Dunántúli Napló, 1980. augusztus (37. évfolyam, 210-239. szám)

1980-08-26 / 234. szám

Dunántúli rigplö 1980. augusztus 26., kedd HÍREK 1980. AUGUSZTUS KEDD AZ tv 35. HETE Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából IZSÓ nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.55 — nyug­szik 19.36 órakor. A Hold kél 20.00 — nyugszik 5.55 órakor. ________________________I P annónia ’80 Az építők harkányi üdülőjében folytatódik a Pannónia '80, a szövet­kezeti szakemberek ha­gyományos eseménysoro­zata. A program szerint ma délelőtt fél 9-kor dr. Huszár József, a TOT fő­osztályvezetője tart elő­adást a mezőgazdasági termelőszövetkezetek dif­ferenciálódásáról, vala­mint a közgazdasági sza­bályzók hatásáról. A dél­utáni előadó dr. Szép György, az Igazságügyi Minisztérium tanácsosa, aki a tsz-ek időszerű jog- politikai, jogalkalmazási kérdéseivel foglalkozik. Az elő^Vós 1 órakor kezdő­dik. ♦ — Az úttörő honvédel­mi verseny országos dön­tőjére utaznak ma bara­nyai úttörők. A zánkai úttörőtáborban rendezen­dő döntőn részt vevő 73 baranyai tanuló honvé­delmi összetett, lövészet, illetve repülőmodellezés­ben vetélkedik. Ma este MOZI Petőfi: Nick Carter, a szuper- detektív (3, 5) Ki beszél itt szerelemről? (7, 9) Kossuth: Ki beszél itt szere­lemről? (10, 12) Gyere, iga­zodj el! (f3, f5) Nada cso­port (f7, f9) Tanárképző Főiskola: A tajga császárának végnapjai (5) A halott .iskolatársak esete (f8 órakor) Rákóczi: Csendes­társ (5, 7) Fekete Gyémánt: Nem élhetek muzsikaszó nél­kül (6) Jószerencsét: Egy má­sik férfi és egy másik nő (5) Vasas, Kodály: Élve vagy halva (fő) Májusi.: Robert és Roberl (fő) Park-kert: Ki beszél itt szerelemről? (f9) Komarov-kert: Volt egyszer egy Vad­nyugat (f9) Kertváros-kert: Severi no (f9) Mohács: Az ötö­dik évszak (6) Mindent bele, csak rá ne fázzunk (8) Mo­hács-kert: Blöff (f9) Kom­ló, Zrínyi: Tizenhármas; vesz­tes szám (4) Éjszakai csend­ben (6, f9) Komló, Május 1.: Ajándék ez a nap (f5, f7) Szi­getvár: A nagy álom (6) Szergij atya (8 órakor) Siklós: Az elveszett expedíció (8) Harkány: Hazatérés (10, 7, 9) Boly: Vállalom, főnök! (8) Pécsvárad: Asszony, férj nélkül (7) Sásd: őszi szo­náta (f3) Sellye: Kígyótojás (8) Szentlőrinc: Goodbve és ómen (8) Villány: Gengszterek sofőrje (f8) Várható időjárás kedd estig: “főként a délutáni órákban megnövekvő felhőzet, számot­tevő csapadék nélkül. Időn­ként megélénkülő északnyugati szél. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet: 5—10, a leg­magasabb nappali hőmérsék­let kedden: 19—24 fok között. A Balaton vizének hőmérsék­lete hétfőn 11 órakor 19 fok volt. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: eleinte túlnyomóan napos idő, számottevő csapa dék nélkül, a hőmérséklet to­vább emelkedik, majd az idő­szak második felében időnkénl erősen megnövekszik a felhő­zet, többfelé lesz zápor, zi­vatar. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte plusz 7— 12, később plusz 9—14 fok kö­zött. Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 25 fok kö­rül, később 21—26 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5"mm) csapadék az ország te­rületének 50 százalékán vár­ható. Augusztus 28—29. Országos ellenőrzési konferencia Pécseit Párt- és kormányhatá­rozatok intézkednek az el­lenőrzés fejlesztéséről. Va­jon hol tartunk a végre­hajtásban? Az elért ered­ményeket érdemes fel­mérni, egyszersmind gya­korlati segítséget nyújtani a szakembereknek az el­lenőrző munka további fejlesztéséhez. Erre vállal­kozik a IV. ellenőrzési konferencia, melyet aug 28—29-én Pécsett rendez a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, együtt más tudományos egyesületekkel. Az ellen­őrzés a vezetés szolgála­tában elnevezést viselő konferenciára az ország minden részéből 700 szak­embert várnak. A nyitp ülésre augusz­tus 28-án délelőtt 10 órakor a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán kerül sor. Megnyitót mond Lukács János, az MSZMP Baranya megyei Bizottsá­gának első titkára, majd Szakali József államtitkár, a Központi. Népi Ellenőr­zési Bizottság elnöke tart előadást „Az ellenőrzés az irányítás, a vezetés szolgálatában” címmel.' Az országos konferencia délután és másnap dél­előtt szekcióülések kereté­ben folytatja munkáját. Két ipari, ezenkívül építő­ipari, mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint kereskedelmi szekcióban hangzanak el előadások és viták. Az előadók ne­ves minisztériumi, orszá­gos nagyvállalati, szövet­kezeti és intézményi -szak­emberek. A záró ülésre augusztus 29-én, pénte­ken délután kerül sor a Műszaki Főiskolán. Újabb előadások hangzanak el, majd összegezik a konfe­rencia tapasztalatait és ajánlásokat fogadnak el. ♦ — Forgalmirend-válto- zás. Pécsett, a Landler Jenő utca—Kodály Zoltán úti csomópontban megvál­toztatták az eddig volt forgalmi rendet: mostan­tól a Landler Jenő utca— Bartók Béla út útvonal élvez elsőbbséget az Ara­di vértanúk útja—Kodály Zoltán úttal szemben. — A Barátunk a ......... e lnevezésű közművelődési játék 180 úttörő résztve­vője kezd ma négynapos táborozást a sikondai út­törőtáborban. A résztve­vők megismerkednek a barátul választott közmű­velődési intézmények mun­kájával, hogy ez év során pajtásaiknak gazdagabb programot tudjanak java­solni. — Burgonyatároló. Vajszlón az Építőipari Magas- és Mélyépítő Vál­lalat 250 vagon befoga­dóképességű burgonya­tároló építését kezdte a múlt évben. A közel nyolcmillió forint értékű létesítményt ebben az évben átadják rendelteté­sének. ♦ — Pisti a vérzivatarban. A pécsi Nyitott Színpad továbbra is műsoron tartja a nagysikerű örkény-drá- mát. A legközelebbi elő­adások szeptember else­jén és másodikén este 8 órakor a Ságvári Műve­lődési Házban lesznek. — Kedvezményes gyü­mölcsvásár. A Pécsi Álla­mi Gazdaság Danitzpusz- tán. folytatja a kedvezmé­nyes gyümöicsvásárlási akcióját. Reggel fél nyolc­tól délután fél négyig körtét, almát, őszibarac­kot árusítanak. MADARGYÜRÜZÖ TÁBOR A HANSÁGBAN: A Magyar Madártani Egyesület negyedik alkalommal rendezte meg a Hanságban — Fehértón — az ornitológiái kuta­tó tábort. Megmérik a madarak súlyát, hosszát, szár­nyát, majd meggyűrűzik a lábukat, hogy vonulásukat követhessék. Munkájukkal bekapcsolódnak a nemzet­közi madárkutatási programba. Az adatokat számitó­gépen dolgozzák fel Budapesten. Naponta mintegy kétszáz égi vándort figyelnek meg a tábor résztvevői. Tízéves az angol szakos tanárképzés Tudományos ülésszakot és diáktalálkozót szervez a Pécsi Tanárképző Főiskola angol tanszéke abból az alkalomból, hogy tíz éve képeznek tanáro­kat az általános iskolák szá­mára az intézményben. A két­napos találkozót augusztus 28- án nyitja meg dr. Káimánchey Zoltán főigazgató« majd dr. Bognár József tanszékvezető docens ad tájékoztatót az el­telt tíz év tapasztalatairól és ezzel kezdetét veszi az elő­adássorozat. Az előadók között megtalálhatók az Egri Tanár­képző Főiskola és az ELTE angol tanszékének oktatói is. Két angol vendég érkezik Pécsre ebből az alkalomból: az exeteri egyetem csereprog­ram felelőse és a két főiskola közös angol lektora is beszá­mol tapasztalatairól. ♦ — Dr. Gátos György­nek, a Pécsi Megyei Bí­róság elnökhelyettesének dr. Markója Imre igazság­ügy-miniszter bírósági fő­tanácsosi címet adomá­nyozott. — Utat és gyalogjáró­kat építenek társadalmi munkában a mázaszász- váriak. A Kilián György út, a Kun Béla és az Arany János utca építéséhez szükséges anyagot a ta­nács már megvásárolta. A lakosság által felaján­lott társadalmi munka 300 000 forint értékű. — Magyar—szovjet ba­rátsági gyűlést rendeztek hétfőn Vásárosnaményban, a városi művelődési köz­pont színháztermében. Az eseményen részt vett a Szovjetunió Kárpátontúli Területe Tanácsának há­romtagú küldöttsége, amely Mihail Jurjevics Vo- loscsuknak, a területi ta­nács elnökének vézetésé- sével hétfőn érkezett négy­napos látogatásra Sza- bolcs-Szatmár megyébe. — Tanévelőkészitő szak­mai tanácskozások kez­dődtek tegnap, augusztus 25-én a középiskolai ta­nárok részére. A konzul­tációk célja az 1980/81. tanév előkészítése az új tantervek szellemében. ♦ KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK Áramszünet lesz folyó hó 26.« 27-én Pécsett 8—16 óráig az Ady E. u., Sörház u., Vak Bottyán u., Tettye u., Dimitrov u., Felsőhavi u. által határolt területen. * A Pécsi Vízmű értesíti a közületeket és a lakosságot, hogy 1980. Vili. 27-én 8—16 óráig hálózatkarbantartást és átépítési munkát végeznek a Táncsics M. u., Móra F. u., Galamb u., Honvéd tér, Rózsa u. által bezárt területen. Ezen idő alatt tartálykocsis vízszol­gáltatást biztosítunk. Helyi autóbuszjárat indul Szigetváron — Szeptember elsejétől helyi autóbuszjárat közle­kedik a szigetvári vasút­állomás és az új Lenin lakótelep között — mond­ta örömmel dr. Bognár Zoltán, a Városi Tanács elnökhelyettese. — Ezzel sikerült megoldani a csak­nem 15 éve húzódó prob­lémát. Távlati tervünk eh­hez szorosan kötődik, a jövőben a város más te­rületét is igyekszünk a közlekedésbe bekapcsolni, illetve szeretnénk egy új autóbusz pályaudvart épí­teni. — Hány órakor indul az első járat — kérdeztük meg Domszky Bélát, a 12. Volán szigetvári üzem­egységének igazgatóját. — Szeptember elsején reggel 5.20-kor a vasútál­lomásról indul az Ikarus típusú, modern 200-as autóbusz, és 10 perc alatt ér a Lenin lakótelepi vég­állomásra. Az utolsó járat 22.10 órától indul vissza a városba. Reggeltől es­tig 28-szor teszi meg az autóbusz a két megálló közötti utat. Az utasfel­szállás az első ajtónál történik, mert az autóbusz vezetője adja a 2 forintos menetjegyet, és a bérle­tek felmutatását is a veze­tő ellenőrzi. A vonalbérlet 50 forintba, míg a nyugdí­jas és tanulóbérlet 30 fo­rintba kerül. A menetindu­lásokat az előrejelzett vállalati, üzemi és iskola­igények szerint igyekez­tünk összeállítani. A busz bevárja a vonatokkal és a távolsági buszokkal érke­ző utasok nagy részét, persze mindet nem lehet, hisz helyi járatot, nem cél­járatot közlekedtetünk. Két-három hónap alatt ki­alakulnak a csúcsidők és az „üresjáratok” is —, úgy annak ismeretében menetrend-módosításokra sort keríthetünk. A lakos­ság és a dolgozók tájé­koztatása megtörtént, jö­vő héten a -jelzőtáblákat és az utastájékoztató táb­lákat kihelyezzük az autó- buszmegállókhoz. Reméljük, mindenki nagy örömmel fogadja az új autóbuszjáratot, hisz a gyalog megtett 40 perces út (végállomástól végállo­másig) 10 percre rövidül. A. E. ♦ Esküvő JÉGER RITA és LÖRINCZ ZSOLT értesítjük ismerőseinket, hogy 1980. augusztus 30-án 15 óra­kor házasságot kötünk a Bol­dogság Házában. A Debreceni MEZŐGÉP Vállalat 1. sz. gyárában új, Mobitox szerelőszalagot he­lyeztek üzembe. A szalag elejére kerülő gépvázakat tizenkét ütemben szerelik ösz- sze, s a munkafolyamat végén húsz-huszonöt percenként kerül le egy-egy gép a szerelőszalagról. A debreceni gyárban a Mobitox szerelőszalag munkába állítá­sával a korábbi tizenöt helyett naponta huszonnégy-huszonöt mezőgazdasági gé­pet készítenek.-------A RÁDIÓ’------—| É S TELEVÍZIÓ I MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Savanyú cukor és szá­mítástechnika. 8.55: Népda­lok, néptáncok. 9.44: Zenés képeskönyv. 10.05: MR 10— 14. 10.35: Romantikus zene. 11.39: Utazás a Balaton körül. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tör­vénykönyv. 12.50: A Rádió Dalszínháza. A cornevelli ka­lóz. . . Operett. 14.05: Népi zene. nóták. 14.42: Arcképek a német irodalomból. 15.10: Károlyi Pál műveiből. 15.34: Timmy-Tom. 16.05: Zenekari muzsika. 17.07: Egy alkalmas pillanat. — Palotai Boris elbe­szélése. 17.27: Énekszóval, muzsikával. 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt. hol nem volt. . . 18.25: Mai könyv- ajánlatunk. 19.15: Hangalbum. 20.15: Hanglemezfelvételekből. 21.07: A fájdalom nyomában... Látogatás egy vársói klinikán. 21.37: Nóták. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Régi- híres énekesek műsorából. 22.57: Meditáció. 23.07: A zeneiro­dalom remekműveiből. 0.10: Lakatos Lajos cimbalmozik. PETŐFI RÁDIÓ 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.36: Zenedél- előtt. 12.25: Látószög. 12.33: Melódiakoktéí. 13.30: Éneklő Ifjúság. 14.00: Kettőtől hatig... 18.00: Tip-top parádé. 18.33: Beszélni nehéz. 18.45: Könnyű­zenei olimpia — döntő. 19.15: Békés megyei népdalok Bar­tók gyűjtéséből. 19.30: Csak fiataloknak. 20.33: Műtét után. Novella rádióváltozata. 21.06: „Volt egyszer egy dal . . .” Madrigálok. 22.00: Zeneközei­ben a hallgató. HARMADIK MŰSOR 9.00: Katedra. 9.30: Balett­zene. 10.30: Szundzsata — részlet a nyugat-afrikai man- ding hőskölteményből. 11.05: A Korái együttes félórája. 11.35: A grófnő — opera részletek. 12.15: Vonós kamarazene. 13.07: Hangverseny. 14.10: Hangverseny Schubert művei­ből. 15.10: Az aranykakas. Há- romfelvonásos opera. Közben: 16.00: Modern írók portréi. 17.31: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek. 19.05: Katedra. 19.35: Beethoven: F- dúr vonósnégyes. 20.04: A luziádák költője. 20.29: A dzsessz történetéből. 21.09: Új lemezeinkből. 22.10: Kovács Béla klarinétozik, Szűcs Lóránt és Almásy László zongorázik. PÉCSI KÖRZETI STÚDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenés kívánságok. 17.20: Komló a föld felett . . . Görgényi Zoltán és Somogyvári Valéria riport- :a. Az augusztus 21-én, a Pe­tőfi rádióban elhangzott műsor ismétlése. 17.50: A Shadows együttes felvételeiből. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Könnyűzene. 18.30: Szerb-hor- vát nyelvű műsor. Az ifjúság hullámhosszán. Szerkesztő­riporter: Kricskovics Antal. A tartalomból: A titka csak eny- nyi: ezt‘szeretni kell. A bajai néptáncosokkal hangzik el be­szélgetés. — A kutyákról ku­tyamelegben. Riport. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek, tudósítások. — Mikrofonnal út­közben: Köblény. Gráf Vilmos riportja. — önök kérték. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TV 7.55: Tévétorna (ism., sz.). 8.00: Továbbképzés pedagógu­soknak. Környezetismeret. 8.40: Környezetismeret. 2. osztály. 9.20: Magyar nyelv és iroda­lom. 2. osztály. 10.00: Ének­zene. 1. o. 14.40: Továbbkép­zés pedagógusoknak. Osztály- főnöki óra. 3—4. o. 15.20: Ne­veléslélektan. 16.25: Hírek. 16.30: A kétezredik évben ho­gyan fogunk lakni. 17.00: Bűn­társ vagy áldozat. NDK bűn­ügyi tévéfilm (sz.). 18.00: Rek­lám. 18.10: A Duna mentén. Ziehrer dallamok (sz.). 18.40: A vizek szépsége. 19.00: Rek­lám. 19.10: Tévétorna (sz.). 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hír­adó (sz.). 20.00: Jean Gabin- sorozat: Átkelés Párizson. Francia film. 21.20: Házigaz­da: Szalai Sándor szocioló­gus. 22.15: Találkozások a szá­mítástechnikával. VII/4. rész. (sz.) 23.05: Tv-h íradó 3. (sz.) MÁSODIK MŰSOR 20.00: Augusztusi vasárnap. Vígíáték két részben. A Kapos­vári Csiky Gergely Színház elő­adása felvételről. Közben: kb. 20.45: Tv-híradó 2. (sz.) JUGOSZLÁV TV 18.40: Magyar nyelvű tv­napló. 19.15: Úttörő tv-stúdió.' 19.45: Népi muzsika. 20.15: Rajzfilm. 21.55: Sportélete a- csodálatos „copfos" — szovjet játékfilm. MÁSODIK MŰSOR 19.00: Kis koncert. 20.00: Az ember és barátai. 21.50: Hu­szonnégy óra. 22.00: Azv es­küdtek — dokumentumfilm. 22.45: Költői színház. 04-05-07 A hét végén az , ország te­rületén összesen 107 sérüléses közúti közlekedési baleset tör­tént; 12 halálos, 42 súlyos és 53 könnyű sérüléses volt. * Zsadány külterületén eqy tehergépkocsi halálra gázolta Kircs Róza 29 éves. helyi la­kost, aki a vizsgálat eddigi megállapítása szerint — ke­rékpárjával féktávolságon be­lül kanyarodott a tehergépko­csi elé. Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek belbetegek ré­szére. Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és iárás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklini­ka, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a me­gye egész területéről. * Szalonna községben Hor- nyák József 32 éves burkoló, miskolci lakos személygépkocsi­jával halálra gázolta Rusznyák József 21 éves, komjáti lakost, majd a gépkocsival segítség­nyújtás nélkül tovább hajtott. A rendőrség Hornyákot, aki a vizsgálat eddigi meaállap'tása szerint figyelmetlenül vezetett, — rövid időn belül elfogta, és előzetes letartóztatásba he­lyezte. * Mátranoyákon Váradi Gyula 48 éves állatgondozó, helyi lakos leesett kerékpárjáról és olyan súlyos sérülést szenve­dett, hog-» kórházba szállítás után meghalt. Abonybon Boros Ferenc ?5 éves raktáros, helyi lakos mo­torkerékpáriával előzés közben átté't az úttest bal oldalára és nekiütközött egy motorkerékpár­nak, amelyet Magyar Tibor 19 éves autószerelő, helyi lakos vezetett. Magyar olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy kór­házba szállítás után meghalt, Boros pedig életveszélyes sérü­lést szenvedett. * Körmenden egy útkereszte­ződésben iosef Vesely 61 éves csehszlovák állampolgár, mod- ricei lakos személygépkocsijá­val nekiütközött egy másik sze­mélygépkocsinak. A baleset következtében Vesely a hely­színen, utasai közül Jarmila Vesela 57 éves csehszlovák ál­lampolgár, modricei lakos a kórházba szállítás után meg­halt, egy utasa és a másik gépkocsi vezetője könnyű sérü­lést szenvedett. A vizsgálat eddigi megállapítása szerint Vesely megsértette az elsőbb­ségi szabályt. Felnőtt belgyógyászat: Me- ayei Kórház, fertőző épület. Sebészet: Pécsbányatelepi Kór­ház. Baleseti sebészet: I. sz. klinikai tömb. Égési sérülések) Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-, “orr-, gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Felnőtt betegek részére: Kor­vin O. u. 23., tel.: 11-169« Munkácsy M. u. rendelőinté­zet, ügyeleti bejáró, tel.: 12-812. Veress E. u. rendelő- intézet, tel.: 15-833. Gyermek betegek részére: Munkácsy M. u. rendelőintézet, gyermekpoli- klinika, földszinti bejárat, tel.: 10-895. Fogászati ügyelet: Mun­kácsy M. u. üqyeleti helyiség, tel.: 12-812. Minden este 7 órától reggel 7 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK I. kér..- Pécs-Vasas II., Beth­len G. u. 8. 10/52. sz. gyógy­szertár, Pécs-Meszes, Szeptem­ber 6. tér. 1. 10/3. sz. gyógy­szertár, II. kér.: Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszer- tár, Pécs, Munkácsy M. u. 4. 10/9. sz. gyógyszertár. III. kér.: Pécs, Veress E. u. 2. 10/7. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat hívószáma: 12-390 — este 7-tőí reggel 7 óráig. ♦ — Virágzik a vadken­der. A Dráva mentén meg­indult a vadkender méze­lése, a méhészek mintegy tízezer méhcsaládot tele­pítettek ki a virágzás ide­jére. Ezzel a mézzel a méhek téli szükségletét biztosítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom