Dunántúli Napló, 1979. november (36. évfolyam, 300-328. szám)

1979-11-16 / 314. szám

•• _ •• KULONLEGESSEG! AZ AZERBAJDZSANI GMMT­HLMB I kg 30,— Ft Kapható: az ABC-áruházakban és a ZÖLDÉRT boltjaiban. LAKÁS-INGATLAN Háromszobás plusz egy- szoba-konyhás családi ház eladó. Pécs, Szőlő u. 37. szám. Eladó kétszobás konyhás családi ház. Cím: Pal- konya, Pincesor 64. sz. Eladnám Hőerőműnél, Fúrj u. 5. számban levő 215 négyszögöl házhe­lyemet (egy négyszögöl 450 Ft), 3—5 éves 1000— 1300 cm3-es szgk.-t be­számítok. Érdeklődni Ri­gó u. 3. _______________ Kül ön bejáratú, távfűté­ses, bútorozott albér­let, fürdőszoba haszná­lattal megbízható, fia­tal, dolgozó nőknek ki­adó. Érdeklődni négytől hét óráig. Pécs, Zsu­zsanna u. 19. sz. Tóth­né. _____________________ Sz oba kiadó két sze­mélynek. Ugyanott új étkező bútor eladó. Ér­deklődni: Abosi, Melin- da u. 47, IV. 14. Eladó a Magaslati útnál kétszobás, alagsoros, kertes családi ház. Kp., másfél szobás lakást beszámítok. „Kalinyin u.” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. ___________ Cs aládi ház eladó Kom­lón, Béke-telep 2. sor 5. Érdeklődni a hét el­ső napján._____________ Ko zármisleny-Üjtelepen 222 négyszögöl telek építőanyaggal és építé­si egedéi lyel eladó. Ér­deklődni: 10-488-as te- lefonon napközben. Siklós, Dózsa u. 4. szá­mú családi ház eladó. Harkányi nyaralót vagy lakást beszámítok. Pécsbányai, kétszobás fél ház, 300 négyszögöl szőlővel eladó vagy si­ma cserével csak a fél házat másfél—kétszobás lakásra cserélném, Uránváros előnyben. Te­lefon: 17-343. ___________ Eg yszoba-összkomfortos fél ház kétszobás csa­ládi házra cserélhető vagy 300 000 Ft kp-ért eladó. Pécs, Kaposvári u. 10.__________________ Pá los templom környé­kén egy vagy kétszobás lakást bérelnénk. — ,,Egy évre” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Cserélek kétszobás, ta­nácsi, távfűtéses lakást négyszobás, tanácsi la­kásra. ..Különbözetet fi­zetek” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Átadó Zsebedombon 224 n-öl panorámás telek. Hétvégi ház építhető. Érdeklődni: Melinda u. 43. Tankó. 16 óra után. Balatonmária-fürdőn 170 n-öl telek, építési en­gedéllyel eladó. Szántó Éva, Keszthely, Zalka Máté u. 19/B. III. 2. Elcserélném a sörgyár melletti, IX. emeleti, 3 szobás, összkomfortos, tanácsi lakásomat két kisebbre. Különbözetet térítek. Telefon: 17 óra után 15-770.____________ Or vostanhallgató leány keres csendes, külön bejáratú, távfűtéses, egyetemhez közel levő albérleti szobát, kony­ha, fürdőszoba haszná­lattal, egy személy ré­szére. Leveleket „Medi­ka” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. Uránvárosi, 1 szoba, komfortos, gázfűtésű, felújított, szép, tanácsi lakásomat bármilyen földszintire cserélem. — Válaszokat „Szívbeteg 84" jeligére a bp.-i, Felszabadulás téri hir­detóbe._________________ Pécsi, 1 szoba, komfor­tos, gázfűtésű, tanácsi, felújított lakásomat bu­dapestire cserélem. — „Minden megoldás ér­dekel 84" jeligére a Budapest, Felszabadulás téri hirdetőbe.__________ Elc serélném 2,5 szobás, távfűtéses, tanácsi la­kásom hasonló 1,5 szo­básra. „Uránvárosi la­kás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ 2 szoba, összkomfortos, tanácsi lakást Siklósi városrészben cserélnék hasonlóra vagy komfor­tosra Szigeti részen, esetleg máshol is. Tele­fon: 19-696, este 6 óra után.___________________ Ke rtvárosi, kétszobás, összkomfortos, OTP la­kásomat elcserélném másfél szobás össz­komfortosra. „Ráfizetés­sel” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pálosoknál levő kétszo­bás, összkomfortos (gáz­fűtéses) OTP öröklaká­som elcserélném két ki­sebb összkomfortosra, tanácsira is. Minden megoldás érdekel. „Jú­lia" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. Uránvároshoz közel, Mária dűlő felett 430 n-öl gyümölcsös, szőlő, pincével, felszereléssel eladó. „Kikapcsolódás 79" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ Ki adó albérletbe gázfű­téses, külön bejáratú lakás családi házban, három diáklány részére. Cím: Tompa Mihály u. 36. ____________________ La kást vennék 300 ezer készpénzért. „Kétszo­bás" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Szigetváron, József Atti­la u. 56. sz. családi ház beköltözhetően eladó. Kétszintes ikerház épí­tésre is alkalmas. Érdek­lődni a helyszínen no- vember 17. és 18-án. 250 ezer készpénz plusz OTP-átvál la lássál lakást vennék. „Központi fű­tés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ Or fűn 150 n-öl házhely olcsón eladó vagy elcse­rélendő. „Családi ház" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ Elc serélném kertvárosi, főbérleti, 3 szoba össz­komfortos lakásomat 2 szoba összkomfortosra vagy hasonló komfortos­ra. „Udvaros előnyben" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ______________ Ke rtvárosi 2 szobás, szö­vetkezeti lakásomat el­cserélném IV2 szobás összkomfortosra. „Kü- lönbözettérítéssel" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe.________________ 25 0 000 készpénzzel la­kást vásárolnék. „Akár­mennyi OTP" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 180 ezer kp plusz magas részletfizetésre bármi­lyen lakásmegoldást ke­resek. „Szerencse" jel­igére a Sallai utcai hir­detóbe.________________ A zóki szőlőhegyen 400 n-öl szőlő eladó. Bi- csérd, Rózsa F. u. 42. Mólomban 470 n-öl sző­lő eladó. Érdeklődni Pécs, Endresz György u. 11/c. vagy telefonon a 20-990-es számon. — Tóthéknál 5 óra után. Toronyházban egyszo­bás, 17. emeleti, össz­komfortos lakásomat el­cserélném 2—2V2 szo­bás, összkomfortosra. — „Minden érdekel” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ Elc serélném kaposvári lakásomat, amely 2 szo­bás, távfűtéses, erké- lyes, fürdőszoba, kony­ha, kimondottan Szigeti rész vagy Uránvárosra. Címem: Papp Andrea, Kaposvár 7400, Béke út 59. szám. ______________ Juri sics úti 2 és fél szo­bás, beköltözhető örök­lakás készpénzért eladó. 500 ezer plusz OTP. „Ti- mea” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ________ IV2 sz obás, összkomfor­tos, szövetkezeti lakást vásárolnék. Minden megoldás érdekel. „200 ezer Ft plusz OTP" jel­igére o Sallai utcai hirdetőbe.______________ La kásmegoldást keresek 50 ezer kp-val. „Pé­csett" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. A MECSEKI SZÉNBÁNYÁK FELVESZ: 18—35 éves férfi munkavállalókat föld alatti csillés, segédvájár, vájár munkakörbe. 35 ÉVESNÉL FIATALABB ÜJ DOLGOZÓINKAT Komlón, illetve Pécsett 1—1,5 év múlva készpénzbefizetés nélkül, rendkívül előnyös anyagi feltételek mellett juttatjuk lakáshoz A lakáskiutalás feltétele: 10 éves szerződés föld alatti munkára. A lakáskiutalásig kényelmes munkásszállói el­helyezést biztosítunk Komlón. Címünk: Mecseki Szénbányák munkaügyi osztálya, 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5. IK-s, 1200-as Zsiguli, ke­veset használt, eladó. — Telefon: 18-780._________ Va k Bottyán utca 33. alatt bontási anyag, tégla, 8 m-es gerenda, szarufa, deszka és dup- lo ajtó eladó.__________ lE-s Skoda 100-as és egy gáztűzhely palackkal eladó. Szilágyi D. u. 54. 16 óra után.___________ IK-s , garázsban tartott Zsiguli első kézből el­adó. Münnich Ferenc u. 18/A. I. 6.______________ Ker tes családi ház el­adó. Nyári költözéssel. Érdeklődni: Pécs l„ Zerge u. 20.____________ Három és fél szobás, kertvárosi, szövetkezeti lakásomat elcserélem két és fél szobás, szö­vetkezeti lakásra. Érdek­lődni 8—10-ig 15-442-es telefonon.______________ Cs aládi házat vagy ház­helyet vennénk. Szent­kút és a Budai vám kör­nyéke előnyben. „No­vember 10." jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Külön bejáratú 1,5 szo­ba, konyha, fürdőszoba diákok részére kiadó. — Cím: Szilágyi D. u. 12. Hirden 1Vi szobás ház­rész garázzsal, konyha­kerttel, beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Schenk, Pázsit u. 2._____ Ma gyarhertelenden kp. vennék kis telken levő kis házat. „Szép fekvé­sű" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ Me kényes, Fő u. 107. 2 szoba, konyha, mellék- épületekkel, nagy kert­tel, eladó. Érdeklődni Vig Józsefnél. ________ Ke rtes ház beköltözhe­tően eladó. Pécs, Pósa Lajos utca 9. Érdeklőd- ni: Megye utca 2. Elcserélném uránvárosi hétemeletesben lévő, felújítás előtt álló, két szoba, gardrobos, étke­zős, összkomfortos, ta­nácsi lakásom héteme­letesben lévő tanácsi, egy szoba, étkezősre, vagy másfél szoba, össz­komfortosra. „Uránvá­ros, Szigeti városrész” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ Sumony, Petőfi u. 25. családi ház, nagy kert­tel — gazdálkodásra alkalmas — sürgősen eladó. Megtekinthető: mindennap.____________ Belvárosi, udvari, egy- szoba-konyhás, külön­álló lakrész albérletbe kiadó. „1980. január 1.” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. ______________ Pé csi, kétszobás, külön­álló házrész, garázsos melléképülettel, kis kerttel, azonnal beköl­tözhetően eladó. „300 ezer" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ El cserélném másfél szo­bás, Tarr Imre utcai lakásomat nagyobbra, ráfizetéssel. „Szövetke­zetiért — szövetkezetit” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ Ko mfortos családi há­zért kp és életjáradékot fizetnék, két szoba be- költözhetőség szükséges. „45 éves házaspár” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. ________________ Els ő emeleti, háromszo­bás, OTP öröklakás el­adó. Megtekinthető Pécs, Olga u. 13. I. emelet 3., hétköznap 17 óra után._______________ El adó 530 n-öl szőlő, ba­rackfákkal, épülettel, felszereléssel, megosztva is. Érdeklődni: Alsó- Makár dűlő 5. szám alatt. ADÁS — VÉTEL Frineiaúivik. qvAgvbeverök. garnitúrák 3S80-FWÓI részletre V»it* kárpitot. Péci. Déryné u. 11. 3 db anyakoca eladó, 2 hét múlva ellik. Hird, Latinka 60. szám.______ 40 00 literes olajtartály 5000 Ft-ért eladó. Pécs, Úttörő u. d2/1. Opel Combi 1700-as el­adó. Vilmos u. 3. Vá­mos. 16 óra után.______ Modern bútorok vétele- eladása. Mártírok útja 18. Tel.: 20-571._________ 1982-ig műszakizott S— 100-as Skoda, megkímélt állapotban, felújított motorral eladó. Széli Lajos, Szajk, Kossuth utca 64. Telefon: nap­közben Bóly 153. F 8-as gázkonvektor és fali melegítő eladó. Te­lefon: 18-780.___________ 411-os VW eladó. Pécs, Júlia u. 11. I. em. 4. Bokorrózsák megrendel­hetők a leggyönyörűbb színekben őszi szállítás­ra. Kérjen díjtalan új árjegyzéket. Szállít Szűcs István rózsaiskolá­ja, Mezőtúr, Munkás 11. ^400._______ CU-s Wartburg Limou­sine jó állapotban, friss műszakival eladó. Pécs, II. kér., Fülep La­jos utca 14., fszt. 2., megtekinthető 17 óra után.___________________ Po lski Fiat 1300, most vizsgázott, eladó. Va­sas II., Orosz Gyula u. 51j______________________ 16 hónapos fekete-fehér Holsteinfríz üsző eladó. Nagypall, Szabadság u. 40. sz.__________________ An tik, stíl vagy faragott szekrénysort vennék. — „Olcsóbb” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 1 db 8 hónapos vemhes üsző eladó. Heqyszent- márton, Monyorósd u. 12.______________________ El adó egy fiatal vörös­tarka tehén 6 hetes bor­júval, Mecsekszakál, Szabadság u. 10. ZB-s Wartburg de Luxe eladó. Szigeti út 8/b. VI. em. 4. Horváth. Ér­deklődni: 17 óra után. Volkswagen 1300-as el­adó. Simon, Pécs, Ve­res Péter u. 4. CU-s MB 1000-es Skoda 72 000 km-rel eladó. Ér­deklődni szombat, va­sárnap egész nap, pén­teken délelőtt. Pécs, Jó­zsef Attila u. 32/1. VII. emelet 27. ajtó. ________ VW 1600 L. gépkocsi el­adó, esetleg kisebbre cserélhető. Telefon: 16-353__________________ Bo ntási anyag eladó. I. osztályú, nagyméretű tégla 1,80 Ft, kis mére­tű gépi cserép, 6 m-es qerendák, 5 m-es szaru­fák, lécek, olcsó pén­zért. Okorág, Rákóczi u. 27. Kovács Kálmán._____ IL­es 1200-as Zsiguli gépkocsi olcsón eladó. Cím: Veres Péter u. 26. fszt. Vidákovics._________ Eladó CY-os Zastava al­katrészként, Polski sár­védőgarnitúra és UB Zsiguli sürgősen. Cím: Tompa Mihály utca 36. Rózsatő kapható, válo­gatott fajták. Tiborc u. 46. ________________________________ 9 éves, jó állapotban levő Trabant eladó. — Pintér István, Krisztina tér 14. VI, emelet 20. Új állapotban levő „Ri­ga” mosógép eladó. Ér­deklődni Pécs, Vasas I., Bányatelep 23. Engels­bach. ___________________ Új , 150 literes hűtőgép eladó. Pécsújhegy, Szi­rom u. 14.______________ NS U 1200-as eladó. Fő- iskola u. 1. Szalai. Vennék 350 cm3-es Steyr Puchhoz főtengelyt. 250 cm3-es Jawa és ES 250 cm3-es Trophy alkat­részenként, olcsón el­adó. Leveleket „Puch" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. _______ Tr abant Combi felújított állapotban eladó. Pécs, Lengyel Gyula u. 10. II. emelet 7.___________ ZK rendszámú Wartburg de Luxe, most műszaki­zott, kifogástalan álla­potban eladó. Komló, Alkotmány út 37. sz. — Papp-___________________ P. Fiat 2 db Semperit téli gumi tárcsával el­adó. Telefon: 19-967. _ 1200-as, UB-s Zsiguli sürgősen eladó. Pécs, Tiborc u. 12. ZH rendszámú Trabant eladó, érdeklődni nap­közben a 13-176-os tele­fonszámon. Cím: Debre- czeni, Kodály Z. u. 1. 16.30 után._____________ Há rom szárnyas, kated­rái üvegajtó (szobale­választásra) sürgősen eladó. Érdeklődni egész nap. Cím: Pécs, Melin­da u. 41. IV. 15.______ Pé csett eladó jutányo­sán két nagy szekrény, egy heverő és egy konyhaasztal nagy fiók­kal, és gyúródeszkával, két hokedlivel, sürgős. III. kerület, Ybl M. u. 7/2. sz. II. emelet 2/a. 9—5 óráig. VEGYES Két és fél éves kisfiúnk mellé gondozónőt kere­sünk, hétfőtől péntekig, 8—16 óráig. Érdeklődni lehet: Berky. Pécs (Kertváros), Regina u. 5. 17 óra után._________ 5r afikus7^yomda7"^gya"' korlattal, ofszet előké­szítő szakvizsgával ál­lást változtatna. „Vi­dékre is" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. nazvMetőnőt™™ke^sünír gépesített háztartásba. Jelentkezni lehet hétfőn délután 6 órától Péter u. 27.___________________ Parkettázás, csiszolás, műanyag és szőnyeg­padló ragasztás. Munka­felvétel : 10-265-ös tele- fonon 16 órától. Bőczin. Táskavarrógépet bérel­nék egy-egy hétre. „Ki­fogástalan" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Negyedikes gimnazista lány fizikából és bioló­giából felvételire előké­szítő tanárt keres. „Bio­fizika” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Garázs téli tárolásra kiadó. Bokor u. 12. Garázs kiadó. Pécs, Szi­geti út 134.__________ Laká somon gépelést vállalok. Vállalat vagy szövetkezet részére. — „Főállás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Garázs kiadó. Atléta u. 13. Pécs. Érdeklődni 18 óra után.______________ Én ektanárnőt keresek, aki felvételi vizsgára felkészít. Óradíj megje­löléssel. „óvónő" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe.________________ Hí mzett menyasszonyi ruhámat kölcsön adnám (alacsony, vékony ter­metre). Érdeklődni: Somlai, Pécs, Dr. Mün­nich Ferenc u. 24/A. II. emelet 8., este 5 után. Két — több éves gya­korlattal rendelkező — mechanikai műszerész saját gépkocsival szol­gáltató iparban vagy Pécs közeli tsz-ben, il­letve állami gazdaság­ban állást keres. „Meg­bízható munkaerő” iel- igére a Sallai utcai hir­detőbe._________________ 8 ó rai munkában iroda­takarítást vállalok. „Éj­szaka is” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szállításszervező szak­ember széles körű szak­mai és irányítási gya­korlattal állást keres. — „Kvalifikált" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Télen is végezhető kő­művesmunkát vállalok. „Kisiparos” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Gépkocsival másodál­lást vállalnék. „Kötet­len munkaidő" jeligére a Sallai utcai hirdető­be.____________________ Ta mburaféléket, tekerőt megrendelésre készítek, mindennemű hangszer javítását vállalom. Bo- czán Béla, Pécs, Kossuth L. u. 52. A KÉTUJFAUS „VÖRÖS CátUAÖ^ MGTSZ értékesítésre felajánlja az alábbi gépeket: 2 db JD—mellső hojtósú. 1 db SZTK—2-^:;^tóiiiii^itíbÖbÍibiíSft: kombájn, 2 eves, 1 db IKARUS 7 éves, üzemképes, 1980. augusztus^:;:í(jifeiji|^; műszaki vizsgával. 2 db E—733-as répafejéíip:;éÍ;:;: 2 db E—766-os réppJcpBe^ijjíi^ptrészként is) és FRAK—B foc^|iá^áÍ:Ító!<wiÍífe alkatrészei, (kormánymű, HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk« hogy szeretett férjem, apánk, nagyapánk, testvérünk, BOROCZ JÁNOS. a DÉDÁSZ, később mint nyugdíjas 20 éven keresztül a Háziipari Szö­vetkezet dolgozója, türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, 74 éves ko­rában elhunyt. Temetése november 20-án 3 órakor lesz a pécsi köz­ponti temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, nászasszonyunk és nagy­mamánk, OZV. HANTOS JÁNOSNÉ Fischer Teréz szerető szíve hosszú szenvedés után november 10-én, 76 éves korában megszűnt dobogni. Te­metése november 20-án 2 órakor lesz a központi temetőben. Gyá­szoló Hantos, Kovács és Omódi csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapa, nagyapa, SZABÓ FERENC Volán nyugdíjas, (volt postai dol­gozó) volt pogányi lakos, 67 éves korában, hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése november 20-án fél 2 órakor lesz a központi teme­tőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága férjem, szeretett édesapánk, nagy­apánk, dédnagypapánk, SERBAN JÁNOS Pécs, Krúdy Gy. u. 5. sz. alatti, volt pécsváradi lakos, rövid szenve­dés után váratlanul elhunyt. Teme­tése 1979. november 19-én 2 órakor lesz <1 pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósunk és nagymamánk, SCHREER OTTÓNÉ Jagadics Mária 54 éves korában, hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Te­metése november 20-án, kedden de. 11 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagypapánk, testvérünk és kedves rokonunk, KÁLMÁN LAJOS, a Sütőipari Vállalat nyugdíjasa, életének 59. évében elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása novem­ber 21-én, szerdán fél 4 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Megrendüléssel tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett jó férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapám, testvérünk, fiam és vőnk, RÖTH JÓZSEF gordisai lakos, súlyos betegségben, rövid szenvedés után, 57 éves korá­ban csendesen elhunyt. Utolsó útjá­ra november 20-án, kedden délután 2 órakor kísérjük a drávaszabolcsi te­metőben. Külön értesítés helyett a gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó apám, nagyapánk, HORVÁTH ANTAL életének 66. évében elhunyt. Teme­tése november 20-án, kedden fél 4 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesapám, apósom, nagyapánk és dédapánk, GYENIS JÓZSEF volt siklósbodonyi lakos hosszú be­tegség után, 67 éves korában várat­lanul elhunyt. Temetése november 20- án du. 13 órakor lesz a siklósbodo­nyi temetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét a kedves rokonoknak, jóbarátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és a ház lakóinak, akik felejthetetlen drága fiam és testvérem, ERDÉLYI TIBOR elhunytéval együttérzésükkel osztoz­tak gyászunkban, őt utolsó útjára elkísérték, koszorúk és virágok kül­désével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk régi munkatársainak, valamint az OTP tanácsi osztály dolgozóinak a temetésen való megjelenésért és a küldött koszorúkért. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánkat, OZV. VÖRÖS JÓZSEFNÉT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, BURU IMRÉNÉ temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik FOVENYESSY ESZTER temetése alkalmával gyászunkban együttérzésükkel bármily módon osz­toztak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonunknak, jóbará­tunknak, ismerőseinknek, szomszé­dainknak, volt munkatársainak, a KISOSZ-nak, hogy szeretett édes­anyám, anyósom, nagymamánk, test­vérem, RADIVOJEVICS MILANNÉ Naumov Anna temetésén részt vettek és koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló Radi- vojevics család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik felejthetet­len halottunk, REISZ BOLDIZSARNÉ temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, OZV. PRIOL GÉZANÉ temetésén részt vettek, koszorúk, virágok és táviratok küldésével fáj­dalmunkban osztoztak. A gyászoló család. KÖZÉRDEKŰ AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSI TANINTÉZET személygépkocsivezetői tanfolyamot indít november hónapban Vajszlón. Jelentkezni lehet: Horváth Istvánnál, Vajszló, Kossuth L. u. 103. sz. alatt. ÁRAMSZÜNET LESZ f. hó 16-án 7.30—16 óráig a Magyarürögi út mindkét oldalán. A PANNÓNIA Sörgyár gazdaság- vezetése és szakszervezeti bizottsága értesíti nyugdíjas dolgozóit, hogy 1?79. november 19-én 15.30-kor a kultúrteremben nyugdíjastalálkozót rendez, melyre szeretettel várjuk dol­gozóinkat. Szakszervezeti bizottság. A „PANNÓNIA” MEZŐGAZDASÁGI TARSASAG, BAKSA, FELVÉTELT HIRDET EGY KÖZGAZDÁSZ, EGY GYORS­és gépíró munkakör betöltésére. Idegen nyelvismerettel rendelkezők előnyben. Jelentkezés csak személyesen, a baksai termelőszövetkezet elnökénél. BIKI1LI ■Baletterem Pécs, Szabadság út 14. szám (Zsolnay-szobornál) ZENÉS ÉTTERMÜNKBEN ÚJRA OLCSÓBB, SZÉLES ÉTELVÁLASZTÉKKAL VARJUK KEDVES VENDÉGEINKET! Nyitva: 11-től 23 óráig. Szünnap: kedd Szilveszteri asztalfoglalás az üzletvezetőnél » AZ IRÁNYI ^ 1 \ DANIEL TÉRI RUl KONFEKCIÓ- BOLT áruajánlata: Férfi műszőrme bundák 1690 Ft-ért, férfi műbőr kabátok 1700 Ft-ért, anorákok 820—1350 Ft- ig, női műszőrme bundák 3400 Ft-ért, női műirha bundák 3690 Ft-ért, jerseykosztümök 1140 Ft­ért, bársonyköntösök 330 Ft-ért, divatblúzok 190 Ft-ért vásárol­hatók I ONT IS VARJUK! KAZÁNFŰTŐT - nyugdíjast -, TAKARÍTÓNŐKET, KONYHAI SEGÉDMUNKASNÖT felvesz a GYERMEKKÓRHÁZ, PÉCS, Nyár u. 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom