Dunántúli Napló, 1979. május (36. évfolyam, 118-147. szám)

1979-05-09 / 125. szám

t LAKÁS-INGATLAN Kétszintes, 2x3 szoba összkomfortos családi ház eladó. Lakásokat beszámítok. Érdeklődni: a 13-177/75-ös telefonon, Pécs, Csaba u. 11. szám alatt levő egyszobás - konyha, éléskamra —, kertes házrész eladó. Ér­deklődni: Pécs, Bittner Alajos u. 25. Kolonics, Szoba-konyhás házrészt vennék. 50 kp plusz részletfizetésre. „Judit” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ______________ 3 szoba összkomfortos, parkettás, Ifjúság úti, szövetkezeti lakásomat kétszobás, erkélyes, szö­vetkezetire cserélem, I. emeletig. Válaszokat: „79 nyár” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó Tófű község (Ba­ranya megye) belterüle­tén levő 5 szoba, kony- hás családi ház, 2250 négyszögöl területtel. Nyaralónak, gazdálko­dásra alkalmas. Azon­nal beköltözhető. Ér­deklődni lehet: Péter Lajos, 7354 Váralja, Bé­ke u. 30. Ár: megegye­zés szerint. Diósviszló, Petőfi út 87. sz. alatti lakóház, 800 négyszögöl telken, be­költözhetően eladó. Ér­deklődni lehet: Szek- szárd, Széchenyi út 38. sz. alatt. Telefon: 12-428.___________________ Egy szép kis házat cse­rélnék a hozzávaló 912 négyzetméter területű konyhakerttel egy szo­ba összkomfortos, taná­csira, esetleg szövetke­zetire. „őszig” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. Dunaszekcsőn 90 négy­szögöl telek, közműves faházzal eladó. Érdek­lődni: Pécs-Kertváros, Enyezd utca 20. Ughi. Pellérdi szőlőhegyen 1731 n-öl szőlő épülettel el­adó. Érdeklődni: 19-276- os telefonszámon, 17 óra után, Nagy-Szkókó 31. sz. alatt 2 szobás hétvéqi faház, 440 n-öl szőlő­gyümölcsös eladó. Ér­deklődni lehet a 35. sz. alatt, vaav Kis Daindol- Heayhát 38. Eladó Szentlőrinc, Attila út 10 sz. alatti 1 szoba- konvha, kamra, előtér, istálló, 230 n-öl terüle­ten fekvő ház. Érdek­lődni lehet: Szentlőrinc, Schmidt Károlyné, Vö­rösmarty u. 4. Mecsek-oldalban, a Pá­los templom közelében most induló, nagy alap- területű. négyszobás la­kásokkal épülő társas­házba társat keresünk. Jelentkezés: ,,81-ben költözünk” jeliqére a Hunyadi úti hirdetőbe. Panorámás, 360 n-öl te- raszosított gyümölcsös, üdülőtelek, hétvégi pi­henőházzal eladó. Irányár: 90 ezer Ft. Ér­deklődni: 21-594-es tele- fonon. 18 óra után. Elcserélném 2V2 szobás, komfortos családi háza­mat szoba-konyhás, komfort nélkülire. ,,+ 150 000 kp” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Építésre és gazdálkodás­ra alkalmas telek eladó, 650 n-öl. Május 1. út 15. Érdeklődni a helyszínen 15 óra után és szombat­vasárnap. Családi házat vagy össz­komfortos lakást bérel­nénk 1—2 évre. „Pécsett azonnal" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kodály úti 2 szobás OTP-lakást cserélek na­gyobbra. Telefon: 21-496. _________ Sz entdénes Petőfi Són dór u. 102. szám alatt 3 szobás, déli fekvésű, központi fűtése* lakás garázzsal, melléképüle­tekkel. nagy kerttel és gyümölcsössel eladó. Érdeklődni minden va- sárnap a helyszínen. Fiatal házaspár sürgő­sen albérletet keres. ,,Két gyermekkel” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó Cserkúton, József Attila utca 4. szám alatt 669 n-öl belterü­leten, gondozott kert, gyümölcsösössel és ep­ressel, faházzal. „Víz- forrással” jeligére a Salloi utcai hirdetőbe. Mohács, Liszt Ferenc u. 2/A., III. em. 1., ABC mellett két és fél szo­bás, étkezős, összkom­fortos öröklakás, beköl­tözhetően, olcsón el­adó. Érdeklődni: 17 órától. Jokabos. Mohács, Rákóczi u. 13., 3 szobás, felújított csa­ládi ház kerttél, beköl­tözhetően eladó. Érdek­lődni a helyszínen, 17 órától.___________________ P écs, III. kér., k Erdész út végén 2x250 n-öl par­lagterület — 45 Ft/négy- szögölenként — eladó. Cím: Illés László, 7391 Mindszentg o d i s a. Kertes családi ház 2 szobával eladó Bodán. Érdeklődni: szombat-va­sárnap délután, Pécs, III. kér., Lengyel Gy. u. 4., IV. em. 14. Kiss Im­rénél. ___________________ M agyaregregyen, Kos­suth u. 117. számú ház eladó. Érdeklődni: a helyszínen egész nap. Pécshez közel, egy kis szoba-konyhás lakást vennénk ármegjelölés­sel. „10 km-es körzet­ben” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 150 ezer kp — magas részletfizetésre — bármi­lyen lakásmegoldást ke­resek. „Megegyezés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________________ F onyódligeten 120 n-öl, nem közművesített telek eladó. Érdeklődni: Szentlőrinc, Táncsics M. u. 13. 17 óra után. Gyümölcsös — házzal — Pécs II., Kispostavölgy 58. szám alatt eladó. Telefon: 13-804,__________ Siklósi városrészen lévő két és'fél szoba távfű­téses tanácsi lakásomat elcserélném másfél szo­bás távfűtéses lakásra vagy családi házért. „Virág” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Egy lakóház gazdasági épülettel, 1800 n-öl te­rülettel eladó. Sásd, Kaposvári út 82._________ H ázhelynek alkalmas gyümölcsös eladó. Ér­deklődni: Kócsag u. 26. Pintér. Eladó qazdasági épület, kertészkedésre alkal­mas. Harkányhoz közel — 5 km. Kiss Kálmán, Drávaszerdahely, Kos­suth u. 34. Családi ház eladó. Komló, Fenvő u. 39. Ozv. Nagy Józ^fné. Ház eladó. Pogány, Rá­kóczi út 26., horqásztó északnvugati oldalán. Érdek!ődni: helyben, ötlakásos társasházban 3 szoba összkomfortos, kétszintes, 90 m^es öröklakás — két külön lakássá is kialakítható — qarázzsal. kerttel el­adó. Családi házra való rsere is érdekel. Érdek­lődni este 18 óra után. Pécs, Engels út 25. Pa- laszter. __________________ Bükkö sdön, 1600 n-öl te­rületen 3 szobás családi ház nagy gazdasáqi épületekkel eladó. Ér­deklődni az esti órák­ban, szombaton és va­sárnap egész nap Kos­suth L. u. 12. szám alatt lehet. 200 n-öl házhely — Pel- lérd Vasút utcában — eladó. Széploky.________ Pa tacson 200 n-öles szőlőtelkek eladók. Széplaky, Pellérd, Vasút utca 4.___________________ E lcserélném uránvárosi 2 szoba összkomfortos, III. emeleti tanácsi la­kásomat 3 szobás, összkomfortosra vagy annál naqyobb komfor­tosra. „Uránváros vagy belváros” jeliqére a Sallai utcai hirdetőbe. Májusban beköltözésre kerülő 2V2 szobás taná­csi lakásomat egyszobás lakásra cserélném. Aján­latokat: „Nagyerkélyes” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. Csokonyavisontán üdü­lőtelek építési anyag­gal eladó. Érdeklődni: 16 óra után. Komló, Dankó P. út 3. Kiss. 2-3 szobás, ió állapot­ban lévő komfortos csa­ládi házat vennék a II. vaqy a III. kerületben. „Pihenés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Lakást keresek 150 000 Ft készpénz havi tör­lesztésre. Bármilyen le- hetőséq érdekel. „Szű­kös albérlet” ieliqére a Hunyadi úti hirdetőbe. 2 szoba összkomfortos tanácsi lakást cserélünk egy vagy másfeles ha­sonlóra. Telefonszám: 16-797. _________________ P écs-Mecsekszentkúton lakható épület, pince 4* szőlő eladó. Érdek­lődni: Horváth, 7624 Pécs, Doktor Sándor u. 17. Telefon: 21-928. 2 szoba konyha, előszo­ba, I. emeleti házrész városigáz-fűtéssel, be­költözhetően eladó. Pécs, I. kér., Kiss Ernő 4Jtca 41. Jobbágyék. Kertes családi ház el­adó. Gyárváros, Táltos utca 16. Veszek: olajkályhákat, mosógépeket, hűtőszek­rényeket, régi órákat, festményt, képkereteket, régiséget, hagyatékot, porcelánt, antik bútoro­kat, réztárgyakat, fe­hérmárványt, falikart. — Koltay, Rákóczi út 61. Rekamiék, fotelok, he- verők, vitrinek, szek­rénysor, festmények, te­levíziók eladók. Sallai u. 15. Szabó bútoros. Trabant 601-es, UP for­galmi rendszámú, fehér, — sürgősen eladó. Cím: Szalánta, Hunyadi út 99. _________________ Modern bútorok vétele, eladása! Mártírok útja 18. Telefon: 20 571. R-10-es személygépkocsi eladó. Érdeklődni: va­sárnap 10-15, hétköz­nap délután 5—7 óráig. Vak Bottyán u. 68. UP-s Trabant eladó. Pécs, Március 21. tér 13., földszint 7. (17 óra után) Telefon: 21-173. Trabant 500—600-as ka­rosszériaelemek, mo­tor, futómű, eladó. Pa­lahegy út 21/2. _________ U l-s 1200-as Lada reális áron eladó. Telefon: 11-243.____________________ Építők figyelmébe! El­adó felfűrészelt léc, szarufa, stafni, padló­deszka, gerenda, 1 in­tői 7 m-ig, tölgyfa ge­renda, deszka, ajtó, ablak, vas áthidalók, mindenféle méretre, fel- fűrészelés a helyszínen. Pécs, Gyöngy u. 12. (Légszeszgyár utca vé­gén balra.)_____________ M oszkvics Combi, von­tatásra vizsgáztatva, 1980 novemberig érvé­nyes műszakival, külön­féle Moszkvics-alkatré- szek, 6,40x13-as köpe­nyek és felnik, új Wart- burg-reflektor, foncsorok és vonóhorog eladó. Telefon: 11-793, Maros, 7—15 óráig. ______ 3 00-as keltetőgép eladó. Gyárváros, Kiskőszeg út 14. Schrömpféknél. 500-as Trabant egyben vagy bontva eladó Pécs, Kállai Éva tér 1., II. em. 6. 1980 júniusig érvénye:, műszakival Skoda Octa via Combi felújított ál­lapotban, olcsón eladó. Kovács László, Pécs, Nagy-Szkókó 55.________ U L-es Zsiguli 1200-as, táskaírógép eladó. Tom­pa Mihály utca 2., föld­szint. Hétköznap dél­után 4 órától. Ebédlőbútor eladó. Pécsszabolcs, Eszperan tó u. 1._________________ K isméretű téglát vennék — 3500 darabot -, lehe­tőleg újat. Ilona utca 10. Telefon: 16-362. Babakocsi (mély) és mózeskosár olcsón el ndó, eqyütt. Érdeklődni: Fari Gyula utca 24., földszint 1. Eladó 6 darab párnás szék, ovális asztal és egy vitrines kisszekrény külön is. Telefonszám: 17-952. ___________________ 3 darab 1 éves csikó el­adó. Tóth János, Kis- kassa, Petőfi út 122. Orfűn, jó állapotban lé­vő csónak eladó 3500 Ft-ért. Érdeklődni: Me­csek utca 2.____________ W artburg de Luxe el­adó. Pécs, Zsolnay Vil­mos u. 53. Herpai.______ 30 W-os erősítő, 50 W-os BEAG-hanqfal eladó. Kölked, Móricz Zs. u. 20.______________________ Eladó 2 db sötét hár­masszekrény, fotelok, szobaasztal. Zsolnay Vilmos u. 1. szám, Kiss. 4-es ajtó. Trabant 601-es motor eladó. Mohács Radnóti lakótelep 6., III. em. 10. Szabó._____________ É ves kan^acsikó eladó. Barátúr, Petőfi u. 29. IV-s. 1500-as torinói Fiat eladó. Pécs, Madách Imre u. 24. Eladó régi, vitrines könyvszekrény, régi, tük­rös rakodás szekrény, antik bronzcsillár, régi Zsolnay-edények, üveg- és porcelánkészletek, réz, bronz dísztárgyak, qobelinképek. 8—17 órá­ig. Doktor Sándor u. 8., 4-es ajtó, Zsigovitsék. UD-s, 1200-as Zsiguli eladó. Érdeklődni: hét­köznap 9—17 óráig a 14-115-ös telefonon. Régi, szép, valódi fla- mand coloniál ülőgar­nitúra — fizetési ked­vezménnyel is —, eladó. Dohánv u. 7., II. em. 6-os ajtó.________________ O lasz összecsukható gyermekkocsi úi álla­potban eladó. Telefon­szám: 19-981. VEGYES Építéstervezést vállalokI Családi házak, nyara­lók, présházak, gará­zsok, kerítések, kerti utak. lépcsők, külső-, belső kandallók, lakás­belsők: Telefonszám: 21-163.___________________ V idékieknek I Nyelvtaní­tás 70 forinttól, havon­ta levelezéssel, ango­lul, németül, franciául, oroszul, olaszul, spa­nyolul, telefonetikusan (835-761) doktor Farkas, külföldi diplomás szak­tanár, 1149 Budapest, Tábornok u. 21. _________ P arkettacsiszolás, -lakko­zás, tapétázás garanciá­val. Közületnek és vi­dékre. 10-022. Lenke u. 2. Ormándlaky._________ T aláltam egy német vizsla kutyát, gazdája átveheti. Pécs, Ifjúság u. 3/B. X. 32. 4 után. Garázs, távfűtéses, bér­be adó Kodály Zoltán utcában. „Aliz” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. Balatoni étkezdébe fel­szolgálónőt (diáklányt) felveszek. Lakás, ellátás biztosítva. Megbeszélés: délután, Pécs, Ilona ut- co 10. ___________________ G arázs hosszabb időre kiadó. Kertváros, Tán­csics Mihály utca 38. Utvefuroval panelfúrást: polcok, tükrök, falisző­nyegek, nagy teherbírá­sú ,,Hilti”-szegek szere­lése — közületeknek isi Fregoli minden méret­ben megrendelhető! Komló, Sásd, Mohács, Szigetvár, Szentlőrinc, Siklós és környékén Is vállalok munkát! Jász- kuti, 7632 Pécs, Éva u. 11. Telefon: 18-720. Értelmiségi házaspár félnapi elfoglaltságra 3 éves gyermekének pót­mamát keres. „Hozzánk jöjjön” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Kisiparos érettségizett fiút autóvillamossági­műszerész tanulónak fel­vesz. Dunaszekcső, au­tószerelő műhely. Lakásába légfűtőberen­dezést készít, javít, vi­dékre is, Friedrich, Dé­ryné u. 15. Telefon: 12-946. Épületgépész üzemmér­nök mellékfoglalkozást vállal saját személygép­kocsival. „Kivitelezői gyokorlat” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Lengyel lakókocsimat kölcsönadnám. „Külföldi túra” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Balatonra főzéshez ér­tő kézilányt, konyhai dolgozót, konyhalegényt keresek étkezdémbe, nyárra. Nyugdíjas is le­het. Lakást, ellátást biztosítok. Ilona utca 10. 4 óra után vagy levél­ben. Gyakorlattal rendelkező fejős — csirás állatgon­dozónak elmennék tsz- be. 7214 Várong, Fő u. 4. szám. JÓ HÍR A KEMPINGEZŐKNEK! KEDVEZŐ SÁTORVÁSÁRLÁSI AJÁNLAT! MÁJUS 31-IG Túrasátorvételnél Lakósátorvételnél MECSEK ÁRUHÁZ 38. sz. Sportboltban Kossuth Lajos u. 40. 1 db kempingszéket 1 db kempingágyat ajándékozunk SZLIVEN ÁRUHÁZ sportosztályain. Komlói, mohácsi sport- és játékboltjainkban A4 üszakiáru-vásár A KONZUMBAN, május 31-ig MUNKÁCSY COLOR szir.es tv-hez 1000,— Ft-os vásárlási utalványt, FEKETE-FEHÉR tv-hez 200,— Ft-os vásárlási utalványt AJÁNDÉKOZUNK! Minden 100 liter feletti HŰTŐGÉP vásárlásakor 1 daiab 1 literes szifonos üveget adunk ajándékba! Használja ki a kedveio alkalmat, keiesse fel műszaki osztályunkat. KONZUM ÁRUHÁZBAN Pécs, Kossuth tér Dolgozókat feluesznek TANÁRKÉPZŐ Főiskola azonnali be­lépéssel felvesz hivatalsegédet, uszo- datakaritónöt, kollégiumi takarítónőt és udvarost. Jelentkezés: személyesen a gazdasági igazgatóságon 8—12 óráig. (53188/1845) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikája takarítónőket vesz fel. Jelentkezni lehet: Bajnok u. 1. (1066/1704) 30 ÉVES kortól, felső vagy közép­fokú végzettséggel rendelkező, kato­nai szolgálatot letöltött, tartalékos tiszti rendfokozattal rendelkező, ügy­viteli munkakörben jártas dolgozót felveszünk. Jelentkezés: Polgári Vé­delem Baranya megyei Parancsnok­ság, Pécs, Megyei Tanács III. emelet, 322-es szoba, Salamon Györgynél. (53165/1830) A KESZTYŰGYÁR 2. sz. gyára fel­vételre keres főfoglalkozású portást és egy nyugdíjas férfi öltözőőrt. Je­lentkezni lehet: Kesztyűgyár 2. sz. Gyára, Pécs, Vadász u. 83. (1126) PÉCSETT és Baranya megyében végzendő távbeszélő hálózatépitési munkára dolgozókat vesz fel a Pécsi Posta Hálózatépítő Üzem. Munkás- szálláson elhelyezést biztosítunk. Je­lentkezés személyesen, munkakönyv­vel hétfőn, szerdán és pénteken reg­gel 8 óra és 15 óra között. Cím: Posta Hálózatépítő üzem, Pécs, Rá­kóczi út 60. I. emelet. (832) KÖZÉRDEKŰ áramszünet lesz f. hó 9-én 8— 15 óráig Pécsbányatelep, Lámpás­völgy, Gyükés, Vidámpark, Dömör- kapui-turistaház, Fehérkúti-turistaház, Kozári Kőbánya, Pécsbányatelepi Kórház és Bánom egész területén. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. KEMÉNY GÁBORNÉ Takács Ilona (volt mohácsi lakos) 82 éves korá­ban elhunyt. Temetése május 11-én, pénteken 12 órakor lesz a központi temetőben' A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesanyánk, anyósunk, nagy­mama, dédnagymama és üknagy­mama, OZV. KELOVCSAK FERENCNÉ Longauer Júlia, hosszú szenvedés után 77 éves korában elhunyt. Te­metése május 10-én du. fél 3 órakor lesz a pécsbányatelepi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, OZV. MLADENOVICS SANDORNÉ Veres Mária 88 éves korában el­hunyt. Temetése május 11-én fél 2 órakor a sellyei temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy LAKATOS ISTVÁN 82 éves korában elhunyt. Temetése 1979. május 11-én, pénteken du. fél 2 órakor lesz a vázsnoki temetőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatja dr. Molnárné, hogy édesapánk. GYŐRI JÓZSEF istvándi lakos elhunyt. Gyászolják: feleséqe, leányai, vejei, unokái, déd­unokái. Fájdalommal tudatjuk, hogy VETRÓ IMRE bikali lakos hamvasztás utáni bú­csúztatója május 10-én délután fél 2 órakor lesz a komlói temetőben. Gyászoló hozzátartozók. Fájdalommal tudatjuk, hoqy felejt­hetetlen férjem, szeretett édesapánk, apósunk, vőnk. testvérünk, sógorunk, SKACZEL JÁNOS, a MÉV Szolgáltató üzem nyugdí­jasa, 48 éves korában, 1979. május I- én, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása má­jus 11-én, pénteken 2 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, DR. SIMON VENDEL nyugd. gimnáziumi tanár, életének 75. ^ évében elhunyt. Temetése május 10-én du. fél 2-kor lesz a kapos­vári rám. kát. temetőben. Távirat­cím: 7400 Kaposvár, Kinizsi Ikt. 5. fszt. 1. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kisfiúnk, unokánk, VARGA RÓBERT 4 és fél hónapos korában elhunyt. Temetése május 12-én, szombaton fél 11_ órakor lesz a oécsi központi temetőben. A gyászoló család. Felejthetetlen édesapa, após, nagypapa, dédpapa, HORVÁTH LAJOS 79 éves korában elhunyt. Temetése május 11-én, pénteken fél 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. BARDOSI ANDRASNÉ volt pécsváradi lakos, 82 éves korá­ban elhunvt. Temetése május 11-én, pénteken fél 2 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy TOROK ISTVÁN rendőr őrnagy 48 éves korában elhunyt. Temetése a közölt időponttól eltérően május II- én. pénteken 13 órakor lesz Mo­hácson. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa és rokon, HARTMANN GYÖRGY életének 80. évében elhunyt. Teme­tése május 10-én, csütörtökön du. 13 órakor lesz a komlói temetőben. Autóbusz indul 12.15 órakor a gesz­tenyés! fűszerbolttól és a Béke köz­ből. A gyászoló család. Az 508. sz. Szakmunkásképző Inté­zet 1979 szeptemberi kezdéssel az alábbi szakmákban önköltséges szak­munkásképző tanfolyamot indít: köz­pontifűtés-szerelő, víz-, gázvezeték­szerelő, hegesztő. Részvételi feltéte­lek: 8 . általános iskolai végzettség, szakmában két és fél év betanított munkásként eltöltött gyakorlat. Jelent­kezni és érdeklődni Pécs, Szigeti út 35. szám alatt lehet az igazgatóhe­lyettesi irodában. Jelentkezési határ­idő: május 15. A külföldi útjáról hazatért EXPRESS EGYÜTTES május 22-én fél 6 és fél 9 órakor a Nemzeti Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy SZULLO LÁSZLÓ tanácselnök tragikus hirtelenséggel, 34 éves ko­rában elhunyt. Nagyközségi taná­csunk saját halottjának tekinti. Te­metése május 9-én, ma 14 órakor lesz a beremendi temetőben. A Beremen- di nagyközség Tanácsa végrehajtó bizottsága és dolgozói. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, jóbarátoknak, ismerősöknek, a ház lakóinak, az Országos Mentőszolgá­lat, a Dél-dunántúli TUZÉP Váll. és az 1. sz. Kertvárosi Alt. Iskola veze­tőinek és dolgozóinak, akik felejthe­tetlen drága jó édesanyánk, anyó­sunk, és nagymamánk, OZV. BENDER LAJOSNÉ temetésén megjelentek, koszorúk, vi­rágok, táviratok és levelek küldésével mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Bender és Szabó család. Köszönetét mondunk mindazoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen édesanyánk, nagy­mamánk, dédikénk, OZV. SCHMIDT MATYASNÉ Riszt Teréz temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk testvéreknek, mindazoknak a kedves rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, isme­rősöknek, akik felejthetetlen halot­tunk, MADARÁSZ GYORGYNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok, táviratok küldésével mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a Szigetvári Állami Gazdaság vezető­ségének. A gyászoló család. Köszönetét mondunk azoknak a jó­szívű rokonoknak, kedves szomszé­doknak és minden ismerősnek, okik drága halottunk, JARÁNYI SANDORNÉ Varga Erzsébet szabadszentkirályi lakos temetésén részt vettek, koszorúk és sok virág küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, JÁMBOR ATTILA búcsúztatásán részvételükkel, koszo­rúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a Hajnóczy u. 1. sz. ház lakóinak és Bányai Ferenc elv­társnak a búcsúztatásért. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, komák­nak. szomszédoknak és kedves is­merősöknek. akik OZV. JAKOBOVICS SZANISZLÓNÉ temetésén részt vettek. A gyászoló, rokonság. Ezúton mondunk köszönetét a ro­konoknak, szomszédoknak, ismerő­söknek és mindazoknak, akik szere­tett halottunk, OZV. KROPP JÓZSEFNÉ temetésén részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, OZV. WIRTH GYORGYNÉ búcsúztatásán részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunk­ban osztoztak. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak a kedves rokonoknak, bará­toknak és ismerősöknek, akik felejt­hetetlen halottunk, GÁSPÁR ISTVANNÉ Szatmári Margit temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal igye­keztek fájdalmunkat enyhíteni. Külön mondunk köszönetét a Kesztyűgyár vezetőségének, III. steppvarroda kol­lektívájának, valamint a párt- és szakszervezet vezetőségének, akik a temetésen részt vettek. A gyászoló család. Színházban fellép. Jegyek még vált­hatók a Filharmónia pénztáránál. Pécs, Színház tér 2. Az 500. sz. IPARI SZAKMUNKÁS­KÉPZŐ INTÉZET felvételt hirdet a Szakmunkások Szakközépiskolájának 3 éves esti és levelező tagozatára. Jelentkezhetnek munkaviszonyban ál­ló dolgozók, akik szakmunkásbizonyit- vánnyal vagy egészségügyi, gyors- és gépírói szakbizonyítvánnyal rendel­keznek. Jelentkezés az intézet I. e. 27-es szobájában (Pécs, Rét u. 41 — 43.) 1979. június 30-ig. 8—15 óráig, ahol bővebb felvilágosítást adnak. ÜDÜLÉS SZOCSIBAN repülővel július—szeptember július—augusztus szeptember—december ÜDÜLÉS TROGIRBAN autóbusszal Pécsről június 20—27. GOROGORSZÁGI KORÚT autóbusszal Pécsről augusztus 14—22. NDK—DANIA repülő és vonat szeptember 11—15. MOSZKVA repülővel augusztus 10—13. 8 nap 15 nap 15 nap 8 nap 4940,— Ft 7170,— Ft 4900,— Ft 2780,— Ft 9 nap 6310,— Ft 5 nap 6700,— Ft 4 nap 2810,— Ft PORTOROZ—VELENCE autóbusszal Pécsről szeptember 4—10. 7 nap 4860,— Ft SZILVESZTERI AJÁNLATAINK: PRÁGA vonattal december 29.—január 2. 5 nap 2750,— Ft MARIBOR autóbusszal Pécsről december 30.—január 2. 4 nap 2900,— Ft BELFÖLDI TÚRÁINK: NYUGAT-MAGYARORSZÁG július 6—8. 3 nap 1080,— Ft BUDAPEST—DUNAKANYAR a Parlament megtekintése, egyik este cirkuszi előadás július 27—29. 3 nap 1180,— Ft SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK JANOS VITÉZ augusztus 11—12. 2 nap 760,— Ft A VÉGZET HATALMA július 21—22. 2 nap 700,— Ft Szeretettel várjuk kedves utasainkat irodáinkban: MOHÁCS, HARKÁNY, PÉCS, COOPTOURIST Kossuth u. 33., tel.: 13-407

Next

/
Oldalképek
Tartalom