Dunántúli Napló, 1979. szeptember (36. évfolyam, 239-268. szám)

1979-09-06 / 244. szám

Dunántúli napló 1979. szeptember 6., csütörtök Egyrészes vagy kétrészes Nem fürdőruháról, hanem a Csillagok háborúja című amerikai filmről van szó, amelyet három hétig vetí­tettek Pécsett. Több olva­sónk szóvá tette — jog­gal —, hogy a moziplaká­tok kétrészesként hirdetik, a pénztáraknál dupla hely- árat kell fizetni, de a film csak kétórás. S az is fel­tűnt a mozilátogatóknak, hogy az első héten ját­szott 25 perces rövidfilm, a Kérdőjelek lekerült a vá­szonról, s helyette egy tíz­perceset vetítenek. A Baranya megyei Mo­ziüzemi Vállalatnál Báli Istvántól, a műsorosztály helyettes vezetőjétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Kulturális Minisztérium Filmfőigazgatósága illeté­kes az ügyben. Kérdésünkre ott Kozma Károly, a műsorpolitikai osztály főelőadója a kö­vetkezőket mondta: — A kísérőfilmet illető­en oz r helyzet, hogy több-«legyéből nem is egészen finom hangú levél érkezett hozzánk: miért a Csillagok háborúja előtt akarunk jo­gi ismeretterjesztést tarta­ni? Több fővárosi moziban is rosszallotta ezt a közön­ség, ezért kénytelenek vol­tunk ezt a kitűnő filmet le­venni a műsorról. — A Csillagok háború­ját azért forgalmazzuk két­részesként, mert az ame­rikaiaktól két filmért járó pénzért, szaknyelven két li- censzért vettük meg. Tud­juk, hogy a film nincs há­romórás, de emlékezzen vissza a közönség, a Nyolc­van huszár hajszálponto­san ennyi ideig tart, még­sem reklamálta senki a dupla helyárat, a Filmre­gény pedig négyórás film, de egy filmként forgalmaz­tuk. Egyszóval a határok még nem kellőképpen tisz­tázottak, rendeletileg sem világos a helyzet. Sajnos, ezt mi is jól tudjuk, és érezzük. Kozma Károly válaszá­hoz a magunk részéről csak annyit teszünk hoz­zá, hogy a filmpropagan­dának vannak jobb mód­szerei is annak érdekében, hogy egy-egy film drága­ságát érzékeltesse, mint hogy kétrészesként tüntes­sen fel egy egyrészes fil­met, még ha a helyzet for­dítottja is előfordul néha. És azokat a határokat sem ártana egyszer tisz­tázni ... — hav A iowü lakásai — rajzokon Tanácskozás az építési rendszerekről Idegenforgalmi megbeszélés A Magyar Építőművészek Szövetsége építésiparosítási bi­zottsága, a Pécsi Urbanisztikai Társaság és az Építőipari Tu­dományos Egyesület pécsi cső. portjának rendezésében tegnap délután előadássorozat hang­zott el a dél-dunántúli építé­si rendszerekről. A Technika Házában tartott rendezvényen nemcsak építészek — Erdélyi Zoltán, a PTV műszaki igazga­tó helyettese, Pálmai István, a PTV osztályvezetője és Győ­ri János, a BÉV műszaki igaz­gatóhelyettese — szólalt fel, hanem egyéb szempontok alapján is értékelték a Dél- Dunántúlon használt építési rendszereket. Azt ugyanis, hogy egy házban, lakásban hogyan élünk, élénk figyelemmel kí­sérik a szociológusok, a művé­szettörténészek, néprajztudósok és természetesen a közgazdá­szok is. Az előadók közül Pálmai Ist­vánt kerestük meg, aki „A pécsi panel" címmel tartotta meg előadását. — A pécsi panelt már nagyon sokan ismerik. Rengeteg lakás épült fel ezekből, aminek talán — a kívülállók szemében — az a legfőbb jellemzője, hogy a loggiák kiugrónak az épület síkjából. Előadásomban arról a fejlesztési munkáról is szólok, amelyik az új panelrendszer kifejlesztésére irányul, ennek pillanatnyi állapotáról. Rajzo­kon már megvannak az elkép­zelések a jövő lakásfajtáiról. — A három éve használt új pécsi panelről milyen szakmai tapasztalatokat gyűjtöttek ösz- sze? — Használati, műszaki és technológiai szempontból is be. vált. Akik ilyen lakásokban lak­nak, azoknak az a véleménye, hogy jobb a konyha, jobb a fürdőszoba, jobb a lakás bel­ső beosztása. Ezekben a laká­sokban az úgynevezett félszo­bás rendszer van, ami azt je­lenti, hogy a különböző laká­Ta paszta latok a pécsi panelról sok nagysága közötti különb­ségek csökkentek. Eddig pél­dául nem volt két és fél szobás lakás. Terveztünk három és fél szobásat is, de ezekből — tudomásom szerint — egy da­rab sem épült. Pedig a nagy- családosokra gondoltunk a megtervezésekor. — Mint építési rendszer, mi­ben különbözik az új pécsi pa­nel a korábbitól? — Kitaláltuk, hogy három fesztávrendszerrel dolgozzunk. Ebből és abból, hogy a für­dőszobát és a WC-t a lakáson belül egymástól elszakítottuk, alapterület-megtakarítást értünk el. Nagyobb lett a konyha és a fürdőszoba. Annak idején ezt a szakmai közvélemény ellenére csináltuk, ma már viszont ne­héz lenne másképpen csinálni. — Milyen lesz a közeljövő lakása? — Az új lakások megfelel­nek az építési kormányzat ál­tal kitűzött célnak: a félszo­bás lakásrendszernek. Egy négy tagból álló család lakása például egy nagy szobából és két fél szobából áll majd. Ez új lesz. A másik új vonás: a la­kásokat igyekszünk a különféle életvitelű emberekhez igazítani. Ezért lesz olyan otthon, ame­lyik két fél- és egy nappali szobából, illetve az utóbbihoz kapcsolódó főzőkonyhából, lesz olyan lakás, amelyikben étkező­konyha lesz, és a harmadik faj­ta főzőkonyhából, lakóelőtérből és az ebből nyíló nappali-, il­letve két hálószobából áll majd. Mindezt egyébként egy új fesztávval meg lehet oldani Elegendő gép, alkatrész az őszi munkákhoz Általában zavartalan lesz az őszi mezőgazdasági munkák gép-, alkatrész- és vegyianyag­ellátása, a kereskedelem a leg-' több cikkből megfelelő készle­tekkel rendelkezik és folyama­tosan látja majd el a termelő­ket. Ez derül ki abból a sajtó- tájékoztatóból, amelyen Kopá­csi Ernő, az Agrotröszt vezér- igazgatója szerdán számolt be a felkészülésről. A mezőgazda- sági termelők igényei nagyok, a kereskedelemben azonban az előzetes megrendelések is­az 1979. izeptember 4-én megtar­tott augusztus havi lottó jutalomsor­solásról, melyen a 33. heti szelvények vettek részt. A gyorslistóban az aláb­bi rövidítéseket használtuk: a vásárlási utalvány (1000 Ft), b Lada 1200 típusú személy- gépkocsira utalvány, c kétszemé- tyes utazás Kubába (poziciászám: 13101/10), d kétszemélyes utazás a Szovjetunióba, az 1980. évi olimpiára (pozíciószám: 9201 1), e egyszemélyes utazás a Szovjetunióba, az 1980. évi olimpiára (pozíciószám: 9224/4), f szerencse-utalvány (30 000 Ft), g szí­nes tv I. (28 000 Ft), h szín« tv II. (22 300 Ft), i zenesarok utalvány (20 000 Ft), j otthon lakberendezési utalvány (15 000 Ft), k televízió (10 000 Ft), I vásárlási utalvány (10 000 Ft), m vásárlási utalvány (9000 Ft), n vásárlási utalvány (7000 Ft), o vásárlási utalvány 5000 Ft), p vásárlási utalvány (3000 Ft). A nyertes szelvényeket 1979. szep­tember 25-ig keli a totó-lottó kiren­deltségek, az OTP-fiókok, vagy pos­ta útján a Sportfogadási és Lottó­igazgatóság cimére (1875 Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. 2 662 767 g, 2 686 752 g, 2 715 534 p, 2 749 113 n, 2 787 489 n, 2 806 677 m, 2 840 256 o, 2 869 038 o, 2 883 429 m, 2 897 820 n, 2 955 587 h. 2 672 361 k, 2 696 346 n, 2 734 722 I, 2 768 301 m, 2 797 083 1, 2 811 474 m, 2 845 053 p, 2 873 835 p, 2 888 226 k, 2 926 602 m, 2 955 384 n, 2 969 775 h, 2 974 572 m. 2 984 166 n, 2 993 760 I, 44 617 329 k, 44 622 126 I, 44 641 314 k, 44 871 570 f, 55 616 850 p, 55 621 647 n. 2 681 955 m, 2 701 143 o, 2 744 316 k, 2 774 895 p, 2 801 880 j, 2 816 271 m, 2 859 444 n, 2 878 632 f, 2 893 023 I, 2 945 790 g, 2 964 978 f, 2 979 369 m, 2 998 557 n, 44 626 923 h, 44 876 367 p, 55 626 444 g, 55 866 294 h, 2 370 150 2 394 135 2 422 917 2 446 902 2 461 293 2 490 075 2 514 060 2 566 227 2 581 218 2 595 609 2 624 391 l, 2 374 947 I, m, 2 398 932 p, o, 2 427 714 p, k, 2 451 699 m, 0, 2 466 090 m, l, 2 494 872 m, 1, 2 518 857 I, l, 2 571 624 I, g, 2 586 015 n, m, 2 605 203 n, f, 2 633 985 n, 2 389 338 k, 2 408 526 e, 2 437 308 n, 2 456 496 p, 2 475 684 m, 2 504 466 p, 2 523 654 I, 2 576 421 o, 2 590 812 n, 2 619 594 p, 2 653 173 p. 55 631 241 n, 55 636 038 55 871 091 o, 55 875 888 n. 61 243 731 o, 61 248 528 I, 61 253 325 p, 61 262 919 n, 61 277 310 i, 61 286 904 k, 61 291 701 n, 61 301 295 o, 61 306 092 g, 61 310 889 p, 61 330 077 f, 61 334 874 h, 61 344 468 f, 61,349 265 k, 61 354 062 e, 61 358 859 «, 61 373 250 h, 61 382 844 k, 61 387 641 I, 61 392 438 m, 61 397 235 k, 61 402 032 m, 61 411 626 m, 61 421 220 m, 61 426 017 n, 61 435 611 I, 61 440 408 p, 61 459 576 k, 61 469 190 I, 61 488 378 p, 61 493 175 I, 61 497 972 o, 61 507 566 o, 61 521 957 m, 61 526 754 n, 61 555 536 k, 63 450 351 p, 63 455 148 k, 63 459 945 p, 63 474 336 p, 63 479 133 p, 63 483 930 p, 63 488 727 o, 63 493 524 p, 63 498 321 k, 63 507 915 m, 63 512 712 o, 63 517 509 k, 63 522 306 o, 63 527 103 k, 63 536 697 n, 63 551 088 k, 63 555 885 m, 63 560 682 f, 63 565 479 n, 65 503 467 I, 65 513 061 I, 65 532 249 o, 65 541 843 o, 65 546 640 p, 65 551 437 d, 65 585 016 h, 65 589 813 k, 65 594 610 p. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. méretében úgy állította össze, a készletet, hogy — kisszámú kivételtől eltekintve — vala­mennyi mezőgazdasági munká­hoz biztosítani tudja a felsze­reléseket és az anyagokat. Traktorokból — egyetlen típus, a lánctalpas erőgép ki­vételével — bőséges a raktári készlet, így a kis-, a közép- és a nagy teljesítményű vontatók­ból a gazdaságok beszerezhetik az őszi munkákhoz szükséges egységeket. A típuslista változatos, be­szerezhető az MTZ 80—82-es gép, a 120-as Zetor traktor — ennek két változatát ajánlják a gazdaságoknak. — Ezenkívül a nagy teljesítményű Rába traktorokból és szintén a Győri Traktorgyárban készített 180 lóerős gépből, továbbá kétféle típusú szovjet nagytraktorból is rendelhetnek a gazdaságok. Az üzemek szállítási gondjait azzal enyhíti az Agrotröszt, hogy nö­velik a traktorra szerelhető nagy teljesítményű, illetve a traktor vontatta rakodógépek beszerzését, mindkét típusból elegendő a készlet Pótkocsiból szintén jó ellátás várható, az igényeket a választék is ki­elégíti, A talajművelő gépek egész családja áll a termelők rendelkezésére. Az őszi betakarításnál nagy szükség lesz a kombájnokra felszerelhető kiegészítő beren­dezésekre, az úgynevezett kom­bájnadapterekre, amelyekkel a kukoricát és a napraforgót „hozhatják le” a földekről. Az alkatrészellátás várható­an szintén megfelel majd a nagy várakozásnak, ami min­denekelőtt azzal függ össze, hogy a nyári munkáknál kedve­ző volt a helyzet, az alkatré­szek viszonylag gazdag vá­lasztéka lehetővé tette a gép­park folyamatos járatását, s ugyanerre számítanak az üze­melők ősszel is. a régi átlagos alapterületen, vagyis 53 négyzetméteren. Az igazi azonban a 60 négyzet- méteres alapterület lenne. — Mindezt mikorra várhat­juk? — Pécsett 1985 előtt bizto­san nem kezdik el ezeket épí­teni. — mészáros — „...ismét a postát választanám” Dr. Jávor János A tevékeny pihenés évei következnek Amikor hajdani „neveltjei” — ők alkotják az igazgatóság gerincét - köszöntötték nyug­díjba vonulásakor, ilyen jel­zőkkel méltatták: szerény, csen­des, fáradhatatlan, nyugodt, higgadt. Magam is állíthatom, dr. Jávor János esetében mindegyik helytálló. Voltam „neveltje" a postán, oktatott a segédtiszti tanfolyamon, ahol nemegyszer türelmét és em­berségét is próbára tettük. Ű jobban vizsgázott előttünk, mint mi őelőtte. Harminchét éve, 1942 már­ciusában lépett jogi diplomá­val a posta szolgálatába. — Édesapám kisjövedelmű városi altiszt volt, így a Pé­csi Tudományegyetemen csak a korrepetálások árából foly­tathattam tanulmányaimat. Bí­ró szerettem volna lenni, de nem volt hely. A pécsi főpos­tán jelentkeztem, oda felvet­tek. Nem hittem volna, hogy ottragadok. Visszatekintve, úgy érzem, ha lehetne, ismét a postát választanám. — A postaforgalmi ismeret- szerzést a behívó szakította félbe... — Először 1942 októberében vittek be katonának, aztán 44 januárjában ismét. Az igazi hadiesemények Budán értek 45 február elején. Rövidesen fogságba estem. Egy szovjet százados beszélt velünk ... Nem kellett sokat győzködnie. Magunk is láthattuk, hisz a szemünk előtt pusztult az or­szág, a főváros, az emberek az óvóhelyeken, önként fog­tunk fegyvert, hogy mielőbb véget érjen a háború, meg­szűnjön a nyomor. A Budai önkéntes ezred, majd az I. Magyar Hadosztály katonájaként Ausztriában har­colt a németek ellen. Május 8-án jöttek haza, június 20- án a demokratikus hadsereg őrmestereként szerelt le. — Ennyi ideig voltam hűtlen a postához. Az igazi hűséget meggyőző­dése'miatt vállalta. Akár 1945- ben a párttagságot. Újabb tanulóidőszak, de már a pécsi postaigazgatóságon: forgalmi oktatás irányítása, oktatás, számos más munka­kör. Majd 54-től nyugdíjba vonulásáig a jogi és igazga­tási osztály vezetése. Fárad­hatatlan volt. Sose sajnálta idejét és energiáját, ha a se­gítségét kérték vagy érezte, kérés nélkül is segítenie kell valakin. Mindig is másokon. Közösségi elkötelezettségből. Ezért volt csúcsvezetőségi párt­titkár, majd szakszervezeti tit­kár és 71 -tői a mai nap is szb-elnök a postaigazgatósá­gon, de a városi pártbizottság kérésére is vállalt, végzett tár­sadalmi munkát. — Eddig a posta, a család és a közösség szolgálata töl­tötte ki az életét. Hogyan to­vább? — A postát nem féltem, visszaszerezte és meg is védi a hírnevét. Három lányomnak diplomát adtam: Ági vegyész- mérnök, Edit tanár, Zsuzsit most avatják orvossá. Van há­rom fiú unokám, remélem, so­kat foglalkozhatom majd ve­lük. Feleségem vállalta eddig a család terheinek zömét, van mi( pótolnom. Életem megha­tározója mindig is a munka volt. Mondják: a nyugdíjasok halála a tétlenség, eztán se ülök itthon ölhetett kézzel. A tevékeny pihenés évei követ­keznek. Csak egészség legyen. Azt nem tőle tudom, hogy állami és társadalmi kitünte­tések egész sorával ismerték el helytállását, munkáját, köz­életi tevékenységét. Most kap­ta meg a Munka Érdemrend arany fokozatát. Murányi L. Kuvaiti miniszter­helyettes Pécsett Tegnap délután Pécsre ér­kezett Kuvait tájékoztatási, kulturális és idegenforgalmi miniszterhelyettese, Saleh J. Shehab, akit dr. Sille István, a Nemzetközi Kapcsolatok Osz­tályának vezetője és Lengyel Márton, az OIH ágozati ve­zetője kísért. A vendéget Ta­kács Gyula, a megyei tanács elnökhelyettese és Keserű Sán­dor, a Baranya megyei Ide­genforgalmi Hivatal vezetője fogadta. A kuvaiti miniszter- helyettes dr. Juhász Zoltán, a Belkereskedelmi Minisztéri­um állomtitkárának meghívá­sára látogatott hazánkba, és többek között Pécsre is. A ba­ráti találkozón tárgyaltak a kuvaiti turisták magyarországi termál-turizmusáról, valamint a kuvaiti és magyar felsőokta­tási intézmények közötti cse­retanulási lehetőségekről. Sa­leh J. Shehab miniszterhelyet­tes megtekintette a székesegy­házat, a Zsolnoy-múzeumot és a Pécsi Balett Énekek éneke című műsorát. A pécsi prog­ram után a vendégek Buda­pestre utaztak. Iskolafogászati rendelő az Anikó utcában Kertvárosból, Málomból, Ke- szüből, Nagyárpádról ez ideig Uránvárosba kényszerültek utazni a gyerekek iskolafogá­szatra. Ez a kellemetlenség most megszűnik, elkészült, teg­nap átadták rendeltetésének Kertvárosban, az Anikó utcai iskolában létesült iskolafogá­szati rendelőt. Még a tavasz­szol felvetődött: sürgősen meg kell oldani az iskolai fogásza­ti rendelést. A legtöbb okta­tási intézmény helyhiányra hi­vatkozva zárkózott el, amikor Kaszás István, az Anikó utcai általános iskola igozgatójaje­lentkezett és felajánlott egy helyiséget. A Baranya megyei Építőipari Vállalat brigádjai azonnal munkához láttak, so­ron kívül társadalmi munkában végezték el a vízvezeték- és villanyszerelést, hogy a ren­delő tanévkezdésre elkészül­jön. A korszerű műszerekkel és felszerelésekkel ellátott rende­lőt tegnap adták át rendelte­tésének. Dr. Várbíró Béla, az EEI igazgatója köszönetét mon­dott mindazoknak, okik lehe­tővé tették e 'nagyfootosságú létesítmény gyors megvalósítá­sát. A jövőben itt látják el az Anikó és a Berek utcai, va­lamint o málomi, keszüi, nagyárpádi, postavölgyi isko­lák tanulóit. Szeptember 15- től reggel fél 8-tól 14 óráig lesz itt rendelés. Kizárólag oz is kola fog ásza ti vizsgálatra ér­kezőket fogadják el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom