Dunántúli Napló, 1981. július (38. évfolyam, 178-208. szám)

1981-07-01 / 178. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek 1 Dunántúli illat) XXXVIII. évfolyam, 178. sióm 1981. július 1., szerda Ára: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból Űj távlatok a komplex egészségügyi szűrésben • Egy cikk kétféle ároo A kazánok professzora Csirkét boncolnak a zoo-is- kolások a pécsi állatkertben Kádár János Borsod- Abaúj-Zemplén megyében Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára kedden az esti órákban Borsod- Abaúj-Zemplén megyébe érkezett. Kíséretében van Ballai László és Katona István, a Központi Bizottság osztályvezetője. Részt vesz a.látogatáson Gyurkó László iró, országgyűlési kép­viselő. A Központi Bizottság első titkárát megyei és Helyi vezetők Me­zőkövesden fogadták: Grósz Károly, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, La­dányi József, a megyei tanács elnöke,' Pataki István, a me­zőkövesdi tanács elnöke és Szilágyi János, a járási hivatal el­nöke. Juhász Péter, a Mezőkövesdi városi-járási Pártbizottság első titkára üdvözölte a pártbizottság székházánál a gépko­csiból kiszálló Kádár Jánost. Az ünnepi külsőt öltött város­ban régi matyó szokás szerint nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyeret és a megye világhírű tokaji borából kóstolót nyúj­tottak át matyó népviseletű fiatalok, úttörők pedig vörös szeg­fűvel köszöntötték a vendégeket. Lázár György látogatása fővárosi létesítményeknél Lázár György, a Minisztertanács elnöke meglátogatta néhány bu­dapesti kiemelt fontosságú létesitmény építését. Képünkön: Lázár György a Katona József Színház újjáépítési munkálatait tekinti meg. Lázár György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke kedden egész napos programon tájéko­zódott a főváros fejlődéséről, a tervekről és felkeresett több nagy építkezést, néhány új lé­tesítményt. A városházán Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Budapesti Párt- bizottság első titkára és Szép­völgyi Zoltán, a Fővárosi Ta­nács elnöke fogadta. A tanács épületében Maróthy László Bu­dapest politikai, társadalmi, gazdasági életéről, a fővárosi . pártszervezetek, kommunisták te­vékenységéről adott tájékozta­tást, Szépvölgyi Zoltán az ötö­dik ötéves terv idején megvaló­sult városfejlesztési eredmények, kel összefüggésben az elkövet­kező öt esztendő feladatait vá­zolta. A megbeszélést követően Lá­zár György útja a Katona Jó­zsef Színházba vezetett, ahol tájékoztatták a több mint 3 és fél éve folyó rekonstrukciós mun­ka ról. Lázár György a továbbiakban a XV. kerületben épülő buda­pesti szemétégetőmű beruházá­sát kereste fel, majd útja az újpesti városközpont rekonst­rukciós területén felépülő lakó­telepre vezetett. A Rózsa, utca és az Árpád út kereszte?ődésé- ben a kerület vezetői fogadták a vendéget, aki tájékozódott ar­ról, hogy 1985 végéig 9346 új otthon felépítését tervezik. Ed­dig 6500 készült el. Lázár György végül a Margit Kórház fejlesztésével ismerke­dett, a Minisztertanács elnöke megtekintette a kórház több részlegét. lemében Világrekord mélyítésnél Minden eddigi eredményt messze meghaladó, fantasztikus világcsúcsot ünnepeltek tegnap a Mecseki Ércbányászati Vál­lalat V-ös bányaüzemében. A Bányászati Aknamélyítő Válla­lat Dörner Konrád által veze­tett 37 fős Zalka Máté szocia­lista brigádja 31 munkanap alatt 208,8 métert mélyített az üzem légaknájának építésénél, melynek során műszakonként 20,38 köbméter kőzetet moz­gattak meg. Ennek a mennyi­ségnek a nagyságát jól érzé­kelteti egy adat: a brigád tel­jesítménye 44,5 százalékkal több, mint amit eddig a szak- irodalomban valaha is jegyez­tek. A tegnapi rövid ünnepségen először Kerekes Jenő, a Bá­nyászati Aknamélyítő Vállalat igazgatója köszöntötte a 20 évvel ezelőtt alakult brigádot, s gratulált ehhez a nem min­dennapi eredményhez. Hozzá­tette, hogy a rekord önmagá­ban nem jelentene semmit, ér­tékét azonban az adja meg, hogy ezzel a teljesítménnyel az építési határidőt három-négy hónappal rövidíteni tudják. Az igazgató dicsérettel szólt a munkában részt vett műsza­kiakról, irányító szakemberek­ről, valamint a mélyítésben dolgozó másik brigádról, az Ady Endre kollektíváról. Ezt követően a beruházók és a majdani üzemeltetők nevé­ben Mátrai Árpád, a Mecseki Ércbányászati Vállalat vezér­igazgató-helyettese üdvözölte a Zalka Máté brigádot, s el­mondta, hogy ez a nagy telje­sítmény közvetlen eredményt is hoz, hisz csökken ennek a ki­emelt, állami nagyberuházás­nak a határideje, melynek po­zitív anyagi vonzata is lesz. Az ünnepség baráti beszél­getéssel ért véget. R. N. Elfogadták a második félévre szóló munkatervet Ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága K edden ülést tartott a Magyar Kommunista Ifjúsági Szö­vetség X. kongresszusán újjáválasztott Központi Bizott­sága. Az ülésen részt vett és felszólalt Baranyai Tibor, az MSZMP KB párt- és tömegszervezetek osztályának vezetője. A testület meghallgatta Fejti György első titkár tájékoztatóját az MSZMP KB június 18-i üléséről, majd Nyitrai Istvánnak, a KB titkárának előterjesztésében megvitatta és elfogadta a Köz­ponti Bizottság munkastílusára és munkarendjére vonatkozó javaslatot. A két kongresszus, között az ifjúsági szövetség legfelsőbb irányító szerveként a Központi Bizottságnak alapvető felada­ta, hogy elvi, politikai eszkö­zökkel szervezze és ellenőrizze a kongresszusi határozatok végrehajtását - állapította meg a testület. Ezért olyan munka­stílus kialakítására törekszik, amely alkalmassá teszi a párt politikájának alakításából és végrehajtásából rá háruló fel­adatok elvégzésére, az ifjúság eredményes szocialista nevelé­sére, valamint arra, hogy érzé­kenyen és rugalmasan reagál­*w Szolgáltatóházat építenek Pécsett, a Boszorkány és a Jurisics utca találkozásánál. A megkö­zelítő beruházási összeg húszmillió forint, kivitelezője a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat. Jövő év végére az épületben helyet kap többek között ABC, orvosi rendelő és gyógy­szertár. — Szokolai felv. — jón az ifjúság és a társadalom helyzetének változásaira. E munka során a Központi Bi­zottság messzemenően támasz­kodni kíván a KISZ-szervek, az alapszervezetek és a tagság tapasztalataira, véleményére, javaslataira. A Központi Bizottság elfo­gadta a második félévre vonat­kozó munkatervét. Többek kö­zött még ez évben napirendre tűzi a X. kongresszus határo­zatainak végrehajtását szolgá­ló ötéves feladattervet, elemzi az egyetemi-főiskolai KISZ- szervezetek munkájának ta­pasztalatait, megvitatja a kö­zépiskolai KISZ-élet időszerű kérdéseit. A Központi Bizottság az év hátralévő hónapjaiban foglalkozik a szervezeti élet néhány kérdésének szabályo­zásával, a KISZ előtt álló fel­adatok hatékonyabb) rugalma­sabb végrehajtását szolgáló szervezeti rend kialakításával, illetve továbbfejlesztésével is. A Központi Bizottság meg­állapította, hogy a július 20-26. között hazánkban meg­rendezendő III. Magyar—Szov­jet Ifjúsági Barátsági Fesztivált nagy várakozás előzi meg. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség arra törekszik, hogy a fesztivál sikeres megrende­zésével tovább erősítse a ma­gyar és a szovjet. nép testvéri barátságát, az ifjúság elköte­lezettségét a szocializmus, a kommunizmus, a béke ügye mellett. Ezután a Központi Bizottság személyi kérdéseket tárgyalt. Mivel az MSZMP Budapesti V. Kerületi Bizottsága első titká­rává választotta Szűcs István- nét, a KISZ KB érdemei elis­merése mellett felmentette in­téző bizottsági, titkársági és KB tagsága alól, és egyetértett az­zal, hogy a Magyar Úttörők Szövetségének Országos Taná­csa felmentse az úttörőszövet­ség főtitkári tisztéből. A Köz­ponti Bizottság Varga Lászlót felmentette KB titkári funkció­jából és javasolta a MUSZ OT- nak, hogy válassza meg az út­törőszövetség főtitkárává. Var- ga-Sabján Lászlót, a KB tagját, a KISZ Baranya megyei Bizott­ságának első titkárát a testület megválasztotta az intéző bi­zottság és a titkárság tagjává, a KB titkárává. Kedden ugyancsak ülést tar­tott a Magyar Úttörők Szövet­ségének Országos Tanácsa. A tanácskozáson részt vett Bara­nyai Tibor, az MSZMP KB osz­tályvezetője, s felszólalt Fejti György, a KISZ KB első titká­ra. A tanács meghallgatta Molnárné Kozma Erzsébetnek, az úttörőszövetség titkárának tájékoztatóját a KISZ X. kong­resszusáról, az úttörőszövetség ezzel kapcsolatos feladatairól. Ezután a tanács — érdemei elismerése mellett — felmen­tette Szűcs Istvánnét a Ma­gyar Úttörők Szövetsége Or­szágos Tanácsa és Elnöksége tagságából, főtitkári tisztségé­ből, és Varga Lászlót megvá­lasztotta a MUSZ Országos Tanácsa és Elnöksége tagjá­nak, az úttörőszövetség főtitká­rának. Az országos tanács — érde­mei elismerése mellett — fel­mentette Feith Bencét titkári funkciójából, az országos ta­nácsi és elnökségi tagságából. Haraszti Istvánt megválasztotta az országos tanács és az el­nökség tagjának, s az úttörő- szövetség titkárának.

Next

/
Oldalképek
Tartalom