Dunántúli Napló, 1980. július (37. évfolyam, 179-209. szám)

1980-07-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nanio XXXVII. évfolyam, 179. szám 1980. július 1., kedd Ara: 1,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Megalakult Baranya megye új tanácsa Helmut Schmidt és Hans-Dietrich Genscher Moszkvában Helmut Schmidt nyugatnémet kancellárt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, államfő üdvözli Óvári Miklós: A bizalom éstettre- készség jellemzi ma népünket Horváth Lajos: Politikánk baranyai karakterét kell meghatározni A június 8-i tanácsválasztást követő események záróesemé­nyére került sor Pécsett tegnap délelőtt: a régi megyeháza Ku- lich Gyula utcai barokktermé­ben tartotta alakuló ülését Ba­ranya megye új tanácsa. Az ünnepi eseményen megjelen­tek a megye országgyűlési kép­viselői, a városok tanácselnökei és meghívott vendégként részt vett több szocialista brigád tagjai, akik eredményes társa­dalmi munkával gazdagították megyénket: a mágocsi Béke Termelőszövetkezet brigádtag­jai, a Sellyéi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat Sallai Imre és Komarov brigádjainak tagjai, valamint a Mecseki Érc- bányászati Vállalat IV. bánya­üzemének November 7. föld­alatti lakatos szocialista bri­gádjának tagjai. A Himnusz elhangzása után dr. Görcs László korelnök kö­szöntötte az alakuló tanácsülés résztvevőit, köztük Óvári Mik­lóst, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagját, a Központi Bi­zottság titkárát, dr. Szentistvá- nyi Gyulánét, a Központi Bizott­ság tagját, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának tit­kárát, Baranya megye Ország- gyűlési képviselőjét, Szakali Jó­zsef államtitkárt, a Központi Bi­zottság tagját, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökét, Lukács Jánost, az MSZMP Ba­ranya megyei Bizottságának el­ső titkárát és dr. Szabó Károlyt, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának főosztályvezetőjét. A tanácsülés ezután megválasz­totta az öttagú ügyrendi bizott­ságot, amely elnöke — dr. Mó­dié Győző - a szünet után je­lentést tett a választások elő­készítéséről és lebonyolításáról, a 90 megyei tanácstag megvá­lasztásáról, amelyet törvényes­nek, a tanácstagok mandátu­mát pedig hitelesnek nyilvá­nította. A korelnök ennek alap­ján bejelentette: Baranya me­gye Tanácsa megalakult. A tisztségviselők személyére, a 15 tagú végrehajtó bizottság megválasztására Krasznai An­tal, a Hazafias Népfront Bara­nya megyei Bizottságának tit­kára tett javaslatot. A javaslat alapján a Baranya megyei Ta­nács elnökévé Horváth Lajost, általános elnökhelyettesévé dr. Földvári Jánost, elnökhelyette­seivé Takács Gyulát és Piti Zol­tánt választották meg. A végre­hajtó bizottság tagjai lettek: dr. Árgyelán János, dr. Bleyer Erzsébet, Czente Gyula, dr. Dió. tási Lajos, Gálfi István, dr. Jer- szi István, dr. Kisvári András, Morvái Nándor, Pirisi Jánosné, dr. Varga-Sabján László. A vég­rehajtó bizottság titkári tiszt­ségében megerősítették dr. Ha­zafi Józsefet. Az újonnan meg­választott végrehajtó bizottság tagjai ezután letették a hivatali esküt a korelnök kezébe, aki jókívánságait tolmácsolva te­vékenységükhöz, a tanácsülés elnöki tisztét átadta Horváth Lajos megyei tanácselnöknek. Horváth Lajos a megválasz­tott tisztviselők és a végrehajtó bizottság nevében megköszönte a bizalmat, s o maga nevében külön is abból az alkalomból, hogy Baranya megye vezető ál­lamhatalmi testületé harmad­ízben tartotta alkalmasnak az elnöki tiszt betöltésére. Elmon­dotta, hogy kettős feladat áll az új megyei tanács előtt: te­vékenykedni a párt politikája, a kormányzat megszabta fel­adatok szellemében és vezetni a helyi politikát. „A megyei ta­nácstagok szóljanak bátran a helyi problémákról — mondta a tanácselnök —, de ne riasz- szon vissza senkit, ha azokat a nagyobb közösség érdekeivel kell szembeállítani. Tevékeny­ségünkkel politikánk baranyai karakterét kell meghatározni - ebben mutatkozik meg a ta­nács, a végrehajtó bizottság felelőssége." Rámutatott a kül­ső szervekkel való együttmű­ködés fontosságára és vázolta a. hatodik ötéves terv előkészí­tésével kapcsolatos tennivaló­kat, elgondolásokat, amelyek központjában a lakosság szol­gálata, az életkörülmények ja­vítása óil. Horváth Lajos ta­nácselnök végezetül köszönetét Esküt tesznek a Baranya megyei Tanács végrehajtó bizottságának tagjai Leonyid Brezsnyev pohárköszöntője Megkezdődtek a szovjet—nyugat­német tárgyalások A szovjet kormány meghívá­sára hétfőn délben Moszkvába érkezett Helmut Schmidt, a Né­met Szövetségi Köztársaság kancellárja, valamint Hans- Dietrich Genscher alkancellár, külügyminiszter. A vnukovói re. pülőtéren a vendégeket Leo­nyid Brezsnyev. az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin miniszterelnök, Andrej Gromiko külügyminiszter és más hivatalos személyiségek fogad, ták. Kíséretükben vannak: Günther Van Well külügyminisztériumi államtitkár. Klaus Bölling kor­mányszóvivő, Berndt von Sta­den és Horst Schulmann, a kancellári hivatal osztályvezetői, valamint több szakértő. A szov. jet fővárosban csatlakozik a de­legációhoz Hans-Georg Wieck, az NSZK moszkvai nagyköve­te. Hétfőn Bonnban megerősítet­ték: a látogatás befejeztével Genscher külügyminiszter szer­dán reggel Washingtonba re­pül, hogy „első kézből" tájé­koztassa Carter amerikai elnö­köt a moszkvai tárgyalásokról. A többi NATO-partner tájékoz­tatása állítólag Van Well ál­lamtitkár feladata lesz. Hétfőn megkezdődtek a szov­jet-nyugatnémet tárgyalások. A megbeszéléseken szovjet rész­ről Leonyid Brezsnyev és Alek­szej Koszigin vesz részt. A nyu­gatnémet felet Helmut Schmidt és Hans-Dietrich Genscher al- koncellár, külügyminiszter kép­viseli. „Tisztelt szövetségi Kancellár Úr! Tisztelt szövetségi Miniszter Úr! Elvtársak! Ez az újabb találkozónk, kancellár úr, nagyon időszerű volt. Elég sok olyan kérdés gyü- lemlett fel, amelyet meg kell önnel vitatnunk. Ma megkezd­tük ezt a munkát. Minden bizonnyal senkit nem lep meg, hogy önnel együtt fi­gyelmünket nagymértékben a nemzetközi kérdésekre fordít­juk. A világban bonyolult a helyzet. Nyugtalanság jelei érkeznek a világ hol egyik, hol másik térségéből. Igaz, a széles körű konfliktusok veszélyét sikerült el­hárítani, de a robbanóanyag to­vábbra is megmarad, sőt egyes (Folytatás az 5. oldalon) mondott a leköszönő végrehaj­tó bizottságnak és a búcsúzó megyei tanácstagoknak Bara­nyáért végzett munkájukért. A tanács ezután 5 tagú számvizsgáló bizottságot — el­nöke Kovács Árpád — és 17 ta­gú tervgazdasági bizottságot — elnöke Piti Zoltán — választott. Szünet után Óvári Miklós emelkedett szólásra. Beszéde elején emlékeztetett arra, hogy az országgyűlés, a községi, vá­rosi és megyei tonácsok meg­alakulásával belpolitikai éle. tünk fontos eseménysorának a végéhez értünk, ami egy esz­tendeje a kongresszusi előké­születek indításával kezdődött. Ennek az esztendőnek a 'kül- és belpolitikai vonatkozásait - az utóbbi keretében gazdaságpoli­tikánk kérdéseit is — vizsgálva rámutatott arra, hogy a kong­resszus világosan utat mutatott: a széles körű szocialista de­mokráciára alapozva, a párt és a tömegek kapcsolatát szün. telenül fejlesztve az egész nép­pel együtt képesek leszünk megoldani feladatainkat. „A le­zajlott nagy politikai kampá­nyokról összességében elmond­hatjuk — állapította meg Óvári Miklós —, hogy népünk megér­tette és támogatja pártunk po­(Folytatás a 2. oldalon) A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának Elnöksége és a Szov­jetunió Minisztertanácsa hétfőn este a Kremlben vacsorát adott Helmut Schmidt nyugatnémet szövetségi kancellár és kísérete tiszteletére. A vacsorán nyugatnémet részről jelen volt Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Gen­scher, valamint a küldöttség tagjai: szovjet részről pedig Leonyid Brezsnyev, Alekszej Ko­szigin, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagjai és póttagjai, a Központi Bizottság titkárai, a Minisztertanács elnökének he­lyettesei, a Minisztertanácstag­jai, s más hivatalos személyisé­gek. Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára köszöntötte Baranya megye új tanácsát A vacsorán Leonyid Brezsnyev és Helmut Schmidt pohárkö­szöntőt mondott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom