-t és a cikket megírta? Ki gondolt annak realitásá­ra, amikor megfogalmazta, hogy „csak kivételes esetben veheti át azokat a bérjegyzék alapján a felügyeletet ellátó pedagógus". — Ez a megszo­rítás mit takar erkölcsileg a pe­dagógusokkal szemben? Ki gondolt arra, hogy a felügye­letet ellátó pedagógus 6—10 napra hogyan oldotta meg a családjának ellátását, a tan­testület által elfogadott neve­lési terv teljesítését? Ez rá­bízható. elvárható tőlük? Miért nem bizhatunk a taná­rokban? Mellesleg a szigorú elszámolású nyomtatványok alapján bármikor ellenőrizhetők, bogy alapvetően becsületesek! Fiataljaink a bérjegyzéket átte­kintik, név szerint „átveszik" az összeget. Bar pontosan idézi a cikk „még mindiq gyakori, hogy a pénzt nem a diákok kapják kézhez, vagy a kifizetés után különböző kiadásokra (kirándu­lás, ballagás, KISZ-szervezet támogatása vagy egyéb iskolai kiadásokra) kell felhasználniuk" — mégsem értek egyet a kö­vetkeztetés levonásával, sőt az Állásfoglalás elmarasztaló jel­legével sem. Ugyanis értékes nevelési lehetőségek feltételei­nek megteremtésében részi vál­lalni az egyéni apró érdek megvalósítása helyett, nem ide­gen társadalmunkban, sőt erre kell nevelnie az iskolának. Szomorú, ha a kisebbség „kell kényszerérzete" irányítja főba: tóságunkat, a sajtót e dolog megítélésében. Mellesleg az sem felesleges, ha tudják, hogy az életben van kell is! A felsorolt célok olyanok, amelyek megvalósításakor az egyén is részesül előnyökben közvetlenül, s ez egyáltalán nem távoli, elvont, megfoghatatlan. De ha még ezt sem tehetjük meg, kérdezem, hogy hogyan lesz fiataljainkból kommunista műszakot vállaló felnőtt; aki óvodát, szociális otthont épít? A közeli és távoli célok, önzés és önzetlenség, szocialista mó­don való gondolkodás és élés megértéséről, megértetéséről van itt szó, s úgy látszik nem csak a fiatalokat kell „puhíta- ■ni" — ha a nevelés, meggyő­zés fogalmát és gyakorlatát újabban a puhítás fejezi ki! Még szerencse, hogy tapasz­talataink szerint nem „rontja a munkához való hozzáállást" ha­gyományaink gyakorlása. (Az idei őszön is 216 872 Ft-ot ke­restek — ebből étkezés 73 410 Ft, és versenyeztek a nagyobb teljesítmény eléréséért!) Jó vol­na arról is tudni, tájékoztatást adni ilyenkor, hogy egy szak­előadó kialakítása ér-e többet, vagy a havi zsebpénz kiegé­szítése. Arról is szól a cikk, hogy az iskola egyik- zsebéből a másik­ba teszi a pénzt. Az a „másik zseb” a szülői munkaközösség zsebe, melyből bizony okosan és közösen gazdálkodunk. Ez jelenti azt az alapot, melyből anyagot vásárolunk a társadal­mi munkához és nem „hozat­juk" az üzemekből. Az osztály- kirándulás, tabló stb. „osztály­pénzt" a diákönkormányzat gazdasági felelőse kezeli, dön­tenek a felhasználásáról. Célunk: tudja a fiatal, hogy mit miért tesz, tudjon értelmes célért takarékoskodni, a ter­hekből részt vállalni, akarjon segíteni nagyobb közösségi ten­nivalók megoldásában. Ezért számunkra az a fontos, hogy „szívesen adom, mert értem” elve erősebb a „kell"-nél. Akik nevelési feladataink végrehajtásának minőségi javí­tását követelik meg — jogo­san —, ne gátolják a bevált, elfogadott formák, módszerek gyakorlását látszólagos igazság nevében, ne erősítsék o bizal­matlanságot az iskolákkal, ne* velőkkel szemben, mert több kárt okoznak, mint hasznot! Jó volna, ha ezt az országos szer­vek, a sajtó, a szülő és min­den diók egyaránt értené! Szentirányi Józsefné, a pécsi Komarov Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója Szép formájú, fafoganytús formatervezett edények Háztartás a BNV-n A háztartás szó hallatán - bár e fogalomba sok minden beletartozik, a porszívóktól a porcelán^ edé­nyekig, a hűtőszekrényektől a mosószerekig — legelőször a konyha jut eszünkbe. Épp ezért nézzük az idei BNV konyha- ajánlatait. Emlékszem, a két évvel ez­előtti vásár nagy szenzációja volt egy osztrák cég mindent tudó konyhája, amelyben a szekrényfalba építették a hűtő­szekrényt, az elektromos főző­lapokat, kétféle grillsütőt s a szokásostól eltérő kerek me­dencés mosogatót, amelynek vastag fa fedőlapja egyúttal vágódeszkának is szolgálha­tott. Nos, az idei vásár már hazai kivitelben többféle változatban kínál hasonló konyhacsodákdt, mégpedig három cégnek, a bútoriparfejlesztési intézetnek, a Törekvés Általános Faipari Szövetkezetnek és a Tisza Bú­toripari Vállalatnak a stand­ján. Választani nehéz lenne közülük. E sorok írójának ta­lán leginkább a Törekvés Szö­vetkezet sötétre pácolt, fa ha­tású ajtókkal, napsárga fedő­lappal és mintás háttér csem­pével készített komplett, L- alakban is építhető konyhája tetszett legjobban. A vásári nagydíjat azonban a Tisza Bútoripari Vállalat ele­menként variálható készülékes konyhája nyerte el, amelyben beépített hűtő, elektromos tűz­hely, grillsütő és légelszívó be­rendezés is található. A díjakat odaítélő zsűri különösen azt értékelte, hogy három különbö­ző profilú vállalat, a bútort gyártó, a Lehel Hűtőgépgyár, a VBKM Elekthermax és a Me­chanikai Művek példaszerű együttműködésének eredménye a minden igényt kielégítő kor­szerű konyha. ígéretek szerint 1982-től már kapható lesz és elemenként is vásárolható. A Lehel Hűtőgépgyárnak a konyhába beépített hűtőszek­rény újdonsága mellett ugyan­csak figyelemre méltóak a töb­bi kiállított termékei közül a pb-gázüzemű és a kombinált, vagyis gáz és elektromos üze­meltetésű, 60—80 !-es űrtartal­mú készülékei. A pb-gózpa- lackról üzemeltethető hűtő- szekrény lakóhelyektől távol eső munkaterületeken, tanyá­kon, hétvégi házakban, lakóko­csikban használható. A kombi­nált készülék pedig pl. utazás közben a jármű 12 voltos ára­mával működik, kiépített kem­pingben átkapcsolható a 220 voltos áramkörre, ahol nincs elektromos hálózat, ott pedig gázpalackról is üzemeltethető. A háztartásokban a főzés korszerűsítése az egyik legfon­tosabb feladat, egyrészt a kor­szerű táplálkozás érdekében, másrészt mert nem mindegy, hogy a háziasszony mennyi időt tölt el a konyhában. Pl. a grillezés az ételkészítés és egészséges táplálkozás egyik legnagyszerűbb megoldása. Ugyan kb. 10 éve mór kapha­tóak különböző, grillsütők, azonban ismeretes, hogy szá­mos előnyös tulajdonságuk mellett a sütés utáni tisztítás, a ráégett zsír eltávolítása fá­radságos és sok időt igénylő munka. A VBKM Elekthermax gyár a vásáron olyan külsőre is rendkívül szép grillsütőket mu­tat be, cmelyben nagy sebes­séggel forró levegőt áramol­tatnak, ez süti a húst, ugyan­akkor megakadályozza a sütő falának szennyeződését. Elő­nye még, hogy így nemcsak egy felületről éri az ételt a sugárzó hő, hanem egyenlete­sen minden oldalról, így a sü­tési Idő az eddiginek a felére csökken. Az alumíniumgyár teflonbe­vonatú sípoló ieavízforraló edénycsaládja vásárdíjas lett, és nemcsak megtekinthető a kiállító pavilonban, hanem hangulatos zenés reklám kísé­retében a vásár területén fel­állított bódéban meg is vásá­rolható. Nehéz néhány sorban felso­rolni a háztartás kategóriájá­ba tartozó valamennyi kiállított terméket, hiszen nem szóltunk még a Bonyhádi Zománcáru- gyár szép főzőedényeiről vagy a pécsi Zsolnay Porcelángyár vásárdíjas Pompadur étkészle­téről. Ám végezetül feltétlen szólni szeretnék a Tisza Bútoripari Vállalat elismerésre méltó kez­deményezéséről, a rehabilitá­ciós konyháról. Itt a főzőlapo­kat és a mosogatót olyan ala­csonyra süllyesztették, és a bútorokat oly módon alakítot­ták, hogy a tolókocsiban ülők Kényelmesen hozzáférhessenek, így a mozgássérült ember ön­magának és családjának is teljes értékű ellátója, kiszolgá­lója lehet. Sarok Zsuzsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom