Dunántúli Napló, 1980. szeptember (37. évfolyam, 240-269. szám)

1980-09-11 / 250. szám

1980. szeptember 11., csütörtök Dunántúli napló 3 Minden marad a régiben? a z utóbbi néhány évben a vállalatok sokkal nagyobb érdeklő­déssel fordulnak a külső szervezők felé, mint ko­rábban. S mégis: az ösz- szesen 20 ezer embert foglalkoztató szervezési intézetek mintha nem ven­nének tudomást a szolgál­tatásaik iránti kereslet élénküléséről; változatlanul keveset dolgoznak a válla­latoknak, változatlanul ma­gas árakon, s eivegzett munkájuk hatékonysága meglehetősen alacsony. A lehetséges — és persze minél nagyobb — gazdasági eredmény a jelek szerint nem is nagyon érdekelheti az inté­zeteket. Máskülönben sokkal nagyobb számban vállalnák a fizikai munkaterületekhez, illet­ve a beruházásokhoz és a re­konstrukciókhoz kapcsolódó —, tehát a legnagyobb gazdasági eredménnyel biztató — szerve­zési feladatok megoldását. Mert ha például az anyagnyilván­tartások vagy a vállalati bér- elszámolások „gépre vitele" egyszerű és viszonylag jó üz­let, akkor minek bajlódni a nagyobb gazdasági eredményt ígérő, de nagyobb kockázattal járó feladatokkal? Az Állami Tervbizottság elé került jelentés szerint — s ez ■az egész szervezési munkára jellemző — a működési és szervezeti szabályzatok kidolgo­zása, az ügyviteli folyamatok szervezése és gépesítése, az in­formációs rendszerek kialakítá­sa és az ehhez hasonló tevé­kenységek kötik le a szervezői kapacitás nyolcvan százalékát, s a kimutatható gazdasági eredmény az összesnek alig húsz százaléka. Viszont: a ter­melő munkahelyek szervezésére a szervezői kapacitás alig egynegyedét fordítják csak, és „hozzák" ezzel a kimutatható összes gazdasági eredmény 80 százalékát. Maradva egyébként még egy rövid bekezdés erejéig a szá­mítógépeknél. Nálunk fordítva történtek a dolgok: még elemi fokon tanultuk a tudományos szervezés ismeretanyagát, s máris itt voltak a számitógé­pek. Ezek kapacitásának leg­nagyobb részét ma is az anyag-, az állóeszköz-, a ren­delésállomány, ritkább esetben a szeméfyi állomány nyilván­tartására, illetve a mindezzel kapcsolatos rutinszerű adatfel­dolgozásra használják. (Olyan ez, mintha 10 tonnás teher­autóval 10 kilogrammos cuc­cot fuvaroznánk.) Ez ügyben javulás várható, ugyanis kez­deti lépések történtek a szer­vezési és számítástechnikai al­kalmazás összehangolására. A Számítástechnikai Tárcaközi Bi­A gazdasági eredményt ígérő feladatokra kell koncentrálni zotság mellett működő — s a közelmúltban megalakított — Számításgép-alkalmazási Ta­nács, valamint a Szervezési Tárcaközi Bizottság titkárai a jövőben közreműködnek a tes­tületek munkájában, folyamato­san tájékoztatva egymást. S ha bizottság, tanács és bizottsági titkárok együttműködésének eredményei felől bárkinek is kétségei lennének, akkor még mindig ott az újabb — netán az utolsó? — lehetőség, bizto­síték: az irányító hatóságok a két, korábban indokolatlanul elválasztott, ám lényegileg ösz- szefüggő szakterület egységes szakmai felügyeletére, irányítá­sára Szervezési és Számítás- technikai Bizottságot hoztak létre. Majd meglátjuk .. . Egyébként a Szervezési Tár­caközi Bizottság körülbelül egy esztendeje vizsgálta a szervező, illetve a szervezéssel is foglal­kozó intézetek munkáját. A bi- zöttság tagjai nem jutottak egyetértésre a jelenlegi helyzet értékelésében, s végül úgy ha­tároztak, hogy a felügyeleti szervek az elmúlt év végére el­készítik az általuk irányított in­tézetek működésének kritikai elemzéséi s meghatározzák a továbblépés feltételeit, a fej­lesztéssel kapcsolatos tenni­valókat. Így is történt, s kide­rült, hogy „ ... a javaslatok nem elégségesek a szervezési munka alapvető fejlesztési cél­jainak elérésére”. Egyelőre te­hát minden marad a régiben... Mi tagadás: ez nem a leg­fényesebb bizonyítvány, és csak emlékeztetünk arra a jó néhány évvel ezelőtti KNEB-vizsgálat- ra, ami lényegében azonos megállapítósokra jutott a szer­vező intézetek munkájának ér­tékelésekor. Vagyis: a szervező intézetek hosszú é.vek óta — lényegében mióta csak létez­nek — képtelenek elmozdulni a holtpontról, képtelenek ér­demleges munkavégzésre. Per­sze: a szervező munka színvo­nalát nem lehet csakis az inté­zetek munkáján lemérni. Azért sem, mert úgy tűnik, hogy ép­pen az intézeti munka befolyá­solja legkevésbé a vállalatszer­vezést. S hogy mégis ilyen hosz- szan foglalkoztunk e témával? Ne feledjük: több tízmilliós költségvetéssel dolgozó hatal­mas apparátusról van szó; egy olyan intézményhálózatról, ami évről évre duzzad, terebélye­sedik, fenntartása egyre több pénzbe kerül, s ami a mai na­pig is adós az értékelhető szer­vezési eredményekkel. Követ­kezésképpen: a szerevezésfej- lesztésbe fektetett nagy pén­zek hasznára tovább várha­tunk. De meddig még? S azonkí­vül,. hogy tanulmányok és je­lentések, vizsgálatok és tanács­kozások újra és újra megálla­pítják a szervezési intézetek tehetetlenségét és alkalmatlan­ságát, történik-e végre valami, hogy az összesen húszezer(l) embert foglalkoztató intézetek végre olyan munkát végezze­nek, ami joggal elvárható tő­lük. Ha egyszer már léteznek, és szervező intézeteknek hívják őket... Vértes Csaba r Árengedményes házak az árvíz- károsultaknak A Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vál­lalat szegedi házgyárából megkezdték az előregyár­tott betonelemek szállítását az árvíz sújtotta Békés me­gyei területekre. Árengedményes csalá­di házakat szerelnek ösz- sze belőlük Békésen, Do­bozon és Szeghalmon. Az egyszobástól a három és fél szobásig három alaptí­pusú lakóházat építenek. A hat hét alatt elkészülő házakat beköltözhetően, de nem teljesen készen adják át tulajdonosainak. A DÉLÉP vállalta, hogy megbízás esetén 150 ilyen családi házat még az idén felépít. Tanítványaik megállják helyüket Horváth Sándor Kopeczky Lóránt Bányász kitüntetés- pedagógusoknak A NIM kiváló dolgozója kitüntetést kapta a 30. bányász- nap alkalmából Horváth Sándor, a Vegyipari és Vegy­ipari Gépészeti Szakközépiskola igazgatóhelyettese és Kopecz­ky Lóránt mérnök-tanár. JAVULT A MINŐSÉG, Nőn AZ EXPORT. A Váci Kötöttárugyár hagyományos termékeinek hotvan százalékát újjal váltotta fel. Én­nek nyomán nőtt az export, az összes termék egynegyedét külföl­dön értékesítik. Képünk: a körkötödében készült. Az elmúlt két évtized alatt számtalan bányász kerül ki ke-' zük alól, olyanok, akik a mai napig becsülettel megállták a helyüket, akik közül sokan ma már vezető beosztásban vagy éppen a tudományos kutatás terén dolgoznak. Horváth Sándor matematika-- fizika szakos tanár. — A szegedi egyetemen vé­geztem — mondja — és egy-két év kitérővel 1958-ban kerültem Pécsre az akkori bányaipari technikumba. Itt a matematika tananyag csak annyiban külön­bözött a többi középiskoláétól, hogy nagyobb súlyt kellett fek­tetni a föld- és bányaméréshez szükséges trigonometriára. A 60-as évek végén, mikor úgy gondolták, a szénbányászatnak nem lesz nagy jövője, a bá­nyásztechnikumi képzést is be­szüntették. Szerencsére nem so­káig, 1972-ben újra indult, bár igaz, csak levelező tagozaton. — Kopeczky Lóránt kollégám érdeme, hogy ugyanolyan szín­vonalon kezdhettük újból azok- totást. Mikor megszűntünk ugyanis, az összes műszert át kellett volna adni az országban egyedül megmaradt tatabányai iskolának. S mivel nekik min­den műszer megfelelő mennyi­ségben o rendelkezésükre állt, ezeket ki kellett volna selejtez­ni. A kollégám mentette meg őket. *— Igaz, hogy régiek, de érté­kes műszerekről van szó — ve­szi át a szót Kopeczky Lóránt. Nem engedhettem meg, hogy leselejtezve elvigyék innét, hi­szen van, amelyiknek 30 000 fo­rint az ára. Szerencsére, a dol­gok alakulása engem igazolt, és így az újból induláskor nem volt problémánk. Kopeczky Lóránt Sopronban végzett a bányamérnöki sza­kon. Először az uránércbánya 2-es üzemébe került, onnan 1961-ben jött át a technikumba geológiát, bányaművelést, mély­fúrást tanítani. Közben 1970- ben a budapesti egyetemen matematikatanári képesítést is szerzett. — Ez a levelező oktatás néha fura dolgokat produkál — mondja. — Volt olyan, hogy gimnáziumi padtársam lett ta­nítványom, vagy-jóval fölöttem végzett iskolatárs. Érdekes, hogy ezek a felnőttek, mihelyt iskolapadról, tanulásról van szó, igazi diákká vedlenek. Szinte megható, mikor egy-egy robusztus testalkatú hallgató vizsgák előtt szinte remeg a izgalomtól. — Én nagyon szeretem őket — folytatja Horváth Sándor. — Eddigi megfigyelésem, hogy a bányászok rendkívül összetar­tóak. Lehet, hogy darabosab­bak, de lényegesebben szor­galmasabbak, kitartóbbak és jobban felkészülve járnak az órákra, mint az egyéb levelező tagozat hallgatói. Horváth Sándor és Kopeczky Lóránt kezei olól évente mint­egy 40—50 tanuló kerül ki, mint érettségizett bányász. Munkájuk elismeréseként kap­ták a magas kitüntetést. S. Zs. Segíteni olcsón, gyorsan wpnr* Villannyal rendelkező őrház Pécsett, az Urögi fasor alatti vasúti átjárónál Villanyfény az őrházakban A vasútvonalak mentén álló őrházak meglehetősen elzártak a külvilágtól. Az itt élő embe­rek amúgy se könnyű helyzetét sok esetben még fokozza, ha nincs villanyuk. Ezen az állapo­ton próbáltak segíteni a MÁV Pécsi Igazgatóságán, amikor elindították az ún. őrház-villa- mosítási programot. Ennek las­san öt esztendeje és azóta 26 családnál kattant a villanykap­csoló.- Mikor hozzáláttunk a prog­ram előkészítéséhez, kiderült, hogy nem is olyan könnyű fel­adatra vállalkoztunk — véleke­dik Palatinszky János, a vonta- tatási osztály villamosmérnöke. Közel 200 olyan grházat vizs­gáltunk meg, ahol a kimutatá­sok szerint nincs kiépítve elekt­romos hálózat. A műszaki, gaz­daságossági és szociális szem­pontokat figyelembe véve 81 la­kást tartottunk alkalmasnak, ahová az áram még bevezethe­tő. Gondos mérlegelés után ez alapján készítettünk el egy öt évre szóló javaslatot. Időközben ez a szám folyamatosan csök­kent, több lakás üressé vált, né­hányat pedig pénzügyi megfon­tolás alapján kellett kiejtenünk, így is kedvező az eredmény: évenként 5—6 őrházban sikerül világosságot gyújtani. — Talán nem szerénytelenség, de ennek a vállalásnak az ér­tékét az is növeli, hogy java­részt társadalmi munkában ké­szült el, — kapcsolódik a be­szélgetéshez Horváth Ede, aki szintén mérnöke a szakmának. - Palatinszky kollégám akkori­ban KISZ-titkór volt az igazga­tóság „Hámán Kató” alapszer­vezetében, az ő buzdítására sok fiatal segített a felmérésnél és a program összeállításánál. A villamosítási tervek túlnyomó ré­sze is hasonló módon készült el, 230 ezer forint értékben. Ar­ra törekedtünk, hogy csökken­jen a beruházások költsége és átfutási ideje is. A vállalat ter­vezői kapacitása egyébként is alacsony, azon kívül mi öröm­mel vállaltuk ezt. — Ha nem indul el ez o jó kezdeményezés és nincs a fiatal szakemberek részéről a kitartó hozzáállás, még mindig számos őrházban petróleumlámpa mel­lett vakoskodnának az emberek - teszi hozzá Virág Zoltán, aki ezekkel a beruházásokkal nem­csak hivatalból foglalkozik. — Miközben folyt a tervezés, tár­gyalások, egyeztetések lebonyo­lítása, kivitelező után is kellett néznünk. Vállalkozó bizony nem­igen akad, mégis sikerült meg­oldást találni. Szocialista brigá­dok - így a pécsi, dombóvári és nagykanizsai fűtőház villa­mosműhelyéből — nagyrészt munkaidőn kívül mentek el ká­belárkot ásni, oszlopot állítani vagy a belső hálózat szerelé­sénél végezték a szakipari mun­kát. Ahol csak lehetett segítet­tek a lakók is, hiszen ők vár­ták legjobban, hogy végre „áram alá" helyezzük az épü­letet. Az előre megvásárolt te­levíziót, háztartási gépeket mi is izgalommal próbáltuk ki, ve­lük együtt először. Fáradozá­sunk, azt hiszem, ekkor kapta a legnagyobb elismerést és megannyi köszönő levelet. Ez év végéig még hét őrház ablakából szűrődhet majd ki a villanyfény és ezzel együtt az 1981-re tervezett bekapcsolások is megvalósulnak. Németh Tibor Mediszet a Zsolnayból A pécsi Zsolnay Porcelán- gyárban elkészült a Mediszet elnevezésű kórházi edénycsalád első tízezres szériája és meg­kezdték a szállítást a rende­lőknek. Az új termék megjelenésé­nek előzménye, hogy az Egész­ségügyi Minisztérium, az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság, a Képző- és Iparművé­szeti Tanács^, valamint a Fi­nomkerámiaipari Művek közö­sen tervbe vették a kórházi edények egységesítését és kor­szerűsítését. Az edénycsalád ki­alakításával a FIM Zsolnay Porcelángyárát bízták meg. A szakemberek által támasztott követelmények figyelembe vé­telével alakították ki a Medi- szet-porcelán étkészletet. Szép formája mellett előnyei közé tartozik, hogy használatával megvalósítható az úgynevezett gasztronom-tálcán történő, név­re szóló tálalás. Egyaránt al­kalmas reggeli, ebéd és va­csora tálalására, az edények egymásba rakhatók, géppel mosogathatok. Tulajdonságai­val elősegíti a betegek korsze­rű és higiénikus ellátását és megkönnyíti az egészségügyi dolgozók munkáját is. ELADUNK ZIL 130 G hosszú platós, jó állapotban lévő tehergépkocsikat ÉRDEKLŐDNI: SZÖVAUT Üzemegység, Pécs, Megyeri út 53. sz. .üzemegységvezetőnél. Tel.: 14-563

Next

/
Oldalképek
Tartalom