Dunántúli Napló, 1979. szeptember (36. évfolyam, 239-268. szám)

1979-09-29 / 267. szám

1979. szeptember 29., szombat Dunántúlt napló 5 Ünnepségek a fegyveres erők napja alkalmából (Folytatás az 1. oldalról) hetnek, dolgozhatnak; hogy anyagiakban és szellemiekben egyaránt gyarapodhatnak, gazdagodhatnak, emberhez méltóan élhetnek. Aki ebben az országban él — legyen az mun­kás, paraszt vagy értelmiségi —, jól tudja, hogy ez az élet nem könnyen született meg és ala­kult ilyenné. Eredményeinket sok munkával, verejtékkel és küzdelemmel hoztuk létre. Ért­hető, hogy népünk ezért is be­csüli és vallja magáénak. Mé­lyen átérzi, hogy amit létrehoz­tunk, az nem kevés, de azt is tudja, hogy ennél még többet akarunk. Társadalmi céljaink és ebből fakadó feladataink is­mertek. Ezek megvalósítása nem óhaj, hanem kemény és követ­kezetes munkát követel még in­kább, mint eddig. Csak szor­galommal és gonddal elvégzett munkával, felelősség, és hiva­tástudattal tudunk továbbhalad­ni ezen az úton, amelyen já­runk. Ma békében élünk és min­dent elkövetünk azért, hogy a jövőben is így élhessünk. Ezért tartjuk kötelességünknek a fegyveres erők fejlesztését. A béke megőrzése kívánja ezt. Ezért erősítjük és fejlesztjük néphadseregünket. Ezé^t erő­sítjük szövetségi rendszerünket. Ezért veszünk aktívan részt a Varsói Szerződés szervezetének tevékenységében. Mindig biz­tonsággal számíthattunk és a jövőben is számíthatunk a Szovjetunió és a szocialista or. szágok erejére. Olyan közös­ségnek vagyunk a tagjai, ami­lyen közösséget csak céljaink azonossága, elveink tisztasága és igazságának ereje hozhatott létre. A Magyar Néphadsereg szoros együttműködésben a Varsói Szerződés fegyveres erői­vel oltalmazza a békét, orszá­gaink biztonságát, őrködik ha­zánk és nemzetünk függetlensé. gén. Hozzáértően, fegyelmezetten és szervezetten végzi feladatát a határőrség, a rendőrség és a Munkásőrség. Felelős és áldozatkész munkájukkal mél­tóan töltik be hivatásukat: őr­zik határaink sérthetetlen'éqét. védik a törvényes rendet és a közbiztonsáaot. Néoünk külön is tisztelettel adózik azért, hogy hazánk feav- veres testületéi — alapvető kö- telesséaük teljesítése mellett — részt vesznek fontos nénanzda- sági feladatok meaoldásón, elemi csaoósok elhárításában, emberéletek és anyagi értékek megmentésében is. A Magvar Szocialista Munkáspárt, szocia. lista államunk messzemenően gondoskodik arról, hoav nép­hadseregünk. hatórőrséaünk. rendőrségünk és munkásőrsé­günk rendeltetésének meafele- lően működiék: hoav a iövő- ben is maradéktalanul ellát­hassa a feladatából rá háruló kötelességeket. Pártunk kormánvunk. dalao. zó néoünk elismeréssel adózik a fegyelmezett és eredményes munkáért: aondoskodással. sze­retettel és megbecsüléssel öve­zi őket. Ezekben a napokban szerte az orszáaban az üzemekben, a termelőszövetkezetekben, a hi­vatalokban és az iskolákban — ünneoélves külsőségek kö­zött köszöntik fegyveres erőin­ket szocialista vívmányaink vé. delmezőit. Hazánk minden állampolgára ióleső érzéssel nyugtázza, hogy fegyveres tes- tületeink minden tagia becsü­lettel teljesíti kötelességét. Meggyőződésünk, hogy fegy­veres erőink egésze és minden taaia a jövőben is ezt teszi: így válaszol a bizalomra. Az elis­merésnek és bizalomnak a ki- feiezése, hogy a fegyveres erők naoia alkalmából a fegyveres erők és testületek tagjai — to­vábbá a társadalom más terü­letein a honvédelem érdekében dolaozók — közül ielentős számban részesülnek maaasfo- kú elismerésben. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa e napon fegy­veres erőink és testületeink számos tagját tüntette ki kima­gasló érdemeiért, illetve adomá­nyozott részükre magas rendfo­kozatot. Köszöntőm önöket és gratu­lálok valamennyi kitüntetett és Czinege Lajos magas szovjet kitüntetése Moszkva A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége az Ok­tóberi Forradalom Érdemrenddel tüntette ki Czinege Lajos hadseregtábornokot, a Magyar Népköztársaság honvédelmi miniszterét A kitüntetésről szóló rendelet, amelyet Leonyid Brezsnyev irt alá, azt hangoztatja, hogy a Legfelsőbb Tanács a kitünte­tést a Szovjet Fegyveres Erők és a Magyar Néphadsereg kö­zötti baráti kapcsolatok fejlesztése és erősítése terén szerzett érdemeiért adományozta Czinege Lajosnak. kinevezett elvtársnak a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsa, a Mi­nisztertanács — és a magam nevében. Azt kívánom mindnyá­juknak — és az önök közvetí­tésével a fegyveres erők, tes­tületek minden tagjának, a honvédelem érdekében dolgo­zóknak, hogy a jövőben is jó erőben és egészségben teljesít­sék a kötelességükből és hiva­tásukból fakadó megtisztelő feladatukat. Emberi sorsukban, a magánéletükben mindnyájuk­nak boldogságot kívánok. Ezt követően Gáspár Sándor tábornoki kinevezéseket és ki­tüntetéseket adott át. Az Elnöki Tanács Kárpáti Fe­renc és Kovács Pál vezérőrna­gyokat, valamint dr. Kamara János és Karasz Lajos rendőr vezérőrnagyokat altábornagy- gyá; Kamuti Sándor, Komáromi István, dr. Lapos Mihály, Lind­ner Miklós, dr. Simon Sándor, Siska József ezredeseket, továb­bá Ambrus Sándor, dr. Győrök Ferenc és dr. Siklósi Györqy rendőr ezredeseket vezérőr­naggyá nevezte ki. Az Elnöki Tanács a fegyveres erők napja alkalmából, a haza védelmében rájuk háruló fel­adatok ellátásában, a közrend biztosításában, valamint a szolgálat teljesítésében elért kimagasló eredmények elisme­réseként A Szocialista Magyarországért Érdemrend kitüntetést adomá­nyozta : Bohunka Gyula vezérőrnagy­nak, Gombos Gábor vezérőr­nagynak. dr. Kertész Imre rend. őr ezredesnek és dr. Langer Gyula orvos ezredesnek; A Vörös Csillag Érdemrend kitüntetést adományozta; dr. Ábel László határőr vezér­őrnagynak, Kovács Béla vezér­őrnagynak, Nagy Lojos vezér­őrnagynak, dr. Adrián Zsig- mond rendőr ezredesnek, Bá­rány Imre határőr ezredesnek, Bognár Mihály ezredesnek, Farkas József rendőr ezredes­nek, dr. Fehér Géza rendőr ezredesnek, Forgács András ez­redesnek, Győrfi László ezre­desnek, Győri Zoltán rendőr ezredesnek, Gyurcsán Sándor rendőr ezredesnek, dr. Horváth János orvos ezredesnek, dr. Kómán József ezredesnek, Kog­ler Tibor ezredesnek, Kovács Tamás mérnök ezredesnek, Lé- vay Gábor mérnök ezredesnek, Major Antal ezredesnek, Mol­nár Jenő ezredesnek, Molnár Sándor ezredesnek, Oszlács Mihály ezredesnek, dr. Ren- czés Alajos orvos ezredesnek, Sárvári István ezredesnek, dr. Simon Tihaimér rendőr ezre­desnek, Susán Pál ezredesnek, dr. Schneider Pál ezredesnek, dr. Szabó Egon ezredesnek, Szántó Mihály ezredesnek, Szász Domokos ezredesnek, Széles Róbert ezredesnek, Vö­rösmarty Béla ezredesnek, Zsók Ferenc munkásőr ezre­desnek, Bálint Imre munkásőr alezredesnek, Czeglédi András alezredesnek, Dani László al­ezredesnek, Fazekas János al­ezredesnek, dr. Fekete Ferenc rendőr alezredesnek, Földesi István rendőr alezredesnek, Gyimesi Emil alezredesnek, Ju. hósz János rendőr alezredes­nek, Kocsis Mihály alezredes­nek, Kovács Sándor munkásőr olezredesnek, dr. Lakatos Jó­zsef rendőr alezredesnek, Ma­jor László alezredesnek, Nagy István rendőr alezredesnek, Nagy Rudolf alezredesnek, dr. Németh Tibor rendőr alezre­desnek, Péter János alezredes­nek, dr. Polgár József alezre­desnek, dr. Sarkodi Bálint rendőr alezredesnek, Sárközi András rendőr alezredesnek, Simon Imre olezredesnek, Tóth János alezredesnek, dr. Tóth Sándor alezredesnek, Török Gyula alezredesnek, dr. Ve ress János rendőr alezredes nek, Visnyik László alezredes nek, Naparovszki Szaniszló őrnagynok, Torma László rend őr őrnagynak, Kulik Mátyás századosnak, Bálint Sándor mnukásőrnek. Királyházi Tibor munkásőrnek, Sándor András munkásőrnek, Szőnyi János munkásőrnek, Várnagy Tiborné munkásőrnek, Zsigmond Tibor munkásőrnek. Az Elnöki Tanács a Munka Érdemrend arany fokozata ki­tüntetést adományozta: dr. Füredi Erzsébetnek és Si­pos Károlynak, a Honvédelmi Minisztérium polgári alkalma­zottainak. A Kiváló Szolgálatért Érdem­rendet 153-an, a Munka Ér­demrend ezüst fokozatát egy, a Munka Érdemrend bronz fo­kozatát pedig két kitüntetett vehette át. Az ünnepség az Internacio- nálé hangjaival ért véget. Ünnepségek, kitüntetések Pécsett Tegnap Pécsett is ünnepsé­gekkel emlékeztek a fegyveres erők napjára, egyben kitünteté­seket, jutalmakat adtak át a ki­emelkedő munkát végzőknek. * Az IM Büntetésvég rehajtós Pécsi intézetében Dóra Ferenc bv. őrnagy, parancsnok adta át a kitüntetéseket. A Haza Szol­gálatáért Érdemérem arany fo­kozatát Busnyák Lajos bv. szá­zados, a bronz fokozatot Egré- der Gáborné bv. főtörzsőrmes­ter, a Közbiztonsági Érem arany fokozatát Béketi Tibor bv. fő­törzsőrmester, az ezüstöt Kálmán János bv. törzsőrmester vették ót. Soron kívül bv. zászlóssá léptették elő: Biczó Dezső és Túri A. Jánosné bv. főtörzsőr­mestereket, valamint 10 személy pénzjutalomban részesült. Az ünnepségen részt vett dr. Gará- nyi László, a Baranya megyei pártbizottság munkatársa, dr. Árgyelán János r. ezredes, a megyei rendőr-főkapitányság helyettes vezetője és dr. Kama­rás István, a megyei bíróság el­nökhelyettese, ünneoi beszédet Szűcs Zoltánná, a Pécs városi KISZ Bizottság munkatársa mondott. * A Baranva meqyei Tűzoltópa- rancsnoksáq ünnepségét az En- qel János úti qyakorlóoályán tartották. Az állami és önkéntes tűzoltóknak, valamint a tűzvéde­lem társadalmi aktíváinak Kos- teleczky Sándor tü. ezredes, me­gyei parancsnok adta át a ki­tüntetéseket A Haza Szolgála­táért Érdemérem arany fokoza­tát: lloskics János tü. főtörzsőr­mester; az ezüstöt: Szabó Ká­roly tü. főhadnagy, Till József tü. főtörzsőrmester és Albert Já­nos tü. törzsőrmester; a bronz fokozatot: Pettermann József tü. hadnagy, Moharos István tü. törzsőrmester és Reith Vilmos tü. törzsőrmester kapták. A Tűz­biztonsági Érem arany fokozatát tizenketten, az ezüstöt kilencen, a bronzot heten vették át.'So­rosan tü. alezredessé léptették elő Szécsényi István tü. őrna­gyot; míg tü. őrnaggyá: Jámbor Mihály, Huber Dezső, Hetyei István és Csór István tü. száza­dosokat. A MÉM-szervek által a megyei állami tűzoltóságnak adományozott csapatzászlót harmadszor és végleg a pécsi parancsnokság, míg a tsz-szö- vetség által, az önkéntes tűz­oltó egyesületeknek felajánlott csapatzászlót a nagypeterdi ÖTÉ nyerte ej. Hárman dicsé­retben és jutalomban részesül­tek. * Az MN 3. sz. Honvéd Kórház­ban dr. Koronczay József o. ez­redes, parancsnok adta át a ki­tüntetéseket. A Haza Szolgála­táért Érdemérem arany fokoza­tát dr. Mátrai László o. alezre­des; az ezüstöt: Lenkei Lászlóné és Vörös Eprencné- kinevezett polgári alkalmazottak; a bron­zot: dr. Török Zoltán o. őrnagy, Góth Lajos polgári alkalmazott, Hosszú Józsefné és Stefán Ist­vánná kinevezett polgári alkal­mazottak vették ót. Szolgálati Érdemérmet ketten, Honvédelmi Érdemérmet hatan kaptak, aranykoszorús KISZ-jelvényt Ér­sek Sándorné vett át. Orvos ez­redessé nevezték ki dr. Ozsváth Károly o. alezredest és soron kí­vül őrnaggyá léptették elő dr. Aracsi l ászló o. századost. Parancsnoki dicséretet és jutal­mat 80 személy kapott. * A polgári védelem Baranya megyei törzsparancsnoksága megemlékezésén Prezenszki Jó­zsef alezredes, törzsparancsnok- helyettes adta át a nyugállo­mányba vonuló Szabados Fe­renc őrnagynak a Haza Szolgá­latáért Érdemérem arany foko­zatát. Szolgálati Érdemérmet négyen, Honvédelmi Érdemér­met egy személy kapott, a Ki­váló Munkáért kitüntetést Sár László kinevezett polgári alkal­mazott vette át. Bánkúti István őrnagyot soron kívül alezredes­sé léptették elő. Törzsparancs­noki dicséretet 21, 50. születés­napjára értékes tárgyjutalmat 2 személy kapott. A kitüntetések átadásánál jelen volt dr. Hazafi József, a Baranya megyei Ta­nács vb-titkára. A polgári védelem Pécs vá­rosi tflrzsparáncsnokságán Hor- vgth József alezredes, törzspa­rancsnok jelenlétében dr. Né­meth Lajos, a Pécs megyei vá­ros Tanácsának általános elnök- helyettese adta át a ‘kitünteté­seket. A Haza Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozatával tün­tették ki Czente Gyulát, Pécs megyei város Tanácsának elnö­két. A Honvédelmi Érdemérem kitüntetést 25 év után: dr. Sza­bó Lajos, a megyei KÖJÁL osz­tályvezető főorvosa; 20 év után: Bayer Albert, a Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat főmérnö­ke, dr. Kummer László, Vasas II., körzeti orvosa, dr. Rugási Endre, a pécsi Pannónia Sörgyár igaz­gatója; 15 év után: Kovács Bé­la, a Pécsi Szolgáltatóipari Vál­lalat osztályvezető-helyettese, dr. Somogyvári Róbert, a Pécsi Sütőipari Vállalat csoportvezető­je; 10 év után: Balázs László, a Pécsi Vízmű üzemvezetőié, Deák János, a Pécsi Faipari Szövetke­zet rendészeti vezetője, Kajdon Nándor, a Baranya megyei Pa­tyolat Vállalat főmérnöke és Orbán György, a pécsi Városi Tanács főelőadója kapták. Az MHSZ Baranya megyei ve­zetőségén Valkai József alezre­des, megyei titkár adott át ki­tüntetéseket. Bejelentették, hogy Mohai István, a „Szamuely em­léktúra" sikeres végrehajtásáért Budapesten vette át a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát. A Honvédelmi Érdem­érem különböző fokozatait hu­szonnégyen vették át, az MHSZ Kiváló Munkáért Érem arany fo­kozatát: dr. Leit gép János, Ku- binka György, Szabó Gyula. Papp Endre, Pleskonics István és Vajda József, az ezüstöt húszán, a bronzot 44-en kapták meg. Németh Károly látogatása Csepelen Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára pénteken Csepelre látogatott. A kerületi pórtszékházban Vég­helyi Andor, a városrész párt- bizottságának első titkára és Csóré Károly tanácselnök kö­szöntötte a vendéget, aki ez­után lakásépítkezéseket tekin­tett meg. Megnézte a formá­lódó városközpontot, amelynek 3400 új otthonából 2200 készül el a mostani tervidőszakban, s egy beköltözőkre váró új la­kásba is bepillantott. Ezután felkereste a király­majori lakótelepet, ahol az idén 1216 otthonba költöztek be a lakók. A 23. számú ÁÉV vezetői bemutatták a könnyű- szerkezetes Clasp-rendszer sze­rint épülő 16 tantermes iskolát A program következő állo­mása a MAHART-kikötő üzem­egysége volt. Itt a korszerű, a konténeres szállítás feltéte­leiről tájékozódott a KB titká­ra, majd a mirelit csepeli gyá­rát látogatta meg. Németh Károly végül a ke­rületi párt-végrehajtóbizottság tagjaival folytatott eszemecse- rét a kerületi pártszékházban. Tájékozódott Csepel gazdasá­gi és városfejlesztési terveiről, továbbá az MSZMP XII. kong­resszusára való felkészülésről. Brutyó János és Győri Imre látogatása Csongrádban Munkásgyűlés Makón Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságá­nak elnöke és Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának titkára pénteken Csongrád me­gyébe látogatott. Szegeden, a megyei pártbizottságon dr. Ko­mócsin Mihály, a Csongrád me­gyei Pártbizottság első titkára fogadta a vendégeket és elkí­sérte őket egész napos program­jukra. A pártvezetők délelőtt Makóra, a harmincöt évvel ez­előtt, 1944. szeptember 26-án elsőnek felszabadult magyar vá. rosba utaztak, ahol ezekben a napokban politikai és kulturá­lis rendezvényekkel emlékeznek az évfordulóra. A makói párt- bizottságon a város párt- és állami vezetői fogadták az ér­kezőket, akik ezután sétát tet­tek az újjáépült belvárosban, a régi földszintes kis házak he­lyén épült, illetve épülő új, kor­szerű lakóépületek, üzletsorok között. Brutyó Jánosnak és Győ­ri Imrének bemutattak több új létesítményt: a Maros áruházat, a Patyolat szolgáltatóházát, a városi könyvtárat, az Espersit irodalmi emlékházat, amely egykor a haladó szellemű írók, képzőművészek találkozóhelye volt. A vendégek itt megtekin­tették a József Attila, Juhász Gyula, Móra Ferenc és más személyiségek emlékét idéző dokumentumokat. Ezt követően meglátogatták a makói Lenin Tsz korszerű ter­ményszárító üzemét. Brutyó János és Győri Imre délután a Fegyver- és Gázké­szülékek Gyára makói gyáregy­ségének egyes üzemrészeivel ismerkedett, szocialista brigá­dok naplóiba írtak be emlék­sorokat. Ezután az üzem egyik új csarnokában munkásnagy­gyűlésen találkoztak a makói és környékbeli ipari és mező- gazdasági üzemek dolgozóival, azoknak a munkáskollektívák­nak a képviselőivel, akik a párt XII. kongresszusának és hazánk felszabadulása 35. évfordulójá­nak tiszteletére a közelmúltban nagy értékű felajánlásokat tet­tek. A nagygyűlésen dr. Varga Dezső, a makói pártbizottság első titkára a város három és fél évtizedes fejlődéséről adott számot. Utána hét szocialista brigádvezető, illetve brigádtag szólalt fel, s beszámolt az üze­mekben, szövetkezetekben szü­lető legújabb termelési sikerek­ről, a kongresszusi munkaver­seny eredményeiről. A munkásgyűlésen felszólalt Győri Imre, majd Brutyó János emelkedett szólásra. Személyes élményei alapján visszaemléke­zett szülővárosa, Makó szegény sorsú lakóinak felszabadulás előtti nehéz életkörülményeire, majd elismeréssel szólt a város harmincöt év alatt megtett fej­lődéséről. Hangsúlyozta: 1944 őszén, a szovjet csapatok fel­szabadító harcának eredménye­ként kezdhették meg Makón és később országszerte az új rend megteremtését. Befejezésül ar­ra hívott fel. hogy minden dol­gozó becsületes, szorgalmas munkával szolgálja a jövőben is országunk, népünk előrehala­dását, a fejlett szocialista tár­sadalom építését. Újabb szállodatűz Becsben Huszonhét ember tűzhalála Eddig ismeretlen okokból nagy erejű tűz ütött ki pénte­ken hajnalban a bécsi II. ke­rületben levő Am Augearten Hotelban. Az 5 óra tájban ke­letkezett tüzet a nagy erővel kivonuló tűzoltóknak egy órá­val később sikerült megfékez­niük. A reggeli órákig 23-ro emel­kedett a bécsi szállodatűz ha­lálos áldozatainak száma. 13 szállodoi vendéget különböző mértékű füstmérgezéssel kór­házban ápolnak. A legtöbb ha. lólos áldozat a Hotel Am Augearten amerikai, illetve ju­goszláv turistacsoportjainak tagjai közül került ki. Az épü­let tetejére menekült jugoszláv idegenvezető tíz jugoszláv sze­mély halálát jelentette. Mind ez ideig nem sikerült megállapítani a tűz okát. Az épület földszinti térségében ke­letkezett tűz a felvonó kürtő­jén keresztül gyorsan elterjedt a szálloda felsőbb emeleteire is. Az ötemeletes épület leg­felső szintjén azonban csak egy szoba fogott tüzet. Mivel a legtöbb áldozat a szobájá­ban halt meg, feltehető, hogy az ajtón, beszivárgott fojtogató füst álmukban lepte meg a szálló Vendége két. Mint az első jelentésekből kiderül, a Bécs II. kerületében levő szálloda jól felszerelt üzem volt, a tűzjelző berende­zések kifogástalanul működtek. Az oltási munkálatokban 120 tűzoltó és 30 jármű vett részt A város környékét egyelőre el­zárták a forgalom elől. Kilenc óra után 27-re emel­kedett a hajnali bécsi szállo­datűz halálos áldozatainak száma. Súlyos füstmérgezéssel és égési sérüléssel kórházba szállított 13 személy közül négynek már későn érkezett a segítség: belehaltak sebe­süléseikbe. Továbbra is nehéz, illetve lehetetlen megállapítani az ál­dozatok pontos személyazonos­ságát, mivel nemcsok a ven­dégkönyv égett el, hanem mind ez ideig nem került elő a szálloda éjjeli portása sem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom