Dunántúli Napló, 1979. június (36. évfolyam, 148-177. szám)

1979-06-25 / 172. szám

A Balaton üdülőkörzeteinek védelme az egész ország ügye Egy szegyen lett tudomány Mutasd az írásod, megmondom, ki vagy (Folytatás az 1. oldalról). A balatoni üdülőkörzet kiépí­tése, országos jelentőségű üdü­lőterületté való fejlesztése 1957- től, a Balaton-környék regioná­lis terve alapján indult meg in­tenzíven. A 60-as évek köze­pétől az üdülőtelkek iránti ke­reslet ugrásszerűen megnőtt. Az elmúlt húsz évben a lakosság — a tó egyedülálló adottságai miatt — döntően a Balaton kör­nyéken igyekezett telket vásá­rolni, hét végi házat építeni, A kereslet jelentősen meghaladta a kínálatot és emiatt a taná­csok — a rájuk nehezedő nagy nyomás miatt - nem is tudták mindig betartani az üdülőterü­letre vonatkozó előírásokat. A ma Magyarországon magántu­lajdonban lévő 400 000 üdülő­telek 50 százaléka a Balatonon található. A kormány megálla­pította, hogy a balatoni férő­hely fejlesztésben a tervezett 47 százalék helyett a 60 száza­lékot is meghaladta a magán­házak építése. Még a kereske­delmi férőhelyek esetében is 50 százalék a fizetővendég­szolgálat aránya. Általában az egész Balaton területére igaz, hogy a szer­vezett üdültetés céljaira épült beruházások állapota ésmeny- nyisége nem kielégítő. Anélkül, hogy tovább sorol­nánk a gondokat, pillantsunk bele az új regionális rendezési tervbe, amely nagy távlatban, mintegy 30 évre vázolja fel az üdülés és az idegenforgalom kultúrált fogadásának feltéte­leit, és alapul szolgál a külön­böző fejlesztési terveknek az ágazati és tanácsi elképzelé­seknek. Legfontosabb társada­lompolitikai célja a pihenés kö­rülményeinek javítása. A fen­tiekből következően természe­tes, hogy a jövőben semmi olyan nem történhet a Bala­tonon, amely ne állna össz­hangban a most elfogadott re­gionális tervvel, ne szolgálná annak céljait. A kormány idő­ről időre beszámoltatja majd a program végrehajtásáról az érintetteket. Az új regionális rendezési terv talán legfontosabb nóvu­ma, hogy a korábbi üdülőövezet határait eltörölte és az új üdü­lőterület nagysága mintegy há­romszorosa a korábbinak. Az úgynevezett háttérterület funk­ciója egyértelmű. Enyhíteni kell a tópart zsúfoltságát, a tó le­terheltségét. Ennek előfeltétele az, hogy a Balaton térségében, a vízpart közelében nagy ide­genforgalmi vonzóerővel bíró létesítmények épüljenek. Enél- kül a lépés nélkül nem garan­tálható még az sem, hogy a jelenlegi szinten tudják tartani, az üdülési körülményeket. Ugyanebből az alapelvből következően a Minisztertanács döntött egy területi rekonstruk­ció végrehajtásáról is. Az üdü­lőterület előnyösebb kihaszná­lása érdekében a zsúfoltan be­épített partmenti területeket fel­lazítják. A felszabadult helye­ken strandokat, sporttelepeket és más, az egész közösség cél­jait szolgáló létesítményeket építenek. A terv készítői azt tartják kívánatosnak, hogy még az ezredforduló után se áramol­jon. egyszerre 800 000—900 000 embernél több, a nyári csúcs­ban a Balatonra. Éppen ezért a balatoni tervek elválasztha­tatlanok az ország egyéb üdü­lőterületeinek fejlesztésétől, összességében ugyanis csak így alakulhat ki kedvező idegen- forgalmi eloszlás. A közlekedés, a közmű, az energia és az üdülési intéz ményhálózat fejlesztését részle tesen taglalja a regionális terv így előírja például hat, nagy területű bevásárló-centrum meg építését. A regionális fejlesztési prog­rammal egyidőben és azzal össz­hangban fogadták el a korsze­rűsített balatoni vízgazdálkodá­si fejlesztési programot A szennyező anyagok távoltartá­sa érdekében regionális szenny­vízgyűjtő rendszer kiépítését tervezik. A Zala torkolatánál is­mét életre kell kelteni a Kis- Balatont, azt a túlnyomórészt nádassal borított vízterületet, amely valósággal kiszűri és le­ülepíti a Zalán érkező horda­lékokat és növényi tápanyago­kat. A kormányhatározat kimond­ja, hogy a Balaton védelme és üdülőkörzetének fejlesztése az egész ország ügye, s épp ezért nem nélkülözheti a társadalmi összefogást. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a tervkészítők min­denre kiterjedő figyelemmel igyekeztek olyan intézkedési programot létrehozni, amely egyaránt szolgálja a Balaton partján élők, a belföldi és a külföldi turizmus ügyét. E. A. Egészségügyi fertőtlenítő segédmunkásokat felveszünk JELENTKEZÉS: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 92. Egy tudomány fél. — Pécsett, Pesten rangos orvosprofesszo­rok foglalkoznak a grafológiá­val, biológiai, élettani, ideg- gyógyászati kutatásokban, sőt a gyógyító munka segédlete­ként is támaszkodnak az em­beri kézírásra. Mégis a többsé­gük mindkét városban elzárkó­zik a nyilatkozat elől. Pedig va­lamennyien tudománynak is­merik el, empirikus tapasztalat! tudománynak. Hozzá nélkülöz­hetetlennek, mind több más tu­domány működéséhez, mind a köznapi életben az ember megismeréséhez. Mondhatnánk, hogy a mai ember természettu­dományos műveltségétől ide­gen az ilyen ■,okult" kutatás. Csakhogy valahány grafológiá­val foglalkozó szakember ép­pen orvos, tehát a természettu­Egyéniségünk lenyomata Az egypetéjű ikrek kézírása domány világában él és dolgo­zik. Mi is a grafológia? - Azt már közhely volna most leírni, hogy nem jóslat. Csak nagyon primitív emberi kapcsolatban lehet valakit ezzel becsapni. A grafológia az ember egyénisé­gének, gondolkodás-rendszeré­nek megnyilatkozása, kézírás formájában. Ahogy a nyelv, a beszéd is az emberi egyéniség jelentkezése a külvilág ingerei­re, ahogy az emberi egyéniség taglejtésében, arcjátékában, mozgásban is jelentkezik, az Csak 180 négyszögöl, mégis a legnagyobb Grönland és Fok föld növényei a pécsi belvárosban Kicsiben, mint apró kőrakás, — illusztrálva Grönland, emitt egy másik sziklakupac már Fok­föld, aztán mély, mindössze teknő-nagyságú völgyek húzód­nak ázsiai hasonmásukat utá­nozva. De ami igazán az ere­detiségre vall, az a növényzet, mely 25 éve pompázik egy pé­csi kertben, a 78 éves dr. BÍar- la-Szabó Jenő gyermekorvos udvarán, a Geisler Eta utca 15. szám alatt. Negyed évszázad alatt honosí­totta meg szabad földben, te­hát nem üveg- és melegház­ban a Gröndlandtól Fokföldig megtalálható szabadföldi éve­lő növényeket, többségükben a legkülönbözőbb hagymás virá­gokat. Szorgalmát, természet­szeretetét dicséri 420 faj és 1100 fajta a világ szinte majd­nem minden pontjáról. A két hórihorgas, legalább 150 éves gesztenyefa nyújt védelmet, akár egy hatalmas melegház teteje, északról a magas ház ezen kívül minden oldalról a szintén magas kőfal véd meg a hűvös szelektől. A sajátos, belső udvari klímát a délről betűző nap szubmediterrán-jel- legűvé varázsolja. A vácrátóti világhírű bota­nikus kert kísérleti kiskertje is ez, elsősorban a mediterrán fa­jok kipróbálása miatt Dr. Ga- lántai Miklós 15 éve hordja ide a mediterrán klímán nevelke­dett magvakat gyökereket, gu­mókat, de lelkes patrónus dr. Príszter Szaniszló is, a buda­pesti botanikus kert igazgató­ja, a Tanárképző Főiskoláról dr. Tihanyi Jenő és dr. Korányi László, a Baranya megyei Ál­lami Építőipari Vállalat jogta­nácsosa. Az ország legnagyobb, magas tudományos körökben is értékelt magán virágos-kertje található a Geisler Eta utcában. A terület mindössze 180 négy­szögöl, a legnagyobb jelzőt a gazdag faj- és fajta-állomány miatt érdemelte ki. Magyarországon csak ehe­lyütt díszük szabadban a Pire- neusok apró sárga virágú, tüs­kés cserjéje a Vella Spinoza. A grönlandi hanga, mint egy földre hullott fészek — télen nyílik hamvas rózsaszínben, a Lilium Pink egyik, testes válto­zata tíz centis szablya-formájú liiás-vörös virágokat ringat az enyhe szélben, a pacsirtabóbi­ta Ázsia mérsékelt égövén ho­nos, de csodálatos virágokat nevel a fokföldi buzogányliliom is. Az önothéra Missuriensis hajnalban bontja szirmait, de délben már le is hullajtja. A Festuca Scoparia kisázsiai fű­féle, rugalmas, sűrűn tartja ösz- sze a tüskeként bökő szárait, akár egy összegömbölyödött sündisznó. Legelőször, már feb­ruár végén előbújnak a Scillák. a Crocusok a havon át, melyek most már „téli ólmot, alusznak", vagyis a jövő évre készülnek. Változatos a kisázsiai vadtuli­pán- és a nárcisz-, a szegfű- és az orchidea-gyűjtemény, de a sziklákat színesítik a grön­landi mohák is. Egész Európá­ban szabadban csak itt élt hat éven át az észak-afrikai erede­tű, ágas-bogas, szúrós növény, a Bupleurnum Spinozum. A virágbarát, akit Sásdi Sán­dor „A hídon kezdődött” című kisregényében ötször említ meg, magcserekapcsolatban van el­sősorban holland melegházak­kal. A Mecseket járja szinte na­ponta, különböző földet, hu­muszt gyűjtöget növényei alá. Különös agodalommal félti a mediterrán virágjainkat, így a kosborokat, a kökörcsint, a ma­gyar kikericset, a bánáti ba­zsarózsát: mindegyikből sikere­sen „menekített" a veszélyez­tetett helyekről a belvárosi gyűj­teményébe. Hajdan, így elsősorban a kö­zépkorban több, nagyon is ér­tékes mediterrán-kertről tudtak Pécsett Egyik gazdag gyűjte­mény özvegy Bobány Antalné tanáré volt, de jónéhány évti­zede elpusztult a gazda nélkül maradt virágos kiskert. — Csuti J. — A MINŐSÉGI CIPŐGYÁR SZENTLÖRINCI ÜZEMÉBE felvesz: szakmunkásnőket, varrónőket, segédmunkásnőket cipőfelsőrész-készítő munkakörbe írás is ilyen árulkodó mozgás. Belső világunk jelentkezése a kéz mozgása révén. A személyi­ség pedig nemcsak a külvilág­ból érkező, tehát exogén, ha­nem a belső világunkból ere­dő, vagyis endogén hatásokra is válaszol. A mélyen bennünk élő, vagyis endo-pszichikus vi­lág pedig nem mindig tudatos. Mindez kifejeződik a kézírás­ban is. Igaz, gyermekkorban még nagyon szabályozott, „is­kolás” ez a tevékenységünk, később azonban fizikailag ru­tinná válik, és pszichikailag egyre inkább, egyre ellenőriz- hetetlenebbül lesz belső vilá­gunk lenyomata. Minden korszak, minden írás- rendszer más-más azonosságo­kat hordoz. Mégsem létezik egyetlen korban, egyetlen írás- rendszerben sem két azonos kézírás. Például a középkor gó­tikájának megfelel a gótikus ember, akinek gótikus az írása, de a lényeg az írásnak nem a korszakot, hanem az egyénisé­get ismertető szerkezeté, A grafológia fontosságát el­sősorban két dolog adja. Egyik: hogy az írás, mint az emberi egyéniség megnyivánulása, rög­zített, nem száll el, mint a szó, később is vizsgálható. Másik: viszonylag igen távol állnak tőle a törvényszerűségek, vagyis az általánosítás veszélye alig fenyegeti. Éppen mert nincsen két azonos kézírás. Igaz. min­den ember dialektikuson válto­zó, történelmi, gazdasági, élet­tani, pszichológiai folyamatok gyújtópontjában él, maga is dialektikuson változik. Megkü­lönböztethető egyénisége mégis mindig van. Az már a grafoló­gia vizsgálati taktikája, hogy többféle hangulatban készült írást szerez ugyanattól az em­bertől, s ezen kívül másolást is kért. Sőt, például olyasmire is ügyel, hogy széles, üres papír­lapra írasson, nehogy valakit gátlásosán korlátozzon az írás- mintában a papír közelsége. A grafológia végül is — tu­domány. Wundttól, a pszicho­lógia egyik ága, a szociálpszi­chológia a megalapítójától, a Völkerpsichologie című hatal­mas, alapvető mű szerzőjétől olyan neves hazai ideggyógyá­szokig, mint Nyirő vagy Ransch- burg — sokan alkalmazták. Az elmúlt évtizedek egyoldalú ter­mészettudományos szemlélete idején sokan nem merték, s úgy látszik, még ma sem merik vál­lalni az igen hasznos és gyakor­latias grafológiát. Pedig még ezek alatt az évtizedek alatt is fejlődött. Egyebek között tisz­tább a kép a tekintetben, hogy mennyi a genotípus és mennyi a fenotípus szerepe az ember kézírásában. Vagyis mennyi az öröklött szellemi vonás és an­nak vetülete, s mennyi alakult ki ebből az élet során. Az egy­petéjű ikrek esetében például az örökléstan szerint a kézírás­ban csupán 10—15 százalékos arányban fedezhető fel öröklött azonos tulajdonság, a többi szerzett mozgásforma. Szemben más vonások egymáshoz köze­lebb álló megoszlási arányával. Például hajszín tekintetében az egypetéjű ikrek azonossága, il­letve eltérése 70—30 arányú, az azonosság javára. A grafológia azonban na­gyon bonyolult. Lehet valakinek 5 éves korban egyéni írása, s lehet 60 évesen is iskolás. Ami persze mar sokmindent elárul. Mindenesetre az ember megis­meréséhez, az emberi személyi­ség vizsgálatához, az empátia — a beleélés — és sok egyéb hasznos, de nehezebben meg­fogható módszer mellett a min­dig rögzített kézírás is elenged­hetetlen eszköz. Kár. hogy a tudományos közéletben még mindig tartózkodnak az elisme­résétől. Földessy Dénes tiétfoi □

Next

/
Oldalképek
Tartalom