Dunántúli Napló, 1980. március (37. évfolyam, 60-90. szám)

1980-03-27 / 86. szám

e Dunántúlt napló 1980. március 27., csütörtök Djabb barátsági és szolidaritási gyűlések a testvérpártok képviselőinek részvételével A Magyar Szocialista Mun­káspárt XII. kongresszusának külföldi vendégei közül szerdán újabb 16 testvérpárt képviselői ismerkedtek a főváros s a vi­dék 'életével; nagyüzemekbe, termelőszövetkezetekbe, okta­tási, valamint kulturális intéz­ményekbe látogattak és barát­sági, szolidaritási gyűléseken találkoztak a magyar dolgozók, társadalmunk legkülönbözőbb rétegeinek képviselőivel. Csehszlovákia Kommunista Pártjának küldöttsége — Gás­pár Sándor, az MSZMP Politi­kai Bizottsága tagjának kísére­tében — Székesfehérvárra, a Könnyűféméibe látogatott. A Jugoszláv Kommunisták Szövet­ségének delegációja — Szekér Gyulának, a Központi Bizottság tagjának társaságában — Esz­tergomban, a Labor Műszeripari Művek dolgozó kollektívájával találkozott. A Kambodzsa Meg­mentésének Nemzeti Egység­frontja képviselői — Borbély Sándornak, a Központi Bizott­ság titkárának társaságában a tiszaföldvári. Lenin Termelőszö­vetkezet vendégei voltak. A Koreai Munkapárt delegációját Karakas Lászlóval, a Központi Bizottság tagjával, a KB osz­tályvezetőjével együtt — a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat dolgozói látták ven­dégül. A Német Szocialista Egységpárt küldöttsége — Havasi Ferencnek, a Köz­ponti Bizottság titkárának kíséretében — Szigetszentmik- lóson a Csepel Autógyárat ke­reste fel. Az Olasz Kommunista Párt és a Finn Kommunista Párt kül­döttsége — Sarlós Istvánnak, a Politikai Bizottság tagjának kí­séretében az Ikarus Karosszé­ria és Járműgyárban tett láto­gatást. A Portugál Kommunista Párt és a Svéd Baloldali Párt — kommunisták képviselői Ben- ke Valériának, a Politikai Bízott, ság tagjának társaságában — az Egyesült Izzó munkásaival és alkalmazottaival találkoztak. A Német Kommunista Párt és a Svájci Munkapárt delegációját — Tímár Mátyással, a Központi Bizottság tagjával együtt — a Műszaki Egyetem oktatói és hallgatói köszöntötték. A Hol­land Kommunista Párt és a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártjának képviselői — Rév Lajosnak, a Központi Bizottság tagjának társaságában — az Örkényi Fehér Akác Termelő- szövetkezetbe látogattak. A Luxemburgi Kommunista Párt, a Dán Kammunista Párt és a Máltai Kommunista Párt képvi­selői — Erdei Lászlónének, a Központi Bizottság tagjának kíséretében — a Láng Gépgyár művelődési házában találkoz­tak a vállalat dolgozóival és a környék lakóival. A kedves vendégeket minde­nütt őszinte barátsággal, nagy szeretettel köszöntötték a helyi párt-, állami-, társadalmi- és tömegszervezetek vezetői, mun­káskollektívák tagjai. A gyűléseken a külföldi pár­tok képviselői pártjuk, munkás- osztályuk, népük szívből jövő üdvözletét tolmácsolták s kí­vántak sikerekben gazdag al­kotó munkát az MSZMP XII. kongresszusa határozatainak végrehajtásához. Josef Kempny Csehszlovákia Kommunista Pártja Elnökségének tagja, a KB titkára: Az önök XII. kongresszusa nem csupán értékeli a távlati célok megvalósítása terén elért eredményeket. A kongresszusi küldöttek figyelme arra is ki­terjed, hogy a jelenlegi felté­telek mellett hogyan biztosít­ható a népgazdaság további fejlődése, hogyan lehet siker­rel előrehaladni a szocialista társadalom építésében. — Pártunk Központi Bizott­sága és a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság kormánya né­hány nappal ezelőtt intézkedé­seket foganatosított a népgaz­daság tervszerű irányítási rend­szerének tökéletesítésére. Ezek­nek az intézkedéseknek kettős célja van. Egyrészt az, hogy to­vább erősítsék az eddigi irányí­tási forma azon elemeit, ame­lyek hozzájárulnak a munka hatékonyságának és minőségé­nek növeléséhez. Másrészt az, hogy a gazdaságirányításban szerepet kapjanak azok a té­nyezők is, amelyek kielégítik a felgyorsult tudományos műszaki fejlődés által támasztott igé­nyeket. Ezt követően szólt az orszá­gaink közötti sokoldalú kap­csolatok fejlődéséről, hangoz­tatva, hogy az elmúlt évben kölcsönös árucsereforgalmunk értéke minden eddiginél ma­gasabb szintet, több mint milliárd rubelt ért el. Gaz­dasági kapcsolatainkban egyre növekszik a termelési koöperá- ció és a szakosodás jelentő­sége. Külpolitikai kérdéseket ele­mezve rámutatott: Az imperialista beavatkozás egy sor latin-amerikai és afri­kai népet sújtott és sújt ma is. Bizonyítja ezt az Egyesült Álla­mok, néhány más kapitalista ország és Kína uralkodó körei­nek szélsőségesen ellenséges reakciója arra, hogy Kambod­zsában és Iránban csődöt mon­dott az imperialista összeeskü­vés és Afganisztánt nem sike­rült a reakció előretolt bástyá­jává változtatni a Szovjetunió határai mentén. A csehszlovák nép mindig is azoknak a nem­zeteknek és népeknek pártján állt, amelyek nemzeti és társa­dalmi felszabadulásukért har­colnak. Lázár Mojszov, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottsága elnökségének tagja: Szomszédos szocialista orszá­gaink, valamint a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége és a Magyar Szocialista Munkáspárt között egyenjogú, a kölcsönös tiszteleten alapuló, sokoldalú és gyümölcsöző együttműködés folyik. A nemzetközi kérdésekről szólva, kijelentette: Sajnálatos, hogy ismét a nemzetközi helyzet súlyos éle­ződésével kell szembenéznünk. Aggodalommal tölt el bennün­ket a népek és országok szu­verenitásának és függetlensé­gének megsértése, az erőszak, a katonai intervenció és bel- ügyekbe való beavatkozás, a fegyverkezési hajsza. Sokoldalú erőfeszítést kell­tenni az európai biztonsággal és együttműködéssel kapcsola­tos madridi találkozó sikeres előkészítése és pozitív eredmé­nyessége érdekében. Valljuk, hogy az el nem kötelezettség politikájának és mozgalmának keretében küzdhetünk a leg­eredményesebben azért, hogy ugyanazok a célok és elvek, melyek belső fejlődésünk meg­határozói, nemzetközi kapcso­latokban is érvényre jussanak. Értékelésünk szerint a mun­kásmozgalomban és más ha­ladó mozgalmakban mélyreha­tó változások vannak folyamat­ban, erősödnek a pozitív irány­zatok. A korábbinál jobban jut kifejezésre a munkásmozgalom és más haladó mozgalmak kö­zötti együttműködés és gyümöl­csöző tapasztalatcsere szüksé­gessége. Hun Sen, a Kambodzsa Megmentésének Nemzeti Egységfrontja és a Forradalmi Nemzeti Tanács tagja, külügyminiszter: — Ez az első alkalom, hogy a Kambodzsa Megmentésének Nemzeti Egységfrontja küldött­sége részt vehet az MSZMP kongresszusán. Engedjék meg, hogy az alkalmat megragadva kifejezzük elismerésünket és rokonszenvünket a magyar nép forradalmi ügyéért és a társa­dalmi haladásért folytatott har­cukkal. A nemzetközi reakciós erők az amerikai imperialistákkal összefogva nem akarják tudo­másul venni a realitásokat és minden áron igyekeznek elszi­getelni országunkat. Arra töre­kednek, hogy feltámasszák a népirtó Pol Pót—Jeng Sary re­zsimet. Sötét manővereik ku­darcra vannak ítélve. Nemzetközi kötelezettsége tu­datában a Kambodzsai Nép- köztársaság szolidaritást vállal Vietnammal, Laosszal, a test­véri szocialista népekkel és bé­kés kapcsolatokra törekszik a többi nemzettel békés egymás mellett élés elve alapján. A Kambodzsai Népköztársaság kész Délkelet-Ázsia összes né­pével tárgyalni és kétoldalú meg nem támadási egyezmé­nyeket kötni, hogy ezzel is hoz­zájáruljon e térség békéjének védelméhez és stabilitásához. Rim Chun Chu, a Koreai Munkapárt PB tagja, a KNDK Központi Népi Bizottságának főtitkára Az idén ünnepeljük pártunk megalakulásának 35. évforduló, ját 1980-ban ül össze pártunk VI. kongresszusa is. Párttagsá­gunk és dolgozóink e történel­mi jelentőségű események al­kalmából erősítik politikai len­dületüket, a munkában tanú­sított aktivitásukat és a népgaz­daság minden területén újabb és újabb eredményeket érnek el a második hétéves terv teljesí­tésében. Nemzetünk öt éven át sem érhette el hazánk egyesítését s szenved a kettészakítottság fáj­dalmaitól. Az Egyesült Államok még az 1940-es években száll­ta meg Dél-Koreát, és ma sem akar onnan kivonulni sőt to­vább fokozza agresszív, hábo­rús mesterkedéseit hazánk el­len. Azok, akik Dél-Koreában jelenleg hatalmon vannak — továbbra is idegen erőkkel ösz- szeesküdve —, meg akarják tar­tani a fasiszta rendszert, és azon mesterkednek, hogy örö­kössé tegyék a nemzet ketté­szakítottságát. Népünk — a világ népeinek cselekvő támogatásával meg fogja hiúsítani a külső és belső szakadárak mesterkedéseit a „két Korea” fenntartására az újabb háború kirobbantására, és el fogja érni a haza önálló, békés egyesítését Az MSZMP, a magyar nép következetesen, őszintén támo­gatja egyesítésük ügyeit és szo­lidáris azzal. Mi ezt nem felejt­jük el és őszinte köszönetét mondunk érte. Ha a szocialis­ta országok, az einem kötele­zett országok, a világ vala­mennyi békeszerető népe szi­lárdan összefogva harcol, akkor meg tudja fékezni az imperia­listák agresszióját s háborús mesterkedését, biztosítani tudja a békét, a demokráciát, a nem­zeti függetlenséget és a szocia­lizmus közös ügyének győzel­mét. Mi — szilárdan összefog­va a viláq minden forradalmi erejével, közöttük az MSZMP- vel és a magyar néppel — a jövőben is határozott küzdelmet vívunk az imperialista és kolo- mialista elnyomás s kizsákmá­nyolás nélküli új világért. Werner Krolikowski, a Német Szocialista Egységpárt KB Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökének első helyettese: 1 A Német Szocialista Egység­pártot és a Magyar Szocialista Munkáspártot a barátság és az elvtársi együttműködés erős szá­lai fűzik össze az állampolgá­raink között szövődő barátság arról tanúskodik, hogy minősé­gileg új kapcsolatok jöttek lét­re államaink között. Az NDK szocialista üzemeiben dolgozó magyar fiatalok munkájukkal, tetteikkel és magatartásukkal nagy megbecsülést és elisme­rést vívtak ki, s ugyanakkor az önök hazájában dolgozó ál­lampolgáraink is hozzájárulnak barátságunk és együttműködé­sünk erősítéséhez. Mint ismeretes, a NATO im­perialista katonai koalíciója a Varsói Szerződés tagállamainak területe ellen irányuló nukleáris rakéták Nyugat-európai állo- másoztatásával nemcsak a fegy­verkezési versenyt akarja to­vább szítani, hanem a fennálló erőviszonyok megváltoztatására is törekszik. Erélyesen elítéljük ezeket a törekvéseket, valamint azt a kísérletet is, hogy a szo­cialista államok ellen irányuló katonai nyomás és zsarolás új szakaszát nyissák meg. Giancarlo Pajetta, az Olasz Kommunista Párt vezetőségének tagja: Az utóbbi évek során Kádár elvtárs körültekintő és határo­zott vezetésével olyan munkát végeztek, amely számunkra rendkívül fontos. Nemcsak a ma­gyar forradalmi munkásmozga­lom iránti bizalmunk újult meg, hanem megszilárdult hitünk is abban, hogy a szocializmus hí. vei kiállják a legnehezebb pró­bákat is. Ami a fegyverkezési hajszát illeti, mi tárgyalásokat javasol­tunk és óva intettük minden olyan lépéstől, akciótól, amely súlyosbíthatja a veszélyt. Csak mi szavaztunk a parlamentben az új amerikai rakétáknak a NATO-orszóqokba való telepí­tése ellen. Most azonban sokan fontolóra vették ezt a döntést, azok közül is, akik korábban el­utasították javaslatunkat. Úqy véljük hogy a világon felmerülő problémák nem oldhatók meg erőszak alkalmazásával. Afganisztánról szólva úgy vél­te: megoldás az, hogy tárgya­lóasztalhoz ülnek az el nem kö­telezett és független Afganisz­tán és mindazon országok kép­viselői, amelyek érdekeltek az ország határainak sérthetetlen­ségében és szuverenitásának tiszteletben tartásában. Arvo Aalto, a Finn Kommunista Párt főtitkára A Finn Kommunista Párt ne­vében üdvözlöm önöket, mint elvtársainkat és mint rokonain­kat is. Teljes szívünkből kívá­nunk eredményes munkát a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának. A béke és az enyhülés ügyét veszélyeztető negatív jelensé­gek elsősorban az Egyesült Ál­lamok elnökének tevékenységé­re vezethetők vissra. Az impe­rialista hatalmak fokozni akar­ják a fegyverkezési versenyt, meg akarják valósítani a NA­TO úgynevezett eurostratégiai fegyverkezési programját. Lakossága lélekszámát te­kintve Finnország kis ország, de annyira mégsem kicsi, hogy ne tudná előmozdítani Európa né­peinek békés együttrpűködését. A finn kommunistákon és leg­szorosabb szövetségeseiken kí­vül az ország kormánya is arra törekszik, hogy különböző kez­deményezésekkel támogassa a helsinki záróokmányaiban meg­fogalmazott normák gyakorlati megvalósítását, valamint az eh. hez kapcsolódó madridi kong­resszus majdani sikerét. Jaime Dos Santos Serra, a Portugál Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja A szocialista országok sike­rei, eredményei hatalmas ösz­tönzést adnak az egész világ munkásosztálya, a népek forra­dalmi harcához — kezdte be­szédét, majd áttérve hazája helyzetére, ezt mondotta: — Munkásosztályunk, a pa­rasztság, a középosztályok és ré­tegek országszerte nagy tünte­tésekkel, sztrájkokkal és a harc más eszközeinek alkalmazásá­val tiltakoznak a reakciós kor­mány politikája ellen. A Por­tugál Kommunista Párt elszánt harcot folytat a munkásosztály és a dolgozó tömegek egységé­nek, szervezettségének erősíté­séért. Korunkban, a nemzeti felsza­badító mozgalmak történelmi si­kereket érnek el Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Ezzel összefüggésben üdvözöl­jük a hazafias erőnek a zim­babwei választásokon elért győ­zelmét, amely a dél-afrikai né­pek felszabadító harcát tovább erősítő, fontos tényező s újabb súlyos csapás az imperializmus­ra. Tre Claeson, a Svéd Baloldali Párt Kommunisták végrehajtó bizottságának póttagja A múlt évi országgyűlési vá­lasztások során pártunk nagy sikereket ért el, és szavazatai­nak számát további 50 000-rel növelte. Képviselőink száma a svéd parlamentben 17-ről 20-ra nőtt. Mi azért harcolunk, hogy megtörjük a nagytőke hatalmát, és megnyissuk az elmélyült de­mokrácia és a szocialista tár­sadalmi fejlődés útját, A nemzetközi helyzetről szól­va kifejtette: nagy nyugtalan­sággal figyelik a nemzetközi légkör ismételt romlását. Meg­növekedett a hidegháborúhoz való visszatérés kockázata, és ezáltal a fegyveres konfliktusok veszélye. Kurt Bachmann, a Német Kommunista Párt vezetősége elnökségének tagja A nemzetközi helyzet súlyos­bodása nem annak a következ­ménye, hogy a Szovjetunió se­gítséget nyújtott Afganisztán­nak. A nemzetközi helyzet éle­ződéséért az imperialistákat, mindenekelőtt az Egyesült Álla­mókat terheli a felelősség. A Német Kommunista Párt szolidáris Afganisztán forradal­mi erőivel, síkraszállunk azért, hogy a nyári olimpiai játékok a béke és a népek megértésének ünnepévé váljanak. Kurt Bachmann ezután arról beszélt, hogy országukban — ahol több mint másfél millió a munkanélküliek száma — a tő­kés válság terheit növekvő mér­tékben hárítják át a dolgozókra. Jakob Lechleiter, a Svájci Munkapárt Politikai Bizottságának tagja A nemzetközi helyzet ismét kiéléződött, mert a reakció, fő­ként az amerikai imperializmus a helsinki konferencia eredmé­nyeinek * megsemmisítésére tö­rekszik. A szocialista országo­kat, mindenekelőtt a Szovjet­uniót a fegyverkezési verseny­re akarják kényszeríteni. Hangsúlyozta: országukat sem kíméli meg a kapitalizmus általános válsága. Néhány év alatt több mint 300 ezer mun­kahelyet szüntettek meg, két­százezer külföldi munkásnak kel­lett elhagynia Svájcot. Csökken­tik a szociális kiadásokat, meg­nyirbálták a tudományra és a kutatásra, a népiskolákra, va­lamint az egyetemi hallgatók ösztöndíjára fordított összege­ket. Pártunk — mondotta — határozottan harcol e politika ellen. Card Van Dillen, a Holland Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja Nagy jelentőséget tulajdoní­tunk a pártjainkat egymáshoz fűző kötelékek erősítésének, a békéért, a nemzetközi enyhülé­sért és a haladásért folytatott közös harc jegyében. Mi, Hollandiában a mindin­kább válságba kerülő tőkés rendszer körülményei között élünk. A tőke erői extraprofit­juk biztosítása érdekében min­den lehetséges eszközzel arra törekszenek, hogy a válság kö­vetkezményeit a dolgozókra hárítsák át. Hollandiában most, ezekben a napokban is töme­ges sztrájkmozgalmak folynak e politika ellen. And reasz Fantisz, a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártja (AKEL) főtitkárhelyettese A nemzetközi imperializmus hidegháborús körei erőfeszíté­seket tesznek azért, hogy meg­rontsák az enyhülés légkörét, és visszafordítsák a történelem kerekét. Ezt a célt szolgálja az a nagyhangú kampány, amelyet a Szovjetunió Afganisztánnak nyújtott segítségével kapcsolat­ban indítottak. Ezzel az imperialisták valódi céljaikat kívánják álcázni, sze­retnék elszigetelni a Szovjet­uniót, felújítani ebben a térség­ben a régi katonai szövetségi rendszereket. A Ciprusi Dolgozó Nép Ha­ladó Pártja olyan megoldásért küzd, amely biztosítja a Cip­rusi Köztársaság függetlensé­gét, szuverenitását, területi sérthetetlenségét és el nem kö­telezettségét, amely alkotmá­nyos felépítése szerint két nép- közösségű, kettős területi fef- osztású szövetségi államban va­lósul meg. Francois Hoffmann, a Luxemburgi Kommunista Párt Végrehajtó Bizottságának tagja: Pártjaink, a kölcsönös tiszte­let alapján és a proletár inter­nacionalizmus elveinek megfe­lelően régóta szoros elvtársi és testvéri kapcsolatokat ápolnak. Nemcsak azért, mert történelmi céljaink közösek, hanem mert tudjuk, hogy a társadalmi, szo­ciális és demokratikus változá­sokért vívott harcunkban tanul­hatunk magyar elvtársaink ta­pasztalataiból. Pártunk parlamenti és parla­menten kívüli harcában egya­ránt arra törekszik, hogy össze­hangolja a haladó erők akcióit. A luxemburgi kommunisták o legélesebben elítélik a kínai vezetés soviniszta és szovjetel­lenes politikáját, a forradalmi Vietnam elleni felháborító ag­resszióját és érdekközösségét az amerikai imperializmussal. Kaj Hansen, a Dán Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja A dán kommunisták mindig nagy tiszteletet és baráti érzé­seket tápláltak a magyar nép és az MSZMP iránt. Tudjuk, hogy eredményeik nem csupán a magyar nép győzelmei, ha­nem a szocializmus teremtő erejének bizonyítékai is, s ezek a sikerek bátorítást és ösztön­zést adnak a világ valamennyi népének. A nemzetközi helyzetről így szólt: Az amerikai imperializmus saját gyöngeségeit háborús hisztéria keltésére használja fel. Újból gátakat akar emelni a békés együttműködés, á keres­kedelmi, a kulturális, a sport­kapcsolatok útjába. A háborús hisztéria azonban a népek bé­keakaratával ütközik össze. Paul Agius, a Máltai Kommunista Párt Központi Bizottságának titkáro i A máltai kommunisták és az ország más haladó erői elisme­réssel és szolidaritással tekinte­nek a Magyar Népköztársaság­ra, és nagyra értékelik külpoli­tikáját, amelyet a proletár nem­zetköziség határoz meg. Érté­keljük Vietnam, Laosz és Kam­bodzsa, Ciprus és a palesztin nép iránt tanúsított szolidaritá­sukat, valamint azt a támoga­tást, amelyet kifejezésre juttat­tak az afganisztáni forradalmi erők harca iránt. A fiatal Máltai Köztársaság a brit haderők eltávozása első évfordulójának megünneplésére készül. Ezek a haderők 180 esz­tendeig tartózkodtak szigetün­kön. A máltai kommunisták ar­ra törekednek, hogy a nemzeti demokratikus mozgalom élére álljanak, azzal a céllal, hogy annak szocialista orientációt adjanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom