Dunántúli Napló, 1979. július (36. évfolyam, 178-208. szám)

1979-07-01 / 178. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVI. évfolyom, 178. sióm 1979. július 1., vasárnap Ára: 1,60 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Közlemény a Magyar Szót. Jista Munkáspárt Központi Bizottságának 1979. június 29-i üléséről A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága 1979. június 29-én Kádár Já­nos elvtárs elnökletével kibő­vített ülést tartott. Az ülésen a Központi Bizottság tagjain kívül részt vettek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a Központi Bizottság osztályvezetői, a megyei párt- bizottságok első titkárai, a Budapesti Pártbizottság tit­I kárai, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának titkárai, a Minisztertanács tagjai, az Or­szágos Anyag- és Árhivatal elnöke és elnökhelyettese, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a KB gazdaságpoliti­kai, valamint ipari, mezőgaz- i dasági és közlekedési osztá­lyának vezető munkatársai, a központi napilapok főszerkesz­tői. A Központi Bizottság meg­vitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtárs­nak, a Központi Bizottság tit­kárának előterjesztésében az időszerű nemzetközi kérdések­ről szóló tájékoztatót; — Havasi Ferenc elvtárs­nak, a Központi Bizottság tit­kárának előterjesztésében az 1979. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi ta­pasztalatairól és a további feladatokról szóló tájékozta­tót; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első tit­kárának előterjesztésében a Magyar Szocialista Munkás­párt XII. kongresszusának összehívására vonatkozó javas­latot. I. A Központi Bizottság átte­kintette a nemzetközi helyzet alakulását, a párt- és állami szerveknek a legutóbbi ülés óta végzett külpolitikai tevé­kenységét. I A Központi Bizottság meg­hallgatta a hivatalos, ba- * ráti látogatáson hazánk­ban járt szovjet párt* * és kor­mányküldöttséggel folytatott tárgyalásokról szóló jelentést. A magyar kommunisták, a magyar nép örömére szolgált, hogy ismét hazánkban üdvö­zölhettük a testvéri szovjet nép képviselőit, a küldöttség vezetőjét, Leonyid lljics Brezs- nyev elvtársat, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnökét, a nemzetközi kommunista moz­galom kiemelkedő alakját, igaz barátunkat. A Központi Bizottság nagy­ra értékelte a szívélyes elv­társi légkörben, a kölcsönös megértés szellemében folyta­tott legfelsőbb szintű tárgya­lások eredményeit. A tárgya­lások újabb lendületet adnak pártjaink, népeink, országa­ink kapcsolatai erősítésének, testvéri barátsága elmélyítésé­nek, internacionalista együtt­működése fejlesztésének. A Központi Bizottság hangsú­lyozta: a magyar—szovjet barátság megingathatatlan alapokra, elveink, céljaink, ér­dekeink azonosságára épül. A minden területre kiterjedő gyümölcsöző együttműködés a Szovjetunióval biztonságot ad és szilárd támaszt jelent a magyar nép szocialista építő­munkájához. A Központi Bizottság alá­húzta, hogy azok a kétoldalú megállapdások, amelyek a 'közelmúltban születtek, jól szolgálják a magyar-szovjet gazdasági együttműködés el­mélyítését, sokoldalú kapcso­lataink fejlesztését. A tárgyalásokon ismételten kifejezésre jutott, hogy a nemzetközi helyzetet azono­san ítéljük meg. Céljaink vál­tozatlanok, törekvéseink közö­sek, A jövőben is együttmű­ködünk az enyhülés eredmé­nyeinek megszilárdításáért és katonai területre történő ki- terjesztéséért, a fegyverkezési hajsza megfékezéséért, a nem­zetközi biztonságért, a helsin­ki ajánlások megvalósításáért. Közösen lépünk fel a vitás nemzetközi kérdések igazsá­gos, az érintett népek érde­keinek megfelelő politikai ren­dezése, a helyi háborús fe­szültségek megszüntetése ér­dekében. A magyar—szovjet tárgyalások megerősítették a két nép szolidaritását a kínai agresszió következményeinek felszámolásáért küzdő szocia­lista Vietnammal. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja vezetőinek megbeszélésein kifejezésre ju­tott, hogy a két párt egyaránt érdekelt a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom egységének megerősítésében, a testvérpártok közötti elvtársi együttműködés fejlesztésében. Pártjaink értékelik a Marx, En­gels, Lenin tanításait alkal­mazó és továbbfejlesztő kom­munista és munkáspártok al­kotó útkeresését, ami akkor eredményes, ha egyaránt te­kintettel van az osztályharc, a szocialista átmenet és építés általános1 2 3 törvényszerűségeire, valamint az adott ország konk­rét sajátosságaira. A Központi Bizottság ki­emelkedő jelentőségű ese­ményként értékelte a Szovjet­unió párt- és kormányküldött­ségének magyarországi láto­gatását, amely a magyar és a szovjet nép testvériségének elmélyítése mellett jól szol­gálta a szocialista közösség országai összefogásának, egy­ségének erősítését, a társa­dalmi haladásért, a békéért folytatott nemzetközi küzdel­met. 2 A Központi Bizottság meghallgatta és jóvá- * hagyólag tudomásul vet­te a Bolgár Népköztársaság­ban hivatalos, baráti látoga­tást tett párt- és kormánykül­döttségünk jelentését. A Ká­dár János elvtárs és a Todor Zsivkov elvtárs által vezetett küldöttségek baráti tárgyalá­sain ismételten kifejezésre ju. tott, hogy azonos módon ítél­jük meg a szocialista építés, a nemzetközi kommunista és munkásmzgalom, valamint a nemzetközi helyzet alapvető kérdéseit. A látogatás, a tár­gyalások tovább mélyítették a pártjaink, országaink közötti együttműködést népeink és a szocialista közösség javára. 3 Hazánk és a szocialista országok együttműködé- * sének, sokoldalú kap­csolatainak tovább; fejlődését szolgáltak a magyar—szovjet és a magyar—bolgár kor­mányfői tárgyalások/ a Kubai Köztársaság parlamenti kül­döttségének budapesti láto­gatása, valamint a bolgár, a csehszlovák, a jugoszláv, a ko­reai, a lengyel és az NDK- beli testvérpárt vezető képvi­selőivel folytatott megbeszé­lések. 4 A Központi Bizottság megemlékezett a Kölcsö­* nős Gazdasági Segítség Tanácsa megalakulásának 30. évfordulójáról. Hangsúlyozta, hogy a KGST-ben megvalósu­ló együttműködés eddig is je­lentősen segítette a tagorszá­gok műszaki-, tudományos fej­lődését, gazdasági felemelke­dését. A KGST pótolhatatlan szerepet tölt be országépítő céljaink valóra váltásában. Pártunk és kormányunk a jövő­ben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a szocialista gazdasági integráció, a nem­zeti és a közös érdekeknek megfelelően hozzájáruljon or­szágainkban a fejlett szocialis­ta társadalom sikeres építésé­hez. (Folytatás a 2. oldalon) Elismerés az élenjáróknak A kitüntetettek egy csoportja a Semmelweis-ünnepségen Semmelweis­em lékünnepség a megyei tanácson A megye egészségügyi dol­gozói tegnap délelőtt a me­gyei tanács nagytermében em­lékeztek az egyetemes or­vostudomány kimagasló egyé­niségére, Semmelweis Fü- löp Ignócra, a gyermekágyi láz okának felfedezőjére, akit az utókor az anyák megmen- tőjeként tisztel világszerte. Az ünnepségen részt vett Horváth Lajos, az MSZMP Baranya megyei Bizottsága végrehajtó bizottságának tag­ja, a megyei tanács elnöke, Baranya és Pécs állami és társadalmi szerveinek képvise­lői. Az emlékünnepségen dr. Kóbor Józsel megyei főorvos mondott ünnepi beszédet. Megemlékezett Semmelweis Ignác tudományos munkássá­gának eredményeiről, amelyek forradalmi jelentőségű korsza­kot indítottak el a múlt szá­zad második felében az egye­temes orvostudományban. Hangsúlyozta, Semmelweis örökét, munkásságának szel­lemét igazán csak a mai szo­cialista egészségügy tudja maradéktalanul megvalósítani, amikor az egészségügy az egész társadalom ügyévé lett. Az egészségügy mai felada­tairól szólva megállapította, hogy Semmelweis küzdelmek­ben és szenvedésekben gaz­dag, az emberiség számára áldásos, egyénileg oly tragi­kus élete és munkásságának tanulságai lelkesítőleg hatnak a mai orvosi hivatásra is, hi­szen a nagy magyar orvos nemcsak a tudományos felfe­dezéseit, hanem az igazságért folytatott végtelen harcot, az orvosi etikus magatartást és a legtisztább orvosi hitvallást is örökül hagyta, amelynek ér­vényesítése időszerűbb ma, mint bármikor. A szocialista egészségügyünk feladatait csak olyan egészségügyi dolgozók oldhatják meg sikeresen, aki­ket áthatnak társadalmunk és a szocialista egészségügy esz­méi, mélyen gyökeredzik ben­nük a hivatástudat, ismereteik és gyógyító tevékenységük a korszerű orvostudomány szint­jén van, s ezeket állandóan felújítják, gazdagítják. Beszédének végén dr. Kó­bor József megyei főorvos- azokról az eredményekről szólt, amelyek az utóbbi évtizedben Baranya megyében az egész­ségügy fejlesztésében, az el­látás színvonalában megvaló­sultak, s azokról a feladatok­ról, amelyeket a ma egész­ségügyi dolgozóitól megköve­tel Sémmelweis szelleme és. tanítása. Az ünnepi beszédet követő­en kitüntetések átadására ke­rült sor. Dr. Pétéy Iván, a gyermekkórház osztályvezető főorvosa a „Kiváló orvos”, dr. Szíjártó Fibor pécsi gyógy­szertárvezető a „Kiváló gyógy­szerész”, Pallos Lajosné, mo hácsi ápolónő a „Kiváló mun­káért” kitüntetést pénteken, a központi Semmelweis emlék­ünnepségen vette át. A me­gyei ünnepség keretében az egészségügyi miniszter áltat adományozott „Kiváló munká­ért” kitüntetéseket dr. Kóbor József adta át Baranyai Jó- zselné bólyi gondozónőnek, dr. Kellner Éva véméndi fog­orvosnak, dr. Tihanyi „Erzsébet komlói gyógyszertórvezetőnek, Gogev Cankónénak, a megyei gyermekkórház osztályvezető ápolónőjének, dr. Schut Hen­rik körzeti orvosnak, Páprádi Lajosnak, a siklósi kórház gazdasági igazgatóhelyettesé­nek, dr. Rétháti Gabriellának, sellyei gyermekgyógyásznak, dr. Várkonyi Amália, pécsi gyermekgyógyásznak, dr. Ka­szás Ildikó pécsi fogorvosnak, dr. Angyal Tibor pécsi labor szakfőorvosnak, dr. Pirisi Má­tyás bakócai körzeti orvos­nak, dr. Blázek Mártának, o harkányi kórház adjunktusá­nak, Holler József né helesfoí főnővérnek, dr, Nemerey Pé­ternek, a megyei kórház fő­orvosának és dr. Barna Kor­nélnak, a megyei kórház osz­tályvezető főorvosának. Az ünnepség keretében 11 baranyai egészségügyi dolgo­zónak adták át a miniszteri dicséretei kiemelkedő munká­jukért, megyei főorvosi dicsé­retben 14-en részesültek. D. I. Baranyai tájak: a Mogyorócska csárda Adorjásnál Erb János felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom