Dunántúli Napló, 1980. március (37. évfolyam, 60-90. szám)

1980-03-18 / 77. szám

u Dunántúlt fígplö 1980. március 18., kedd hírek 1980. MÁRCIUS 13 KEDD Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából SÁNDOR, EDE nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 5.51 — nyug­szik 17.54 órakor. A Hold kél 7.01 — nyugszik 20.10 órakor. Előadás A vadgazdálkodás időszerű feladatai címmel dr. Bertóti István egyetemi docens» a MAVOSZ nyugalmazott orszá­gos fővadásza tart előadást március hó 20-án, csütörtökön 18.00 órakor Pécsett, a Hon­véd utcai vadászklubban. * Génsebészet címmel dr. Sze- berényi József, a POTE tanár* segédje tart előadást ma, kedden délután 6 órakor a Mecseki Természettudományi Stúdióban, közismert nevén a Planetáriumban. ♦ Forgalmirend­változás A Pécs-baranyai Beruházási Vállalat értesíti a lakosságot, hogy a Budai városrész táv­fűtővezeték-építése miatt for- galmirend-változás válik szük­ségessé. Dohány utca mindkét irány­ban felszabadul, a Kilián ut­cában útszűkülettel. A Vasvári Pál utca az Egyetem utcától keleti irány­ban zsákutca lesz. A munka kezdési időpontja 1980. már­cius 18., várható befejezés két hét. Má este SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Tüli és bár­sony (este 7 órakor) Kamaraszínház: A birodalom- építők avagy a Smürc (este 7 órakor) Csehov bérlet. HANGVERSENY Mohács, Bartók B. Műv. Ház: Felnőtt bérlet III. hangversenye (19 órakor) MOZI Petőfi: Négy bandita, tíz ál­dozat (f3, f5) Gengszterek so­főrje (f7, f9) Kossuth: Gengszterek sofőrje (10, 12, f3, f5) Felderítők ak­cióban (f7, f9) Tanárképző Főiskola: A kis hableány (5) POTE filmklub (7, 9) Fekete Gyémánt: A hét mesterlövész (6) Jószerencsét: Gulliver (4) Orvosság a féle­lem ellen (6) Rákóczi: Kon­voj (5, 7) Május 1.: Folytassa, Kleo! (fő) Boly: Egy különle­ges nap (7) Harkány: Férfiak nélkül (7) Komló, Május 1.: A reménység szele (f5) A bíró és a gyilkos (f7) Komló, Zrí­nyi: Rejtelmes sziget (4) Ka­baré (6, f9) Mohács: A med­vefókák szigetén (6) Gyilkos­ság az Orient expresszen (8) Pécsvárad: Nick Carter, a szuperdetektív (7) Sásd: A vágy titokzatos tárgya (7) Sellye: Kalózok Jamaicában (7) Siklós: őszi szonáta (7) Szentlőrinc: Hair (7) Sziget­vár: Asszony, férj nélkül (fő) Casanova (8) Villány: Detek- .tív két tűz között (7) Várható időjárás kedd estig: lassan délen és nyugaton is csökkenő felhőzet, majd or­szágszerte általában kevés fel­hő. Csapadék nem valószínű. Kedden megélénkülő északke­leti, keleti szél. Hajnalban néhány helyen köd. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: 0—mínusz 5, legma­gasabb nappali hőmérséklet kedden: 6—11 fok között. Távolabbi kilátások szerdá­tól szombatig: változóan felhős idő, jelentős mennyiségű csa­padék nem várható. Legala­csonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 4—plusz 2 fok között. Legmagasabb nappali hőmér­séklet 5—10 fok között. Jelen­tős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország terü­letének 18 százalékán várható. Pécsiek a rádióban Március 19-én, szerdán a Kossuth adón 8.38-kor a Magyarország hangver­senytermeiből című mű­sorban hallhatjuk a Pécsi Filharmonikus Zenekar hangversenyét a Zeneaka­démia nagyterméből. Ve­zényel: Breitner Tamás. 1. Dvorzsák három szláv tánca. 2. Kadosa Pál: V. szimfónia. (Részletek az 1979. november 3-i hang­versenyből). Március 22-én, szomba­ton a Petőfi adón 16.00- kor: Körkapcsolás bajno­ki labdarúgó-mérkőzések­ről. Tudósítás: Pécsi VSK —Rába ETO (Kovács Im­re), MÁV Előre—Pécsi MSC (Dobozi László). Ugyancsak március 22- én, szombaton a Petőfi adón 17.40-kor; Kijárók címmel a Magyar Rádió körzeti stúdióinak műsora az IIingázók”-ról. Tízezres „tömegek” járnak ki fal­vakba, munkahelyükre: orvos, pedagógus, könyv­táros, mozigépész és sok­sok munkás. A kijáróság mibenlétét keresik a kör­zeti stúdiók munkatársai. Miféle okok teremtették az új „réteget”? Zenei szerkesztő: dr. Nádor Ta­más. Műsorvezető: László Lajos. Szerkesztő: Győri Béla. ♦ — Az elveszett kedves címmel tartja Kalász Gyu­la előadóestjét ma este 6 órakor az ÉM Szálló klubkönyvtórában (Szántó Kovács János u. 1.). Köz­reműködik a Pécsi Építők Madrigálkórusa. ♦ Gépkocsi­átvételi sorszámok Trabant Limousine (Buda­pest) 24 187, Trabant Li­mousine (Győr) 10 305, Tra­bant Limousine Speciál (Buda­pest) 37 212, Trabant Limousi­ne Spéciéi (Győr) 20 143, Tra­bant Limousine Hycomat 9075, Trabant Combi (Budapest) 5434, Trabant Combi (Győr) 1758, Wartburg Limousine 17 829, Wartburg de Luxe 25 173, Wartburg de Luxé toló­tetős 6437, Wartburg Limousi­ne tolótetős 4002, Wartburg Tourist 8492, Skoda 105 S (Bu­dapest) 8446, Skoda 105 S (Győr) 5719, Skoda 105 S (Debrecen) 4544, Skoda 120 L (Budapest) 7052, Skoda 120 L (Debrecen) 3998, Skoda 120 L (Győr) 4326, Polski Fiat 1500 16 610, Polski Fiat 126 26 345, Zaporozsec 30 570, Lada 1200 (Budapest) 109 017, Lada 1200 (Debrecen) 61 726, Lada Com­bi 16 404, Lada 1300 (Buda­pest) 20 591, Lada 1300 (Deb­recen) 12 147, Lada 1500 31 944, Lada 1600 (Budapest) 5876, Lada 1600 (Debrecen) 2220, Dácia 16 274, Moszkvics 2140 9265. Bemutatkozik a Pécsi Állami Gazdaság Mór hagyományos, hogy az MSZMP Baranya me­gyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán megyénk egy-egy üzeme, vállalata bemutatkozik. Tegnap a Pécsi Állami Gazdaság rendezett kiállítást az in­tézmény első emeleti be­mutató helyiségében. A résztvevőket Benkő László, az Oktatási Igazgatóság igazgatóhelyettese köszön­tötte, majd Cser László igazgató beszélt a mint­egy 9000 holdas gazda­ság termelési eredményei­ről, fejlesztési terveiről. A rendezvény megnyitóján részt vett Földes András­áé, az Igazgatóság veze­tője, Kolonics Mihályné, a gazdaság szociális igaz­gatója, Balikó Sándorné, a gazdaság pártvezetősé­gének titkára. Ott volt a tanári kar több tagja és a pártiskola hallgatói. A tárlaton láthatók a gaz­daság kiváló termékei: az almafajták, gombák, bo­rok. Fotókon a lovaskép­zést is bemutatják, továb­bá a Gyula- és Csokolá­dépusztán folyó termelés egy-egy munkafázisát. Az Oktatási Igazgatóság hallgatói egy hétig ismer­kedhetnek a Pécsi Állami Gazdaság munkájával. « — Termékbemutató a Bőrgyárban. Mától pénte­kig a cipőnagyker. válla­latok, a TANNIMPEX, a Magyar Divatintézet, vala­mint a cipőgyártók részé­re termékbemutatókat tar­tanak a Bőrgyárban. Be­mutatják a hagyományos termékeket, az új termé­keket, valamint a kifej­lesztés alatt álló terméke­ket is. — írók, költők a békéért címmel irodalmi estet ren­dezett tegnap este a ba­konyái könyvtárban a Pécs városi és a helyi könyvtár, a HNF Pécs városi és ba­konyái körzeti bizottsága. Az irodalmi esten dr. Tóth István nyugalmazott főis­kolai tanár beszélgetett a résztvevőkkel. Kincskereső 04-05-07 \o Halálos baleset. Braum Jó­zsef 51 éves mázaszászvári la­kos, vasárnap este kerékpár­ral Mázaszászvár belterületén eddig még tisztázatlan körül­mények között áttért az úttest bal oldalára, ahol egy beton­oszlopnak ütközött és a hely­színen meghalt. A baleset vizs* gálatát a rendőrség folytatja. * Két autó ütközött. Maksi Ist­ván 47 éves abaligeti lakos március 17-én reggel Abaliget- ről Remeterét felé tartott sze­mélygépkocsijával, a balra íve­lő kanyarban áttért a menet­irány szerinti bal oldalra« ahol összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Nádi József 52 éves pécsi lakos ál­tal vezetett személygépkocsi­val. A baleset következtében Nádi József, valamint utasa, Nádi József 30 éves pécs-hirdi lakos« súlyos sérülést szenve­dett, az anyagi kár 15 ezer forint. Maksi István ellen el­járás indult. Megjelent a Kincskereső márciusi száma. A gyerme­keknek készült irodalmi folyóirat ezúttal is érde­kes olvasmányokat kínál az általános iskolásoknak. A viadalok, csaták, kalan­dok rovatban Maráz László Vetélytársak című írását ol­vashatjuk. „Fegyvert s vi­tézt énekelek” címmel is­mertetik a pécsi szerző, Tüskés Tibor könyvét, amely hiteles portrét ad Zrínyi Miklósról, a költőről és hadvezérről. (A könyv az «,fgy élt” sorozatban je­lent meg.) A versek, novellák, re­cenziók mellett ezúttal is jelentkezik a Rejtvényfejtők Klubja. A „Rímes furcsa játék” című rejtvény helyes megfejtői között ebben a hónapban is könyvjutalma­kat sorsolnak ki. — Villamosítás. Kozár- mislenyben befejezte a DÉDÁSZ 25 házhely villa­mosítását, amely 260 ezer forintba került. Csütörtö­kön történik a műszaki átadása. — Komlói munkáskórus. Március 18-án, kedden 18.00 órakor Kórusmuzsi­ka munkásoknak címmel bemutatót rendez a kom­lói munkáskórus a Mecse­ki Szénbánya Vállalat komlói munkásszállóján. A műsort ismerteti és ve­zényel Tóth Ferenc kar­nagy. ♦ KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK Áramszünet lesz folyó hó 18-án, 19-én 7.00—16.00 óráig a Marx u., Zerge u., Mező Imre u., Zsigmond utcában. * Áramszünet lesz f. hó 18— 21-Ig, 8.00—15.00 óráig a Ká­posztásvölgyi út, Rákos Lajos u., Cerék-völgy, Veterán u., Előre u., Bittner A. u. által határolt területen. •Se Áramszünet lesz f. hó 18-án 8.00— 15.00 óráig a Magyar- ürögi úton, a szigeti vámtól a Tolnai megállóig terjedő sza­kaszon. •Se Áramszünet lesz f. hó 19-én 8.00— 15.00 óráig a Fülemüle u., Lajkó-köz, Éger-köz, Darázs dűlő. Meredek dűlő, Keskeny dűlő, Kócsag u. által határolt területen. •Se Áramszünet lesz — közép- feszültségű hálózatfenntartás miatt — március 19-én 7—16 óráig Vasas Flórián telep. Va­sas M, Bencze J., Fenyő, Por­csin, Hajadon, Legény, A, B, C, D, Iskola és Bethlen G. utcákban.------A RÁDIÓ­----­É S TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL. RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Csak egy kultúránk van. 8.57: Nótacsokór. 9.44: Rímek és ritmusok. 10.05: MR 10—14. 10.35: Kamaramuzsika. 11.39: Jókai Mór élete és ko­ra. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Hangverseny délidőben. 13.50: Az Állami Népi Együttes fel­vételeiből. 14.42: Arcképek a lengyel irodalomból. 15.10: Holnap közvetítjük . . . 15.28: Nyitnikék. 16.05: A Szovjetunió népeinek zenéjéből. 16.21: Magyar fúvószene. 16.37: Ver­sek. 17.07: Lépéskényszerben. 17.32: Operaáriák. 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Világ­hírű zongoraművészek. 20.10: Biológiai előrejelzés az évti­zed küszöbén. 20.40: Népda­lok. 21.05: Húszas stúdió. 22.20: Indokína fél százada. 22.30: Berg: Vonósnégyes. 22.51: Meditáció. 23.01: Ope- rafínálék. 0.10: Dzsesszfelvéte- lekből. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Behár György feldol­gozásaiból. 8.20: A második tavasz Iránban. 8.33: Társalgó. 10.33: Zenedélelőtt. 12.33: Me­lódiákoktól. 13.28: Éneklő Ifjú­ság. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.00: Tí’p-top parádé. 18.33: Három Johann Strauss-finálé. 18.50: Könnyűzenei olimpia. 19.20: Mit olvashatunk a Bé­ke és Szocializmus című folyó­iratban? 19.30: Csak fiatalok­nak! 20.33: Vitatkoztam a bur- zsujjal. Szemelvények az 1918 —19-es magyar forradalmak humorából. 21.06: Moszkvából érkezett. 21.36: örökzöld dal­lamok. 22.32: Népi zene, nó­ták. 23.15: Leonard Bernstein zenés játékaiból. HARMADIK MOSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Ze­nekari muzsika. 10.30: Dzsessz- felvételekből. 11.05: Kodály: Panga lingua. 11.18: Halka. Néayfelvonásos opera. 13.52: Magyar Irodalmi Arcképcsar­nok. 14.12: Schumann zongo­raműveiből. 15.11: Labirintus. 15.26: Szimfonikus zene. 17.30: Harminc perc alatt a Föld kö­rül. 18.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. A KISZ Művészegyüttes Egyetemi Énekkarának hang­versenye. 19.05: Nem tudom a leckét! 19.35: Modern írók portréi. 19.54: Oberon. Opera­részletek. 21.04: A zeneiroda­lom remekműveiből. PÉCSI KÖRZETI STÚDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenés kívánságok. 17.25: Új mérték­egységrendszerünk. Riporter: Szabó Zsolt. 17.35: Testvérszer­kesztőségeink zenés ajánlata. 17.45: üzemilapszemle. 17.50: Sztevanovity Zorán nagyleme­zeiről. 18.00: Dél-dunántúli hír­adó. 18.15: Zenés percek. 18.30: Szerb-horvát nyelvű mű­sor. Hírek. A Selimova-Zel- cevski duó énekel. — Ifjú kom­munisták. Kricskovics Antal ri­portja. — József-napi népszo­kások. Filákovity Bránkó zenés összeállítása. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek. — A me­cseki szén jelene és jövője. I. rész. Riporter: Kerner Lőrinc. — Hallgatóink kérésére. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TV 8.00: Tévétorna (ism., sz.) 8.05: Magyar irodalom (ált. isk. 8. o.). 10.05: Magyar nyelv (ált. isk. 2. o. — sz.). 10.20: Óvodások filmműsora. 1. Kvak- kvak. 2. Mézeskalács házikő (ism., sz.). 11.05: Osztályfőnöki óra (ált. isk. 3—4. o.). 12.05: Földrajz (ált. isk. 5. o.). 14.45: Magyar irodalom (ált. isk. 8. o. — ism.). 15.20: Magyar nyelv (ism., sz.). 15.35: Osz­tályfőnöki óra (ism.). 15.50: Földrajz (ism.). 16.25: Hírek. 16.30: Szovjet Ukrajna. Szovjet dokumentumfilm (sz.). 16.45: A nyelv világa (sz.). 17.30: Mindenki Iskolája: Fizika, 18.00: Reklám. 18.05: Matema­tika. 18.35: Felkínálom. Riport­műsor. 19.05: Reklám. 19.10: Tévétorna (sz.). 19.15: Esti me­se. 19.30: Tv-híradó (sz.). 20.00: Napóleon és a szere­lem. IXj/5. rész: Eleonore (sz.). 20.55: Kockázat. Verseny­ben a világpiacon (sz.). 21.25: Beethoven: cisz-moll (Mond­schein) szonáta (ism., sz.). 21.40: örkány István dokumen- tum-rrportfilm. 22.40: Tv-híradó 3. (sz.). MÁSODIK MOSOR 20.00: Gálaest az „Unter den Linden”-en. A Berllól Operaház művészeinek hang­versenye (ism., sz.). 21.25: Tv- híradó 2. (sz.). 21.45: Szemle. Társadalomtudományi körkép. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv- napló. 17.45: Kaland — gyer­mekműsor. 18.15: Olvasmány. 18.45: Hét maqyar ballada. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este bemutatiuk. 20.00: Jelzések. 20.56: Doktor Strangelowe — amerikai íilm. MÁSODIK MOSOR 17.30: Kis koncert. 18.45: A rajzfilmfesztivál elé. 19.00: Ausztrália vadonjában. 20.00: Szórakoztató zene. 20.50: Hu­szonnégy óra. 21.10: ö —do­kumentumsorozat. 22.00: Koszom rú: Versek és költők. Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek belbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika. Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sely- lyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon Megyei Gyermek- kórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: Me­gyei Kórház, fertőző osztály. Sebészet: Pécsbányatelepi Kór­ház. Baleseti sebészet: I. sz. Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-, orr-, gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Felnőtt betegek részére: Kor­vin u. 23., telefon: 11-169, Munkácsy u. Rendelőintézet ügyeleti bejáró, 12-812; Ve­ress E. u. Rendelőintézet, 15-833. Gyermekbetegek részére: Mun­kácsy u. Rendelőintézet. Gyer- mekpoliklinika, földszinti bejá­rat, 10-895. Fogászati ügyelet: Munkácsy u. ügyeleti helyiség, 12-812. Minden este 7 órától reggel 7 óráig. Propagandistáknak ajánljuk Napjaink közéleti vitáiban gyakran szóba kerül az erkölcsi tényezők szerepe a különböző társadalmi, politikai, gazdasá­gi kérdésekben és azok meg­oldásában. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Pártélet márciusi számában a fenti cimmel meg­jelent írásában Farkas Endre kandidátus. Megállapítja, hogy nem rit­kán tapasztalhatók végletes megközelítések, egyrészt az er­kölcsi tényezők lebecsülése, másrészt azok túlbecsülése. Rámutat arra, hogy ezért po­litikai kérdés szemügyre venni a marxista etika álláspontját az erkölcs társadalmi szerepét illetően, elemezni, mi a felfo­Az erkölcs valóságos szerepe gás a tapasztalható két szél­sőségről: a moralizálásról, il­letve az erkölcsi közömbösség­ről? Az erkölcsi tényező — mint irja — jelentős szerepet tölt be az egyén és a társadalom életében, de nem kizárólagos szerepet. A moralizáló szemlé­let éppen az utóbbit vallja, el­túlozza szerepét, ennek követ­keztében éppen hogy hatásta­lanná teszi. A moraíizálás te­hát nem csupán erkölcsprédi­kációt jelent, hanem a társa­dalom jelenségeivel kapcsolat­ban olyan szemléletet, mely mindent kizárólag vagy dön­tően csak erkölcsi szempontból Ítél meg. Ez a szemlélet az er- köcsi erőket túlviszi a maguk lehetőségein, abszolutizálja az erkölcsi értékelést. Az erkölcsi értékek és maga­tartási módok alakulását, fej­lődését végső soron két fő té­nyező határozza meg. Egyrészt a társadalom objektiv gazda­sági-szociális viszonyai, ame­lyek közvetve alakítják, befo­lyásolják az erkölcsi értékek szféráját, másrészt a felépít­ményi viszonyok, a társadalom tudatos nevelői intézményei, melyek közvetlenül formálják azokat. Létezik a moralizálásnak egy másik válfaja is, a moralizáló erkölcsi értékrend. A tartalmi moraíizálás legelterjedtebb for­mája az örök, változatlan, ab­szolút erkölcsi elvek hirdetése. Sokan úgy vélik: az igazi er­kölcsi elvek mindenkire és mindenkorra egyaránt érvénye­sek. Ennek enyhébb formája az a felfogás, mely az osztályér­dekek, a társadalmi berendez­kedések különbségeinek figyel­men kívül hagyásával, az egész emberiség nevében valamiféle általános erkölcsi értékek sze­rint ítél meg minden belső és külső társadalmi eseményt. Kétségtelenül el kell vetnünk a moraíizálás különböző for­máit: a tartalmit, s a módszer­tanit egyaránt. Az erkölcs szerepének meg­ítélésében is szükséges a két­pontos harc, a moraíizálás el­len nem harcolhatunk az ellen­kező végletet, az erkölcsi kö­zömbösséget képviselve. Az er­kölcsi semlegességnek ma két fő típusával találkozhatunk: a liberális és technokrata válto­zattal. A liberális felfogásra az jellemző, hogy mindenféle er­kölcsi magatartást egyenérté­kűnek tart, s bürokratikus erő­szaknak ítéli meg az egyik vagy másik érték melletti kiál­lást. A technokrata szemlélet- mód abból indul ki, hogy min­den tevékenységi szférának megvan a maga logikája, ér­tékrendje, s ezeket ne kever­jük össze. Végezetül arra hívja fel a fi­gyelmet a szerző, hogy az er­kölcs a valóságos társadalmi folyamatok tükrözője, védelme­zője, bírálója és továbbfejlesz­tője. Ebből ered reális funk­ciója. Csak akkor válik kezünk­ben hatékony erővé, ha elha­tároljuk magunkat a moralizá- lástól, az erkölcsi közömbös­ségtől és az eklektikus „arany középút”-tól, ha dialektikuson közelítünk hozzá. (M) ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERT ARAK I. kér.: Pécs-Vasas II.« Beth­len G. u. 8. 10/52. sz. gyógy szertár, Pécs-Meszes, Szeptem­ber 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy­szertár; II. kér.: Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Munkácsy M. u. 4. 10/9« sz. gyógyszertár, III. kér.: Pécs, Veress E. u. 2., 10/7. sz. gyógy­szertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat hívószáma: 12-390 — este 7-tól reggel 7 óráig. ♦ A DDGAZ értesíti a lakossá­got, hogy március 18-án meg­kezdi a Jókai utcai gázvezeték Móricz Zs. u. és Vasút utco közötti szakaszának rekonstruk­cióját. Ezzel egy időben meg­épül a Kálvin utcai vezeték is. Az építés ideje alatt a Jókai utca nevezett szakaszát a for­galom elől teljesen lezárják, a Kálvin utca zsákutca lesz a Szabadság út felől. * A DÉDÁSZ Pécsi üzemigaz­gatósága március hónapban: az alábbi létesítményeket He­lyezi üzembe: III. 21-én: Sá­torhely OTR állomás 0,4 kV-os hálózatbővítés. III. 20-án: Ko- zármisleny Újtelep OTR+0,4 kV-os hálózatbővítés. III. 20-án: Komló, Belváros ÉHTR 20 kV-os kábel, II. ütem. III. 24-én: Székelyszabar—Hímesháza 20 kV-os vezeték. A vezetékek érintése a fenti' időponttól élet- veszélyes I

Next

/
Oldalképek
Tartalom