Dunántúli Napló, 1981. szeptember (38. évfolyam, 239-268. szám)

1981-09-24 / 262. szám

Dunántúli napló 1981. szeptember 24., csütörtök a A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége Debrecenben Tovább szilárdítjuk népeink barátságát ÓRA A NAGYVILÁGBAN A Parlamentben megkezdte munkáját a magyar—mongol gazda­sági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizott­ság 15. ülésszaka. A tárgyalásokat Borbándi János miniszterelnök­helyettes és Tümenbajarin Ragcsa, a mongol minisztertanács el­nökhelyettese vezieti. A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának hazánkban tartózkodó küldöttsége Debrecenbe láto­gatott; elkísérte őket Apró An­tal, az -országgyűlés elnöke. Szerdán részt vettek Hajdú-Bi- har megye és Debrecen város párt-, állami és társadalmi szer­vezeteinek aktivaülésén a me­gyei pártbizottság székházában. A szovjet parlamenti delegá­ciót és vezetőjét, Eduard Se- vardnadzét, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Nemzetiségi Tanácsának képviselőjét, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak póttagját, a Grúz Kommu­nista Párt első titkárát Sikula György, a megyei pártbizottság első titkára köszöntötte. Rö­vid tájékoztatást adott a me­gye politikai, gazdasági, kultu­rális életéről, testvérmegyei kapcsolatairól, majd Eduard Sevardnadze mondott beszé­det. Köszöntötte az aktívaértekez­let résztvevőit, s tolmácsolta Hajdú-Bihar megye valamennyi dolgozójának, a magyar nép­nek az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Leonyid Brezsnyev üdvözletét, szívélyes jókívánságait. E jókívánságok jegyében kívánt további sike­reket a szocialista Magyaror­szág felvirágoztatásában. — Tudjuk — mondotta —, hogy a megye dolgozói aktívan részt vesznek a Magyarország és a Szovjetunió között különböző területeken folytatott együtt­működés fejlesztésében. Itt em­líthetjük meg a sokoldalú test­véri kapcsolatokat a Litván Szo­cialista Szovjet Köztársasággal; ci szoros termelői együttműkö­dést a Magyar Gördülőcsap- ógy Művek és az 1-es számú Moszkvai Állami Csaoágygyár között; avagy a kijevi és a deb­receni egyetemeket régóta ösz- szekötő testvéri barátságot. — Debrecenben, miként az egész országban, a küldöttség állandóan taoasztalja a szov­jet—magyar barátság megnyil­vánulásait. Emlékeztetett a szónok Leo­nyid Brezsnyevnek az MSZMP XI. kongresszusán tett megálla­pítására: baráti kapcsolataink az országunkkal szomszédos és szövetséges Magyarországgal a szovjet kommunisták számá­ra elvi, meggyőződésbeli és érzelmi kérdés. A két nép barátságáról szól­va hangoztatta: barátságunk hagyományai mélyek és gaz­dagok. Egymás kölcsönös tá­mogatásában és segítésében világosan rajzolódik ki az az új forradalmi tartalom, amely Lübeck Egykor a Nyugat- és Észak- Európa tengeri kereskedelmét lebonyolító Hanza-szövetség „királynője" volt. Vezető sze­repét az 1226-ban elnyert „fel­ségjog" biztosította az 1669- ben tartott utolsó Hanza-gyü- lésig. Kedvező tengerészeti helyzete; széles csatorna veszi körül a várost, amely a hajók számára kikötőt, a lakosoknak védelmet biztosított. A város­kapu, bástyás erődítmény, tö­mör barna falai mögött több szintben a múlt; térképek, ké­pek, híres hajók makettjei, dísztermek, őrszobák, kínzó­kamra és börtön, öt szintben a toronygombtól, mélyen a föld alá. A csatorna szélén még sok jellegzetes Hanza-ház, de mögöttük már modern nagyvá­ros minden „korszerű" javat kínál. A város központjában a vá­népeink kapcsolatát jellemzi. Az utóbbi évtizedek során a magyar—szovjet barátság el­mélyült. Gazdagabb lett, új tartalommal telítődött, s az or­szágaink közötti kapcsolatok fejlődése ma már történelmi léptékkel mérhető, Magyaror­szág és a Szovjetunió együtt­működése biztos alapokon nyugszik: azonos társadalmi berendezkedésünk, a két nép alapvető érdekeinek egysége, a marxizmus-leninizmus és a szocialista internacionalizmus elveihez való hűség a biztosí­ték erre. A szovjet és a magyar nép megbonthatatlan barátsá­ga egyértelműen kifejeződik a párt- és állami szervek sokol­dalú együttműködésében, a tár­sadalmi szervezetek és dolgozó kollektívák, a testvérvárosok és -területek közötti kapcsolatok­ban. A szovjet parlamenti kép­viselőket, csakúgy, mint min­den szovjet embert nagy meg­elégedéssel tölt el az, hogy a Szovjetunió és Magyarország közötti kapcsolatok sikeresen fejlődnek, kölcsönösen gazda­gítják és közelebb hozzák egy­máshoz a két ország népeit. — A szovjet dolgozók nagy érdeklődéssel figyelik a Ma­gyar Népköztársaság fejlődé­sét, nagy figyelmet, tiszteletet tanúsítanak a szocialista építés során felhalmozott tapasztala­tok iránt, és a magyar városok és falvak dolgozóival együtt büszkék a gazdaság, a tudo­mány és a kultúra fejlesztésé­nek során elért jelentős ered­ményeire. A sokoldalú együtt­működés keretében állandóan és töretlenül fejlődnek gazda­sági kapcsolataink. Pártjaink tevékenysége arra irányul, hogy e kapcsolatok napról napra mélyüljenek, még átfo- góbbakká, komplexebbekké váljanak. Az elmúlt ötéves terv során a magyar-szovjet áru­csere-forgalom megkétszerező-’ dött és meghaladta a 23 mil­liárd rubelt. Ma évente több mint 6 milliárd rubel értékben cserélünk árut A Szovjetunió több mint 130 országgal tart fenn kereskedelmi kapcsolato­kat, nagyságrendben az ötödik helyen szerepel a Magyaror­szággal folytatott árucsere. A Szovjetunióban jól ismerik az olyan magyar termékeket, mint az Ikarus autóbuszok, az elekt­ronika és a műszergyártás kü­lönféle termékei, az élelmiszer- ipari és a mezőgazdasági ter­mékek. Nehéz elképzelni ugyanakkor korszerű magyar gazdaságot szovjet kőolaj és földgáz, vasérc és traktorok, tehergépkocsik, szerszámgépek és berendezések nélkül — hang­súlyozta Eduard Sevardnadze rosháza és a főtér környéke újra a múltat idézi mai vilá­gunkban megszokott újracsi.- szolt, patinás módon. Itt is a legelőkelőbb a városháza alat­ti boltíves „középkori” étte­rem, persze nagyon is mai árakkal. Megtekinthető a vá­rosháza bírósági terme — fa­ragott tölgyfa ajtaja egyik szárnya jóval alacsonyabb; itt ment be a rab lehajtott fejjel az ítéletre, és távozhatott fel­emelt fejjel, ha felmentették. Mindenütt féltve őrzött fest­mény, szobor, faburkolat. A főutca kirakatai közt épp­úgy változik az antik, műantik és modern tömeg- és luxusáru, mint ahogyan a sétálók beat- vagy popkedvelő zenekar har­sogása köré csoportosulnak, vagy klasszikus műveket furu­lyázó, hegedülő magányos ze­nészeknél áll meg és hullatják márkáikat, pfennigjeiket és be­érik a föld alatti elegáns ho­mályban felszolgált élelkülön­4 NEW YORK: Anvar Szó­dat egyiptomi elnök az NBC amerikai tv-hálózatnak adott interjújában elismerte, hogy az Egyesült Államok immáron csak­nem két éve titokban fegyvere­ket vásárol Egyiptomban, ame­lyekkel azután algán ellenlor- radalmárokat szerelnek lel, akik pakisztáni területről hajtanak végre támadásokat a demokra­tikus Afganisztán ellen. 4 NOUMEA: Új-Kaledóniá- ban szerdán előre megfontolt emberölés címén vádat emel­tek egy Dominique Canon ne­vű, 20 éves férfi ellen, mert feltehetően ő gyilkolta meg szombaton Pierre Declercq-t, a Kaledóniai Szövetség elneve­zésű párt főtitkárát. A csendes­óceáni sziget Franciaország ten­gerentúli gyarmata és a Dec- lercq vezette párt a sziget füg­getlenségéért küzdő ellenzék legerősebb pártja. Egyelőre nem tudni, hogy a gyilkosság­nak politikai vagy esetleg egyéb indítékai voltak. A hétfőn letartóztatott Canon < állítólag többször nyilvánosan azzal fe­nyegetőzött, hogy erőszakos cselekményt hajt végre a szi­get függetlenségének hívei el­len. 4 PÁRIZS- A f-ancia kor­mány szerdai ülésén úgy dön­tött, hogy figyelmen kívül hagy­ja az államtanács véleményét, és fenntartja korábbi tervét, amelynek értelmében államo­sítják az összes 1 milliárd frank feletti betétállománnyal rendel­kező francia bankot, viszont az intézkedést nem terjeszti ki a küllöldi bankokra.-A- TEHERÁN: Az iráni iskolák szerdai tanévnyitója alkalmá­ból Khomeini ajatollah kedden üzenetet intézett a diákokhoz, a tanárokhoz és a szülőkhöz, arra szólítva fel őket, hogy lep­lezzék le az iskolákon belüli, kormányellenes csoportosulóso­kat. Kedden további 41 ellen­zéki személyt állítottak kivégző­osztag elé, köztük Baniszadr volt elnök tájékoztatási irodá­jának vezetőjét. legességek helyett papírtálcán tálalt „hamburgerrel" és zsír­ban sült krumplival. Hamburg Hamburgot nem ajánlja lü- becki házigazdánk, szerinte jel­legtelen nagy város. Lehet, hogy a német nagyvárosok ha­sonlóak a kissé hivalkodó gazdagságukkal, forgalmukkal, modernségükkel, de hozzá ké­pest Lübeck hangulatos kisvá­rosnak tűnik. Vásárló kedv vagy lehetőség nélkül is érde­kes nézegetni a nagy áruháza­kat, áruit, amelynek színe-java, vagy csak talált maradványa — egykor a mai életünk múzeu­mában kaphat helyet. Felkeressük a híres Szt. Pauli kikötői mulatónegyedet. Nem kell szégyenkeznünk, idegen- forgalmi látványosságnak szá­mít. Éppen egy japán csoport idegenvezetővel járja a rande­vúszállókkal, sztriptízbárokkal, pornófilm-mozikkal zsúfolt ut­cákat. A Place Pigallnál, q Picadillynél és a Sohonál is egyértelműbb, nagyobb kiterje­désű szórakozóközpont. Egy mellékutcában az üdvhadsereg ad zenés műsort. Valóban kü­4- ANKARA: Végleges ada­tok szerint harmincöt katona vesztette életét és 72 sebe­sült meg kedden Törökország­ban, amikor Isztambultól 180 kilométerrel nyugatra, pihenő katonák egy csoportjára zuhant a légierő egyik F-5-ös típusú bombázógépe. A hadsereg szó­vivője szerint a gép műszaki hiba miatt zuhant le. 4- WASHINGTON: Az ameri­kai szenátus külügyi bizottsága kedden egyhangúlag jóváhagy­ta Arthur Hartmann diplomata kinevezését az Egyesült Államok moszkvai nágykövetévé. A kül­ügyi bizottság egyidejűleg jó­váhagyta azt az indítványt, hogy amerikai csapatok vegyenek részt a Sinai-félszigetre kül­dendő nemzetközi békefenntartó erők tevékenységében. 4- DACCA: Szerdán reggel 12 tisztet végeztek ki Bangla- desben, miután a legfelsőbb bíróság elutasította kegyelmi kérvényüket. A tiszteket azzal vádolták, hogy a májusi állam­csíny során részt vettek Ziaur Rahman elnök meggyilkolásá­ban. A sikertelen puccskísérlet után összesen 31 tisztet állítot­tak katonai bíróság elé. Közü­lük tizenkettőt halálra, tizen­hetet börtönbüntetésre Ítéltek, mig kettőt, akik a koronatanúk szerepét vállalták, lelmentettek. A lübecki városháza lönös látvány az alig leplezett nyilvános házak között prédi­káció és vallásos ének. A min­denre kíváncsi közönség őket is körülállja. Hamburg kikötőjében meg- érezhetünk valamit a világten­gerek forgalmából, hangulatá­ból, óceánjárók, tartályhajók, dokkok megközelítő közelség­ben merednek előttünk és 4- MOSZKVA: A Belorusz SZSZK a házigazdája az idén a „Francia napok a Szovjetunió­ban” rendezvénysorozatának. Amint arról a Szovjetszkaja Be­lorusszia című köztársasági lap beszámol, Minszkben és több más városban nagy sikere van a hétfő óta tartó bemutatók­nak és találkozóknak, valamint a kiállításoknak. A rendezvé­nyen Belorusszija testvérmegyé­je, Rhone városai képviseltetik magukat, a rendező pedig a Szovjet-Francia Baráti Társa­ság, illetve annak belorusz ta­gozata. Kiállításon mutatkozik be Rhone megye ipára. Fran­cia előadóművészek dalesteket adnak, és nagy az érdeklődés a francia bábszínház előadásai iránt 'S 4- WASHINGTON: Az ame­rikai Külügyminisztérium szó­vivője nem volt hajlandó nyi­latkozni arról, hogy történt-e haladás az Egyesült Államok és a Dél-Afrikai Köztársaság kül­döttségeinek hétfői, zürichi ta­lálkozóján, amelyen Namíbia függetlenségének témáját vi­tatták meg. A szóvivő azt bi­zonygatta, hogy a tárgyalások nem szakadtak télbe. Ennek azonban ellentmond az a tény, hogy a Chester Crocker ame­rikai külügyi államtitkár vezette amerikai tárgyalóküldöttség a tervezettnél korábban hagyta el Zürichet. 4- PALERMO: Mintegy ezren tüntettek kedden o szicíliai Pa- lermóban az olasz kormány döntése ellen, amelynek értel­mében amerikai robotrepülő­gépeket (szárnyasrakétákat) te­lepítenek a szigeten. A kom­munisták által szervezett tün­tetés békésen folyt le. 4 TOKIÓ: Szerdán nagysza­bású amerikai-japán közös tengeri hadgyakorlat kezdődött a kétoldalú katonai együttmű­ködés további bővítésének je­gyében. A nyolc napon át tartó manőverek — a sajtójelenté­sekből is kitetszően —erős nyugtalanságot és visszatetszést keltettek a szigetországban. messze betöltik a kikötőt a tengerig. Csak tengerközeibe értünk, a part itt beton és vasvázas szegély, mintha a víz hajókkal, darukkal megvasalt, összeszabdalt lenne, csak messze sejthető a végtelen, szabad óceán. Konkoly Thege Aladár (Folytatjuk) Vélemények Gtomlko ENSZ-ben mondott beszédéről New York A következetes, elvi szovjet külpolitika, valamint a nemzet­közi feszültség és a háborús veszély csökkentésére irányuló eltökéltség újabb megnyilvánu­lásaként értékeli , a küldöttek többsége Andrej Gromiko szov­jet külügyminiszternek az ENSZ- közgyűlés 36. ülésszakán, ked­den elhangzott felszólalását. Az ENSZ főtitkárának hiva­talos képviselője Kurt Wald­heim nevében nyilatkozatot adott a TASZSZ szovjet hírügy­nökségnek és ebben hangsú­lyozta: a világszervezet főtitká­ra szerint a szovjet külügymi­niszter felszólalása több olyan fontos elemet tartalmaz, ame­lyek alapos tanulmányozást ér­demelnek. A Délnyugat-afrikai Népi Szervezet (SWAPO) ENSZ-kül- döttségének vezetője a szovjet külügyminiszter nyilatkozatával kapcsolatban méltatta a szov­jet külpolitikának az emberiség létét fenyegető veszélyekkel szembeni erőfeszítéseit, majd rámutatott: a Szovjetunió is­mételtén tudtul adta, hogy ko­runk legsürgetőbb problémái­nak megoldása érdekében kész tárgyalóasztalhoz ülni Bonn Szerdán a nyugatnémet la­pok két fő mozzanatot, a Szov­jetunió tárgyalási készségét és az amerikai fegyverkezési poli­tika elítélését emelik ki Andrej Gromiko szovjet külügyminisz­ternek az ENSZ-közgyűlésen kedden elhangzott felszólalásá­ból. A bonni General-Anzeiger A Szovjetunió kész a fegyverzet- korlátozásra címen tudósít. A Frankfurter Allgemeine Zeitung vastag betűs főcímé­ben emelte ki: „Gromiko tárgy­szerű kapcsolatokat ajánl Washingtonnak”. A Süddeutsche Zeitung Gro­miko visszautasítja Haig vád­jait című cikkében a szovjet bírálatra helyezi a hangsúlyt és jóval kisebb mértékben fog­lalkozik a Szovjetunió tárgya­lási ajánlataival. A Springer-kon szemhez tar­tozó, jobboldali Die Welt csu­pán rövid tudósításban ismer­teti a szovjet külügyminiszter felszólalását és abból Gromikó- nak azt a kijelentését emeli ki, hogy a Nyugat beavatkozik Lengyelország belügyeibe. LAPZÁRTA Két órával azután, hogy Gro­miko és Haig megkezdte ta­nácskozását az amerikai ENSZ- misszión, a megbeszélések még folytak. Mint Dean Fischer, a State Department szóvivője az MTI tudósítójának elmondta, a külügyminiszterekkel párhuza­mosan, külön teremben folytat­tak eszmecserét a Gromiko és Haig kíséretében lévő szemé­lyiségek. * Mindaddig, amig a palesztin kérdés megoldatlan, az Egye­sült Államok nem remélheti, hogy sikerül stratégiai szövetsé­get létrehozni Izraellel és az arab országokkal a Közel-Ke­leten. Ezt Husszein Jordániái uralkodó a The Washington Postnak adott nyilatkozatában jelentette ki, Haig amerikai külügyminiszter legutóbbi nyi­latkozatával kapcsolatban. •x* Szerdán Tekirdag térségében lezuhant a török légierő egy Phantom típusú gépe — vált is­meretessé Ankarában. A NATO Törökországban folyó őszi had­gyakorlatán két napon belül ez a második repülőgép-szeren­csétlenség. A harci gép kétfö- nyi személyzete életét vesztette. Legújabb jelentés szerint a keddi szerencsétlenségnek 40 halálos áldozata és 72 sebe­sültje van. * Szerdán az osztrák fővárosba érkezett Valerin Mihajlov nagy­követ vezetésével a szovjet de­legáció, amely részt vesz a bé­csi haderöcsökkentési tárgyalá­sok csütörtökön kezdődő 25. fordulóján. A Péter János, az országgyűlés alelnöke hivatalában fogadta a Ni­caraguái Forradalmi Hazafias Front küldöttségét Tengerközeiben

Next

/
Oldalképek
Tartalom