Dunántúli Napló, 1979. április (36. évfolyam, 90-117. szám)

1979-04-15 / 103. szám

DN HÉTVÉGE 4. BELPOLITIKA 1979. ÁPRILIS 15. Dollármilliók hulladékból Péesújhegyen már nem meddő *»£es tOniegközlekedese |||| Közelednek egymáshoz az új városrészek magasodUt a Tíz esztendővel ezelőtt a több mint kétszáz méter ma­gasan fekvő pécsújhegyi dom­bokról képtelenség volt a vá­rosra látni, A régi pécsi erő­mű salakhegye, valamint az újhegyi mosó palahányója el­zárta a kilátást. De ez volt a kisebbik gond. A szenes meddő időnként be­gyulladt, a képződő kénve­gyületek és füstgázok évtize­deken át szennyezték a kör­nyék levegőjét, a szél sokszor több kilométeres távolságba is elhordta a finom pernyeport: nemcsak Gyárváros, hanem még Pécs belvárosa is jócs­kán kapott az áldásból. A KÖJÁL mérései szerint példá­ul évente nyolc—kilencszáz tonna por ült meg négyzetki­lométerenként a történelmi vá­rosrészben is. A Mecseki Szénbányák, var­iam int <3 Pécsi Hőerőmű együttműködésének köszönhe­tően a pécsújhegyi ABC kis- áruház és környékéről ismét látható a város, eltűnt a pa­lahányó és a salakdomb je­lentős része. A mikrokörnyezetet átalakí­tó komplex hulladékhasznosító tevékenységet tíz esztendeje végzi a Pécsi Hőerőmű: mind­ez azzal is összefügg, hogy 1968-tól kezdődően széngond­jai voltak az erőműnek, így feltárták az újhegyi meddő­hányót és környékét, továbbá 1500—1800 kilókalória fűtőér­tékű hulladékanyagot találtak a volt Béta-akna környékén, Cassián telepen, Vasason, va­lamint Pécsbónyán. A palahá- nyóra dobott hulladékanyag tehát megfelelő feljavítás után már alkalmassá vált a szén­portüzelésű kazánok „etetésé­re”. Tíz esztendővel ezelőtt százhatvanezer tonna anyagot termelték ki a meddőhányók­ból, amely százmillió kilowatt­órával több villamosenergia előállítását tette lehetővé egy év alatt. Azóta hárommillió tonna éghető anyagot hasz­nosítottak a pala hány ókból, ami több mint ötszázezer ton­na pakura kiváltását jelenti iparági szinten: ennék értéke megközelíti a nyolcvan millió dollárt. Figyelemre méltó az is, hogy az éghető hányóhulla­dék kitermelésén túl évente száz—százötvenezer tonna sa­lakot is biztosítottak az épí­tőipar részére, a fennmaradó mennyiséget pedig az iszapta- vak és terepfeltöltésre hasz­nálták fel. Az aknaszenek osztályozá­sakor természetesen ma is képződik szenesmeddő, illetve pala, de ezek a hulladékok már nem kerülnek a meddő­hányóra. Mindent egybevetve, a kom­lói, a vasasi és a pécsbányai külszíni nyers szenekkel érke­ző meddő mennyisége éves szinten hét-kilencszázezer köb­méter szennyező anyag elhe­lyezési gondjától mentesíti a Mecseki Szénbányákat. E hulladékhasznosító tevé­kenységgel tehát nem csupán a régi meddőhányók okozta szennyezést csökkenti az erő­mű, — Pécsújhegyen évi há­rom—négyszázezer tonna anya­got termelnek ki —, hanem megelőzik az újabb meddő­hányók születését, az emberi környezet szennyezését. Salamon Gyula N incs esztendő, hogy vala­milyen formában ne fej- lődne-változna Pécsett a tömegközlekedés. Ezt több dolog is indokolja. A legfőbb: a város szüntelen fej­lődése. Lvov-Kertváros léte, ter­jeszkedése, lakói számának nö­vekedése például követeli a más városrészekkel való kap­csolat erősítését. Az új utak a tömegközlekedés vonalainak megújítását, nem egy esetben ésszerűsítését teszik lehetővé. És az sem lényegtelen, hogy az utasok száma, tehát maga az utazási igény is állandóan nő. 1978-ban 83,4 millióan utaztak. 1979-ben várhatóan 3 millióval többen veszik majd igénybe a Volán helyi közlekedési szol­gáltatását. Új járat Lvov-Kertvárosba A tömegközlekedés-fejlesztés idei első lépéseit már megtet­te a Volán: február végén megszüntette a 47-es járatot, ami Újmecsekalja és Pécssza- bolcs között közlekedett, ehe­lyett a 10-es vonalát hosszab­bították meg, s ugyanakkor 15 percre sűrítették a járatokat. Ugyancsak február végétől já­ratsűrítést hajtottak végre a 20- as vonalon is. Csúcsidőben a korábbi 10 helyeit 7, csúcsidőn kívül a korábbi 15 helyett 10 perces időközönként közlekedik a 20-as. Ehhez kettővel több Ikarus 180-ast kellett a vonal­ra telepíteni, a napi járatszám 60-nal növekedett, ami évente 151 ezerrel több kilométertelje­sítményt jelent. A város úthálózatának fej­lesztésétől elválaszthatatlan a tömegközlekedés fejlesztése. Mégis vannak kivételek, azaz olyan várható intézkedések, amelyek egyszerűen „csak” az utasigényre támaszkodnak. A vártnál gyorsabban nő annak a szükségessége, hogy Lvov-Kert­város szorosabb, élőbb kap­csolatba kerüljön a keleti és a nyugati városrészekkel, mi­után a 39-es járat sűrítése a belvárosi kapcsolatot viszony­lag elfogadhatóan megoldot­ta. Mégis szükség van új vonal nyitására, amely a városrész épülő déli részét kapcsolja a belvároshoz a 39-eshez ha­sonlóan, de feltehetően nem a Rákóczi, hanem a Szalai And­rás úton. Az Újmecsekaljáról közlekedtetett 19-es és a Me­szesről járó 29-es a jelenlegi járatsűrűséggel mind nehezeb­ben látja el a feladatát Ezért a Volán azt tervezi, hogy szep­tember 1-től a 19-est csúcs­időben 10, csúcsidőn kívül 15 percenként közlekedteti, a 29- es vonalára csuklóst állítanak be, s csúcsidőben itt is 10 per­ces járatsűrűséget biztosítanak. Ez a két vonalon naponta 17- tel, illetve 12-vel több járatot jelent. Foglalkozik a Volán az­zal is, hogyan lehetne megol­dani a távolabbi peremterüle­tek — Vasas, Hird, István-akna — közvetlen összeköttetését Lvov- Kertvá rossa I. Több változás várható az útépítésekkel kapcsolatban. A Bálicsi út korszerűsítésének be­fejeztével mi legyen a koráb­ban azonos útvonalon közle­kedtetett 36-os és 37-es járat­tal? Bizonyosra vehető, hogy a 36-os marad a jelenlegi útvo­nalon, s kiszolgálja a Jurisics Miklós út-Asztalos János út térségében lakókat. A 37-est pedig visszaviszik az eredeti útvonalra. Régóta szó van ar­ról, hogy a tettyei autóbuszfor­dulót a jelenlegi balesetveszé­lyes helyről a Havihegyre kell vinni. Ha elkészül az új fordu­ló, a tettyei járat újabb lakó­területet kapcsolhat be a vá­ros tömegközlekedési hálóza­tába. Nem lehet rosszabb Mit ígér a 6/A út új szaka­sza, amit az év utolsó negye­dében helyeznek forgalomba. A tanács építési osztályán fog­lalkoznak azzal a gondolattal, hogy a 10-es, 20-as, 28-as vi­szonylatok újmecsekaljai sza­kaszát „kiegyenesítsék”, azaz ezeket a járatokat levegyék a 39-es dandár útról és az Építők útjáról. Kétségtelen, hogy a 39- es dandár út ma túlzsúfolt. De ha a tervezett „kiegyenesítést" végrehajtják, Újmecsekalja je­lentős részének csak a 40-es és a ritkán közlekedő 32-es marad, a jó közlekedéshez másfél évtized alatt hozzászok­tatott lakosság egyszeriben hát­rányos helyzetbe kerül. Ez nem lehet az útépítés célja! Inkább azon kellene gondolkodni: szükséges-e minden távolsági járatot a jelenlegi útvonalon közlekedtetni, s nem kellene azokat átvinni a főforgalmi út­ra? A 6/A úttal kapcsolatban egyéb változásokra is számítha­tunk. Az egyik, hogy a Szigeti várni csomópont kiépítése a Magyarürögi út korszerűsítését is igényli, ez pedig víz, csapa­dékvíz- és szennyvízvezetékek kiépítésével jár együtt. Olyan nagy munkákra kerül sor, ame­lyek az út teljes lezárását szük­ségeltetnék a 22-es, 23-as és 24-es autóbuszok — és az egyéb közlekedés — számára azonban nem létezik terelőút, így a munkákat forgalom mel­lett, a forgalmat nehezítve le­het csak elvégezni. A 6/A út az idén elkészülő IV. szakasz utón tovább épül, az V. sza­kasz mór érinti az újmecsekal­jai autóbusz-végállomást is, amelynek átépítése ilyenformán indokolt. A tervek elkészültek, a munka rövidesen megkezdő­dik. Lvov-Kertvárosban az emlí­tett új vonal továbbmegy a Sarohin tábornok útján, ehhez új. ideiglenes autóbuszfordu- lóro lesz szükség. Ezt a neve­lési központ parkolóterületén jelölték ki. Az új vonal várha­tóan szeptembertől működik. Lvov-Kertváros tömegközlekedé­si rendszerének végleges meg­oldása akkor várható, ha a Sa­rohin tábornok útja és a Haj­dú Gyula út kereszteződése környékén elkészül majd az új- mecsekaljaihoz hasonló autó­busz-végállomás. Ismét a Kossuth tér Még két fontos előkészületi intézkedésről kel szólni. A va­ros nyugati ipari területén a BÉV épülő központi telepe mel­leti autóbusztároló-területet alakítanak ki egyelőre a mun­kásszállítási feladatok kiszol­gálására. Ez a terület később közforgalmi célokat is elláthat. Továbbra is napirenden van a Kossuth tér „autóbusztalanítá- sa". A már elviselhetetlen mér­tékig fokozódott zsúfoltság csökkentésére — mint korábban már hírt adtunk róla — a me­cseki járatokat a Lenin térre szándékoznak levinni, amely azonban mai formájában kép­telen az új járatok fogadásá­ra. A Lenin tér rendezésére elkészült már a tanulmányterv — azaz az első lépés a Kossuth tér tehermentesítése felé. H. I. Az újmecsekaljai autóbuszpályaudvar RÁDIÓ MELLETT... Ahogy az ötévesek látják... Meg én A rá dió jóvoltából reggel ötkor, hatkor és hétkor sok egyéb mellett arról is értesülhetünk, mit ír­nak a nagyobb országos la­pok, ezúttal történetesen a Magyar Hírlap. Azonnal meg is vettem a lapot, és megke­restem a szóbanforgó cikket, amelynek felcíme: „Anyu főz, apu újságot olvas ..." —, a főcíme pedig így hangzik: „Ahogy az ötévesek látják.” A riporter interjút készített H. Sas Judittal, az MTA Szocio­lógiai Intézetének munkatár­sával, aki családszociológiai vizsgálatot végzett többek kö­zött óvodások körében. „Az első kísérletben... ar­ra kerestünk választ, hogy bi­zonyos használati tár­gyakat fiúhoz vagy lányhoz kapcsolnak-e a gyerekek. Nem lehet véletlen, hogy a meg­kérdezettek 87 százaléka nem­re való tekintet nélkül a kis­lány kezébe nyomta a seprűt, 74 százaléka pedig a bevá­sárló szatyrot. Ugyanakkor a szöget és a kalapácsot szinte kizárólag a fiúnak adták. S alig egy-két dolog akadt—a könyv, a pénz, a toll —, ami­ről a gyerekeknek körülbelül 40 százaléka vélte úgy, hogy a fiúé is lehet, meg a kislá­nyé is. A többi tárgyat nagy­jából az ismert nemi—társa­dalmi szerepmegoszlásnak, vagyis az otthon látottaknak megfelelően, annak rendje és módja szerint elosztották...” — mondotta a szociológus, majd a következő kérdésre, hogy ezt meglepőnek találja-e, így folytatta: „Nem, hiszen a gyerekek a felnőtt modellt utánozták. A meglepetés erejével hatott vi­szont a kísérlet második részé­nek eredménye. Ebben egy rö­vid mesét mondtunk el az óvodásoknak a Kékruhás és a Pirosruhás gyerekről, akik sétálni mentek az erdőbe. Rá­juk tör a vihar, Pirosruhás nagyon fél, de Kékruhás meg­nyugtatja, hogy nem tévednek el, mert ő felismeri az irányt a fák mohos oldaláról. Talál­nak egy odvas fát, Kékruhás letördeli az odút elzáró ága­kat és besegíti Pirosruhást. A kuckó elég barátságtalan. Pi­rosruhás szőnyeget készít fa­levélből, s mert van nála en­nivaló, megkínálja Kékru­hást .... és így tovább. A gye­rekeknek föl kellett ismerniük, hogy lányok, vagy fiúk vol- ták-e, illetve, hogy melyik a kisfiú és melyik a kislány. 76 százalékuk eltalálta a helyes választ: tehát, hogy a Kékru­hás a fiú, Pirosruhás a lány...” ■* Én most itt bátorkodom köz­beszólni: gondolom a gyere­kek többségének (76 százalék) találékonyságában közreját­szott az az egyszerű tény is, hogy általában a kislá­nyokat szokták piros ruhába öltöztetni, a kisfiúkat kevésbé, és ők ezt miért ne tudnák? No, de nem is erről van szó. Ugyanis a szociológus szerint a gyerekek a nemi hovatarto­zás felismerését meg is indo­kolták, mégpedig a fiút a bá­torságáról, kezdeményező kész­ségéről, tehát vezetői erényei­ről, a lány viszont nem arról, hogy otthont teremt, szőnye­get készít és enni ad, hanem arról, hogy fél. „A szocioló­gus ezt kissé aggasztónak tartja. Mert: „ ... A közhit szerint a nők szorongóbbak, mint a férfiak... Csakhogy a lélektani kutatások ezt nem támasztják alá ilyen egyértel­műen. Inkább arról van szó, hogy hierarchikus nemi társa­dalmi szereposztásban, amely évszázadokon át uralkodott, nyilván az alárendelt nem képviselői félnek és szoronga­nak inkább, s ezt a szerepü­ket a társadalom messzeme­nően elfogadja ...” — holott — folytatja a szociológus egy másik példa alapján — „le­het, hogy a férfiak szintén félnek, csak nemi szerepük nem engedi, hogy ezt kimu­tassák .. Ismét közbeszólok. Nem hinném, hogy a bátorság és a kezdeményezőkészség fel­tétlenül férfi vezetői erény, ugyanezen tulajdonságokat fel­fedezhetjük nőkben is, és nemcsak vezető beosztású nőkben. Az viszont biztos, hogy a bátor és rátermett és kezdeményező készséggel meg­áldott nőknek még mindig az a szerep jut otthon, hogy en­ni adjanak, mert a férfiak zö­me ehhez időtlen idők óta suta, hogy akár csak puszta' jelenlétükkel is meleggé va­rázsolják otthoni környezetü­ket, (mert nélkülük sivár és vigasztalan az a bizonyos „otthon”), hogy — ahogy a teszt-mesében is — szőnyeget terítsenek, cicomázzanak, dí­szítsék a lakást, (mert ehhez a férfinépnek ismét nincs ér­zéke) ... stb. Akárhogy csűrjük-csavarjuk a dolgot vannak dolgok, ame­lyeket csak nők képesek jól, esetleg tökéletesen elvégezni ott-hon, az élelem kiválasz­tásától, elkészítésétől, tálalá­sától kezdve a lakás beren­dezéséig, csinosításáig. Ehhez érzékük nekik van. Éppen azért, mert — nők. Más kér­dés: az apu ne olvasson új­ságot. amíg az anyu főz, amint ez a felnőtt-modellben tapasztalható és amelynek alapján az ötévesek véleményt nyilvánítottak. Hogy mit csináljon? Ez is egy érdekes kérdés. Időtlen idők óta nincs rá eredmé­nyes válasz. Rab Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom