Dunántúli Napló, 1981. június (38. évfolyam, 148-177. szám)

1981-06-01 / 148. szám

A tartalomból: ; Hajóutak Mohácsról Álkisiparos a bíróság előtt Nyugdíjas• munka­közvetítő Felvételeink a gyermeknapi rendezvényeken készültek: játékbörze a Vásárcsarnokban; ők már megtalálták, amit kerestek; minden dodzsem gazdára talált a vi­dámparkban; szövő-fonó tanfolyam a Tettyénja hulahopp-verseny egyik résztvevője ______________________________ A könyvhét mai programja Muity győzött Dombóváron Harcok Bejrutban Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVIII. évfolyam, 148. szám 1981. június 1., hétfő Ára: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Befejeződön a KISZ X. kongresszusa Meg­választották a KISZ vezető szerveit és testületéit Cremsberger Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem hallgatója va­sárnap szólalt fel a KISZ-kongresszuson BBasárnap reggel Budapesten, az Építők Rózsa Ferenc szék- házában megkezdte záró tanácskozási napját a KISZ X. kongresszusa. Az elnökségben helyet foglalt Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Méhes Lajos ipari minisz­ter, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai. Nyitrai István, a KISZ Köz­ponti Bizottságának titkára, a tanácskozás soros elnöke be­jelentette, hogy a MAFILM munkatársai a kongresszus tisz­teletére társadalmi munkában elkészítették a „Szomszédok” című filmet a magyar fiatalok életéről, a KISZ eredményeiről és gondjairól, aktív részvételé­ről a szocialista építésben. A kongresszus küldötteinek nevé­ben köszönettel vette át a szé­les körű bemutatásra szánt film eredeti példányát a tanács­kozás elnöke, majd bejelen­tette, hogy számos külföldi ifjú­sági testvérszervezettől üdvözlő távirat érkezett a KISZ X. kong­resszusához. A Kambodzsai If­júsági Szövetségtől — ahonnan nem tudtok delegációt küldeni Budapestre - a Központi Bi­zottság elnökének aláírásával érkezett jó munkát, eredmé­nyes tanácskozást, további si­kereket kívánó üdvözlet a KISZ legmagasabb fórumának kül­dötteihez. Ezután folytatódott a KISZ Központi Bizottság beszámolója és a dokumentumok fölötti vita. Cremsberger Gábor, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója elmondotta: az érdekképvise. let gyakorlásának feltételeiért az ifjúsági szervezetnek nap mint nap meg kell küzdenie, ám a hallgatók szemszögéből ez néha szélmalomharcnak tű­nik; a felsőoktatási intézmé­nyek demokráciája gyakran csupán formálisan érvényesül. Nem többet, vagy mást kíván­nak a hallgatók, csupán annyit, hogy teret kapjanak elképzelé­seik, s jobban érdekeltté vál­janak a képzésben. A KISZ ér­dekvédelmi munkája során tá­mogassa azt is, hogy a na­gyobb tudást kísérje nagyobb elismerés. Ebbe a tanulmányi ösztöndíjak rendszerén túl be­letartozik az is, hogy hasznosít­sák a gyakorlatban a tudomá­nyos diákkörökben született ki­váló dolgozatokat, a végzettek elhelyezkedésekor vegyék job­ban számításba tanulmányi és mozgalmi eredményeiket. A Központi Bizottság beszá­molója a határozattervezet, a szervezeti szabályzat módosítási javaslata, valamint a központi pénzügyi ellenőrző bizottság je­lentése fölötti vitát követően terjesztette elő a szerkesztő bi­zottság jelentését Nagy Sán­dor, a KISZ Központi Bizottsá­gának titkára. A szerkesztő bi­zottság feldolgozta a plenáris tanácskozáson és a szekció­üléseken elhangzott, valamint az írásban benyújtott hozzá­szólásokat, javaslatokat, észre­vételeket. A tanácskozáson 132-en kaptak szót, 176 küldött pedig írásban fejtette ki véle­ményét. így a küldöttek több mint 34 százaléka kapcsolódott észrevételeivel a kongresszus napirendjén szereplő témák­hoz. A széles körű eszmecseré­ben szót kért és kapott 24 meghívott vendég' is. A szerkesztő bizottság véle­ménye szerint a hozzászólók is azokat a kérdéseket tartották fontosnak, amelyekről a beter­jesztett dokumentumok szólnak, s a lényeget tekintve általános egyetértés volt tapasztalható az azokban foglaltakkal kapcso­latban. Azzal fejezte be a jelentést Nagy Sándor, hogy természete­sen a 332 szóbeli és írásban leadott hozzászólás tüzetes elemzése, feldolgozása, a KISZ munkájában történő hasznosí­tása az újonnan megválasztott Központi Bizottság felqdata lesz. A szerkesztő bizottság je­lentésével kapcsolatban ezután többen szót kértek. Nagy Sán­dor mind a hat küldöttnek sze­mélyre szólóan válaszolt. A kongresszus küldöttei' tu­domásul vették a szerkesztő bi­zottság részéről előterjesztett jelentést, és a szóbeli észre­vételekre adott választ. Ezt követően Fejti György mondott vitazárót, megvonva a két és fél napos kongresszus mérlegét. Fejti György vitazáró válasza után határozathozatal követke­zett. A kongresszus résztvevői (Folytatás a 2. oldalon) Labdarúgó NB II. A Mohács- Véménd TE a 4. helyen A labdarúgó NB ll-ben a döntetlenek napja volt. A nagy érdeklődései várt Dombóvár- Haladás találkozón a lelkes, dombóvári csapat rabolt pontot Dombóváron o listavezetőtől. Pécsett a vasutasok nem bírtak a szervezetten, lelkesen védeke­ző Bábolnával és döntetlennel kellett megelégedniük. Döntetlenül végződött Nagy­kanizsán az Olajbányász—Vár­palota mérkőzés is. A lelkes várpalotaiak megérdemelten vittek el egy pontot. Sellye jó játékával a második félidőben tudott nyerni Fűzfő el­len. Sopronban nem termett ba­bér a Komlói Bányásznak. A komlóiak 3-0 arányú vereséggel tértek haza. Szekszárdon a Keszthely ven­dégszerepeit. A mérkőzést nem kis meglepetésre a kapura ve­szélyesebb Keszthely nyerte. Az MVTE labdarúgói Veszp­rémben is igazolták jó formáju­kat, értékes győzelmet arattak a Bakony Vegyész ellen. A mo­hácsiak győzelmükkel a 4. hely­re kerültek. Gyermeknap ■ Játékbörze, mókás versenyek ■ Bábműsor, kiállítások, bemutatók, sárkányeresztés 1— ájus utolsó vasárnapja hagyományosan a gyermekek ün- nepe, a vidámságé, a játéké. Az idei gyermeknap össze­kapcsolódott a Magyar Úttörők Szövetsége megalakulásának 35. évfordulójával is. Az évforduló és a gyermeknap alkalmából or­szágszerte mindenütt szinpompás, vidám játékos programokkal emlékeztek meg erről a napról, amely ünnepeink talán legkedve- sebbike. Ezt a rengeteg vidám prog­ramot felsorolni is nehéz lenne, elégedjünk meg hát néhány pil­lanatképpel! Pécsett, a Tettyén a Doktor Sándor Zsolnay Műve­lődési Központ szervezett egész napos programot, s már dél­előtt 10 órakor sejteni lehetett, hogy szinte lélegzetvételnyi ide­jük sem marad a rendezőknek. A játékkészítő asztalnál egymás után születtek a mókás bohóc­figurák, a ronggyal, papírral felöltöztetett kanalak, léggöm­bök. Az alapanyagot, szaktaná­csot ingyen kapták a gyerekek, a késztermék a tulajdonukban maradt Távolabb, a rollerpá­lyán sporttudásukat mérték ősz. sze, ebben a bájos testvérpár: Bonét Nicolette és Zsanett je­leskedett, akik csak egymással kerültek holtversenybe a hula- hopp pörgetésében, ugrálóköte­lezésben és a pattogtatós lab­davezetésben legyőzőjük nem akadt. így aztán jogos tulajdo­nosai lettek a díjat jelentő csokoládéknak. Mások addig a szövéssel is­merkedtek megtanulhatták a „sámánfa” és a ,,gatyamadzag szövő" bonyolult kezelését. Az így készített öveket hazavihet- ték a gyermeknap szép emléke­ként. Délután az aszfaltrajz'-ver- seny, az Evereszt együttes, majd Vizy György műsora szórakoz­tatta az ifjabbakat, 1.7 órától pedig a gyermekek táncháza je. lentett eseményt a Tettyén. „Cserebere fogadom", vagy „eladom, ha van pénzed" jelszó­val a pécsi vásárcsarnokban zaj. lőtt a jctékbörze, ahol egy vil­lanymozdonyért futball-labdát lehetett kapni, 9 forintért Ka­rinthy Tanár úr kérem-ét, kis alku után pedig akár ötszázért egy kemping teniszfelszerelést. fit kíváncsiak bekukkanthattak a Bóbita bábegyüttes paravánjai mögé is, de jó üzletet csináltak a mézeskalácsot, nyalókát, tö­rökmézet, vásári édessséget áru­sítók. Ingyen fogadta 14 évgn aluli vendégeit ezúttal a Vidámpark, az Állatkert, az Úttörővasút és a KRESZ-park. Mint dr. Fülöp István igazgató elmondta, ez alkalommal mintegy 30—35 ezer forint elengedett belépődíj volt a gyermekeknek nyújtott ajándék. A megyei ifjúsági napok teg­napi sportdélelőttje is a Sallai utcában és a Jókai téren, első­sorban a gyermekeké volt: a ti­nédzserek elhozták magukkaT kistestvérüket, a fiatal papák, mamák gyermeküket. S mint ki­derült, jól tették, a tikkasztó melegben elsősorban a gyere­kek vállalkoztak versenyzésre, így a kerékpárosversenyen, gör­korcsolyaversenyen és a koco­gáson is a 10—14 évesek vettek részt. A több mint 100 célba ér­kező tombolán sporteszközöket nyerhetett A honvédelmi bemu. tatón most az igen csak béké­sen szereplő ágyú és sorozat­vető is leginkább a gyerekek érdeklődésének „össztüzébe” került. A gördeszkákon szágul­dozok versenye viszont sok irigy­séget váltott ki a nézők körében. Alighanem lesz még ennek a sportágnak jövője Pécsett. Szépségverseny is volt, csak­hogy ezen motorkerékpárok, Simsonok, MZ-k versenyezhet­tek. Az Országos Karate Szö­vetség bemutatójának ifjabb és idősebb nézői néhány hatásos fogóst leshettek el a sportolók­tól. a PMSC „birkózópalántái"- nak bemutatóján aztán maguk is szőnyegre léphettek volna, ha lett volna köztük ilyen merész. Egyetlen fiú vállalkozott csak mérkőzésre, ám róla is kiderült, hogy pesti kiránduló diák, és a Bp. Honvédban birkózik. A (Folytatás a 2, oldalon) Veszélyes helyzetben tisztáz a 0-0 arányban döntetlen eredménnyel végződött PVSK—Bábolna NB II. mérkőzésen a Vasutas-pályán Pécsett a Bábolna kapusa. (Tudósítás a 8. oldalon.) Fotó Arató L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom