Dunántúli Napló, 1980. októbar (37. évfolyam, 270-300. szám)

1980-10-23 / 292. szám

Műsort odott o német nemzetiségi tánccsoport az osztrák vendegeknek a leöwey Klára Gimnáziumban. (Tudositás az 5. oldalon.) A holnapért A világsajtó mindig odafi­gyel, ha a Szovjetunióban a párt Központi Bizottsága vagy a parlament tárgyal. Különösen élénk figyelemmel kiséri min­denkor a párt főtitkárának be­szédét. Úgy tűnik, Leonyid Brezsnyevnek az SZKP Közpon­ti Bizottságának keddi ülésén elmondott szavai világszerte a megszokottnál is élénkebb vissz­hangot váltottak ki. Leonyid Brezsnyev ezúttal a gazdasági életről szólt. Az el­következő időszak fö kérdésé­nek az életszínvonal emelését jelölte meg. Vele összefüggés­ben alaposan elemezte a ter­vezés és a gazdaságirányítás problémáit. A világsajtó kiemeli a főtit­kári beszéd élesen bíráló hang­ját. Leonyid Brezsnyev elmond­ta, hogy az életszínvonal eme­lésére a mostani ötéves tervben 329 milliárd rubellel többet for­dítottak, mint a korábbiban, s hogy általában emelkedett a reáljövedelem. A termelési ér­demek között kiemelkedő hely illeti meg Kazahsztánt, amely­nek oroszlánrésze volt abban, hogy — első ízben — elérték: a gabonatermés, évi átlagban meghaladta a 200 millió ton­nát. A beszéd azonban nem rej­tette véka alá a gondokat, amelyek meglehetősen nagyok. Az objektiv nehézségek — a több éve tartó rossz időjárás, a régi bányák egy részének ki­merülése — mellett Leonyid Brezsnyev egész sor szubjektív hibára mutatott rá. „Őszintén el kell ismernünk — mondotta —, hogy még nem sikerült a mo­dern körülmények megszabta színvonalra emelnünk a gazda­ságirányítás és a tervezés me­chanizmusát, a gazdálkodási módszereket és a végrehajtás fegyelmét... Három fö pontban összegezte a Központi Bizottság előtt a fő­titkári beszéd a legsürgősebb gazdasági teendőket. Első helyre az élelmiszerellátás növelését tette. Második feladatnak a könnyű- és a közszükségleti ipar fellendítését említette. Har­madik tennivalóként a lakás­építésről szólt. Külön szóvá tet­te a gépgyártás előtt álló nagy feladatot: felzárkózni a világ­színvonalhoz. Ennek érdekében javasolta, hogy a hadiipar ku­tatóinak, tudósainak, tervezői­nek egy részét bízzák meg a polgári célokat szolgáló gép­gyártás aktuális feladatainak megoldásával. Nem titok, hogy a nemzet­közi helyzet hónapok óta fe­szült. Az sem titok, hogy nyu­gaton a feszültség szitásával gyakran vádolják a Szovjet­uniót. A keddi főtitkári beszéd világos válasz e gyanúsításra. Nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy felismerjük: a Szovjetunió kormánya legfonto­sabbnak a gazdaság továbbfej­lesztését, az intenzív módsze­rekre való áttérés feladatát te­kinti. Ez a program óriás, de reális. Az iparosítás sok évtize­des programjának befejeztével most az ipari struktúra tökéle­tesítésén, az intenzív termelés horizontális és vertikális meg­alapozásán a sor. A két konti­nenst átfogó, 22 és fél millió négyzetkilométeres országban ez nem fillérekbe kerül majd. Ismerve a katonai kiadások súlyos terhét, vajon nem egy­értelmű bizonyíték ez arra, hogy a Szovjetuniónak nem a feszültség, hanem az enyhülés az érdeke? (Firon) Közétkeztetés f üzemben, étteremben Változatosabb ételeket a fiataloknak mint a budapesti és a főváros kornyéki tüzépeknek. Az előze­tes piackutatás eredményeként o jövő esztendőben a Kecske­méti Tüzép is nagy tételű meg­rendelésekkel jelentkezik majd — mondotta Mufics József, a szövetkezet elnöke. A szövetkezet mozaiklapgyár. tó üzemében éveken ót a ha­gyományos csiszolókorongokat használták a cementlapok felü­letének „simításához". Ezeket a saját készítésű „szerszámokat” viszont szinte, naponta kellett cserélni a nagyfokú kopás miatt. Mintegy fél esztendeje viszont, a KGM Tudományos In­formatikai és Ipargazdasági Központjának közreműködése révén, egy kijevi kutatóintézet által előállított iparigyémánt- korongot használnak, melynek az élettartama sokszorosa a korábban használatosénak. Az új csiszolókorongokat májusban szerelték föl az egyik berende­zésükre, ami azóta is működik. A gyártók huszonhétezer négy­zetméter mozaiklap finom csi­szolását garantálták az új eljá­rással, a korábban alkalmazott cement- és acélszemcse össze­tételű koronggal szemben, ami­vel darabonként alig százhúsz négyzetméternyi mozaiklapot tudtak megfelelően polírozni. S, ha már a polírozásról esett szó, nem hagyható figyelmen kívül a műszaki fejlesztés to­vábbi lépcsője sem; eszerint az úgynevezett lineáris csiszológé­pen is a „gyémántkorongokot" alkalmazzák majd. November­ben látogatnak ismét Pécsvá- radra a kijevi intézet szakem­berei, akik a kísérleteket foly­tatva az említett berendezésbe is beépítik a gyémánt csiszoló­korongokat. Elképzelhető, hogy több kornoq segítségével a jö­vőben a pécsváradi üzem ma­gasfényű polírozott mozaiklap­jai — főként árban — konkurren. ciát jelentenek majd a mázas bevonatú burkolólapokkal szemben. Természetesen mind­ez a lefolytatandó kísérletek eredményétől is függ, de az is biztos, hogy a jövő hónaptól kezdve a márvány, valamint a gránit vágása és csiszolása is az említett új technológia sze­rint kezdődik meg, ami a ké­sőbbiekben választékbővítést, a mozaiklapoknál pedig további minőségjavítást eredményezhet. S. Gy. Kazinczy (Mecsekvidéki Ven­déglátó), a szalántai Marica ét­terem (Pécs Város és Vidéke Áfész) került terítékre. A Boros­tyán egész nap, a Kaziinczy csak ebédeltetésre önkiszolgáló rendszerű, e két helyen napon­ta 1000—1100 előfizetéses ebéd fogy el - jórészt éthordóban el­szállítva. A Marica az előbbi kettőnél lényegesen magasabb nyersanyagnormával napi 40-50 előfizetéses ebédet főz. E há­rom étteremnek van még sza­bad konyhai kapacitása - mint ahogy nagyon sok másét, teremnek és üzemi konyhának. Kénytelenek versengeni a ven­dégért. Tudják: csatát csak kedvező árakkal és még jobb ételekkel nyerhetnek. Murányi A képen: gyémánt csiszolókorongokkal „simítják” a cement­lapokat SyemanllionnnBal csiszolják a mozaiklapot Biztos piaca van a Pécsváradi Építőipari Szövetkezetnek A mozaiklapnak, úgy tűnik, korlátlan piaca van, ennek el­lenére a Pécsváradi Építőipari Szövetkezet a közelmúltban le­vélben kereste meg a hazai nagyfogyasztókat: érdeklődve a jövő esztendei igényük iránt. Ez is érzékelteti, hogy a beru­házási piac változását rugal­mason fogják föl, és már a jövő esztendőre gondolva keresik a továbblépés lehetőségeit. Szó sincs arról, hogy bármiféle érté­kesítési gondokkal küzdenének, hiszen éves termelésük — ami meghaladja a háromszáznyolc­vanezer négyzetmétert —, teljes mennyisége elkél. Mégis, ezt te­szik, és így van ez jól. A Dél-dunánttúli Tüzép Vál­lalat ugyan az utóbbi esztendő­ben kevesebb mozaiklapot ren­delt a szövetkezettől, de mind­ez valószínűleg összefügg azzal, hogy a kisfogyasztók, illetve magánépíttetők igénye válto­zott: mind többen keresik a mázas burkolólapokat. — A Pécsváradi Építőipari Szövetkezet, amely hazánkban a legnagyobb mozaiklapgyártó, nyolc-tíz fajta burkolólapot ál­lít elő és szállít a dél-dunán- . túli régióba, Észak- és Kelet- Magyarország megyéibe, vala­Naponta 500 diák étkezik a Szabadság úti központi menzán Fotó: Proksza L. Aszerint ítéljük meg a pécsi közétkeztetést, hogy gyerekein­ket felvették-e menzásnak, mi­lyen az üzemi konyhánk főztje, vagy ennek híján mennyire vál­tozatos annak az étteremnek az étrendje, ahol elfogyasztjuk előfizetéses ebédünket. A pé­csi népi ellenőrök tavaly és idén ez ügyben hét egységnél vizsgálódtak, és tegnap vonták meg Pécs közétkeztetési mérle­gét, mégpedig a diák-, a válla­lati és üzemi, valamint a keres­kedelmi vendéglátó egységek lehetőségei és kínálata alap­ján. Még májusban osztályozták az általános iskolai gyermek- élelmezést, melyben a kisisko­lásoknak alig fele részesül, kö­zülük is többnyire az alsósok. A mostani minősítésük a középis­kolások étkeztetéséről már jó­val kedvezőbb. A diákok 71 szá­zaléka menzás, 246 kérelmet nem tudnak kielégíteni konyhai kapacitáshiány miatt. Az eluta­sítottak mindenképpen hátrány­ban vannak, mert az étterem­ben előfizetők nem kapnak menzai kedvezményt, az ételek kevésbé felelnek meg a 14-18 éves korosztály igényeinek stb. A Pécs városi Népi Ellenőr­zési Bizottság vizsgálata a 900 adagos középiskolai központi menza és a majd 200 tanulóra főző Asztalos János fiúkollé­gium .konyhájának anyagi, sze­mélyi és technikai feltételeiben nem talált kifogásolnivalót, óm észrevételeik elgondolkodta­tóak. Például: máig sincs for­galomban receptkönyv a 14— 18 éveseknek; kevés az előké­szített mélyhűtött áru; a köz­ponti menzán egész hónapra csak 45 kiló túrót használnak fel, egy diákra havi másfél to­jással számolnak, kevés a gyü­mölcs . . . Ugyanakkor: a leg­több étel akkor kerül moslékba, mikor sajtos- vagy sonkástész­ta, netán spenót kerül az asz­talra. (Ez az otthoni étkezési szokások maradiságára utal.) Az üzemi és munkahelyi ét­keztetést a Hirdi Kenderfonó- és Szövőgyárban (saját kony­ha), valamint a Mecsekvidéki Vendéglátó Vállalat üzemelte­tésében működő EIVRT „Izzó” éttermében vizsgálták a népi ellenőrök. A hirdi 300 adagos konyha egyféle menüjét a gyá­riak közül talán 150-en eszik (több műszak, sok a hideg élel­met magával hozó bejáró), így a Betonipari dolgozóinak is jut napi 70 adag. Az Izzóban na­ponta háromféle menü készül az 1000 adagos konyhán, száz ebédet visznek tőlük a Szalai András úti egységnek és húszat a Pécsi Vízmű dolgozóinak, az üzemi büfében üdítő italok és tésztafélék is vásárolhatók. (Panaszolják, hogy drágák a felhasználásra kötelezően ki­adott gastrofol-ételek.) A kereskedelmi vendéglátó egységek közül a pécsi Boros­tyán (B. m.-i Vendéglátó), a flczél György megbeszélése Prágában Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, aki hiva­talos baráti látogatáson tartózkodik Csehszlová­kiában, szerdán Prágában megbeszélést folytatott Matej Lucannal, a cseh­szlovák szövetségi kormány elnökhelyettesével. Tájé­koztatták egymást az MSZMP XII., valamint a CSKP XV. kongresszusa ha­tározatainak teljesítésé­ről, s különös figyelmet szenteltek a kulturális és oktatási együttműködés időszerű kérdéseinek. Az együttműködés további fejlesztését szolgáló né­hány gyakorlati elképzelés áttekintésekor megállapí­tották, hogy Magyarország és Csehszlovákia kulturális kapcsolatai az utóbbi idő­ben kedvezően fejlődtek. A találkozón jelen volt dr. Kovács Béla prágai ma­gyar nagykövet is. Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nanio XXXVII. évfolyam, 292. szám 1980. október 23., csütörtök Ara: 1,20 Ft A népi eiÍGnőr$k vizsgálták

Next

/
Oldalképek
Tartalom