Dunántúli Napló, 1979. szeptember (36. évfolyam, 239-268. szám)

1979-09-01 / 239. szám

A XX. Mecsek Kupa ünnepélyes megnyitója Pécsett, a Széchenyi téren. (Tudósítás a 8. oldalon.) Fotó: Szokolai A HNF megyei elnökségének ülése 160 millió forint értékű társadalmi munka Az el nem kötelezett országok külügyminisztereinek tanácskozása További államfők érkeztek A településpolitikai felada­tok megvalósítását segítő tár­sadalmi munkáról és a Haza­fias Népfront ifjúságpolitikai tevékenységéről tárgyalt teg­napi ülésén a Hazafias Nép­front Baranya megyei elnök­sége, dr. Ádám Antal elnök­letével. A tanácskozáson részt vett Kádár Német Béláné, a megyei pártbizottság munka­társa és dr. Végh József, a megyei tanács ifjúsági titkára. Az elnökség ülése elé megvitatásra került jelentés kapcsán megfogalmazódott, hogy a népfront és a tonácsi szervek együttműködésének ki­emelkedő jelentőségű területe a településfejlesztést segítő társadalmi munkák szervezése. A településfejlesztést szolgáló társadalmi munkák csak az utóbbi négy évben közel fél- milliárd forinttal növelték a tanácsok fejlesztési alapját, s ez a Helyi tanácsok saját fej­lesztési célú bevételeit 90 szá­zalékkal növelte meg. A me­gye lakosságának összes tár­sadalmi munkateljesítménye az elmúlt évben megközelítette a hétmillió munkaórát, s értéke összesen 160 millió forint volt. Az egy főre jutó társadalmi munka értéke az 1977-es 270 forintról tavaly 338 forintra növekedett. A Hazafias Népfront me­gyei elnöksége a településfej­lesztési társadalmi munkákkal kapcsolatos feladatok körében az V. ötéves terv célkitűzései megvalósításának segítését je­lölte meg, mint legfontosabb feladatot, s a következő terv­ciklussal párhuzamos közép­távú társadalmi munkaprogra. mok kialakítását szorgalmazza. Egyben felhívással fordul a te­lepülések lakóihoz, hogy csat­lakozzanak az MSZMP XII. kongresszusa és felszabadulá­sunk 35. évfordulója tisztele­tére kibontakozó társadalmi munkamozgalomhoz. A feladatok közül kiemelke­dő helyre kerül a fiatalok ál­lampolgári és közéleti tevé­kenységre való nevelése. Hétfőn kezdődik a csúcskonferencia Tárgyszerű légkörben, a na­pirenden szereplő kérdésekre összpontosítva tartották meg első napi tanácskozásukat az el nem kötelezett országok kül­ügyminiszterei. A hétfőn megnyíló csúcsérte­kezletet előkészítő külügymi­niszteri konferencia csütörtökön ünnepélyes aktussal kezdődött. Szahul Hamid, Sri Lanka kül­ügyminisztere, aki az 1976-ban Colombóban tartott csúcstalál­kozó óta az elnöki tisztet ellát­ta, a következő három évre a Kubai Köztársaság képviselőjé­nek, Isidoro Malmierca kül­ügyminiszternek adta ót az el­nöki széket. Az érdemi munka megkezdé­se előtt, mint már a nagyköveti tanácskozáson is, Malaysia felvetette a kambodzsai képvi­selet kérdését. Vitára azonban ezúttal nem került sor, a csü­törtöki ülésen erről a témáról más nem tett említést. A tanácskozás résztvevői ez­után a napirendnek megfele­lően az el nem kötelezettek mozgalmához csatlakozni kívá­nók felvételi kérelmével foglal­koztak. Elfogadták Nicaragua, Bolívia, Surinam, Grenada, Irán, Pakisztán és a Zimbabwe Hazafias Front kérését a moz­galom teljes jogú tagjául törté­nő felvételre. Az új tagok fel­vételével — amelyet a jövő heti csúcsértekezlet minden bizony­nyal jóváhagy — az el nem kö­telezettek mozgalma tagjainak száma 95-re növekszik. A külügyminiszterek úgy ha­tároztak, hogy a Fülöp-szige- tek, Dominica, Santa Lucia és Costa Rica a jövőben felszóla­lási joggal rendelkező megfi­gyelőként, Spanyolország pedig meghívottként vehet részt az el nem kötelezettek tanácskozá­sain. Andrew Youngnak, az ENSZ Biztonsági Tanácsa soros elnö­kének fegyvernyugvásra felszó­lító nyilatkozatával közép-euró­pai idő szerint péntekre virra­dóan befejeződött a Biztonsá­gi Tanácsnak a dél-libanoni helyzetről folytatott kétnapos vitája. Ismeretes, hogy a testü­let összehívását a bejrúti kor­mány kérte, tekintettel a soro­zatos izraeli támadások miatt kiéleződött helyzetre. Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár a Biztonsági Tanács tagjai előtt aggodalmát fejezte ki a libano­ni események alakulása miatt. Kijelentette, hogy a dél-liba­noni válság kihat az egész kö­zel-keleti politikai helyzetre. A Szovjetunió képviselője a közel-keleti válság megoldásá­val kapcsolatos szovjet állás-­Csütörtökön és pénteken to­vábbi államfők érkeztek Ha­vannába: Mengisztu Hailé Ma­riam etiópiai és Szaddam Husszein iraki elnök. pontot kifejtve rámutatott, hogy a helyzet rendezésének előfel­tétele az izraeli csapatok kivo­nása a megszállt területekről, a palesztinai arab nép jogai­nak — köztük az államalapítás­hoz való jog — érvényesítése és annak elismerése, hogy a tér­ség valamennyi országának jo­ga van biztonságos határok között élni. A szovjet ENSZ- diplomata éles szavakkal bé­lyegezte meg a libanoni cél­pontok ellen irányuló izraeli tá­madásokat. Az ENSZ székhelyén elterjedt értesülés szerint Waldheim kü- lönmegbízottat küld a térségbe a dél-libanoni probléma rende­zésének elősegítésére. A kül­dött valamennyi érdekelt féllel, így Izraellel és a PFSZ-szel is érintkezésbe kíván lépni. A Biztonsági Tanács tárgyalta a libanoni helyzetet Waldheim kiilönmegbízottat küld a térségbe A 29. bányásznap ünnepi sorozatában a nyugdíjasokat is köszön­tötték a Mecseki Szénbányák üzemeiben, a vállalat központjában. Képünkön a vállalati ünnepség résztvevői, ahol 25 idős ember kapott igazgatói dicséretről szóló oklevelet és a vele járó pénz­jutalmat. Bányásznapi ünnepségek, kitüntetések, jutalmak A mecseki bányászok munkáját mindig is elismerték Havannába Havannában folyik az el nem kötelezett országok 6. csúcsérte­kezletét előkészítő külügyminiszteri tanácskozás. Képünkön: a konferencia ülésterme. A kitüntetések többnyire sze­mélyre szólnak, az elismerések azonban legtöbbször a nevek mögötti közösségek munkáját je. lentik. Természetesen ezzel ki­csit sem szeretném csökkenteni azoknak a bányászoknak érde­mét, akik tegnap (tegnapelőtt a Nehézipari Minisztériumban) munkájuk, a bányában ledolgo­zott évek elismeréséül kitünte­tésben részesültek, hogy sze­mély szerint is ne érdemelnék meg a társadalom megbecsü­lésének jelképét. A Mecseki Szénbányáknál a „Kiváló bányász" kitüntetést Baski Sándor, a Külfejtéses bá­nyaüzem kotrómestere, Pecze Pál vájár, az Északi Bánya- és Brikettüzem, Király Imre vájár, Vasas-bánya, Sarkadi Kálmán főaknász, Pécs-Bányaüzem, Szi­lágyi Sándor csapatvezető vá­jár, Kossuth-bánya, Holla Imre vájár, Zobák-bánya, Batári Ár­pád csapatvezető vájár, Béta­bánya és Balogh János föld alatti lakatos, Kossuth-bánya dolgozói kapták. Rajtuk kívül a Mecseki Szén. bányáknál 21-en „Kiváló mun­káért” kitüntetésben részesül­tek, amely ugyancsak miniszte­ri rangú elismerésnek számít. A vállalat igazgatója 25 nyugdíjas és 57 még aktív dolgozót „Igazgatói" dicséretben része­sített. A Mecseki Ércbányászati Vál­lalatnál a „Kiváló bányász” ki­tüntetést Bödö János csapatve­zető vájár, a IV-es bányaüzem, Hancsicsák Gábor vájár, ugyan­csak a IV-es, Kasik György vá­jár, a ll-es, Kántas József fú­rómester a ll-es, Soós Péter bányamérés vezető, a lll-as és Turcsi István csapatvezető vájár, a lll-as bányaüzem dolgozói kapták. „Kiváló munkáért" en­nél a bányavállalatnál még 13- an, „Kiváló dolgozó" kitünte­tésben 128-an, „Igazgatói dicsé­retben" 67-en, a „Bányász Szol­gálati Érdemérem” különböző fokozataiban 461-en részesültek. A Bányászati Aknamélyítő Vállalat dolgozói közül Fata Lajos vájár és Ripp Péter vájár a „Kiváló munkáért” című mi­niszteri kitüntetésben részesül­tek. A bányászok munkáját egyéb­ként a már csütörtökön meg­kezdődött bányásznapi ünnep­ségeken elismerték, mindhárom föld alatt tevékenykedő bánya­üzemnél igyekeztek az esemény rangjának megfelelő kereteket adni. A Mecseki Ércbányászati Vállalat valamennyi üzemében külön ünnepségeket rendeztek, a vállalat zenekara már a kora reggeli óráktól ünnepi hang­versenyeket adott, a IV-es bá­nyaüzemben pedig tegnap meg­koszorúzták a bányász hősök emlékművét. A Mecseki Szénbányák üze­meiben ugyancsak tegnap vol­tak a megemlékezések, a vál­lalat központjában pedig a kül­földi vendégeket és a nyugdí­jasokat köszöntötték. Komlón, a Május 1. Művelő­dési Házban Kelle Sándor fes­tőművész tárlatának megnyitá­sára, Szászváron a korábban indított munkaverseny ered­ményhirdetésére, Vasas-bányán pedig a nyugdíjba menő bá­nyászok búcsúztatására került sor. Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló 1979. szeptember 1., szombat XXXVI. évfolyam, 239. szám Ára: 1,20 forint Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom