Dunántúli Napló, 1980. július (37. évfolyam, 179-209. szám)

1980-07-23 / 201. szám

A Dunántúlt napló 1980. július 23., szerda HÍREK 1980. JÚLIUS 23 SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LENKE nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 5.11 — nyug- szik 20.30 órakor. A Hold kél 16.27 — nyugszik 1.32 órakor. Ül hitet A magyar—sziriai kulturális együttműködés keretében ked­den agráregyetemisták 20 ta­gú csoportja érkezett Ma­gyarországra. A szír diákok a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen folytatnak szakmai gyakorlatot, ismerkednek a magyar mezőgazdaság mód­szereivel, és ellátogatnak ál­lami gazdaságokba, tsz-ekbe is. — A Csíkszeredái Balla­da Folklór Együttesnek jú­lius 25-én pénteken, a Tettyei Játékszínen meghir­detett pécsi vendégszerep­lése technikai okokból el­marad. — A Baranya megyei Népművészeti Szövetkezet ötmillió-háromszázezer fo­rint értékű termék készíté­sére kapott megrendelést az Óra-ékszer, a Népmű­vészeti és Dohánybolt vál­lalatoktól, a pécsi Cent­rum és Konzum áruházak­tól, valamint számos du­nántúli áfésztól, melyek Balaton menti boltokban árusítják a színvonalas ter­mékeket. — Pettyes párducok születtek. Csilla, a Főváro­si Állatkert pettyes párdu­ca — amely három évvel ezelőtt szintén itt látta meg a napvilágot, egész­séges utódoknak adott életet. A két kölyök ne­mét még nem tudják, mert az eddig szelíd Csil­lát az anyaság harciassá tette, senkit sem enged a megszaporodott család közelébe. A kis párduco­kat anyjukkal együtt egyelőre óvják a kíván­csiskodóktól, de várha­tóan augusztus végétől láthatóak lesznek a kifu­tóban. Ma este MOZI Park-kert: Walt Disney állatbi­rodalma (9). Petőfi: üzemszünet. Kossuth: Agyő, haver! (10, 12), Walt Disney állatbirodalma (f3, f5). Agyő, haver! (f7, f9). Ságvári: Blöff (4, 6). Tanár­képző Főiskola: Galiba az ál­latkertben (5), örült nők ket­rece (f8). Heő. Műv. O. A Romeyke-ügy (6). Komarov- kert: Gyilkos a tetőn (9). Kertváros-kert: Kojak Budapes­ten (9). Harkány: Nada cso­port (10, 6, 8). Komló, Május 1.: Fantozzí (f5, f7). Komló, Zrínyi: Kígyótojás (4, n7, f9). Mohács: Egy másik férfi' és egy másik nő (5), A bíró és a gyilkos (8). Mohács-kert: Az utolsó valcer (9). Várható időjárás szerda es­tig: Nyugat felől felszakadozó felhőzet, szórványosan futó zá­porral. Általában erős, időn­ként viharos északnyugati, északi szél. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország nagy részén 9—14 fok között, nyugaton kevéssel 9 fok alatt. A legmagasabb nappali hő­mérséklet szerdán 18—23 fok között. A Balaton vizének hőmérsék­lete kedden 11 órakor Siófok­nál 16 fok volt. Felmentések, kinevezések A Minisztertanács Szita Já­nos miniszterhelyettest, a Nemzetközi Gazdasági Kapcso­latok Titkárságának vezetőjét e tisztségeiből — érdemei el­ismerése mellett, más fontos megbízatása miatt — felmen­tette. Egyidejűleg Bartha Fe­rencet miniszterhelyettessé, a Nemzetközi Gazdasági Kapcso­latok Titkárságának vezetőjévé kinevezte. A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a szocialista inetgráció fejlesztésében és kétoldalú gazdasági kapcsolataink rend­szerének erősítésében kifejtett tevékenysége elismeréseként a Munka Érdemrend arany foko­zatát adományozta Szita Já­nosnak. A kitüntetést Marjai József miniszterelnök-helyettes adta át. A kormány felmentette tiszt-' ségéből Fekete Jánost, a Ma­gyar Nemzeti Bank elnökhe­lyettesét, s egyidejűleg az MNB első elnökhelyettesévé, Palkovits Rezsőt pedig a nem­zeti bank elnökhelyettesévé ne­vezte ki. A Minisztertanács Rónai Ru­dolfot, a Kulturális Kapcsola­tok Intézetének elnökét, Me- ruk Vilmost, a KKI általános elnökhelyettesét, valamint De­meter Sándort és Nádor Györgyöt, a KKI elnökhelyet­teseit — érdemeik elismerése mellett — e tisztségükből fel­mentette. A kormány 1980. augusztus 1-i hatállyal külkereskedelmi miniszterhelyettessé nevezte ki Melega Tibort. Csütörtökön nyit a Gundel Étterem Hat és fél évi kénysze­rű szünet után ismét régi pompájában ragyog a fő­város egyik legpatinásabb vendéglátóhelye, a város­ligeti Gundel Étterem, amelyet kedden Rózsa Miklós, a Hungarhotels vezérigazgatója bemuta­tott a sajtó képviselőinek. Bejelentette, hogy az étte­rem az utolsó simítások után, csütörtökön déltől ismét a közönség rendel­kezésére áll. A Gundel Étterem mű­emléképület — amely a millenniumra készült az ak­kori időszakra jellemző eklektikus stílusban — külsőre az eredeti formá­jában építették újjá, be­lül azonban a mai köve­telményeknek megfelelően korszerűsítették, légkondi­cionálóval szerelték fel. A Zöldért mai árai A paradicsom kilója 20 és 15 forint, a főzőhagyma ára 8,40 és 5,40, a főzőtök 3,40-be kerül. A kovászolni való ubor­ka 6 Ft, a salátának való 3,80- ba kerül, a shampinyon gomba kilója 56 Ft. Az őszibarack, mérettől függően 36 és 9 fo­rint között kapható, a sárga­barack ugyancsak mérettől füg­gően, 16 és 10 forint között van. A sárgadinnye ára 30, a görögdinnyéé 56 Ft. A többi zöldség- és gyümölcsféle ára változatlan. — Mától augusztus 19-ig zárva tart a Pécsi Városi Könyvtár kertvárosi (Honvéd tér 1.) és a Pe­tőfi Sándor (Petőfi Sán­dor u. 45.) fiókkönyvtár. Fokozatos tölmelegedés HETI IDÖJARAS-ELÖREJELZÉS Az elmúlt hét során változé­kony volt az időjárás. A hét első felében a hőmérséklet emelkedett, a hét közepén a Dunántúl déli részén 30 fok körüli maximumot mértek, a Balatontól északra eső terü­leteken 23—28 fok között ala­kult a hőmérséklet csúcsértéke. Szerdán azonban hidegfront érte el hazánkat, a nappali felmelegedés csökkent, a hét második felében 20—25 fok kö­zötti maximumok voltak jellem­zőek. A hét végén ismét erő­södött a nappali felmelegedés, amit e hét elején újabb le­hűlés követett. Jelentősebb csapadék a múlt hét közepén esett: az ország nyugati részén 10—13 mm, a Dunántúl többi részén — Ba­ranya kivételével, ahol gyakor­latilag nem volt eső — 1—6 mm-nyi csapadékot mértek. A hét végéig túlnyomóan Dun&ntül IS 10 5 0 m HAftZAS BORÚI ESŐS m FELHŐS * SZELES pi DBttT SZÄRAZ m ZNOM UH KÖOÖS rArAs AZ CS T> sz napos lesz az idő, egy-két he­lyen futó zápor kialakulhat. A jövő hét elején változóan fel­hős lesz az idő, helyenként futó zápor, zivatar várható. A V H K hőmérséklet az éjszakai órák­ban 12—17 fok között, kora délután eleinte 22—26 fok között, majd 24—29 fok között alakul. Fűtenek a mátrai üdülőkben A Mátrában inkább őszre, mintsem nyárra em­lékeztet az időjárás. Egyik napról a másikra zuha­násszerűen csökkent a hő­mérséklet. Kedden reggel a magasabb hegyeken hét fokig hűlt le a Jevegő és napközben is csak 9 fok­ra emelkedett. Az üdülők többségében fűtik a szo­bákat. A kékestetői sza­natóriumban és a galya- tetői SZOT üdülőben is üzembehelyezték a kazá­nokat. — Kedd óta ivóvíz ér­kezik Kaposvárra a Fo­nyód—Kaposvár között megépített regionális víz­vezetéken. A tervezett ha­táridőnél csaknem másfél évvel korábban elkészült ötvenöt kilométer hosszú vezetéket Gergely István államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke kedden Fonyódon ünnep­ség keretében adta át rendeltetésének. A Bala­tont körülölelő regionális rendszerhez kapcsolódó vezeték beruházási költsé­ge több mint félmilliárd forint volt. Az építés so­rán több mint egymillió köbméter földet kellett megmozgatni, kétszázhúsz vízaknát, három nagymé­retű tárolórnedencét épí­tettek. Az avatóünnepsé­gen kitüntették a tervezés­ben és a kivitelezésben kiemelkedő munkát végző dolgozókat. Esküvő BENCZE CSILLA és NAGY ZOLTÁN értesítik kedves ismerőseiket és barátaikat, hogy 1980. július 26-án 16 órakor házasságot kötnek a Komlói városi Taná­cson. SZALAI VALERIA és ORCSIK ZOLTÁN szeretettel értesítik kedves is­merőseiket, hogy 1980. július 26-án 18.00 árakor házasságot kötnek a pécsi központi há­zasságkötő teremben. (Hunya­di út 2. sz.) — Zsolnay címmel je­lent meg a közelmúltban a nagymúltú pécsi porce­lángyár első, rendszeresen összefoglalt monográfiája. A gyár 1863—1948 közötti történetét Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit sze­mélyes hangvételű vissza­emlékezései adják, míg a gyár felszabadulás utáni történetét Sikora Győző, a Magyar Finomkerámia- ipari Művek művészeti ve­zetője mutatja be. A Pécsi Nyári Színház mai programja A Fülöp-szigeteki „Ba- yanihan” Állami Népi Együttes lép fel július 23-án, szerdán este 21 órakor a Szabadtéri Táncszinen. Műsorukon a Fülöp-szigetek népei­nek szertartási táncai szerepelnek a legkoráb­bi időktől napjainkig. Amennyiben rossz idő miatt az előadást sza­badtéren nem tudják megtartani, a közönség a Bayanihan együttes műsorát a Sportcsarnok­ban tekintheti meg. Eb­ben az esetben az ed­dig eladott jegyeken felül is vásárolhatnak belépőjegyeket az ér­deklődők. Ezzel az elő­adással a Pécsi Nyári Szinház 1980. évi prog­ramja bezárul. — Nemzetközi lett a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát KlSZ-építőtábo- ra. Vasárnap és hétfőn 60 külföldi diák érkezett Schwerinből, Szlivenből és Eszékről, hogy két hétig a magyar diákokkal együtt kukoricát címerez­zen a bólyi gazdaságban. — Társadalmi munkák Hosszúhetényben. ' Egymil- lió-száztízezer forint érté­kű társadalmi munkát vé­geztek a hosszúhetényiek ebben az évben június végéig. A közterületek szépítése, folyamatos gon­dozása mellett makadám utat építettek a Petőfi ut­cai földút helyett. J°g' tanácsadás A Dunántúli Napló szerkesztősége július 23. szerdán délután 5-től 6 óráig jogi tanácsadást tart székhazában (Pécs, Hunyadi ut 11.). A ta­nácsadás díjtalan. — Verseny matematika- tanároknak. Idén is fel­adatmegoldó versenyre hívja az alsó- és közép­fokú intézmények taná­rait a Bolyai János Mate­matikai Társulat. A Műve­lődési Minisztériummal közös szakmai lapjukban, a matematika tanításában olyan feladatokat tesznek közzé, amelyek ismerete jól hasznosítható a kor­szerű iskolai oktatásban, a tanári vagy szakköri munkában. Az idei ver­senyfeladatok a valószínű­ségszámítás és a kombi­natorika témakörét ölelik fel. Mi a valószínűsége annak, hogy tíz fekete és egy fehér golyó közül ép­pen az utóbbit húzzuk? — az ilyen és ehhez hasonló 11 feladat megoldásához bármilyen szakirodalmat igénybe vehetnek a pályá­zók. A matematika tanítá­sa című szaklapban köz­zétett feladatok megoldá­sát október elsejéig kell elküldeni a társulat címé­re: 1061 Budapest, Anker köz 1—3. — Úszásoktatás. Az augusztusi úszásoktatásra július 28—29-én 17 órától lehet beiratkozni a Hul­lámfürdőben, Nádasdy Lászlónál. 04-05-07 Borsod megyében, Felsőzsol- ca külterületén egy tehervonat elütötte a sínek mellett közle­kedő Gulyás Mihály 56 éves segédmunkás, szerencsi lakost, aki a helyszínen meghalt. A rendőrség folytatja az ügy vizsgálatát. Heves megyében, Atkár ha­tárában munkavégzés közben villámcsapás érte Borocsi János 51 éves tsz-tag, helyi lakost, aki a helyszínen meghalt.-----A RÁDIÓ----­É S TELEVÍZIÓ MÜSORaBÚL RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: A ravasz Kábák. Elbe­szélés. 8.51 : Olvasólámpa. 9.01: Népi zene, nóták. 9.39: Kis magyar néprajz. 10.05: Olimpiai híradó. 10.20: Kököj- szi és Bobojsza. Meseregény. 10.39: Fecskék és Fruskák. 11.04: Válaszolunk hallgatóink­nak. 11.19: Schiff András zon­gorázik. 12.35: Olimpiai hír­adó. 12.55: Kettős könyvelés. 13.15: Operaslágerek. 13.45: örökzöld dzsesszmelódiák. 14.36: Kóruspódium. 15.10: Olimpiai hírek. 15.15: Népda­lok. 15.28: Sztárok — anekdo­ták nélkül. 16.05: Kritikusok fóruma. 16.15: Goldmark-felvé- telek. 17.12: Olimpiai hírek. 17.17: Vállalkozó szövetkezetek. 17.45: Népzenei emlékek Len­gyelországból. 19.15: Halló, itt Moszkva! Közvetítések. 21.30: Új lemezeinkből. 22.15: Moszk­va ’80. összefoglaló. 22.35: Tíz perc külpolitika. 22.45: Magyar előadóművészek. 23.20: Kamarazene. 0.10: . Jáger Ba­lázs János gordonkázik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Az MRT énekkara éne­kel. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 9.28: A 04. 05, 07 jelenti. 10.00: Zenedélelőtt. 11.17: Olimpiai híradó. 11.30: A Sza­bó család. 12.00: Énekszóval, muzsikával. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Jegyzet. 13.30: Labirintus. 14.00: Kettőtől né­gyig . . . 16.00: Fordulók a líra történetében. 16.40: Olimpiai híradó. 16.50: A hanglemez- bolt könnyűzenei újdonságai. 17.10: Nem zavarok? 17.30: Halló, itt Moszkva! Közvetíté­sek. 19.10: Krakkói anziksz. 19.45: A beat kedvelőinek. 20.33: Kíváncsiak klubja. 21.23: Népdalkörök országszerte. 21.43: Sanzonalbum. 22.14: Daljátékokból. 23.15: A dzsessz a 70-es években. HARMADIK MŰSOR 9.00: Angol nyelv kicsiknek. 9.15: Nagy mesterek kamara­zenéjéből. 11.05: A Dunánál* 11.25: Komolyzene — könnye­dén. 12.00: Operarészletek. 13.07: Telemann-lemez. 14.00: Kamaramuzsika. 15.01 : Zene­kari muzsika. 16.15: Ooerafel- vételekből. 16.52: öt földrész zenéje. 17.00: Kamarazene. 18.17: Úi Múza lemezeinkből. 19.05: XIX. századi operákból. 20.06: Külföldi tudósoké a szó. 20.21 : Mozart-hangverseny. 21.34: A háborúnak vége. 22.03: Balassa Sándor művei­ből. PÉCSI KÖRZETI STÚDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Hét köz­ben. Aktuális, zenés magazin. Szerkesztő: László Lajos. A tartalomból: Jóbarátunk a gép — Jövőbenéző — Új gyár szü­letett — Válaszolunk hallga­tóinknak — Új filmekről. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Zenés percek. 18.25: Szerb- horvát nyelvű műsor. Hírek innen-onnan — Szóljon a víg ének — Fejezetek nemzetisé­geink történetéből. D/. Szita László levéltár-igazgató írása — Vidám ritmusok. 18.50: Né­met nyelvű műsor. Fiatalok fél­órája — Hírek — Munka és nyelvgyakorlás — Pécsi német gimnazisták Berlinben — Slá­germúzeum — FiatalokróL fia­taloknak. Szerkesztőripórter: Kerner Lőrinc. 19.15: Műsorzá­rás. MAGYAR TV 9.15: Tévétorna, (sz.) 9.20: Óvodások filmműsora. 1. A kis kecske, (ism., sz.) 2. Én is va­gyok valaki, (ism.) 9.40: Del­ta. (ism.) 10.00: Az olimpiáról jelentjük . . . (sz.) 11.30: Nyá­ri vakáció. Angol zenés film. (ism., sz.) 15.40: Stop! (ism., sz.) 15.50: Hírek. 15.55: Az olimpiáról jelentjük . . . (sz.) 18.45: Reklám, (sz.) 18.50: Sta­féta. 19.00: A Közönségszolgá­lat tájékoztatója. 19.05: Rek­lám. 19.10: Tévétorna. (sz.) 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hír- cdó. (sz.) 20.00: Fiatalok órá­ja. (sz.) 20.55: Az olimpiáról jelentjük . . (sz.) Közben: Reklám, (sz.) Kb. 23.00: Tv- híradó. 3. sz.) MÁSODIK MŰSOR 17.50: A nyelv világa, (sz.) 18.35: Tv-tükör. 18.45: Az olimpiáról jelentjük . . . (sz.) Közben: Reklám. 20.50: A mi képernyőnk. A pécsi körzeti stúdió műsora. 21.10: Tv-hír- adó 2. (sz.) 21.30: Reklám. 21.35: Televíziós mesék felnőt­teknek. A halhatatlanság ha­lála. (ism., sz.) JUGOSZLÁV TV 20.30: Tv-napló, utána olim­piai krónika, majd ökölvívás. Közvetítések az olimpiáról: kézilabda, labdarúgás, kosár­labda. 21.00: Olimpiai szerda. Olimpiai szemle. 22.05: OJ: Torna. Szabadgyakorlatok, (nők) 23.05: Olimpiai szemle. MÁSODIK MŰSOR 17.25: OJ: Úszás. 20.55: Ma este. 21.00: Disznóügetés — dráma. 22.45: Huszonnégy óra. 22.55: Az egyén háborúja. Játékfilm. A rendőrség kérése A Pécs Városi Rendőrkapi­tányság közbiztonsági és közle­kedési osztálya kéri azon sze­mély jelentkezését, aki 1930. július 1-én 17 órakor Pécsett, a Verseny utcában a MÁV-fü- tőház előtt szemtanúja volt az ott történt közlekedési baleset­nek — személygépkocsi ütkö­zött motorkerékpárral — és segített a motorkerékpár veze­tőjének. Jelentkezni lehet: Pécs, Légszeszgyár u. 8. sz. I. em. 39. számú helyiségben, vagy a 12-266/83 telefonszámon. — Károkat okozott a mezőgazdaságban is a hétfő délutáni vihar. A Bólyi Mezőgazdasági Kombinát területén a vi­har következtében jelentős területen feküdt el a bú­za, dőlt meg a kukorica, és a nagy erejű szél le­tépte a felfutott komlót. A kár nagyságának felméré­se most folyik. Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek bel betegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sely- lyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon Megyei Gyermek- kórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat, sebé­szet, baleseti sebészet: Me­gyei Kórház. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-, orr-, gégészet: pOTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Felnőtt betegek részére: Kor­vin O. u. 23., tel.: 11-169, Munkácsy M. u. rendelőinté- ret, ügyeleti bejáró, tel.: 12-812. Veress E. u. rendelő- intézet, tel.: 15-833. Gyermek­betegek részére: Munkácsy M. u. rendelőintézet, gyermekpoli- klinika, földszinti bejárat, tel.: 10-895. Fogászati ügyelet: Mun­kácsy M. u. ügyeleti helyiség, tel.; 12-812. Minden este 7 órától reggel 7 óráig. PÉCS SZÜLETTEK: Lom ben wein Beáta, Kollár Mariann, Molnár Zsolt, Pe­tőfi Zoltán, Piskó Beáta, őri Gab­riella, Bernhardt Dóra, Pékár And­rea, Lipcsei Gábor, Burai László, Túrái Réka, Andrássy Judit, András- sy Ágnes, Mohai Péter, Fuksz Ad­rienn, Disztl Éva, Gergely Nóra, Breszkovics Agnes, Bosnyák Roland, Háhner Szilvia, Bálint Szabolcs, Kossá Attila, Orosz Gyula, Bak Gá­bor, Tóth Andrea, Csóka Zoltán, Szenjai Ildikó, Tisza Gergő, Györkő Anita, Komáromi Mónika, Vető Lí­dia, Kosztolányi Zsolt, Deutsch Ist­ván, Tátrai Bálint, Herner Róbert, Böcker Tamás, Balogh Péter, Ko­vács Tamás, Futács Marianna, Se­bestyén Eszter, Duczoh Árpád, Pét- rovics Rita, Polczer Ferenc, Borbás János, Fitos Éva, Nagy Kata, Nagy Erika, Baka Béla, Lipóczki Diána, Zsemberi Miklós, Vörös Bálint, Ka- dia Andrienn, Baracsi László, Bikali Bernadett, Takács Edina, Takács Zorica, Panta László, Raffai Norbert, Seress Ákos, Tóth Zoltán, Szende Gabriella, Aradi Tímea, Réti Rená­ta, Tömör Zsuzsanna, Tóth Zoltán, Blazsek Agnes, Tihanyi Anett. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK. Benács János és Márton Erzsébet, Orsós Jó­zsef és Haller Éva, Németh Sándor és Dóra Agnes, Berki József és Pa­taki Tünde, Szávics Ferenc és Zi­lahi Hajnalka, Mező István és Adóm Erna, Mittly László és Káli Erzsé­bet, Gyaraki Mihály és Meláth Szil­via, Eicher László és Vozár Gizella, Palkó Ottó és Besenyei Mária, Tóth Sándor és Nagy-Révész Mária, Kalmár József és Krassó Dóra, Drá- vavölgyi Tibor és Spruzina Beáta, Wéber Béla és Fehér Erzsébet, Tan­kó József és Dörmő Ilona, Lukács Szaniszló és Szöllősi Katalin, Bíró Gyula és Kovács Mária, Gadányi Péter és Barta Agnes, Drenkovics István és Ratting Szilvia, Schneider Ferenc és Jakabfy Mária, Tálján Gé­za és Sós Ilona, Kamenczki Tamás és Sági Márta, Sajgó Ferenc és De- csi Gyöngyi, Szőke Sándor és Pán- czél Ilona, Sárközy László és Ga­ramvölgyi Emese, Müller László és Berta Erzsébet. MEGHALTAK: Horváth Imre, Rei- singer Antal, Borbély Sándor, Ván- csa István, Tóth Jánosné Koleszár Erzsébet, Várnai Károlyné Peszt Te­réz, Szabó István, Miszori Sándor- né Bokor Anna, Csonka János, Ma- tievics János, Kiss Miklós, Körmendi Péterné Ulrich Katalin, Molnár Sán- dorné Hoffmann Terézia, Nagy Ist­ván, Fischer Antalné Németh Má­ria, Kanyó Györgyné Szecsei Borbá­la, Maticsánácz Istvánná Tunya Mag­dolna, Rauschenberger Gusztávné Jauch Teréz, Szigeti Ferenc, Csász- ma Józsefné Damacz Mária, Jakab Józsefné Komáromi Anna, Balog Mi- hályné Nyers Julianna, Felzenstein József, Mester János, dr. Végső Pál, Románc Fülöp, Király Józsefné Aczél Éva, Kiss Antal, Sód Ágoston, Ta­kács Istvánná Bencze Anna, Somo­gyi János, Varga Gyula, Virág Jó­zsef, Nagy Jánosné Kója Julianna, Házi Ferencné Pribil Paula, Pál Bé- láné Gyódi Erzsébet, Tóth Jánosné Sovány Mária, Pordán József, Gyu­lai Istvánná Zsifkovics Terézia, Ko­sziba József, Erdei Szilveszter, Me- zey Árpádné Fekete Regina, Ho- fecker Albert. SIKLÓS SZÜLETTEK: Terzics Éva, Neizer Brigitta, Schmalcz Krisztina, Asztalos Gréta, Lengyel Lejla, Schmidt And­rea, Udvari Angéla, Tóth István Krisztián, Édl Tilda, Balogh Péter, Kalmár Ivett, Bruckner Igor, Sáfrány Barnabás, Tóth Tímea, Juhász Ad­rián. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szalai Sándor és Botos Zsuzsanna Erzsé­bet, Vass József és Juhász Klára, Kovács Miklós és Szabó Erzsébet, Szabó László és Baka Éva Mária, Farkas János és Molnár Klára. MEGHALTAK: Nyúl Ferencné Krix Regina, Batik Géza György, Pécsi Mihályné Bernics Anna, Gábort Fe­renc. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK I. kér.: Pécs-Vasas II., Beth­len G. u. 8. 10/52. sz. gyógy­szertár, Pécs-Meszes, Szeptem­ber 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy­szertár, II. kér.: Pécs, Kossuth L. u. 81., 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Munkácsy M. u. 4. 10/9. sz. gyógyszertár, III. kér.: Pécs, Veress E. u. 2. 10/7. sz. gyógy­szertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat hívószáma: 12-390 — este 7-től reggel 7 óráig. — Elkészült Harkány­ban a KRESZ-park útjai­nak aszfaltozása. Az új gyermeklétesítmény átadá­sát a tanév elejére terve­zik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom