Dunántúli Napló, 1980. február (37. évfolyam, 31-59. szám)

1980-02-09 / 39. szám

LAKÁS-INGATLAN) Építésre alkalmas ház­helyet vennék. „Budai vagy szigeti rész" jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. 3 szoba, összkomfortos, tanácsi, kertvárosi la­kást cserélek kisebb összkomfortosra. Tele­fon: 31-132, esti órák­ban. Dunaszekcsőn, Felszaba­dulás u. 29. négyszobás, új, komfortos, parket­tás, szuterénos, kertes családi ház melléképü­letekkel, garázzsal, adó- mentes, eladó. Görcsöny községben szép helyen házhely el. adó vagy személygép­kocsiért cserélhető, Zsi­guli előnyben. „Sarok" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ L akható hétvégi ház, 2 szoba, konyha, mellék- helyiségekkel és ga­rázzsal eladó. Gazdál­kodásra kitűnően alkal­mas. Érdeklődni: 16 óra után, Bálicsi út, Köves­köz 2.____________________ Kertváros szélén szőlő- gyümölcsös lakható épülettel 250 000-ért el­adó. Dr. Veress Endre u. 1/A. II. 6, ____________ E ladó ház, gyümölcsös­sel, visontai fürdőhöz közel, elcserélhető pé­csiért. Rinyaszentkirály, Hunyadi u. 21._________ H osszúhetényben eladó 700 n-öl szőlő, pince, présházzal a szőlőhegy legszebb részén. Fehér Sándor, Hosszúhetény, Fő u. 89.__________ C saládi házban 2, 3 szo­bás, összkomfortos lakás eladó, kb. 150 n-öl te­lekrésszel. Mecsek-ol- dalban. „Délre néző ablakok" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Sürgősen eladó 2 szoba- konyhás, kertes házrész. Vasas I. Bányatelep 23. Érdeklődni: 2—Wg En­gelsbach. Igényessel cserélném kertvárosi 2 szoba + ét­kezős, 61 m2-es OTP-la- kásomat hitelátvállalás­sal 2V2—3 szobás taná­csira. „Megegyezéssel" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________________ E ladó a Bálicsi úton nem régi, kétszintes ház, két családnak is megfe­lel, kisebb szőlővel, sok gyümölcsfával. Állattar­tásra, gazdálkodásra al­kalmas, víz, villany van. Bővebbet: Pécs, Garay u. 27., földszint 1. alatt. Uránvárosi hétemeletes­ben felújított két és fél szobás, összkomfortos, tanácsi lakásomat más­fél szobás összkomfor­tosra cserélném. Kert­város kizárva. Érdeklőd­ni: 21-482-es telefonon, egész nap. ______________ E lcserélnénk kétszoba- összkomfortos, tanácsi és 1,5 szobás, összkom­fortos, házfelügyelői la­kásunkat 2,5—3 szobás, összkomfortos vagy gáz­fűtéses tanácsi lakásra. „Belvárosi, 1980" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbb___________________ Budapesti, belvárosi, három helyiségből álló, földszintes, tanácsi la­kásomat elcserélném ha­sonló pécsi, tanácsi la­kásra. „Földszint" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. __________________ I V2—2 szobás, távfűté­ses lakást vennék ma­gas kp.-vei, cserealap is van. Telefon: 22-447 vagy 23-447. 300 n-öl szőlőparcella belterületen eladó. Pa­noráma, építési lehető­ség, jó közlekedés. 14-620-as telefonon.______ O rfűi üdülőtelek közü- letnek átadó. Érdeklőd­ni Pécs, Pf. 193. 2 szoba összkomfortos, földszinti, szövetkezeti lakás eladó. „Szigeti út" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.___________ K ét és fél szobás, gáz­fűtéses, első emeleti, téglaépületben levő, uránvárosi, tanácsi la­kásom elcserélném két- szoba-komfortos vagy összkomfortos lakásra. „Belváros vagy szigeti rész” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe.________ Ú jhegyen, Kiskozári dű­lőben eladó 587 n-öl kert, új szőlő és termő gyümölcsös, 17-es busz végállomásánál. Há­romszintes, félig kész présházzal, verandával. Pécs, István tér 9., fszt., udvari ajtó. Eladnám Kertvárosban, Zsuzsanna u. 12. sz. alatti 2 szoba összkom­fortos (parkettás), OTP- öröklakásomat garázs- zsal. Kp plusz kevés OTP-vel. Megtekinthető vasárnap egész nap, hétköznap 19 óra után. Rőth Jánosné. Uránváros legszebb ré­szén nagyméretű, IV2 szobás, összkomfortos lakást cserélnénk Pécs környéki családi házra. „15 km-en belül” jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbb__________________ M ólomban 260 n-öl sző­lő eladó. Érdeklődni: Pécs, Bajcsy-Zs. u. 3., félemelet, Vincze. Másfél szobás lakást vagy garzont vennék szövetkezeti vagy társas­házban, kp-ért. „össz­komfortos" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Balaton déli részén 1 szobás társasnyaralót vennék. „Készpénz" jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbb __________________ H áromszobás családi ház beköltözhetően el­adó. Pécs, Patacs, Pa­tak u. 33.________________ 2 szoba összkomfortos, tanácsi lakásom elcse­rélném 1 szoba össz­komfortra. „Uránváros" jeligére a Sallai utcai ^hirdetőbe._______________ B ár és Dunaszekcsó kö­zött 300 n-öles üres te­lek az országút mellett eladó. Érdeklődni: 23-146-os telefonon, Ber­dó, 18 óra után.________ K omlón két és fél szo­bás, szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni: Komló, Gagarin u. 7. Havasi.___________________ Pécsi családi házra el­cserélnénk belvárosi, kétszoba-összkomfortas (gázfűtéses), főbérleti lakásunkat és balaton- máriafürdői központi, háromszobás, komfortos nyaralónkat. „Vízparti” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ________________ B elvárosi 2 szoba-össz­komfortos (gázfűtés), Z5 m2-es tanácsi lakáso­mat elcserélném tanácsi garzonra vagy kis mére­tű mésfelesre. Válaszo­kat „Azonnal" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe 2 szoba, összkomfortos tanácsi lakást cserélnék Kertvárosból ugyanilyen belvárosi tanácsira. „Szép lakás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném uránvárosi, másfél szobás, összkom­fortos, kis méretű, ta­nácsi lakásomat hasonjó tanácsira. Szí ivén kör­nyékén. IV. emeleti előnyben. „Lehet na­gyobb is” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécshez közel falusi há­zat vennék vagy össz­komfortos, tanácsi la­kásomért elcserélnék. „Tavaszi csere” jeligére a Sallai utcai hirdető­bb _______________________ C saládi ház nagy kert­tel, alagsorral, gazdál­kodási lehetőséggel beköltözhetően eladó. „Főút mellett” jeligére a Sallai utcai hirdető­bb_______________________ C saládi házat nagy kert­tel, szuterénnal elcse­rélnék másfél szobás tanácsi lakásra. Külön- bözetet térítek. „Urán­város, Meszes előny­ben" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ E lcserélném Vasas II. 2 és V2 szobás, fürdő­szobás, szuterénos, mel­léképületből álló, ki­sebb gazdálkodásra is alkalmas lakrészemet hasonló kisebb, pécsi családi házra. „Nagy kert" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ C saládi ház elcserélhe­tő 3 szobás, távfűtéses, tanácsi lakásért vagy eladó. Érdeklődni: Kő­vágószőlős, Rákóczi út 49. alatt, délután 15-től. Eladó Komlón 400 n-öl zárt kert 2. helyrajzi számmal, építési enge­déllyel, építőanyaggal eayütt, Lőtér-dűlő. „Bandi bácsi” jeligére 0 Sallai utcai hirdető­bb 3 szobás, szövetkezeti lakást a 400 ágyasnál elcserélnék 2 szobás és 1 szobás lakásra. „Sür­gős, 5” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Pécsváradon, a Dom- bay-tónál, tóközeiben 2 db hétvégi telek és a tóhoz 10 percre 400 n-öl jól termő szőlő eladó. Érdeklődni munkaidő­ben a 11-024-es telefo­nba_____________________ M ásfél szobás, összkom­fortos lakást vennék 250 000 kp. -f OTP-át- vállalással. „Tavasz" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________________ Komlói, 3 szobás, kom­fortos és IV2 szobás, szövetkezeti, összkom­fortos lakást együtt el­cserélnénk pécsi, 3 szo­bás, szövetkezeti la­kásért vagy házért. Ér­tékkülönbözetet térítek. Pozsgai, Komló, Április 4. u.A 3. Érdeklődni: 17 óra után._________________ Balatonfenyvesi, 2 szo­ba-komfortos nyaraló­mat, 150 n-öles telekkel, kisebbre cserélném. Lakrész is lehet. „Feny­ves” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Vennék: 3 évesnél nem régibb, vagy 1980-ban átadásra kerülő 2—3 szobás szövetkezeti vagy tanácsi lakást áraján­lattal. „Mielőbbi költö­zés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécsett 417 n-öl hétvégi telek, építési lehető­séggel, eladó. Turcsi Ferenc, Pécs, Melinda u.9. _________ 12 0 000 kp.-vel lakás- megoldást keres fiatal házaspár. „Életjáradé­kot is vállalunk" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Orfű község központjában részlegesen közművesített (villany, víz) CSALÁDI HÁZHELYEK ELADÓK. Bővebb tájékoztatást a községi tanácson adnak. Elcserélném belvárosi, háromszobás, fürdőszo­bás, parkettás családi házamat siklósi városré­szen lévő kétszobás la­kásra, II. emeletig. „Bella" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Elcserélném nagymére­tű, 2 szoba-összkomfor­tos, szövetkezeti laká­som másfél szoba, össz­komfortra, esetleg kis családi házra. „Minden ajánlat érdekel" jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Elcserélném nagymére­tű, 2 szoba, összkomfor­tos, IV. emeleti, szö­vetkezeti lakásom ha­sonló földszintire, lif­tesben lehet magasabb is. „Lift” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó két szoba, össz­komfortos, szövetkezeti lakás. Kp. + OTP. Pécs. Kállai Éva tér 2., II. emelet 6.________________ E ladó két szoba, kony- hás és egy szoba, kony- hás házrész, lakottan. „Május, 1980” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Mohács, Kisfaludy u. 17. szám alatti családi ház eladó. Érdeklődni: naponta 8-tól 16 óráig a Mohács 525-ös, az es­ti órákban Pécs 19-948- as telefonon lehet. Elcserélném Mohács központjában lévő 2 és fél szobás OTP-örökla- kásomat családi házra. „Vörösmarty" jeligére a Mohácsi Napló szer­kesztőségébe.____________ K özép-Gyükés dűlőben 400 n-öl öreg szőlő ol­csón eladó. Pécs, Ady Endre u. 57. sz._________ Ú jonnan épülő város­részben panorámás épí­tési telek tervvel együtt eladó. „950" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Pécsújhegyi sportpálya közelében 2000 n-öl zárt­kertes terület eladó, megosztva is. Irányár: 35 Ft n-ölenként. Érdek- lődn?: Pécs, Koksz u. 38. Beépíthető, korpa no rá­más villatelek Makár- oldalban, buszvégállo­másnál, jutányosán el- adó. Madách u. 4. Szanálásra kerülő, két részből álló szoba, kony­ha, illetve két szoba, konyha, fürdőszobás csa­ládi ház eladó. Cím: Vince u, 24. ____________ S zigetváron 3 szobás, kertes családi ház mel­lékhelyiségekkel, főút­vonalon, beköltözhetően eladó. Kovácsné, Szl- getvór, Széchenyi u. 95. 2—2V2 szobás, összkom­fortos öröklakást ven­nék, 350 000 kp. -i- OTP- átvállalással. „Erké- lyes" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Eladó Úttörő u. 53. és 55. sz. között 200 n-öl szőlő, közművesített, 1 kis szobás présház, pin­ce, gazdasági épületek­kel, betegség miatt. Ér­deklődni: Újhegy, Ka­kukk u. 12. _________ Máriagyűdön félkész ház a templom környé­kén eladó. Érdeklődni: Vujicsics T. u. 8. szám alatt._____________________ M agyarsarlós, Petőfi u. 52. szám alatti 2 szo­bás családi házamat melléképületekkel, 700 n-öl területtel elcserél­ném pécsi egy- vagy másfél szobás, komfor­tos vagy összkomfortos tanácsi lakásért meg­egyezéssel, vagy eladom. Érdeklődni: szombat, vasárnap.________________ Eladó 427 n-öl szőlő, pincerésszel. Érdeklőd­ni : Hosszúhetény, Kossuth u. 45._________ F elsőbalokány utcai, kétszobás, komfortos öröklakást pécsi, kertes családi házra cserél­nénk. „Árkülönbözettel" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._____________ Pé cs környékén vennék különálló házat, tanyát vagy malmot. Műúthoz közel, villany szükséges, „üresen álló" jeligére a Hunyadi úti hirdető­bb^______________________ 150 e zer kp. -j- OTP-vel lakásmegoldást kere­sünk. „Szép tavasz” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. ADAS — VETEL Franclaigvab, gyógrheverdk, garnitúrák 35M-H-I4I részletre Vijti kárpitos. Pécs. Déryné u. 11. Eladó jó állapotban lé­vő UM-es, 1200-as fehér Lada. Érdeklődni: 23-925-ös telefonon, 18 óra után._______________ 1 8 db 25—30 kg-os fe­hér, fekete és pántos malac eladó. Érdeklőd­ni: Pécs, ürög, Fülemü­le u. 22. 750-es Zastava eladó. Pécs, Gyárváros, Ságvá- ri u. 3.___ 8 hónapos vemhes üsző eladó. Drávacsepely, Vörösmarty u. 10. Felújított félteli Trabant 601-es karosszéria eladó. Pécs, Gyárváros, Álmos u. 5. Egész nap. Kerítésdrót I Pvc-bevo- nattal 46 Ft/m2. Nyolc év garancia! Horgany­zott 27 Ft/m2. Megren­delhető: Békési Zoltán, 5540 Szarvas, Damjanich ul33.__________________ 4 db-ból álló szekrény­sor, újszerű állapotban, eladó. Érdeklődni: 17-541-es telefonon, 17 óra utón. ________________ C habaud szegfűmag, óriás virágú, tűzpiros, fehér, rózsaszín, sárga, bordó, 12,— Ft/g, ve­gyes 10,— Ft/g. Meg­rendelés esetén kérem a hirdetésre hivatkozni. Szűcs István kertészete, Mezőtúr, Munkás u. 11. 5400. Építőipari Szövetkezet, Sásd, ELADÁSRA FELKÍNÁL 1 db 250 típusú IKARUST, 1 db LAZ 690/A Ap. 3 + teherbírású ÖNJÁRÓ AUTÓDARUT. Érdeklődni: Sásd, Kaposvári u. 39. Telefon: Sásd 157. U alakú, 3 fm-es üveg, 30 m2, lengőlapátos mo­sógép, gyermekjáróka, térelválasztó, 125-ös Polski első futómű, ge­nerátor, tömítőkészlet, egyéb alkatrész eladó. Nagy, Pécs, Ybl M. u. 9., Vili, em, 4,_________ Ü zembiztos, 408-as Moszkvics, botváltós, ol­csón eladó. Cím: Baj­csy-Zs. u. 7., lakatosmű­hely. ólomkristály vázát ven­nék. „Szép kidolgozá­sú" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 10 hónapos, sodrott cső- dör csikó eladó. Klárics György, Szebény.________ Ú j, 5 literes, szovjet au­tóhűtőgép eladó. Tele­fon: 12-738. Pécs, Cit­rom u. 3. Faragott stílbútort, va­lamint régi, jó állapo­tú hintát vennék. „An­tik” jeligére o Sallai utcai hirdetőbe. Kifogástalan, üzemké­pes Simson segédmo­torkerékpárt, rendszám nélkülit, vásárolnék. Madách u. 4. Menyasszonyi ruha stó­lával, fejdísszel, eladó, 170 cm magas, normál alakra. Ugyanott bie­dermeier ovál asztalka matyó terítővei eladó. Pécs, József A. u. 33. Telefon: 23-356. Malacok eladók. Kozár- misleny-Újtelep, Kinizsi u. 47.____________________ M árkás festményt ven­nék. Intarziás ebédlő eladó. Telefon: 29-104. Hosszú Bősendorfer zon­gora, egy jobbos Lepke típusú asztalitűzhely el­adó. Hird, Tömörkény u. 46._________ H ároméves Zsiguli, utánfutóval vagy külön, levizsgáztatva, öt birka, egy ötéves, sodrott, de­res kanca, kettő kanca­csikó, gyári, billenős gu­mis kocsi és egy köny- nyű gumis kocsi eladó. Görcsöny, Dózsa Gy. út 28._______________________ E ladó egy db, 170 kq-os hízósertés. Érdeklődni: mindennap, Szava, Kossuth u. 48. Doszpo- déknál. 3 éves, törzskönyvezett dalmatiner szuka eladó, esetleg dog, vagy cólie kan kölykökre cserélhe­tő. Martényi János, Pa- lotabozsok, Hunyadi u. 4. Negyven darab süldő sürgősen eladó, 30 és 40 kg közötti súlyban. Kincses Milán, Pellérd, Vasút út 12._____________ Trabant 601-es (ID), friss műszaki vizsgával, eladó. Érdeklődni: 17-869-es telefonon. ______ E ladó 180x120-as 2 db garázs lemez ajtólap. Er- reth L. u. 4. Eladó egy gázolajboj­ler, Pécs, Szilágyi De­zső 9. ~__________________ 2 Trabant-gumi eladó. Tettye u. 44. A Kalocsai ÁFÉSZ magas áron vásárol BIRKABORT, HASZNÁLT és ÚJ TOLLAT. Pécs, Fürst S. u. 31. 8—16 óráig. Ot kg-os gázpalack, 2 ködlámpa, 2 szovjet rá­diói, 155x13, Zaporo­zsechez kerékcsapágyak, kormányösszekötők és egy szelepgarnitúra el­adó. Harkány, József u. 7. VEGYES AUTÓSOK, FIGYELEM I Minden típusú személy- gépkocsira UTÁNFUTÓ VONÓGOMBOT szakszerűen készít, bejelentés alapján gyor­san és pontosan FELSZEREL Ungvári lakatos gépmű­hely. 7838 Vajszló, Szé­chenyi u. 31. TELEFON: 38. Dr. Nyárádi József fog­orvosi rendelését ismét folytatja. Rákóczi út 61. sz. alatt. Mosógépjavitást vállalok háztól házig szállítással. Amrein műszerész. Te­lefon: 30-973. Személygépkocsik mű­szaki vizsgára felkészí­tése, levizsgáztatása, al­vázvédelem, akkutöltés, savazás, Wartburg 353- as (50 LE) sebességvál­tók, motorok, vízpum­pák, kuplungok, fékek kis- és nagyjavítása rö­vid határidővel, garan­ciával. Wolfram műhely, Pécs, Szigeti út 62. Te- lefon: 14-932. ____________ F elvételire felkészítést németből vállalok. „Szaktanár" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Építtetők I Épületek, építmények tervezését, típustervek adaptálását továbbra is vállalom új lakcímemen! Krausz Ti­bor, 7624 Pécs, Her­man O. u. 8. (Jurisics út és Asztalos út kö­zött) ____________________ G yőztes szülőktől 10 hó­napos óriás Schnauzer szuka alapkiképezve el­adó vagy német juhász­ra vagy bernáthegyire elcserélhető. Ugyanott győztes német juhász kannal fedeztetést vál­lalok. Fedeztetési díj: 600 Ft vagy egy kölyök. Cím: Schmidt József, Csonka mind szent, Fő u. ló. Gyökeres szőlő­alany vessző korlátlan mennyiségben kapható 7V— Rt/cflb árban a Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinát Villányi Gazdaságában. 1980. február 11-én 20 százalék visszatérítés KERÁMIA pohár vázák falitálak hamutálak 19.80 Ft 69.50—1190.— Ft-ig 40.— 370.— Ft-ig 40.60— 108,— Ft-ig HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DÁRDAI JÓZSEF siklósi kisiparos, 1980. év február 6-án, 47 éves korában tragikus hir* telenséggel elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 1980. február 11-én 14 árakor veszünk búcsút a siklósi ró­mai katolikus temetőben. A gyá­szoló család. Soha el nem múló mélységes fáj­dalommal tudatjuk, hogy ANTAL ENDRÉNÉ Katzirz Julianna felejthetetlen drága jő feleségem, édesanyánk, nagyanyánk, anyósunk jóságos szíve 57 éves korában, vég­telen türelemmel viselt, hosszan tar* tó súlyos betegség után meg­szűnt dobogni. Drága halottunkat utolsó útjára február 13-án 12 árakor kísérjük a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Felejthetetlen drága feleségem, édesanyám, nagyanyám és szeretett rokonunk, GADÓ LASZLÓNÉ Földvári Julianna 1980. február 5-én elhunyt. Temetése február 14-én fél 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy felejthetetlen drága jó feleségem, édesanyám, nagyma­mánk, dédikénk, anyósom és kedves rokonunk, KOZMA JÓZSEFNÉ Vallányi Julianna 1980. február 6-án, életének 78. évé­ben, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 1980. február 12-én fél 11 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen férjem, apánk, apó­sunk, nagyapánk, dédnagyapánk, ID. TARI SÁNDOR 1980. február 6-án elhunyt. Temetése február 12-én de. 10 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Türelemmel viselte súlyos betegsé­gét, mígnem 1980. február 5-én, életének 77. évében jobblétre szen- derült drága férjem, szeretve tisztelt édesapánk, nagyapánk, apósunk, BENKÓ JÓZSEF volt tanácstitkár, főkönyvelő. Kedves halottunkat 1980. február 12-én 12 órakor kísérjük utolsó útjára a pécsi központi temetőben. A gyászoló csa­Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapánk, BOGNÁR ERNŐ életének 51. esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése a pécsi köztemetőben február 12-én 1 órakor lesz. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy fe­lejthetetlen férjem, drága jó édes­apánk, apósunk, nagyapánk, egyet­len öcsém, szeretett nagybátyánk, vöm és kedves rokonunk, KOLESZAR GYÖRGY (volt hímesházi lakos) 1980. február 1-én, életének 56. évében, türelem­mel viselt hosszú betegség után csendesen elhunyt. Temetése 1980. február 12-én, kedden délután 2 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és kedves rokon, TORGÓ GYULA 60 éves korában elhunyt. Temetése február 12-én 15 órakor lesz a komlót temetőben. Autóbusz indul 14.15 órakor az Eötvös utcából, majd az Eszperantó térről. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, ho^y szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk és rokonunk, PAUNASZ OSZKARNÉ Szalontai Gizella február 4-én váratlanul elhunyt. Te­metése február 11-én 9 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, BECK JÁNOSNÉ (volt vokányi lakos) meghalt. Teme­tése ^február 13-án fél 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagy­papánk, dédikénk és kedves roko­nunk, BOTE LAJOS volt kovácshidai lakos, 86 éves ko­rában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése február 13-án fél 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy drága feleségem, pótol­hatatlan édesanyánk, legdrágább nagymamánk, GESZTI ISTVANNÉ éjeiének 64. évében elhunyt. Teme­tése 1980. február 13-án délután 14 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. A gyászoló család és rokon­ság. Családiház-, nyaraló-, garázstervezést, költség­vetés-készítést magán- építtetőknek vállalok. Telefon: 22-080, este, Bállá. Diákot keresek első és hatodik osztályos fiaink mellé, hétfőtől péntekig napi 1—2 órára. Mate­matika, orosz tudással előnyben. Érdeklődni: este 5—8 óra között, Pécs, Egri Gy. u. 38., IV. em. 15. Garázsajtók, kerítések és minden vasszerkezeti munkát rövid határidőre vállalok. Pássá, Pécs, Erreth Lajos u. 19. Tele­fon: 22-709. Ugyanott kis méretű, barokk bú­torok eladók. Közgazdasági érettségi­vel rendelkező nő állást változtatna. Válaszokat keresetmegjelöléssel „Gépkocsihasználattal is" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Redőnykészítés, garan­ciával! Dombóvári Emif, 7626 Pécs, Újvilág a. 46. Telefon: 28-342. Lakásába légfűtó beren­dezést készít, javít, vi­dékre is. Friedrich, Dé­ryné u. 15. Telefon: 12-946. ___________________ D élután és hétvégeken takarítást vállal főisko­lás leány. „Idős embe­reknél" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. IPARI SZÖVETKEZET főkönyvelői állás betöltésére pályázatot hirdet Feltételek: — közgazdasági egyetem vagy mérlegképes oklevél, legalább 3 év gyakorlati idő. Ipari szövetkezeti gyakorlattal rendelkezőnek előnyt biztositunk. A pályázatot kérjük a Sallai utcai hirdetőbe juttatni „Március” jeligére. Kisállattartók, figyelem A Baranya megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat értesíti vevőit, hogy Szentlőrincen az Arany János út 34. sz. alatt TAKARMÁNYBOLTOT NYITOTT Nagy választékban kaphatók háztáji tápok, koncentrátumok, és egyéb takarmányok. 6AB0NAIPAR PÉCS KÖZÉRDEKŰ A PÉCSI DOKTOR SÁNDOR MŰ­VELŐDÉSI KÖZPONT ZENEISKOLÁJA február 9-én délután 4 órai kezdet­tel tartja jazz-zongora, táncdalének, harmonika, dob és gitár tanszakos tanulóinak évközi hangversenyét a Doktor Sándor Művelődési Központ nagytermében. (Déryné u. 18.) ÁRAMSZÜNET lesz f. hó 11—12-én 8—16 óráig Pécsett a Hargita u.( Szendrey J. u., József A. u.t Sem­melweis u., Kassa u.. Tompa M. u. és Madách I. u. által határolt te­rületen. ÁRAMSZÜNET lesz f. hó 13—14-én 7—15 óráig Pécsett, az Aradi vér­tanúk útja, Hunyadi út, Kulich Gy. u., Zetkin K. u., Déryné u., Janus Pannonius u., Dóm tér által hatá­rolt területen. A BÓBITA' bábegyüttes minden va­sárnap délelőtt 10 órakor előadást tart. (Déryné u. 18.). Műsoron: Hu­pikék Péjfer. AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSI Tanintézet február hónapban — soronkívüli — délelőttös „B" kát. személygépkocsi- vezetői és „D" kát. autóbuszvezetői tanfolyamot indít. „D" kat.-ra jelent­kezhet az a gépkocsivezető, aki 21. életévét betöltötte, érvényes teher­gépkocsivezetői engedéllyel és 2 éves főfoglalkozású munkaviszonyban eltöltött teherautóvezetői gyakorlattal rendelkezik. Jelentkezni lehet: Pécs, Hengermalom u. 4. sz. alatt az in­formációs szolgálatnál. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom