Dunántúli Napló, 1980. június (149. évfolyam, 178. szám)

1980-06-25 / 173. szám

a Dunántúlt Tlaplo 1980. június 25., szerda Szeptember 1-én kezdődik az új tanév Még jóformán el sem kez­dődött a vakáció, s már is­mertté vált az új tanév menet­rendje. Az oktatási miniszter utasítása szerint a szorgalmi idő szeptember 1-én a tanév­nyitó ünnepéllyel kezdődik, az első tanítási nap pedig szep­tember 2-a lesz. Az első félév 1981. január 31-ig tart, a félévi értesítőt pe­dig február 6-án kapják kéz­hez a diákok. A tanév utolsó tanítási napja az általános is­kolákban, a középiskolák I—III. osztályaiban, az egészségügyi szakiskolák, valamint a gép­író és gyorsíró iskolák I—II. osztályaiban 1981. június 12-e lesz, a tanulmányaikat befeje­ző középfokú iskolások 1981. május 9-én búcsúznak az al­ma matertől. A tanév eredményes befeje­zésének feltétele az éves köte­lező óraszámok legalább 90 százalékának a megtartása. A miniszteri utasítás foglal­kozik az iskolák órarendjével is. Felhívja a figyelmet arra, hogy az iskolákban az órarendet úgy alakítsák ki, hogy az el­sősök napi munkája négy, a második, a harmadik és a ne­gyedikeseké a napi öt, a fel­sősöké és a gimnazistáké a napi hat, a szakközépiskoláso­ké pedig a napi hét órát ne haladja meg. Az írásbeli érettségi vizsgá­kat 1981. május 18-án kezdik, a közös írásbeli érettségi-fel­vételi vizsga időpontja pedig május 25-26-a. A téli szünet az új tanévben december 22-től 1981. január 4-ig tart, a tavaszi szünetre pe­dig 1981. április 6-11. között kerül sor. Diplomás táncművészek Az Állami Balett Intézet vég­zős növendékei, tizenhat fiatal balettművész vette át diplomá­ját kedden a Fészek-klubban megrendezett tanévzáró ünnep­ségen. Dózsa Imre, az Állami Balett Intézet igazgatója köszöntötte a kilencesztendős tanulmányuk végéhez érkezett hallgatókat — Hidas Hedvig és Forgách Jó­zsef balettmester növendékeit —, valamint az intézet oktatóit, majd Seregi László, a Magyar Állami Operaház balettigazga­tója, az intézet vizsgabizottsá­gának elnöke átnyújtotta a táncosok képesítő okmányát. Az ünnepségen első alkalom­mal nyújtották át a Keresztes Mária-emléklapot s a vele járó jutalmat a legtehetségesebb­nek ítélt növendékeknek. A dí­jat, melyet az Operaház egy­kori neves szólótáncosnője, a nemrégiben elhunyt balerina, Keresztes Mária alapított, az idén Hagelmayer Katalin és Eichner Tibor vette át. Olasz férfikórus Bárányéban A Cernusco sül Naviglio-kórust Amaldo Invernizzi vezényli. Képünk a pécsváradi hangversenyen készült. * Cseri László felvétele Eltemették dr. Boros Istvánt Mély részvéttel kísérték utol­só útjára tegnap Pécsett a köz­ponti temetőben a 89 éves ko­rában elhunyt dr. Boros István forradalmárt és tudóst, Bara­nya megye első kommunista főispánját, a Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeumá­nak nyugalmazott főigazgató­ját. A hamvasztás utáni bú­csúztatáson a hozzátartozók mellett ott voltak az egykori munkatársak és harcostársak. A gyászinduló hangjai mellett Baranya megye és Pécs város párt-, állami, társadalmi szer­veinek képviselői álltak kegye­leti őrséget. A gyászszertartáson részt vettek a Magyar Nem­zeti Múzeum Természettudomá­nyi Múzeumának vezető tiszt­ségviselői. A ravatalnál Takács Gyula, Baranya megye Taná­csának elnökhelyettese méltat­ta az elhunyt életútját, s hosz- szú, gazdag, tartalmas mun­kásságát, majd a megyei, a ff Vivalamusica”... Hangverseny a Hetei Minaret udvarán „Viva, viva la musical" — énekelték együtt hétfőn este c* sikeres pécsváradi közös hang. verseny után a község művelő­dési házában a Baranyában szereplő olasz férfikórus és a házigazda Mecsek Kórus tagjai. Olaszok, magyarok, vendégeik és házigazdák. A barátság pár évvel ezelőtt Arrezzóban szüle­lett, a pécsiek és a Cernusco sül Nov/g/ío-férfi kórus között. A találkozásból, o nagy közös éneklésekből aztán barátság szövődött, majd kölcsönös cse­refellépés, melynek keretében elsőként az olasz kórus érkezett hazánkba. Tegnap délelőtt Pécs város Tanácsán fogadta a kórus képviselőit Csorba Tiva­dar művelődésügyi osztályveze­tő, ma este pedig a pécsi kö­zönség is megismerkedhet mű­sorukkal a Hotel Minaret udva. rán este 8-kor rendezendő hangversenyen. Közös fellépés ez is a Tillai Aurél vezette Me­csek Kórussal. A Naviglio folyócska melletti Cernusco 25 ezer lakosú kisvá­ros Lombardiában. Milánótól 13 kilométerre. Julius Caesar egy centuriója, századosa ala­pította; a XVIII. századtól a település milánói nemesek bir­toka, ma pedig a közeli Milá­nó afféle elővárosa. A koráb­ban mezőgazdasági terület la­kói ma nagyrészt Milánó iparában dolgoznak. A vá­rost a kereszténydemokraták, a kommunisták, a szocialisták, a republikánusok és a szociálde­mokraták vezetik. A rövid várostörténetet a kó. rus egyik vezető tagjától, Ro­berto Cameranitói tudom meg kedélyes poharazgatás közben a pécsváradi koncert utáni fo­gadáson, ahol magyar borokkal koccintunk a két nép barátsá­gára, a békére és nem utolsó­sorban a muzsikára. Camerani a helyi könyvtár igazgatójaként a város, Cernusco sül Naviglio kulturális ügyeinek vezetője. A kulturális ügyeket, ö helyi zene. iskolát, a kórust a fúvószene­kart, a különböző magán vagy hivatalos rendezvényeket ugyan, is a városi könyvtár tartja kéz­ben. Ezek fenntartását a városi költségvetésből fedezik. Rober­to Camerani elmondja még, hogy mint nemzedéktársai közül sokan, ő is részt vett az olasz ellenállási mozgalomban a te­rületen működő partizán csa­patokkal. A németek elhurcol­ták, 15 hónapot töltött Maut- hausenben... Meglett férfiak alkotják a kórustagság túlnyomó részét. Munkások, sokan dolgoznak kö. zülük az acéliparban, vannak közöttük kiskereskedők, alkal­mazottak és néhány értelmisé­gi. Karnagyuk, Arnaldo Inveniz- zi elmondja, hogy hét éve jött össze a kórus hét alapító tag­ja. A zene szeretete hozta ösz- sze őket, céljuk a közös ének­lés, az önművelés és ezáltal ön. maguk és mások szórakoztatá­sa. Megkeresték Invernizzit, a nyugalmazott zeneiskolai tanárt, aki 37 évig tanította a zenét Milánóban, s azóta- együtt éne­kelnek: egyházi zenét, rene­szánsz műveket, a dalirodalom darabjait és olasz népdalokat. G. O. így közlekedünk mi A felvételünkön látható autótulajdonos esetében nem változtatott színt a szonda, azaz minden rendben találtatott. Proksza László felvétele Ha elzöldiil a szonda Tíz gépjárművet állítottunk le gyors egymásutánban, kedden délután Pécsett, a déli Ipari úton. A rendőrjárőr az okmá­nyok ellenőrzése után minden esetben feltette a- kérdést a ve. zetőnek: — fogyasztott-e szeszes­italt? A nemleges válaszok után pe. dig előkerült az alkoholszonda. Arra voltunk kíváncsiak, hogy tíz véletlenszerűen kiválasztott gépjárművezető között találunk- e olyat, aki a közlekedési sza­bályokat megszegve alkoholt fogyasztott vezetés előtt. Abban reménykedtünk, hogy nem: Az ÉPFU teherautó sofőrje nyugodt arccal fújja a szondát, a Pécsi Köztiszta-sági Vállalat gépkocsivezetője sem fogyasz­tzaérkeziek tt boranyul álákok Vasárnap befejeződött Ve­lencén az országjáró diákok XIV. országos találkozója (ODOT), amelyen az ország 19 megyéjéből és a fővárosból kö­zel 2500 középiskolás és szak­munkástanuló vett részt. Bara­nyát 180 diák, Budapest és Pest után a legnépesebb csa­pat képviselte a találkozón. A két évvel ezelőtti ODOT- on, Fadd-Damboriban Baranya csapata a megyék versenyében második lett, most Velencén Budapest és Pest megye és a hazai pálya minden előnyét élvező Fejér megye csapata mögött a harmadik helyen vég­zett az összesített pontverseny­ben. A Fejér megyeiek idén új rendszerű találkozót rendeztek: a diákoknak most sokkal több választási lehetőségük volt a programok között, mint a ko­rábbi találkozókon. A rendezők ODOT után Számos érem, győzelem kihasználták a Velencei-tó által felkínált lehetőségeket a vízi­sportra és játékokra, s sport- versenyek mellett lovasbemuta­tót és haditechnikai kiállítást is szerveztek. Az ODOT-falu sza­badtéri színpadán az öt nap alatt sok neves vendég fordult meg, mint például Monspart Sarolta, aki mint a tájékozódási futók szövetségi kapitánya, a szakember szemévéi figyelte a versenyeket. A baranyaiak kü­lön programokat is szerveztek, így például vendégük volt Rácz Lajos birkózó-világbajnok, aki a magyar birkózóválogatott olimpiai felkészüléséről mesélt a diákoknok. — Sikeres találkozó volt Ve­lencén — értékeli a XIV. ODOT- ot Kovács János, a megyei KISZ-bizottság sportfelelőse, a baranyai csapat vezetője. - Gazdag és érdekes programot szerveztek nékünk; a baranyai diákoknak például biztos felejt­hetetlen lesz az a látogatás, amit az Ikarus székesfehérvári gyáregységében tettünk. Talán egy valami hiányzott, éppen a program zsúfoltsága miatt: alig maradt idő a különböző me­gyék diákjainak arra, hogy a versenyeken kívül ismerkedje­nek egymással. Biztos, hogy amikor a bara­nyai csapat tagjai visszaemlé­keznek a velencei találkozóra, a hosszú eredménylistát is számba veszik, hiszen Baranya egyik csapata — 150 közül — Fejér megyei társaság mögött végzett a második helyen a szé­kesfehérvári városismereti ver­senyen, a tájékozódási futásban kategóriagyőztes lett Rajnai Zsuzsa pécsi és Bedegi Zoltán szentlőrinci diák, s a pécsi Szi- bert Péter harmadik, a nők ka­tegórián kívüli nyílt versenyé­ben pedig Kovács Julianna, a Janus Pannonius Gimnázium tanárnője győzött. Baranyai csapat nyerte a fiú labdarú­gás, a női kézilabda és kosár­labda, valamint a lábtenisz ver­senyét, a fiú kézilabdázók má­sodikak lettek, a népdalverseny bronzérmet hozott. A fakultatív versenyszámokban is több győ­zelmet arattak. így például láb­teniszben, fejelésben, grundbir- kózásban. D. I. tott alkoholt, egy Wartburg, majd egy Csepel teherautó ve­zetője esetében is negatív az eredmény. A Cl 49—20-as forgalmi rend. számú Trabantban a1 házaspár mögött két kisgyermek utazik. A fiatalember már a forgalmi engedély ellenőrzésekor zavar­ba jön, mert abban nem az ő neve szerepel. - Csak kölcsön­kértem a kicsit — mondja. Sza­vaira rácáfolt az igazolvány lapjai között megbúvó, febru­árban kelt féloldalas adás-vé­teli szerződés. A Trabant vezetőjének lehe­leté nyomán sárgászöld lesz a szonda. A férfi leheletén is érezni az alkoholszagot. Elisme. ri, hogy előző este megivotl egy üveg konyakot, még né­hány korsó sört, de azt mondja, hogy azóta nem fogyasztott al. koholt. Elismerő nyilatkozat te. hát nem születik. így a rendőr­ségi kocsiban vérvételre utazik a trabantos. Az intézkedő rend­őrjárőr bevonja az ittas veze­tő jogosítványát. Kedd délutáni ellenőrzésünk eredménye: 9:1, a józanok ja­vára. Hisszük, hogy ez nem tükrözi a valós helyzetet és ta­lán nem minden tizedik gépjár. művezető veszi a bátorságot ahhoz, hogy ittassan a volán mögé üljön. A Pécsi városi Rendőrkapitányság adatai sze­rint 1980 első öt hónapjában nőtt az ittas vezetők ellen indí. tott eljárások száma. Tavaly május végéig 345, idén az első öt hónapban 385 ittas vezető­vel szemben indult eljárás. A rendőrség szigora e sza­bálysértőkkel szemben mind­annyiunk érdeke. A pénzbünte. tések mellett minden vezetőnek számolnia kell azzal, hogy ha szeszes ital elfogyasztása után gépjárműbe ül, akkor bevonják a jogosítványát is. Akkor is, ha csak egy pohár sört ivott. . . városi pártbizottság, a taná­csok, a kerületi pártveze­tőség, a veteránok és a csa­lád nevében vett búcsút a magyar munkásmozgalom régi harcosától, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vöröska­tonájától. A felszabadulás után dr. Boros István lett a Ma­gyar Kommunista Párt első pé­csi titkára, tagja volt az Ideig­lenes Nemzetgyűlésnek, majd Baranya megye és Pécs város főispánjává nevezték ki. A tu­dományos élet nevében Ka­szab Zoltán, a Magyar Nem­zeti Múzeum Természettudomá­nyi Múzeumának főigazgatója búcsúzott az elhunyttól, aki több mint egy évtizeden át a Természettudományi Múzeum főigazgatójaként tevékenyke­dett, tagja és sokáig főtitkára volt a Magyar Biológiai Társa­ságnak. Dr. Boros István hamvait a Pécs városi Tanács által ado­mányozott díszsírhelyen helyez­ték örök nyugalomra. A gyász- szertartás az Internacionálé hangjaival zárult. Amatőr csillagászok találkozója Tizennegyedik alkalommal rendezi meg a TIT — augusztus 21. és 24. között — a Csillagá­szat Baráti Körének országos találkozóját. A kétévenként sorra kerülő rendezvénynek ez. úttal Szolnok ad otthont. Az or­szágban tevékenykedő több mint ötezer amatőr csillagász kép­viselői, szakkörvezetők, műszer, építők, a planetárium és az Uránia Csillagvizsgáló munka­társai utaznak a nyár végén az alföldi városba, hogy kicserél­jék tapasztalataikat, megvitas­sák az 1963-ban alakult bará­ti köri mozgalom helyzetét, kör. vonalazzák a jövő feladatait. A négynapos program részt­vevői neves csillagászok elő­adásain ismerkednek a szak­terület legújabb eredményeivel, s tájékoztatást hallgatnak meg Magyarország részvételéről az Interkozmosz programban. Az amatőr csillagász észlelők, va­lamint a csillagászati fényké­pezéssel foglalkozók és a táv­csőépítők szekcióüléseken ta­lálkoznak. A programokat szabadtéri távcsöves bemutatók, film- és diavetítések egészítik ki. Az al. kálómhoz kapcsolódóan multi­médiás és űrkutatási eszközö­ket bemutató kiállítás nyílik Szolnokon. Variálható hétvégi házak A Nyugat-magyarországi Fa­gazdasági Kombinát szentgott­hárdi gyárában ez év áp­rilisában kezdték meg a Do­minó fantázianevű hétvégi há­zak sorozatgyártását. A cement- kötésű forgácslapból készülő házak 60—70 négyzetméter alapterületűek, s megjelenésük, ben is újszerűek. A Betony márkanevű cementkötésű for­gácslap vízálló, jó hangszige­telő, a különféle gombák, ro­varkártevők nem károsítják, s az ásványtartalom és a külön­leges gyártástechnológia követ, keztében hőálló, nem éghető. A kombinát tervező kollektí­vája a hétvégi házakat úgy tér. vezte, hogy azok elemei tág ha. tárok közt variálhatók, s a la­kossági igények kielégítése mel. lett hasznosíthatók vállalati üdülők, kempingek építésére is. A Dominó hétvégi házak meg­nyerték a vásárlók tetszését. A tervek szerint ebben az évben a szentgotthárdi gyár már mint­egy hatvanmillió forint értékű épületet ad a megrendelőknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom