Dunántúli Napló, 1979. december (36. évfolyam, 329-357. szám)

1979-12-01 / 329. szám

Nagy teljesítményű gépek, korszerű munkahely Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXXVI. évfolyam, 329. szám 1979. december 1., szombat Ara: 1,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Huszonegy versenymű Illést tartott az Elnöki Tanács Uj famegm un káló-csarnok Hosszúhetényben Sokféle faterméket készítenek I. Pécsi Nemzetközi Diaporáma-fesztivál A pécsi fotósok érdemei Vasárnap díjkiosztás A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács — a tár­sadalom fejlődése követelmé­nyeivel összhangban - módo­sította a Munka Törvényköny­vet. Az új rendelkezések elő­segítik a hatékonyabb mun­kaerő-gazdálkodást, valamint — a jogok és kötelezettségek össz­hangjának figyelembe vételé­vel - továbbfejlesztik a dol­gozók érdekvédőimét és egy­szerűsítik a munkajogi sza­bályozást. A módosítás elő­segíti a nemzetközi munka­ügyi szervezet által elfogadott nemzetközi egyezményekben foglalt elveknek munkajo­gi szabályainkban való érvé­nyesülését. Az új szabályok 1980. január 1-én lépnek ha­tályba. A törvényerejű rende­lettel egyidejűleg adják ki majd a végrehajtást szabá­lyozó minisztertanácsi és mun­kaügyi miniszteri rendeleteket. Az Elnöki Tanács Szikszói Sándor ezredest vezérőrnaggyá és dr. Csiba Sándor rendőr­ezredest rendőr-vezérőrnaggyá nevezte ki. Az Elnöki Tanács Dobaii Ká­roly István elítéltre a katonai bíróságok által jogerősen ki­szabott halálbüntetést kegye­lemből életfogytiglani szabad­ságvesztésre változtatta. A be'ügvminiszter dr. Csiba István vezérőrnagyot kinevezte a budapesti rendőrkapitányság vezetőjének bűnügyi első he­lyettesévé. Befejeződött a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülése A Szovjetunió népi ellenőr­zéséről szóló törvénytervezetét pénteken Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese terjesztette elő. Hangsúlyozta: a törvényterve­zet elősegíti a szocialista tör­vényesség fokozott érvényre jutását, még jobban bevonja a dolgozókat a szovjet állam ügyeinek igazgatásába. A né­pi ellenőrzés feladata, hogy elősegítse az SZKP, a Legfel­sőbb Tanács és a Miniszterta­nács határozatainak megvaló­sítását, segítse a szovjet ál­lam gazdasági építő munkájá­nak sikeres folytatását. A törvénytervezetet a Leg­felsőbb Tanács egyhangúlag el­fogadta. A Szovjetunió bíró­ságáról, ügyészségéről, a gaz­dasági döntőbíróságról és az ügyvédi munkáról szóló tör­vények tervezetét Mihail Gor­bacsov, a Politikai Bizottság póttagja, a Központi Bizott­ság titkára \terjesztette elő. Hangsúlyozta, ' hogy a terve­zetet az illetékes bizottságok gondosan áttanulmányozták. A tervezetek elfogadása szabá­lyozza az igazságügyi szervek munkáját, fokozottan érvényre juttatja a szocialista törvé­nyességet. A Legfelsőbb Tanács a tör­vényeket egyhangúlag elfo­gadta. Ezzel a legfelsőbb Ta­nács ülésszaka befejezte mun­káját. Görgőkön kúsznak a felda­rabolt, hosszú léckötegek. Az automata körfűrészt kezelő asz- szony egyetlen mozdulatára egy kar felemeli őket, hogy szép sorjában Reisch Antalné keze alá csússzannak, aki gyakorlott­nak tűnő mozdulatokkal szab­dalja fel a visító körfűrésszel a parkettának valót. Pedig tulaj­donképpen csak ma kezdett el igazán dolgozni az új gépen. — Egyszerű volt megtanulni a kezelését - mondja — bét éve dolgozom itt, de ilyen könnyű munkám még nem volt. A Mecseki Erdő- és Fafel­dolgozó Gazdaság hosszúhe- tényi üzemében a tegnap át­adott új famegmunkáló-csar- nokban a modern gépek szin­te az ember helyett dolgoznak. Ez év februárjában kezdték el a régi csarnok felújítását, az el­avult gépek kicserélését, és tegnap, november 30-án, már megtörtént a műszaki átadás. A 17,5 millió forint értékű be­ruházás jelentős mértékben javítja az üzem gazdasági ered­ményeit. Hiszen a nagy teljesít­ményű, különböző fűrészelő és daraboló gépsorok évente 35 ezer köbméter fát dolgoznak majd fel. Az előzetes próba­üzem eredményeinek felmérése alapján számításokat végeztek és figyelemreméltó eredményt kaptak. Míg az elmúlt évben az egy főre jutó termelés 350 köbméter feldolgozott fa volt, az új gépekkel ez 630 köbmé- ter/főre módosult. A termelé­kenység ilyen ugrásszerű meg­emelkedése mellett természe­tesen nem mellékes szempont az sem, hogy az új üzemrész a dolgozóknak korszerű, tiszta és könnyű munkahelyet biztosít. Az elmúlt évben ugyanehhez a munkához 32 munkáskézre volt szükség, most 18 is elegendő. Mit is készítenek a hosszú- hetényi fafeldolgozó üzemben? A beérkezett gömbfákból minő­ség szerint talpfákat, parkettá­kat, különböző méretű deszká­kat, padlókat, sőt a mohácsi székgyár részére szépen meg­munkált székalkatrészeket A hulladékot felaprítják, amelyet aztán a- Mohácsi Farostlemez- gyár dolgoz fel. A fafeldolgo­zás során keletkező nagy mennyiségű fűrészport pedig a fűtésnél és a fa gőzöléséhez szükséges gőzfejlesztésnél hasz. nosítják. Az üzem új létesítményét a tegnapi műszaki átadáson Csanádi Béla, a Mecseki Erdő- gazdaság igazgatójának kísé­retében megtekintette dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a Baranya megyei Párt- bizottság első titkára. S. Zs. Elutazott az osztrák parlamenti küldöttség Pénteken elutazott Budapest­ről az osztrák parlamenfi kül­döttség, amely Apró Antalnak, az országgyűlés elnökének meg­hívására, november 26-a és 30- a között hivatalos látogatást tett hazánkban, A Rudolf Thal- hammer, az osztrák nemzeti ta­nács harmadik elnöke és a de­legáció búcsúztatására a Keleti pályaudvaron megjelent az or­szággyűlés több tisztségviselő­je. Jelen volt Johann Josef Dengler, az Osztrák Köztársa­ság budapesti nagykövete is. A diaporáma J napjainkban ke­if ju letkező új mű­*1 V J J” vészeti, kifejezési 'A. f forma. Magyar­^ int' országon tíz év­vel ezelőtt kezd­ték felfedezni. A diaporáma időbeli folyamattá szervezi az egymás után következő diaké­peket az áttűnés módszerével. Az egyik kép elrombolódása, a másik kép születése és közben a változásoknak a folyamata adja az élményt, az új mon­danivaló létrejöttét. A diapo­ráma nem film, nem a „sze­gények mozija”, ahogy néha szokták nevezni, mert semmi köze sincs a mozgófilmhez. A diaporáma ugyan egyedi képekből keletkezik, de egy képet sem lehet elkészíteni tu­datos célkitűzés, koncepció nélkül. A jó diaporámának kell hogy legyen forgatóköny­ve, hogy pontosan tudja az alkotó mit akar mondani, mit akar elérni és mindezt ho­gyan akarja megvalósítani. Vácott nyolc éven át rendez­tek nemzetközi diaporáma fesztiválokat, de a diaporáma tudományos esztétikáját a ho­vatartozását és tiszta „profil­ját” Pécsett kezdték el ki­dolgozni, megvitatni. Tavaly már rendeztek itt országos diaporáma vitafórumot. A pé­csi Ifjúsági Házban négy év­vel ezelőtt alakult meg a fo­tóstúdió, majd ezen belül Ha­lász Rudolf fotóművész vezeté­sével a diaporáma-csoport. Több jelentős sikert elértek a kecskeméti országos diaszalon, a váci és diósgyőri diaporáma biennálé rendezvényein. Az ő kitűnő műhelymunkájuknak is köszönhető, hogy november 30. december 2. között Pé­csett rendezik meg a nemzet­közi fesztivált. A fesztiválon huszonegy szerző huszonegy alkotását mu­tatják be. A makói, pécsi, bu­dapesti, bajai, váci verseny- művek mellett Angliából, Bel­giumból, az NSZK-ból érkeztek a versenyre benevezett diaporá­ma összeállítások. Az Egyesült Államokból küldött „Távolsá­gok" című művet versenyen kí­vül vetítik. Az alkotásokat nyolctagú zsűri bírálja el: Korniss Péter (EFIAP — Euró­pai Amatőr Fotóművészek Szö­vetsége), Halász Rudolf fotó­művész (EFIAP), Csorba Győ­ző, József Attila-díjas költő, Zsombolyai János operatőr, rendező, Végvári Lajos, a Kép­zőművészeti Főiskola tanára, Makiári József, a Zeneművé­szeti Főiskola tanára, Zágon Bertalan, a Népművelési Inté­zet munkatársa, Brandstötter György, a Baranya megyei Tanács közművelődési csoport vezetője. A fesztivál ünnepélyes meg­nyitóját tegnap este tartották az Ifjúsági Házban. Újváriné Füzy Agnes, a városi tanács közművelődési csoportvezetőjé­nek nyitó beszéde után tizen­egy művet vetítettek, majd zártkörű szakmai megbeszélé­sen vitatták meg a szakem­berek a látottakat. A fesztivál második napi programja szombaton 19.00 órakor kezdő­dik az Ifjúsági Házban és itt rendezik meg vasárnap 10.00 órakor a fesztivál gálaműso­rát és a díjkiosztást. B. A. Tegnap kedves műsorral köszöntötték a gyerekek a pécsi József Attila utcai óvoda fenn­állásának fél évszázados jubileumát. (Tudósítás a 2. oldalon.) Szokolai felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom