Dunántúli Napló, 1980. március (37. évfolyam, 60-90. szám)

1980-03-01 / 60. szám

Tapasztalatcsere Komlón A résztvevők alaposan körülnéztek a komlói ügyfélszolgálati iro­dában Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Háromszázötven-négyszáz közép- és kisfeszültségű transzformátort újitanak fel a DÉDASZ villamos üzemében. A 15 személyt foglalkoztató csoport évi kétmillió forint értékű munkát végez. — Szokolai felv. — Az ügyfélszolgálati iroda előnyei a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1980. február 28-i üléséről Gyorsul az ügyintézés A lakosságnak időmegtakarítás A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1980. február 28-án Kádár János elvtárs elnökletével ülést tartott. Az ülésen részt vett a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját az időszerű nemzetközi kérdésekről; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának jelentését a kongresszusi előkészítő munkáról; — Havasi Ferenc elvtársnak; a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját a VI. ötéves terv előkészítéséről. hangsúlyozni* hogy a békés egymás mellett élésnek nincs ésszerű alternatívája, reális cél az enyhülés eredményeinek megvédése, egy új világháború kirobbantásának a megakadá­lyozása. A világfejlődés fő irá­nyát meghatározó erőviszonyok a reakciós körök minden pró­bálkozása ellenére sem változ­tak meg. A békét, az emberiség jövőjét fenyegető veszélyek el­hárításához azonban szükség van minden, a nemzetközi hely­zet élezését ellenző, békeszere­tő erő aktív fellépésére. A Központi Bizottság meg van győződve orról, hogy vala­mennyi ország, minden nép ér­dekének az felel meg, ha a kormányok felelősen foglalnak állást és hozzájárulnak a fe­szültség csökkentéséhez, a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett éléséhez, a biztonság megszi­lárdításához, o béke megőrzé­séhez. © A Szovjetunió, a szocialis­ta közösség országai folytat­ják erőfeszítéseiket a világ bé­kéjét fenyegető veszélyek elhá­rításáért, a nemzetközi enyhü­lés terén elért eredmények megőrzéséért és megszilárdítá­sáért. Ez világosan kifejezésre jutott L. I. Brezsnyev elvtárs- nak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnöksége elnökének vá­lasztói előtt tartott beszédében és más szocialista országok — köztük hazánk.— vezető testü­letéinek, felelős képviselőinek megnyilatkozásaiban. A nem­zetközi helyzet kedvezőtlen irányzatainak felerősödése kü­lönösen időszerűvé teszi a Szovjetuniónak, a- Vorsói Szer­ződés Szervezetének ismert ja­vaslatait, amelyek a katonai feszültség csökkentését, a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok kölcsönös biztonságá­nak erősítését, a bizalom növe­lését szolgálják. © A Magyar Népköztársa­ság szövetségeseivel együtt folytatja sokoldalú erőfeszíté­seit a fegyverkezési verseny megfékezése a békés egymás mellett élés útjában álló aka­dályok elhárítása érdekében. Változatlanul fontosnak tartja, hogy mielőbb életbe lépjen a SALT—II. megállapodás, meg­kezdődjenek a tárgyalások a fegyverzet további korlátozásá­ról, és ne kerüljön sor az újabb középhatósugarú rokéták nyu­gat-európai elhelyezésére. A Varsói Szerződés országai — köztük hazánk — konkrét ja­vaslatukkal már kifejezték a készségüket egy olyan európai értekezlet megtartására, amely­nek feladata a katonai enyhü­lés elősegítése és a bizalom- erősítő intézkedések megtárgya­lása lenne. Ilyen értekezlet mí­Á Központi Bizottság áttekin­tette az utóbbi hónapok leg­fontosabb nemzetközi esemé­nyeit. Megállapította, hogy a világpolitikai helyzet az impe­rialista körök aknamunkája kö­vetkeztében feszültebbé vált, felerősödtek azok az irányzatok, amelyek veszélyeztetik az eny­hülés terén elért eredményeket. © Az imperialisták arra tö­rekszenek, hogy megbontsák a két világrendszer között jelen­leg fennálló egyensúlyt és ka­tonai fölényre tegyenek szert. Ezt a célt szolgálta o NATO- országok 1978. évi washingtoni döntése a katonai kiadások fo­kozott növeléséről, valamint az 1979. évi brüsszeli határozata, amely új középhatósugorú raké­ták telepítését irányozza elő egyes nyugat-európai orszá­gokban. Az Amerikai Egyesült Államok mindmáig nem ratifi­kálta a hadászati támadófegy- /erek korlátozását szolgáló, ne­hezen létrejött SALT—II. megál­lapodást és ez okadólyozza a katonai enyhülés szempontjá­ból nélkülözhetetlen további tárgyalásokat. A veszélyt, a fe­szültséget növelik azok az újabb törekvések, amelyek az . imperializmus katonai jelenlété­nek további kiszélesítését és megerősítését célozzák a világ különböző térségeiben. A társadalmi haladásért küzdő és a külső támadások el­len védekező afgán forradalom­nak — a két ország szerződése alapján — nyújtott törvényes, a nemzetközi joggol összhangban álló szovjet segítség ürügyén tett amerikai lépések, a felszí­tott szovjetellenes propaganda­kampány fokozta a feszültséget és mérgezi a nemzetközi lég­kört. (5) Senki sem vitathatja el a népeknek őzt a jogát, hogy küzdjenek nemzeti függetlensé­gük kivívásáért és megszilárdí­tásáért, a társadalmi felemel­kedésért. Ebből kiindulva a Központ Bizottság ismételten kifejezésre juttatta a magyar kommunisták szolidaritását Ázsia, Afrika, Lotin-Amerika népeinek igazságos harcával, melyet nemzeti függetlenségük megszilárdításáért, a társadal­mi haladásért vívnak az újgyar- motosító törekvések ellen. @ A NATO-nak, az imperia­listáknak a fegyverkezési ver­seny fokozását célzó újabb ak­ciói veszélyeztetik a politikai enyhülés már elért eredmé­nyeit, nagy terheket rónak az emberiségre, aggodalommal töltik el a béke minden hívét. A Központi Bizottság ebben o helyzetben fontosnak tartja előbbi létrejöttét a helyzet sür­geti. Továbbra is előmozdítjuk a helsinki záróokmány ajánlásai­nak a megvalósítását, a1 madri­di tanácskozás előkészítését. A Magyar Népköztársaság továbbra is arra törekszik, hogy a belügyekbe való bé nem avatkozás és a kölcsönös elő­nyök alapján fejlődjenek két­oldalú kapcsolatai a tőkés or­szágokkal. Azért tevékenykedik, hogy a politikai, a gazdasági, a tudományos-műszaki és a kul­turális kapcsolatokban elért eredmények megőrzésével és fejlesztésével is hozzájáruljon a népek közötti bizalom és megértés erősítéséhez. Hazánk, a Magyar Népköz- társaság a jövőben is megtesz mindent, ami tőle telik azért, hogy Európa, a világ népei to­vább haladhassanak előre az enyhülés, a béke, a felemelke­dés útján. A Központi Bizottság átte­kintette a párt XII. kdbgresszu- sának előkészítését és megál­lapította, hogy az a szervezeti szabályzatnak megfelelően, rendben halad. A pórt 24 ezer alapszerveze­tében megtartották a beszá­moló és a vezetőségválasztó taggyűléseket. Eredményesen zajlottak le az üzemi, az in­tézményi, a községi, a városi, a budapesti kerületi, a járási és járási jogú, valamint a városi­járási pártértekezletek. A párt szervezetei felelősségteljesen adtak számot az ötéves mun­káról, s tárgyalták meg a kongresszusi irányelveket. A társadalmi és tömegszervezetek vezető testületéi is széles kö­rűen megvitatták a Központi Bizottság irányelveit. Mind a pártban, mind a tár­sadalmi és tömegszervezetek­ben aktív és érdemi vita folyt; az eredmények számbavétele mellett nyíltan szóltak a hi­bákról, a társadalmunkat fog­lalkoztató gondokról, problé­mákról is. Sok hasznos észre­vétel és kiegészítő javaslat ér­kezett a Központi Bizottsághoz. Nem .szeretjük, ha hivatalos ügyünk intézésekor egyik szo­bából a másikba küldözgetnek. Mi ügyfelek szeretnénk megsza­badulni á‘ hagyományos, me­rev, mondhatnám személytelen és lélektelen ügyintézéstől, ha ilyennel találkozunk, joggal ágálunk ellene: nem lehetne egyszerűbben, nem lehetne kor­szerűbben? Lehet. Szerencsénkre e két fogalom: korszerűség és egy­szerűség a tanácsoknál mind­jobban tért hódít. Pécsett az ügyfélszolgálati iroda létreho­zásával kezdődött a szakítás a régi gyakorlattal, és már né­hány hete Komlón is ügyfélszol­gálati iroda várja az ügyeiket intéző lakosokat. A jelszó az is lehetne: mindent egy helyen, egyszerűbben és a hivatal szá­mára is áttekinthetőbben. A jó példa könnyen toboroz magának híveket, hát ha még szorgalmazazák is. Tegnap Komlón, a városi tanácson tar­tották megbeszélésüket Bara­nya városainak vb-titkárai és a járási hivatalok elnökhelyette­sei, elsősorban azért, hogy ta­nulmányozzák az ügyfélszolgá­lati iroda tevékenységét, hogy hasznosítható tapasztalatokat szerezzenek a követésre méltó újról. A Baranya megyei Ta­nács tervbe vette, hogy anya­gilag is támogatja a tanács» munka rrtindannyiunknak elő­nyösebb szervezeti felállását. Mert anyagiakon túl egyszerű munkaszervezéssel, okos telepí­téssel egyszerűsíteni lehet az ügyintézési folyamatokat — nem az állampolgár kilincset egyik szobától a másikig, ha­nem a kérvény, beadvány ván­dorol egyik asztaltól a másikig —, közvetlenebb, személyes kapcsolat alakul ki az ügyfe­lekkel, a belső levelezések ki­iktatásával pedig gyorsul az in­tézés. A tegnapi tanácskozáson részt vett dr. Hazafi József, a Baranya megyei Tanács vb-tit- kára és dr. Bunna Gyula, az MSZMP Baranya megyei Bizott­ságának munkatársa, ahol dr. Farkas Károly, a megyei tanács szervezési és jogi osztályának vezetője körvonalazta az eddigi helyzetet, vázolta a tennivaló­kat. A résztvevők elismeréssel nyugtázták a komlói változást, a tapasztalatokat igyekeznek o saját lehetőségeikhez alakítva megvalósítani. Elsősorban a személyi és anyagi feltételek megteremtése a mérvadó a szemléletbeli változást köve­tően. Munkájukat nagyban se­gítheti az igazgatásszervező ta­nácsi dolgozók munkába állí­tása, hogy ötleteik valóra vál­tásával mielőbb a pécsiek és a komlóiak nyomába léphessenek. A komlói ügyfélszolgálati iro­da számukra nem egy az egy­ben lemásolásra váró valami, hanem arra jó, hogy a megva­lósítható ötletek széles tárhá­zát mutassa be, hiszen ebben az újdonságban sem cél az uniformizálás. Megvalósítása mindenképpen többletmunkát jeleni, mert alaposabban meg kell választani és fel kell készí­teni az ügyfélszolgálati irodán tevékenykedő tanácsi dolgozó­kat, mert egyéb belső átszerve­zéseket is végre kell hajtaniok, hogy a háttér is jól, olajozottan dolgozzon. Ám ha megvalósul a városainkban, a járási hiva­taloknál, a nagyközségekben, és az ügyfélközpontú szemlélet végleg tért hódít megyénkben ónnak valamennyien élvez­hetjük az előnyeit. Murányi Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli XXXVII. évfolyam, 60. szám 1980. március 1., szombat Ara: 1,20 Ft napio Az irányelvekről folytatott vitá­ban is megnyilvánult pártunk eszmei, politikai egysége. A megnyilatkozásokban kifejezés­re jutott* népünk alapvető egyetértése a szocialista célok­ban és tettrekészsége a fel­adatok megoldásában. Ez jöl tükröződik a XII. kongresszus­nak és hazánk felszabadulása 35. évfordulójának tiszteletére indított országos munkaverseny- mozgalomban is, amely új len­dületet kapott a Vörös Csillag Gépgyár Sziklai Sándor szocia­lista brigádjának kongresszusi műszakok szervezésére tett kezdeményezésével. A Központi Bizottság meg­vitatta és elfogadta a XII. kongresszus elé terjesztendő beszámolójának és határozati javaslatának a tervezetét. A Központi Bizottság meg­tárgyalta a kongresszusi felké- .szülés további tennivalóit. Az alábbiak szerint véglegesítette az 1980. március 24-én össze­ülő kongresszus napirendjére vonatkozó javaslatát: O a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának beszámolója a XI. kongresszus határozatainak végrehajtásáról, a párt fel­adatairól. Előadó: Kádár János elv­társ. Q A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Ellenőrző Bizottságának beszámolója. Előadó: Brutyó János elv­társ. © A Fellebbviteli Bizottság je­lentése. Előadó: a Fellebbviteli Bi­zottság elnöke. O A Központi Bizottság és a Központi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása. A Központi Bizottság meg­hallgatta és tudomásul vette a tájékoztatást a VI. ötéves nép- gazdasági terv előkészítési munkálatairól. KÖZLEMÉNY ____________________ m______l _s___■■ _ ■______________________jl____________jr - ■« u _ ■■

Next

/
Oldalképek
Tartalom