Dunántúli Napló, 1979. június (36. évfolyam, 148-177. szám)

1979-06-01 / 148. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVI. évfolyam, 148. szám 1979. június 1., péntek Ára: 1,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A Leonyid lljics Brezsnyev vezette szovjet párt- és kormányküldöttség csütörtöki programja Mazos szovjet kitüntetés B ensőséges ünnepség­gel kezdődött csü­törtökön délelőtt Leonyid lljics Brezs- nyevnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága főtitká­rának, a Legfelsőbb Ta­nács Elnöksége elnökének és a vezetésével hivata­los, baráti látogatáson hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kormány- küldöttségnek a program­ja­A vendégek a Parla­ment delegációs termé­ben a magyar munkás- osztály képviselőivel, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évforduló­ját köszöntő jubileumi munkaverseny csepeli kez­deményezőivei, az orszá­gos mozgalomban élen járó kollektívák, szocialis­ta brigádok, üzemi, válla­lati közösségek küldöttei­vel, állami díjasokkal, a szocialista munka hősei­vel találkoztak. a vörös Csepelnek Leonyid lljics Brezsnyev átadta az Októberi Forradalom Érdemrendet a Csepel Vas- és Fémművek kollektívájának Leo-nyid lljics Brezsnyev Ká­dár Jánossal, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával együtt érkezett a terembe, ahol már ott voltak a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjai: Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió kül­ügyminisztere, Konsztantyin Csemyenko, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Ivan Arhipov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, Viktor Dobrik, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága Poli­tikai Bizottságának póttagja, a Lvovi Területi Pártbizottság első titkára, valamint Vlagyi­mir Pavlov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szov­jetunió magyarországi rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követe. Politikai, társadalmi közéle­tünk számos vezetője vett részt a forró hangulatú baráti összejövetelen. Ott voltak: Gáspár Sándor, a Magyar Szakszervezetek Országos Ta­nácsának főtitkára és Marótlhy László, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának első titkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai; Gyenes And­rás, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Méhes Lajos, a Budapesti Pártbizott­Ernszt Antal, á Csepel Művek pártbizottságának első titkára át­veszi a kitüntetést Brezsnyev elvtárstól ság első titkára, Púja Frigyes külügyminiszter, Szűrös Má­tyás, hazánk moszkvai nagy­követe, Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, Her- czeg Károly, a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, Soltész István kohó- és gép­ipari miniszter, Varga István, az MSZMP KB osztályvezető- helyettese, Biró Györgyné, a Textilipari Dolgozók Szakszer­vezetének főtitkára. A legnagyobb budapesti munkáskerületek vállalatai­nak, kommunistáinak képvi­seletében ott volt a találko­zón Ernszt Antal, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizott­ságának első titkára, Garai Vilmos, a Csepel Vas- és Fém­művek vezérigazgatója, Ko­vács Károly, a XIII. kerületi pártbizottság első titkára, Zar- nóczi József, a X. kerületi párt- bizottság első titkára, Szer Ferenc, a XXI. kerületi párt- bizottság titkára. kás, technikus, mérnök, min­denki, aki a csepeli üzemek­ben dolgozik. — Most két olyan esemény­ről szeretnék szólni, amellyel vörös Csepel nemzetközi híre sok vonatkozásban össze­függ. — Mindenékelőtt a csepe­liek aktív részvételéről a Ma­gyar Tanácsiköztársaság meg­teremtésében, és bár abban az időben Magyarországon a néphatalom nem maradhatott fenn, * a Tanácsiköztársaság nagy, lelkesítő segítség volt Szovjet-Oroszországnak. — A második — a maga ^Sínében szintén nagy jelen­tőségű — esemény 1977- ja­nuárjában történt. Vörös Cse­pelről hangzott el akkor a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulóját kö­szöntő muokaversenyre szóló felhívás. A csepeliek mintha csak átvették volna a távoli 1918-ból érkező stafétabotot. Lendületük egy tőről fakadt a moszkvai rendező pályaudvar munkásainak lelkesedésével, amelyben Lenin a munkához való kommunista viszony csí­ráit látta. — Csepel kollektívája képes volt kifejezni azt, ami szinte a levegőben volt. Éppen ezért vették át a csepeliek kezde­ményezését a testvéri orszá­gokban, és ezért indulhatott útjára nemzetközi 'méretekben az októberi jubileum tisztele­tére hirdetett munkaverseny — Nagyon jó az, elvtársak, hogy a munkásosztály inter­nacionalista osztály volt és maradt. — A Szovjetunió, Magyaror­szág és a többi szocialista or­szág munkássága, a tőkés or­szágok munkásmozgalma szin­te naponta bizonyítja magas­fokú internacionalista öntuda­tát, bajtársiasságát, az igaz ügyért harcoló népekkel való szolidaritását. Egyik nagyszerű Leonyid Brezsnyev beszéde A szovjet párt- és kor­mányküldöttség és a magyar dolgozók képviselőinek talál­kozóján Leonyid lljics Brezs­nyev mondott beszédet: — Kellemes kötelességet teljesítek ma: átadom vörös Csepel dicső munkáskollektí­vájának az Októberi Forra­dalom Érdemrendet. — Kötelességem kétszere­sen is kellemes, mivel maga­mat is csepelinek tartom. Jól emlékszem arra a találkozásra a gyár dolgozóival, amikor a törzsgárdatag megtisztelő cí­met adományozták nekem. — Vörös Csepélnék olyan önéletrajza van, amelyre mél­tán lehet büszke minden mun­ÉPÜL A HAJDÚSÁGI CUKORGYÁR: Lengyel—magyar állam­közi szerződés keretében Kábán épül hazánk tizenkettedik cukorgyára, a Hajdúsági Cukorgyár. A hetven hektárnyi terü­leten hetven létesítményt építenek a lengyel szakemberek, A hét és fél milliárd forintos költséggel épülő gyár egy idényben hatszázezer tonna cukorrépát dolgoz majd fel. Az első répa­szállítmányt a terveknek megfelelően — a feldolgozó kam­pány kezdetén — idén szeptemberben fogadja az új gyár. A képen: a mészégető kemence. példája ennek a hős Vietnam támogatósa. — Valójában éppen a mun­kásmozgalom internacionaliz­musához kötődnek döntő mér­tékben az emberiségnek a bé­kéhez, a szabadság, a jó­akarat és az igazság eszméi­nek diadalához fűzött remé­nyei. — Engedjék meg, kedves elvtársak, hogy átadjam a szov­jet dolgozók szívélyes, testvéri üdvözletét a magyar munkás- osztálynak, minden magyar dol­gozónak. — Szívből köszöntőm a cse­pelieket a megérdemelt' kitün­tetés átvétele alkalmából. Ernszt Antal köszöneté A nagy tapssal fogadott be­széd után az SZKP KB főtitká­ra, a Legfelsőbb Tanács Elnök­ségének elnöke átnyújtotta a Csepel Vas- és Fémművek kol­lektívájának adományozott Ok­tóberi Forradalom Érdemrendet. Az összetartozást, a két nép munkásosztályának testvériségét is kifejező magas elismerésért Ernszt Antal mondott köszöne­tét: — A mai nap kiemelkedő eseményként, ünnepként válik maradandóvá a Csepel Vas- és Fémművek történetében, mun­káskollektívánk, szocialista bri­gádjaink életében. Vállalatunk több mint 30 ezer dolgozójá­nak, kommunistáinak, KISZ-es fiataljainak és nyugdíjas mun­kás-veteránjainak nevében ez­úton szeretném tolmácsolni kö- szönetünket Leonyid lljics Brezs­nyev elvtársnak, a szovjet test­vérpárt főtitkárának, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­sége elnökének, s az itt jelen levő kedves szovjet vendégek személyében a Szovjetunió ve­zetésének, a szovjet emberek­Gáspár Sándor beszél a parlamenti ünnepségen, amelyen Leonyid Brezsnyev találkozott a magyar munkásosztály képviselőivel és átadta a Csepel Müveknek az Októberi Forradalom Érdemrendet nek azért a megtiszteltetésért, hogy a Csepel Vas- és Fémmű­veket a most átadott Októberi Forradalom Érdemrendben ré­szesítette. —■ A világ első győztes szo­cialista forradalmának 60. év­fordulóját mi, magyar munká­sok, dolgozók együtt ünnepel­tük a Szovjetunió és a szocia­lista közösség többi országa dolgozóinak millióival. Együtt, mert 1917 októbere a nemzet­közi munkásosztály, szocializ­must építő népeink nagy, közös ünnepe. Büszkék vagyunk arra, hogy e jelentős évforduló tisz­teletére a szocialista közösség országai dolgozóinak, a ma­gyar és a szovjet dolgozóknak, munkásoknak, parasztoknak, ér­telmiségieknek, köztük a cse­pelieknek részvételével, nagy­szerű eredményekkel járó nem­zetközi szocialista munkaver­seny bontakozott ki. Mindez tettekben kapcsolta össze, s bizonyította a szocialista haza- fiság és a proletár internacio­nalizmus együttes, hatalmas erejét. A most átvett magas ki. tüntetésben a mi egész munkás- osztályunk, dolgozó népünk tet­teinek elismerését és nagyra­becsülését is látjuk. — Nagy öröm és megtisztel­tetés számunkra, hogy ismét személyesen üdvözölhetjük önt, Leonyid lljics Brezsnyev elvtárs Csepel tiszteletbeli törzsgárda- tagját, és hogy öntől vehettük át e magas kitüntetést — mon­dotta végezetül a nagymúltú gyáróriás pártbizottságának el­ső titkára, majd az ünnepi ese­mény, a felejthetetlen találko­zás emlékéül átnyújtotta Leo­nyid lljics Brezsnyevnek a Cse­pel Vas- és Fémművek dolgo­zóinak ajándékát, Somogyi Jó­zsef Kossuth-díjas szobrászmű­vész martinász-szobrának bronz­ba öntött kicsinyített mását, s a Tanácsköztársaság hírét Lenin­hez eljuttató csepeli szikratáv­író makettjét. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom