Dunántúli Napló, 1980. február (37. évfolyam, 31-59. szám)

1980-02-04 / 34. szám

netföi □ Miért idegenkedik a néző a magyar filmektől 7 Azért lesz miből fa házat építeni Korlátozták a fenyőfa-felhasználást Hazánkban ma mintegy száz­ezer családnak van már faháza, de ennél sakkal többen vannak, akik lakásuk díszeként alkal­mazták a faburkolatot, s még többen, akik ezután szeretnék. Nos, hát ennek ellenére sajnos egyet kell érteni a mezőgazda- sági és élelmezésügyi miniszter 21/1979. (XII. 6.) MÉM. számú rendeletével, amely kimondja, hogy 1980. január 1-től a fa- vázszerkezetek és válaszfalak ki. vételével korlát, kerítés, redőny, lambéria, hajópadló, mezőgaz­dasági szerelőláda, gépláda- alátét nem készülhet fenyő­fűrészáruból, 1981. január 1 -tői pedig faház és rakodólap sem. A rendelkezéssel azért értek egyet, mert egyszerűen nincs Ugyancsak nem vonatkozik a tilalom a javításokra — osto­baság lenne ugyanis azt köve­telni, hogy a meghibásodott állmennyezetbe műanyag ele. met építsenek, vagy a szuvaso­dó faház falát cementkötésű fa- forgácslappal pótolják. A ren­delkezés alkotói ugyanis a fe­nyőfa helyettesítéséről is gon­doskodtak, (közbevetőleg: a fél méternél kisebb hulladék­anyagra ugyancsak nem vonat­kozik a rendelkezés, ésszerűt­len lenne ugyanis a hulladék felhasználását tiltani). Miből építsünk hót faházat? Évente 10—15 ezer köbméter fenyőfát használtak eddig fel erre, A szociális, az oktatási épületek és a kis települések más választás: hazánk erdő- állományának mindössze 12 százaléka fenyőfa, ugyanakkor a fafelhasználás mintegy két­harmada fenyőfaféleség. Az árak évről évre nőttek, a szo­cialista országokból származó import zuhanásszerűen csökkent az elmúlt évek alatt, a hiányt csak tőkés importból lehetne pótolni. A szükség logikája megértést parancsol — az emberek több­sége azonban aligha érti ilyen könnyen meg, hogy egyik nap­ról a másikra újból és újból le kell valamiről mondania, amelynek megvalósítása eddig reális elképzelés volt. De való­ban le kell-e mondanunk a fa­házakról, a modern lakáskul­túra egyik legszebb díszítő ele­méről? A rendelkezés a válla­latokra, szövetkezetekre és ma. gánkisiparosokra vonatkozik, a barkácsolásban jártas, ügyeske­zű honpolgáraink tehát minden további nélkül fenyőfából is építhetnek maguknak továbbra is faházat, (ha persze építési engedélyt kapnak) díszíthetik lakásukat. üzletei nem esnek tiltó rendel­kezés alá — más faház jellegű épületeket pedig lombos fával, cementkötésű fdforgácslappaf, farostlemezzel és nem utolsó sorban, az 1981-től nagyobb mennyiségű, az eddig itthon gyártottal csaknem azonos árú cseh import faházzal lehet pó­tolni. A bútorioar 1971-ben még 1 millió forint értékű bútorter­melésére 16,8 köbméter fenyő­fát használt fel, míq 1978-ban csak 5,4 köbmétert. Tehát eddig is törekedtek a fenyőfafel­használás csökkentésére, most a heverők kárpit rámáját is nyárral, vagy fűzzel helyettesí­tik. Az építőipar zsaluzó anyag, ként enyvezett lemezt használ, amelyet nyolcvanszor, nyolcszor annyi alkalommal lehet felhasz­nálni, mint a fenyő zsaluzó­anyagot. A külső és belső fal­burkolatokat (8—10 ezer köb­méter volt az eddigi felhaszná­lós) ugyancsak lombos fűrész­áruval lehet helyettesíteni, ne­hezebben megmunkálható, drágább is, de a fenyőnél szebb díszítést lehet belőle készíteni. Mint a MÉM Erdészeti és Fa­ipari Hivatalának főelőadója, Delia Kálmán mondotta, az in. tézkedésnek két fő célja van: az ésszerű takarékosság a fe­nyőfa felhasználásban és más anyagokkal való helyettesítése is. Ha egyszer nincs, mást úgy­sem tehetünk. Vagy talán még. is? Jónéhány minisztérium to­vábbi helyettesítő anyagok be­vezetésén gondolkozik, vállala. taikat, a szövetkezeteket ezek felhasználására ösztönzik. A la­kosságot is még az eddiginél is szélesebb választékkal és ár­politikával kéne ösztönözni, ta. Ián akkor nem berzenkednének ennyire. Lombosi Jenő Balázs napján yy Somogy megyei Szent- balázs községben nem balázsoltak tegnap. öreg tanítók tudnának még arról mesélni, hogy valamikor pe­dig mennyire várták február 3-át — Balázs napját. Egy­kor ezen a napon iskolás gyerekek csapatostól járták a falut. Beköszöntöttek a házakba, azzal a mondó­kával, hogy kisdiákot verbu­válnak az iskolába. A kö­szöntés tulajdonképpeni cél­ja, azonban más volt. Ilyen­kor gyűjtöttek adományokat tanítójuknak a régi időkben az iskolamesternek. Egyes helyeken írásban, díjlevél­ben is biztosított járandó­sága volt ez a lámpási missziót vállalóknak. A Bolózs-járók, Balázs- katonák versikéit sok helyen megörökítették. Dunántúlon például így buzdították a gyerekek, a gazdát. Gaz­da gyorsan kelj föl mos­tan, / Hozz m inékünk bor, / valamid van a házadnál / mindenedet csak hozd! / Nézd a nyársunk üres, a hasunk is éhes, / Ha sajná­lod szalonnádat, légy ma­gad is éhes! Nyársaikkal így fenyegetőztek: „Szalon­nát, szalonnát! / ha nem adnak szalonnát, kifúrjuk o gerendát!" A legenda szerint Balázs püspök mentette meg egy özvegynek a fiát, aki hal­szálkát nyelt és már fuldo­kolt. Innen táplálkozik a hie­delem, mely szerint Balázs pontosabban a fájdalom­mentes torok védőszentjé. Ezen a napon történt Jász- ladányon a torkoskodás, Du­nántúl egyes helyein pedig a toroknyomás. Zalabaksán a torokfájóst almával füstö­lik. Költészetünkben szép em­léket állított a balázsolás­nak a tordkbetegséggel küszködő Babits Mihály: „te meghallgattad és megóvtad gyermeki / életem a fojto­gató / torokgyíktól, s a ve­szedelmes mondulák / lob­jaitól, hogy fölnővén / fé- száz évet megérjek, hólá- datlanul, / nem is gondol­va tereád." „Mert orv be­tegség öldös íme engemet / és fojtogatja torkomat, / gégém szűkül, levegőm egy­re fogy, tüdőm, / zihál, s mint aki hegyre hág, / mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel, / kifúlvo, akként élek én / örökös li- heqés'ben." Balázs napián Pécsett sem balázsoltak. Pedig hát to­rokfájással, manduladuzza­dással sokan próbálunk prak­tikákat. Bizony nem vélet­len, hogy e téli napon jegy­zi a naptár Balázs napját, hiszen ez idő tájt ér el a legtöbb embert a nátha és más torokfájás betegségek. Balázs-napi gyertyák he­lyett ma már patikusok sze­rében hiszünk. Megduzzadt mandulánk kúrálásához nem Balázs nevét vesszük a szánkra, hanem Glikoseptet, Faringoseptet emlegetünk. S nem tudni, hogy szent Ba­lázs vagy más okon, de Balázs napján egyik szert sem keresték hiába a bete­gek. S ha mai korunkban nem számítanak hiánycikk­nek fontos gyógyszerek, úgy ezt még szívesen írjuk Ba­lázs számlájára is. S ha ez Bclázs-napi hagyománnyá nemesedik, úgy mégiscsak jól járnak a mandulagyul- ladóssal, torokfájással küsz­ködök. E. A. A vonal végén: Huszárik Zoltán Az előjelekből ítélve nem tűnik merésznek a jóslat: 1980 igazi hazai film­szenzációja a Csontváry. Ősbemutató: Pécsett, a XII. Magyar Játékfilmszem­le zárónapján . A film e sorok megje­lenésekor még nincsen ké­szen. Megérkezik-e időben , Pécsre? — ezt kérdeztük telefonon a rendezőtől, Huszárik Zoltántól. — Háromesztendős mun­ka ér véget a napokban. Még én sem láttam a filmet abban a formában, ahogy az majd a mozik- bo kerül. Rendkívül fontos alkotómunka folyik még, nevezetesen a fényezés. Szeretnénk, hogyha a filmnek olyan egységes színvilága lenne, amely szépen harmonizál a Pé­csen is látható Csontváry- képekkel. Hétfőre—keddre készül el az első korrek­ciós kópia. Biztos, hogy időben megérkezik Pécsre és én a magom részéről nagyon örülök annak, 'hogy abban o városban láthatják először a nézők, ahol múzeum és szobor is jelzi a festő iránti szere- tetet, tiszteletet. A film te­hát „még meleg lesz", remélem, hoqy sokan lesz­nek rá kíváncsiak a pé­csiek közül. E. A. Filmkockák a tavalyi magyar filmekből Siker és bukás a moziban Beszélgetés a MOKÉP igazgatójával — A magyar film és a magyar közönség oz elmúlt esztendőben nem került közelebb egymáshoz — kezdte beszélgetésünket dr. Gombár József, a MOKÉP igaz­gatója, akivel a pécsi játékfilm­szemle előestéjén találkoztunk. — A hazai filmforgalmazás ve­zetője hogyan értékeli az új ma­gyar film és a közönség viszo­nyát 1979-ben? — Változatlanul nagy a tá­volság az alkotók és a befoga­dók között, s ezt a látogatott­sági adatok naponta bizonyít­ják. Nagyon sok oka van né­zőink idegenkedésének. Noha készülnek jelentős művek, s gyakran ezeket sem táblás há­zak előtt vetítik, egyetértek Tóth Dezső miniszterhelyettes elvtárs­sal. oki az MTI-nek adott nyi­latkozatában elmondotta: a ma­gyar filmek jórésze — sajnos — nem eléggé érdekes, izgalmas, látványos. Az érem másik olda­la: a különféle előítéletek is meggátolják a nézők folyama­tos találkozását a magyar film­mel. — Az elmúlt évtizedekben alaposan át kellett értékelni a siker és a bukás jelentését. Ho­gyan változtak meg — számsze­rű adatokkal is és a filmcímek­kel illusztrálva — ezek a fogal­mak? — Mindenekelőtt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a számo­kat semmiképpen sem szabad abszolutizálni. Filmek zsúfolt né­zőtér előtt is megbukhatnak s megfordítva: elképzelhető, hogy eqv szerény fogadtatású film naqy társadalmi visszhangot keit. A konkrét kérdésre vála­szolva: számos körülmény miatt — ezeket most nem részletezem — valóban más eqy mai mozisi- ker és bukás, mint eqy-két év­tizede volt. Világszerte megfi­gyelhető, a filmet moziban meatekintők számának csökke­nése. A tavalyi év legnaqyobb látoaatottsóqú filmjei a követ­kezők voltak: Csillagok háború­ja (1 763 195 néző), Piedone Afrikában (1 405 080 né^ő), a Dzsunqel könyve (1 257 787 né­ző). a szocialista országok film­jei közül Anacsok (585 955 né­ző), Lolka és Boi^a a Föld kö­rül (458 145 néző). Az erőd (452 936 néző) — utóbbi egyút­tal a leanaavobb közönséasi- kerű magvar film volt. De köz­vetlenül ezt követte az Angi Ve­ra és az Októberi vasárnap is. — 1979 fekete esztendő volt a 26 új magyar film számára. Könnyű lenne mindezt a film­stúdiók, a művészeti kollektí­vák. az alkotók számlájára írni. Nyilván nem is lehet pontosan meahatározni azt, hogy a hűvös nézői fogadtatásban mennyi ré­sze volt az alkotónak és mennyi a forgalmazónak. Hogyan látja ön ezt a kérdést? — A maavar filmek látogatott, sáaa 14 millióról valóban 12.5 millióra csökkent, s az is igaz, hogy eavetlen úi film sem érte el a félmilliós látogatószámot. Ezért az úi filmeknek mindössze 4 millió látoaatóia volt. Feke­te esztendőről méasem beszél­hetünk. mert oéldául a magyar filmek előadásszámai — 1978-at, a maqvar film évét leszámítva — magasabbak voltak, mint az utóbbi öt évben. A forgalmazás tehát nem hagyta magára a magyar filmeket. Hogy ki miért felelős, ebben az esetben elég nehéz megállapítani. Az eddi­gi gyakorlatban a siker több­nyire a rendező érdeme volt — jogosan, a bukásnál viszont minden esetben fellángolt a vi­ta: milyen a mozik állapota, mennyire recsegnek a székek, jók-e a plakátok stb. — A MOKÉP igazgatója sze­rint milyen filmekkel lehetne visszacsalogatni a nézőket? Ha ön filmstúdió vezető lenne, ak­kor kitől és milyen alkotást ren­delne? — Jó magyar filmekre lenne szükség, melyek a nézőt szemé­lyesen is érdekeltté teszik ab­ban. hogy állást foglaljon — ugyanakkor megajándékozzák a művészi élmény erejével. A szó­rakoztatás kielégítésének fon­tosságát ugyancsak aláhúzom. Az segítene, ha „zsinórban” megjelentethetnénk nagy érdek­lődést kiváltó magyar filmeket, mert ez helyreállítaná a meg­rendült bizalmat a hazai pro­duktumok iránt. Például egy Szindbád, egy Hideg nanok egy Szegénylegények, egy Szerelem stb. Stúdióvezetőként - bár a kérdés költői — természetesen ilyesfajta művek megszületését szorgalmaznám. — A forgalmazás két igen fontos tényezője a mozik kor­szerűségének foka, valamint a propaganda. Kérem, értékelje ezeket! — A magyarországi mozik kor­szerűsítésére elég sokat áldoz­tak az illetékesek az utóbbi idő­ben, de méq mindig van kíván­nivaló. Gyakran nem ideális a vetítés, baj van a hanggal, re­csegnek a székek, elavult o be­rendezés stb. Őszintén meg kell vallani, hogy jelentős előrelé­pésre nem számíthatunk ezen a téren. Ami a propagandát il­leti: tekintélyes összegeket ál­dozunk arra, hogy a filmekre felhívjuk az érdeklődők figyel­mét. Úgynevezett nyugati stílu­sú reklámra nincs pénzünk (szükség sincs rá), de határozott törekvésünk, hogy a filmek ér­téke szerint a propagandamun­kában, módszereiben és formái­ban is differenciáljunk. Egy új magyar film propagandájára átlagosain 400 ezer forintot for­dítunk. Tavaly mintegy 12 mil­lió 680 ezer forintot költöttünk ilyen célra. Osszkeretünk kb. 28 millió forint! Sok ez vagy kevés? Nyilván lehetne több is, de a mostani gazdasági hely­zetben ugrásszerű javulást nem várhatunk. Amiben előreléphe­tünk: megpróbálunk ötletesebb, frissebb, vonzóbb propaganda­fogásokat alkalmazni.- Magyarországon napjaink­ra kialakult az úgynevezett stú- dióvetitések, filmklubok hálóza­ta. Hogyan töltik be ezen in­tézmények hivatásukat? — A FBK hálózat — a film­baráti körök rendszere — be­vált, hiszen ezekben a mozik­ban jutnak el a nézőkhöz a különleges, értékes filmek, a ne­hezebb fajsúlyú és esztétikai is- kolázottsáqot feltételező alko­tások, a kísérleti filmek stb. Ko­rábban bírálat ért bennünket amiatt, hogy a FBK-előadásokat a fejlődő országokban készült filmek gyűjtőhelyévé tettük és ritkán szerepeltettünk a prog­ramban igényes szórakoztató műveket. Ezt a gyakorlatot megváltoztattuk. FBK-műsorunk iqénves és változatos. A hálózat életképesséqét bizonyítja, hogy jelenleg 179 filmszínházban ve­títünk úgynevezett stúdiófilme­ket s idei terveinkben olyan ki­váló alkotások szerepelnek, mint Tarkovszkij Tükör, Vilcsa- nov Az ismeretlen katona lakk- cioőie, Lumet Hálózat. Visconti Meahitt családi kör, Olmi A fa­cipő fája című műve.- A hagyományos pécsi film­szemlék nyújtanak-e valamilyen segítséget a forgalmazással foglalkozó szakembereknek? A MOKÉP milyen fórumokon érint­kezik még ezen kívül az alkotó- műhelyekkel? — Pécs nem válthatja meg a magyar filmet, de sokat tehet annak érdekében, hogy alkotó módon és felelősséggel vitas­suk meg közös gondjainkat. Ed­digi tapasztalataink kedvezőek. Az 1980-as szemlétől is sokat várunk. Kérdése másik részére reflektálva: az alkotóműhelyek­kel folyamatos a kapcsolatunk, a filmeket úgyszólván a tervek megszületésétől kezdve ismer­jük e számos fórumon elmond­hatjuk a véleményünket. Mi sem akarunk mást, mint a szak­ma valamennyi munkása: azt szeretnénk, ha a magyar film­művészet hosszú idő után itthon is visszaszerezné kissé megté­pázott tekintélyét. Erdős Ákos

Next

/
Oldalképek
Tartalom