Dunántúli Napló, 1980. június (149. évfolyam, 178. szám)

1980-06-01 / 149. szám

V Tiszta, kulturált környezetért a HNF felhívásához Tudományos munka a Szaljut—6 űrállomáson Földi és légköri A Hazafias Népfront Bara­nya megyei Bizottsága május 11-én tette közzé felhívását a tiszta, kulturált környezetért. A felhíváshoz sorra csatlakoznak a községek és a városok, a népfrontbizottságok, üzemek, intézmények, vállalatok és a szocialista brigádok. A Baranya megyei Vízmű Vállalat mohácsi üzemvezető­sége: folyamatosan csinosítják és gondozzák a területüket a telekhatáron belül és a közte­rületi részen is, fásítanak, sö­vényt ültetnek. A Mohács, Sza­badság téri szennyvízátemelő­telep közterületi részét egészen a Dunáig rendben és tisztán tartják, folytatják a terület par­kosítását. Gépjárművel, munka­géppel és társadalmi munkával támogatják a mohácsi HNF-bi- zottság és a városi tanács kör­nyezetvédelmi, városszépítő ak­cióit. A HNF Mohács városi Bi­zottsága az 1980. évi környe­zetvédelmi munkaprogramjá­ban rögzítettekkel összhang­ban csatlakozik a felhíváshoz, a munka dandárját május— június hónapokra összpontosít­ja. Céljuk: a lakóterületen, a lakóházak, a lakóépületek vi- rágosítása, a sportpályán lelá­tó építésének folytatása és be­fejezése. Az akció részleges ér­tékelését a környezetvédelmi világnapra való megemléke­zéssel együtt végzik, ekkor tör­ténik a legjobb eredményt el­érő vállalati, intézményi, lakó­telepi és lakóházi közösségek munkájának elismerése. A DDGÁZ Baranya megyei üzemegységének szocialista brigádjai vállalták, hogy gon­dozzák a pécsi köztemetőben általuk gondozott sírokat és azok környezetét, ugyanakkor a munkahelyük közvetlen kör­nyezetét is igyekeznek társa­dalmi munkában szebbé ten­ni. A Dél-dunántúli RÖVIKÖT Nagykereskedelmi Vállalat pé­csi raktárházának Orion szo­cialista brigádja versenyre szó­lítja a helyi és a vidéki testvér­ • lerakatok szocialista brigádja­it. Cél: az üzem területén lévő, illetve a raktárházakat körülve­vő rózsakertek a brigádok véd­nökségében pompázzanak. El­takarítják a raktáruk déli ré­szén lévő áruótvételnél a pa­pírhulladékot és a ládaanya­got. Az Épület- és Lakáskarban­tartó Ipari Szövetkezet dolgo­zói a pécsi, Felszabadulás út 16. szóm alatt lévő üzem kör­nyezetének rendbetételét és az épületek külső homlokzatának szebbé tételét vállalták többek között társadalmi munkában. A Baranya megyei Tanács V. B. Mohács Járási Hivatala a csatlakozását kinyilvánító leve­lében rögzíti: elsődleges cél­kitűzésük az 1980—85. közötti időszakra a települések külső képének szépítése társadalmi összefogással. Ezért a tanácsok együttműködési megállapodá­sokat kötöttek a helyi társadal­mi, gazdasági szervekkel, a szocialista brigádokkal, me­lyek értelmében évi 18 millió forint értékben végzik el a te- lepülésszépítési munkákat, eb­ből a lakosság közel 7 millió forint értékű munkát végez. A termelőszövetkezetek a tavaszi és őszi általános lomtalanítás­hoz szállító járműveket adnak. Az úttörőcsapatok és iskolák a közterületeket és parkokat, a lakosság a háza előtti közte­rületet tartja rendben. A me­gyei Erdőfelügyelőség ingyen adott a járásnak 2040 darab díszfát és 6300 díszcserjét, eze­ket már elültették. A pécsi Fábián Béla úti Ne­velési Központ az iskolaépület mögötti domboldalt alakítja át szabadidő-parkká, fejlesztik a sportlétesítményeiket, zöldség- termelő gyakorlóteret létesíte­nek és újra parkosítják a mű­velődési ház épülete körüli te­rületet. A munkákat a nevelő- testület, a tanulóifjúság, a szü­lői munkaközösség és a patro­náló szocialista brigádok vég­zik társadalmi munkában. M. L. Simon Béla jubileumi kiállítása • ■Ez a meghívó kép tulajdon­képpen véletlen, de találó jel­kép, és míg az ásónyelet tartom a kezemben, akár vándortorisz- nyát is akaszthatnék rá. Tanul­mányi éveim afatt és utána, a két háború által eléggé sokat dobigáit sorsom alatt kincsekkel lett tele a vándortarisznya. Ott­honról itthonra jövet” — írta Si­mon Béla kiállítására invitáló meghívójára a sorokat. A Fogarasról Pécsre kerülő festőművész közelgő 70. szüle­tésnapja alkalmából tegnap délelőtt a Pécsi Galéria Szé­chenyi téri termében jubileumi kiállítás nyílt. A megnyitón -ott voltak a város és a megye párt-, állami és művészeti életének képviselői, köztük Lukács János, a Baranya megyei Pártbizott­ság, valamint Szentirányi József, a Pécs városi Pártbizottság első titkára. Bárdosi Németh Jánosnak Si­mon Bélához írt költeményét ifj. Kőmives Sándor mondta el, majd a Mecsek Fúvósötös kö­szöntötte zenével a művészt. Ez­után Csorba Tivadar, Pécs város Tanácsának művelődésügyi osz­tályvezetője köszöntötte a 70 éves Simon Bélát és nyitotta meg a kiállítást, Tóth Dezső kulturális minisz­terhelyettes méltató levelét, valamint a Kulturális Miniszté­rium ajándékát Pusztai Gabriel­la, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus igazgatója nyújtotta át, majd Rétfalvi Sándor szob- tászművész mondott megnyitó beszédet, melynek bevezetése­ként felolvasta Kiss Imrének, a Magyar Képzőművészek Szövet­sége elnökének levelét. Kitüntetések, elismerések a kiemelkedő munkáért Pécs és környéke pedagógusait köszöntötték az Ifjúsági Házban vizsgálatok Tegnap délután átadták a Pécsi Bútorgyár fiataljainak a szóra­kozás és művelődés céljait szolgáló munkásklubot A klub veze­tője, Molnár Gyöngyi irányításával első programként játékos ve­télkedőt rendeztek. Fotó: Proksza László vegyeskarának és versmondói­nak műsora után Czente Gyula- köszöntötte Pécs és a városkör­nyék pedagógusait. Méltatta a szocialista társadalom építése szempontjából azt a rendkívüli jelentőségű munkát, amit ne­velőink az ismeretek átadása, az emberi méltóság tudata és tudatosítása terén végeznek évtizedek óta. A pedagógus­napon az össztársadalmi meg­becsülés legkülönbözőbb jelei­vel találkozhatunk. Ez különös­képp fontossá teszi a „nyitot­tá” változtatott nevelő iskola súlyát, jelentőségét az iskola és a család szükségszerű kap­csolatában. A magyar társada­lom tiszteletadása a legkülön­bözőbb formában nyilvánul meg ezekben a napokban. Pécs város társadalma is kö­szönti azon nevelőit, akikre gyerekeink jövőjét rábíztuk: köszönti azokat, akik pályájuk folyamán mindig meg tudtak újulni, s akik alkotó munkájuk­kal, új módszerek kikísérletezé­sével példát mutattak pályatár­saiknak és merték vállalni az új utakat . . . Köszönti Pécs vá­rosa azokat a nevelőket, okik az idei tanévben utoljára csuk­ják be maguk mögött a tan­termek ajtaját... Az ő meg­becsülésük és nélkülözhetetlen tapasztalataik felhasználása immár hagyomány ebben a városban, így bizonyára sokan számítanak munkájukra a to­vábbiakban is. Végezetül a vá­rosi tanács elnöke sok sikert kívánt a város és a városkör­nyék nevelőinek áldozatos mun­kájához, amelynek jegyében a jövőt építő generációk nevelé­sét rájuk bízta társadalmunk. Ezt követően Czente Gyula tanócselrök átadta a minisz­teri kitüntetéseket. Az oktatási minisztertől Kiváló munkáért ^tüntetésben részesült: Badács Istvánné tanár (Bán­ki Donát utcai Általános Isko­la); Bujdosó Istvánné iskolatit­kár (Nagy Lajos Gimnázium); dr. Czimmer lózsefné igazgató (Mecsekaljai Általános Iskola); dr. Édenhoffer Gyuláné iskola- titkár (Vegyipari Szakközépis­kola) ; Garamvári Béláné gaz­dasági vezető (Jókai úti Általá­nos Iskola); Gernert József né tanár (Ágoston téri„Általános Iskola), Horváth Imre tanár (Petőfi utcai Általános Iskola); Hányel Zoltánná tanítónő (Pécsbányatelepi Általános Is­(Folytatás a 13- oldalon) Tudományos kísérletekkel folytatták munkájukat a közös szovjet —magyar űrexpedíció résztvevői. Képünkön: a négy kozmonauta a Szaljut—6 űrállomás fedélzetén — balról a második Farkas Bertalan. A szokásosnál 50 perccel ké­sőbb volt ébresztő szombaton a Szaljut—6 űrállomáson dolgozó nemzetközi űrexpedíció részére, mert a kísérleti programban szereplő feladatok teljesítése miatt pénteken este később mentek aludni. Míg az állandó személyzet tagjai, Leonyid Popov és Vale- rij Rjumin a szombati könnyített munkarendnek megfelelően vi­szonylag több szabadidőt ka­pott — bár természetesen el kel­lett végezniük a berendezések ellenőrzését és a számukra igen fontos tornát, emellett néhány kísérletet is —, a látogatókra sok munka várt: az űrállomá­son töltött napok alatt nem sok idő jutott pihenésre. A délelőtti munkarendben a Föld megfigyelése és filmfelvé­telek elkészítése szerepelt: Va- lerij Kubászov és Farkas Berta­lan napi programja mintegy fél­tucat kísérletet irányzott elő, főként az atmoszféra és a bio­szféra vizsgálata terén. Az űr­állomás lakói együtt ebédeltek és vacsoráztak, s együtt készí­tették elő, tartottak meg napi televíziós riportjukat is, amely­ben beszámoltak a szombati eseményekről. A kísérletek céljai A szovjet—magyar űrexpedíció szombati programjában szerep­lő „Bioszféra—M” program cél­ja az érdekesebb földfelszíni képződmények és a természeti jelenségek tanulmányozása1. E kísérletben az űrhajósok szemé­lyes döntésük, szabad szemmel végzett megfigyeléseik alapján készítenek kézi kamerájukkal színes fényképfelvételeket. (Folytatás a 13. oldalon) Tegnap délelőtt a pécsi Ifjú­sági Házban folytatódott a pe­dagógusnapi ünnepségek so­rozata. Az IH nagytermében Pécs és a városkörnyék kitünte­tett pedagógusai: a munkáju­kat legeredményesebben vég­ző óvónők, tanárok, tanítók, szakoktatók, valamint az okta­tási intézmények technikai al­kalmazottai gyülekeztek, aki­ket az oktatási miniszter, vala­mint a különböző ágazati tár­cák miniszterei kitüntetésben részesítettek. Az ünnepségen részt vett Szentirányi József, az MSZMP Pécs városi Bizott­ságának első titkára, Antal Gyula, a Pécs városi Pártbi­zottság titkára, Czente Gyu­la, a Pécs városi Tanács elnöke, Bernics Ferenc, a Ba­ranya megyei Tanács művelő­désügyi osztályának vezetője, Koó's Lászlóné, a Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsának titkára, dr. Pilaszanovich Imre, a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottságának elnöke s jelen volt a megyeszékhely ok­tatáspolitikai irányításának több vezető beosztású tisztség- viselője. A Nagy Lajos Gimnázium Csorba Tivadar megnyitja Simon Béla kiállítását. A kép bal szélén a művész. Fotó: Erb János » Az MSZMP Baranya megyei bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Duncmtull napló XXXVII. évfolyam, 149. szám 1980. június 1., vasárnap Ara: 1,60 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom