Dunántúli Napló, 1981. január (38. évfolyam, 1-30. szám)

1981-01-01 / 1. szám

32.3; Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli j|gf Wk ||| gW |||k 1 XXXVIII. évfolyamé, szóm 1981. január 1csütörtök I !■ I-VJ. B^/ 1U I - - I Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja JüimLen kedv e s olvasónknak LwULúí) á j évet kínáíuutk! Az új év küszöbén A z 1980-as naptárt az asztalfiókunkba tettük. Búcsúzunk az óévtől, s köszöntjük az új esztendőt. 365 napot magunk mögött hagyva, s ugyanennyit magunk előtt tudva szinte belső kényszert érzünk, hogy számvetést készít­sünk. Jóról és rosszról egyaránt. E számvetést elvégzi az egyes ember és elvégzik az ország vezetői. Ilyenkor végiggondoljuk családunk, környezetünk, ha­zánk sorsának alakulását, és előre tekintünk. Az elmúlt esztendő bővelkedett az eseményekben. 1980 márciusában ülésezett az MSZMP XII. kongresszusa, június­ban az urnák elé járultunk, hogy megválasszuk azokat, akik az országgyűlésben és a tanácsokban képviselik érdekeinket. December közepén a szakszervezetek XXIV. kongresszusára került sor, hogy csak a legfontosabb politikai eseményekre utaljunk. Fzeken a fórumokon ország-világ elé tártuk — Kádár elv­társ szavait idézve —: pártunk folytatja most már több év­tizede követett, a gyakorlatban bevált bel- és külpolitikai fő irányvonalát, népünk építi a fejlett szocialista társadalmat. Jelentős a hátunk mögött hagyott esztendő olyan szem­pontból is, hogy a számunkra igencsak nehéz, kedvezőtlen világgazdasági helyzetben befejeztük az ötödik ötéves ter­vünket. És hogy egy ilyen nehéz helyzetben mondhatjuk ezt ki, az annak köszönhető: a világgazdasági változásokkal és a hazai követelményekkel összhangban volt erőnk népgazda­sági, iparági és vállalati méretekben alaposan elemezni, menet közben újra értékelni és ahol kellett módosítani gaz­daságpolitikai gyakorlatunkat. Hogyan voltunk eire képesek? Úgy, hogy mind több vállalat és szövetkezet alkalmazkodott szorgalmasan a gazdálkodás nehezebb feltételeihez, a mezőgazdaságban dolgozók mel­lett kivették részüket a nehéz betakarítási munkákból az ipari üzemekben tevékenykedők is. Úgy, hogy folytattuk tovább a párt bevált gyakorlatát, a tervidőszak minden egyes évében őszintén és nyiltan tájékoztattuk népünket gazdasági hely­zetünk alakulásáról, eredményeinkről és gondjainkról Dolgo­zó népünk pedig a párt őszinte és nyílt politikáját tettre- készséggel, jobb, fegyelmezettebb, hatékonyabb munkával honorálta. így aztán most, 1980-^01, az ötödik ötéves tervtől búcsúzva sommásan úgy köszönhetünk el: a tervciklusban a vártnál nehezebb feltételek között, sok erőfeszítés és ál­dozatos munka nyomón tovább haladtunk, bővültek és kor­szerűsödtek a szocializmus anyagi-műszaki alapjai, emelke­dett az életszínvonal, javultak az életkörülmények, fejlődtek a szocialista termelési viszonyok. És milyen lesz az új esztendő, mit tartogat számunka a hatodik ötéves terv? Az 1980. decemberi országgyűlés után, ahol elfogadták a Magyar Népköztársaság hatodik ötéves tervét és az 1981. évi állami költségvetést — erre már köny- nyen tudunk válaszolni. Gazdaságpolitikánk fő irányvonala a hatékonyság és a ver­senyképesség növelésére, a minőségi tényezőkön alapuló, in­tenzív fejlődés kibontakoztatására irányul. Ez alapozza ugyan­is meg a népgazdasági egyensúly megszilárdítását, és további fokozatos javítását*- a lakosság életszínvonalának megőrzését, az életkörülmények — lehetőségekhez igazodó - javítását. Más szóval, 1981-ben és a hatodik ötéves tervben is még nehéz lesz, a régebben megszokottakhoz viszonyítva lassul a fejlődés, az előrehaladás. Igen, van jó tervünk az idei és az elkövetkezendő eszten­dőkre, van jó törvényünk, amely az előrehaladást Ígéri. Olyan tervünk van. amely az MSZMP XII. kongresszusán elfogadott határozatokban foglalt társadalmi és gazdasági célok meg­valósítását szolgálja. B ékés, de nehéz esztendőtől búcsúzunk. Ami a nehézsé­geket illeti, 1981-ben sem lesz másképp. De vállaljuk ezeket a gondokat, mert túljutva rajtuk, még nagyobb lehet az örömünk esztendő múlásával. Ami pedig a békét illeti, azt kívánjuk, adattassék meg minden népnek szerte a földtekén. F. L. Már érlelődnek a finom falatok a füstölőben Fotó: Proksza László Húsfüstölés Kicsi fehér ház az udvar sarkában. Vékony füstcsík kí­gyózik kéményéből a magas­ba. A lengedező szél felénk fordítja: a friss hússal érle­lődő fűszerek ínycsiklandozó illata kavarog a levegőben. A háziasszony sarkig tárja a füstölő ajtaját. A gomply- gó szürkeség kitódul az ud­varra. A konyha küszöbén nyújtózó cirmos bajsza meg­rezzen, a tacskó is szimatot vesz. Egy pillanat múlva már előttünk lábatlankodnak. Odabent rúdszámra lóg a hurka, kolbász, gömböc, ol­dalas, szalonna. Legbelül a kerek barna véres hurkák, legalább két tucat. Mellettük a házi őrölt paprikától piros szép szál kolbászok — több mint harminc. A vastagabb­jából, a „stifolderből" hu­szonhárom. A füstölő közepén téglák­kal elkerített parázsfészek. Vastag fűrészpor réteg borít­ja, ebből dől a szürkéskék színű füstfelhő. Mindennap hajnalban meggyújtják a pa­rázsfészket, s napközben leg­alább ötször-hatszor meg­szórják jó száraz fűrészpor­ral. Néha egy-egy nehezen éghető göcsöt is ráguríta- nak. Nedves fa és fürészpor nem kerülhet rá — gőzt verne az érlelődő' finomságokra. Lángra lobbannia sem sza­bad a parázsnak — kiolvasz­taná a zsírt, belekapna a hú­sokba. Estére fordulva leful- lasztják a parqzsat. A füst még egy ideig szivárog - fél éjszakán át kitart. Az éjsza­ka másik felében szikkadnak a töltelékek. Kora reggel — alapos szellőztetés után - kezdődik minden elölről, s így megy ez legalább két hé­ten át. A nyári konyhában két só­zókádban pácolódnak a pi­rosbarna színű sonkák, kör­mök, fülek, bőrdarabok. Egy tálra valót kiválogat a gaz­daasszony - újévi kocsonya lesz belőle. Néhány nap múlva a sonkák is füst fölé kerülnek — legalább három hétig ott is maradnak. A nagyharsányi Simon Fe- rencéknél két 180 kilós hízó utolsó napja virradt decem­ber 16-án. Minden évben legalább kettőt vágnak. Hús­disznókat hizlalnak. A tava­lyiakból töltött kolbász utol­só szálát december elején vágták meg. — Csaknem minden háznál így van ez — mondja Simon­ná. — Felénk többnyire kará­csony előtt vág a nép, le­gyen friss hús bőven az ün­nepekre. Mi is finom húsle­vest, pecsenyét, pörköltet ké­szítettünk. Töltött káposztát mindig a vágás napján fő­zünk. Az abalével öntjük fel, attól lesz igazán ízes. A hús egy részét és a tölteléket el­tesszük, beosztjuk a követke­ző vágásig. A füstölt hús bablevesbe való, a többihez elég a lágy kenyér. Három rúdnyi hurkát, kol­bászt már le is szedtek a füstről. A tágas éléskamrá­ban Simonné egy különleges, majdnem fehér színű hurkát mutat: a kukoricakásást. Ezt vastagbélbe töltik. Olyan hosszú szelet húst vágnak, amekkora a bél és fűszerez- | ve a kukoricakásával együtt töltik. Télen ez is édes lila hagy­mával, sült krumplival kerül Simonék asztalára .. . T- É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom