Dunántúli Napló, 1979. április (36. évfolyam, 90-117. szám)

1979-04-15 / 103. szám

1979. ÁPRILIS 15. TÁRSADALOMPOLITIKA DN HÉTVÉGE 5. Többnek lenni, többet tudni, többet adni Kvalifikált munkaerő Hiszen tudom én, ki a kva­lifikált ember. Láttam én már olyant, beszéltem is vele. Te­kintélye volt, szakmai ismere­tei felülmúlták a többiekét, politikailag képzett volt, rend­szeresen nézte a televíziót. Aztán továbbtanult, elvé­gezte a közép-, majd a fel­sőiskolát. Egyszer azt mondta nekem: — Ha megszerzem a legmo­dernebb technológiát, igaz, sokba kerül, de jóval keve­sebb emberre lesz szükségem; És egyáltalán nem lesz szük­ségem szakemberre, legalább­is abból is kevesebbre. A be­tanított munkásoké a jövő. Igaz ez? ♦ — A kvalifikált segédmun­kásra gondol? A visszakérdezés meglep, hebegek, nem áll össze a do­log. Kvalifikált segédmunkás? Nagyon értelmesen nézhetek. Novak Szilveszter, a városi pártbizottság gazdaságpoliti­kai osztályvezetője ki is ne­vet, aztán magyarázatba fog. — Maradjunk a dolgozó em­bernél, ne minősítsük egye­lőre. Adott két ember, mind­ketten ugyanazt a munkamű­veletet csinálják. Az egyik gépies, lélekben szinte nincs is ott, a másik pedig gon­dolkodik. Rájön erre, arra, munkaműveleteiben apró ész- szerűsítéseket alkalmaz, sőt, javasol bizonyos változtatáso­kat is, ha van hozzá bátor­sága. Melyikük a kvalifikált? Ha úgy tetszik: melyikük vé­gez minőségi munkát? — A kvalifikáció tehát első­sorban az értelmi erők szol­gálatba állítását jelenti? — Inkább intelligens mun­kavégzésnek mondanám, úgy érthetőbb. — A képzés tehát mind a vállalatnak, mind az egyén­nek egyaránt érdeke. Most egy kis csönd van. — Hát... Elméletileg igen, a gyakorlat azonban ettől el is térhet. Legalábbis látszó­lag. A képzés sokféle lehet. Kez­detben van az általános is- kolo elvégzése a felnőttokta­tás keretében. Az egyént am­bicionálják különféle módsze­rekkel: a munkakör betöltésé­hez szükséges, vagy több bért jelent. Az is előrehajtó té­nyező. hogy a szakmunkásbi- zonyitványt másképpen nem lehet megszerezni, csak ha az általános iskolai végzettség megvan. És nagyon sok vállalat szer­vez szakmásító tanfolyamokat Meg lehet szerezni tehát el­vileg a legmagasabb szak- képzettséget, kvalifikációt an­nak, aki ezt győzi energiával. Van esti, levelező középfokú iskolai képzés, és van esti és levelező felsőfokú iskolai kép­zés is. S ha utoljára is, egyálta­lán nem utolsósorban kell beszélnünk itt a politikai kép­zés különböző formáiról, amely lehet a szakmai képzéssel párhuzamos is. De hát szeretnek, vagy akar­nak tanulni az emberek? ♦ — Való igaz, hogy a sza­lag mellett sok betanított munkás dolgozik. Az is igaz, hogy ezen a szinten is el tudják látni a munkájukat. És azt is aláírom, hogy ez így a kvalifikáció ellen hat. Sok itt is a látszólagos és valódi el­lentmondás. Gondoljon arra, hogy a munkaerő mozgására sem hat kedvezően, hogy bi­zonyos „alantas" vagy ponto­sabban egyszerű munkára alig, vagy egyáltalán nem kapni munkaerőt. Emlékszik a taka­rítónő-gondokra? Még most sem megoldott téma, csak va­lamelyest enyhült a dolog. Ha szélsőséges példával akarnék élni, össze kellene hasonlíta­nom egy takarítónő és egy kezdő üzemmérnök fizetését, akár egyazon vállalatnál. Fur­csa dolgok derülnének ki. És az üzemmérnök megy majd el, mert abból van elég, ha pe­dig a takarítónő hagyja el a céget, katasztrófa-hangulat lesz úrrá a vállalati személy­zetisen. Másik takarítónőt ugyanis legfeljebb még ma­gasabb bérért tudna csak sze­rezni. Meg is becsülik őket. Persze.... ha hiszi, ha nem, vannak köztük kvalifikált ta­karítónők is. — Akik ki is takarítanak. — Pontosan. ♦ ' — Van — szögezi le katego­rikusan Magyarcsik Gyula, a Villgép szövetkezet elnöke — ná I un k igen sok kva I i fíká It m u n - kaerő van. Hadd említsem meg Császár Lászlót, aki esztergá­lyos volt nálunk, most pedig gépészmérnök és a műszaki osztály vezetője. De sorolhat­nám reggelig a neveket. Ott vannak a felvonósok, látja, van köztük, aki szakmunkás, van, aki technikus és van, aki főiskolát végzett üzemmérnök. Egyfajta munkakörben? A másnap reggel l'só Gá­bor szobájában ér. A Villgép szövetkezet felvonószerelő részlegének ő a vezetője. Gé­pészmérnök, tanít is a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. Azokat tanítja, akik később a keze alatt dolgoznak. — Számomra érdekes ez a lépcsőzetesség, a képzettsé­gek hierarchiája — mondom — egyazon munkakörben dol­gozik szakmunkás, technikus és üzemmérnök. Van-e közöt­tük különbség? Elgondolkodik. — Van, van, de minimális. Azt mondhatnám, hogy mind­nyájan elvégzik ugyanazt a munkát, teszem azt, megjaví­tanak egy elromlott felvonót, de a főiskolát végzett, lévén elméleti felkészültsége jóval nagyobb, talán valamivel ha­marabb találja meg a hibát. Ezek a liftek bonyolult készü­lékek, komoly szakmai felké­szültség kell a szerelésükhöz, javításukhpz. Egyébként pe­dig . . . Tudja, mit? Beszéljen velük. Mondják el ők. Hosszúra, nőtt, szőke fiatal­ember Molnár Balázs. Szak­munkás, felvonószerelő. — A Leöweyben érettségiz­tem — mondja — általános gimnáziumban. Itt szereztem meg a szakmunkás képesítést, a havi keresetem háromezer­nyolc körül alakul. Ambicionólja-e magát a to­vábbtanulásra, a magasabb kvalifikáció megszerzésére? Efelől faggatom. — Érettségi után jelentkez­tem a főiskolára, csak nem vettek fel. Továbbtanulni? Két gyerekem van, most kaptunk lakást, hajtani kell, keserves lenne az esti vagy levelező. Ebben egyetértünk. Sáfrán Tibor a Zipernovszky- ban végzett, gépésztechnikus, felvonószerelő. — Megpróbáltam kétszer is a főiskolát. De hát a fizika nem volt az erős oldalam, nem ment. Most már... Legyint. — A keresetemre nem pa­naszkodhatok, havi négyezer körül megvan. Monori Péter a Pollack Mi­hály Műszaki Főiskolán vég­zett, épületgépész, felvonós, a Villgépnél felvonószerelő. — A Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkeztem — mondja - onnan irányítottak a főiskolára, üzemmérnök ké­pesítésem van, felvonószerelő vagyok havonta négy-, négy és félezerért. ♦ Egy kis nőpolitika is bele­keveredett a kvalifikációs té­mába. Felvonótervezés - ki tagadná, hogy ez aztán kva­lifikált munka? A Villgépnél ketten dolgoznak ebben a munkakörben: Meiszner Ilona és Kóldi Erzsébet. — A Zipernovszkyban vé­geztem, erősáramú szakon — meséli Meiszner Ilona, akit a tervezőasztal mellől hívtam el :beszélgetni — és jelentkeztem a főiskolára, fel is vettek a felvonós szakra. Azt végeztem el, üzemmérnöki diplomát sze­reztem, s itt a Villgépnél ter­vező vagyok. — Biztosan szép summát keres. Nyel egyet. — Kétezerhatszáz a fizeté­sem. De most emelnék. — És akkor mennyi lesz? — Kétezerhét. Most én nyelek. — Az már a főiskolán el­dőlt, hogy én szerelő nem le­hetek. Mert nő vagyok. Pedig ugyanúgy el tudnánk látni azt a munkát is az új liftek sze­relését kivéve, mert az nehéz fizikai munka, mint a többiek. Mint a férfiak. Talán később, hiszen meg kell szereznünk a szakértői képesítést, akkor le­hetünk felügyelők is. Ott en­nél jóval többet kereshet­nénk ... ♦ Szociológusok, pszichológu­sok öröme a szalagmunka, rá­gódnak is rajta eleget. Sziget­váron, a cipőgyárban akad elég szalag, dolgoznak a betanított munkások. Vajon hányán? — Dolgozóink hatvan szá­zaléka szakmunkás — büszkél­kedik Antal Sándorné, a gyár személyzeti és oktatási veze­tője — most is a szakmásító tanfolyamra igyekszem, jelen­leg hatvan dolgozónk végzi. Ez is csak az arányt fogja javítani. — Azt hittem, nagyobb ke­letje van a betanított mun­kásnak ... Mosolyog. — Ez legfeljebb egészen rö­vid távon igaz. De manapság már illik tovább is nézni va­lamivel. Ha azt mondom: ter­mékváltás, nem mondok újat, igaz? Egy ilyen programot, mint amilyen nálunk a Katy- program lesz, csak kvalifikált emberekkel lehet sikeresen végrehajtani. Szakmunkások­kal, akik a technológia min­den fázisát jól ismerik, s a sza­lag bármely pontján alkal­mazhatók. Vojcsek Kati gyors- és gép­íróként kezdte a munkát a Szigetvári Cipőgyárban. A Zrí­nyi gimnáziumban végzett, ahol megszerezte ezt a képe­sítést — de jó volt hallani, hogy egy általános gimnázium valamilyen képesítést adott! — és egy kismamát helyette­sített, aki visszajött a gyesről. Beállt a szalag mellé. — Most járok a szakmun­kástanfolyamra — válaszol — és itt is maradok a gyárban. Továbbtanulni? Egyelőre nem gondolok rá. Talán később ... Egy kicsit bizonytalan, az oktatási felelős azonban an­nál biztosabb. Kati igen aktív KISZ-tag, politikai képzése van kilátásban, s komolyan számításba veszik a káder- utánpótlásnál. Majd. ♦ Ki a kvalifikált ember? Az, aki egy kicsit több akar len­ni, mint ami, és azért, hogy többet tudjon adni, ne csak kapni. Aki nem restell utána­nézni szakmai dolgoknak, s uram bocsá’ — szélesíti álta­lános műveltségét is, érdek­lődéssel fordul a világ min­den dolga felé. Igaz, a vál­lalatok nem veszik szívesen azt a fajta ambíciót, amely nem vág szorosan a szakmá­ba teszem azt: egy géplaka­tost nem javasolnak a jogi egyetemre, de hát ez a rit­kább, s nem is túl jó példa. Én sehol sem tapasztaltam olyant, hogy ne támogattak volna egy szakmai továbbkép­zést, tanulást, magasabb ké­pesítés megszerzését, olyant pedig, hogy ne ismerték vol­na el, még úgy sem. Azaz, hogy... — Nem ugyanaz az ember. Hiába végzi ugyanazt a mun­kát, mint azelőtt, nem ugyan­az az ember, aki tanult vala­mit. Az már több. Sokkal, vagy kevéssel, mindegy. De mindenképpen több és más. Ezt kell tudomásul venni. — És mit várhat cserébe az, aki képzi magát, tanul, kvalifikált lesz? — A társadalmi rangja, stá­tusa is ennek függvénye. — Igen, igen, de mit várhat cserébe? Egy kis csönd van. — Ha több pénzt nem is több megbecsülést minden­képpen, mint most. Kampis Péter Magasan képzett technikusok, műszerészek készítik a Moszkvába induló, hordozható magnókat a Mechanikai Laboratóriumban. Erb János felvétele Sétálóutca a múzeumok között Befejeződött a Káptalan ut­cában a csapadék-, szennyvíz-, ivóvíz- és locsolóvíz-hálózat teljes fölújítása. A hárommillió forintos költséggel készült re­konstrukciót a DÉLVIÉP véqez- te el. A háromszáz méter hosszú szakaszon most már semmi akadálya annak, hogy elkez­dődjön az útépítés is. Az út, melynek építéséhez a közeljö­vőben hozzákezd a Közúti Épí­tő Vállalat, másfél millió fo­rintba kerül. Jellegében, stílu­sában idomulni fog a műem­léki környezethez: a Káptalan utcát, noha egyirányú forgal­mat fog lebonyolítani, sétáló­utcának készítik. A héten az Uitz Múzeum be­járatánál a már korábban el­készült nagykapu mellett elhe­lyezték a két kisebb kaput az Országos Műemléki Felügyelő­ség pécsi építésvezetőségének dolgozói. Ugyancsak ők végez­nek majd a Káptalan utcában további munkát: a PIK meg­bízásából a szabadtéri színpad és a Káptalan utca között hú­zódó falat 415 ezer forintos költséggel helyreállítják. Hívja a 12-T13-at! Társadalmi gondoskodás az Öregekről A levelet, melyből idézünk, Darányból kaptuk: „Szíve­sen gondoznék, ápolnék Pé­csett olyan idős személyt, akinek otthona van, illetve számomra otthont adna." T. E.-né levele is azok közé a segítőkész sorok közé tarto­zik, melyek válaszként, illet­ve érdeklődésként érkeztek a lapunkban közelmúlt­ban megjelent Gondosko­dásra váró öregek című írásra, melyben arról szól­tunk, hogy Pécsett kevés a szociális otthoni férőhely, hogy a területi szociális gon­dozó hivatásos ápolói a tel­jesen egyedülálló, mozgás­képtelen, idős emberek gon­dozását is csak megfeszített erővel tudják ellátni, s hogy egyre több azoknak a csalá­doknak a száma, melyek a beteg, idős szüleik, hozzátar­tozóik napközbeni ellátását nem tudják megoldani. Tá­volról sem a nemtörődöm­ség, a lelkiismeretlenség mi­att, hanem mert nem talál­nak olyan embert, aki pén­zért, vagy lakásért, de vállal­ná ezt a tevékenységet. Többen telefonon érdek­lődtek, hogy hol lehet gon­dozásra jelentkezni, illetve gondozót találni. Nos, eze­ket a leveleket illetve tele­fonkéréseket, mi a Hazafias Népfront Pécs városi Bizott­ságának nőbizottságához, illetve a belvárosi körzeti bi­zottság nőbizottságához to­vábbítottuk. A két bizottság ugyanis már évekkel ezelőtt elkezdte az öregek gondozá­sát segítő társadalmi tevé­kenységét. Annak idején fü­zetek teltek meg azokkal a nevekkel és címekkel, akik gondozásra kértek, illetve vállaltak. Háziasszonyok, nyugdíjasok jelentkeztek idős emberek gondozására. Kö­zöttük szép számmal akadtak nyugdíjas egészségügyi dol­gozók, akik nemcsak gondo­zást, hanem ápolást is vál­laltak. Az érdeklődők közötti közvetítés olyan szépen ala­kult, hogy hamarosan több városból — Dunaújváros, Szolnok — jöttek érdeklődők tapasztalatcserére. Időköz­ben megnőttek és egyoldalú- sodtak az igények. Többen kérnek, mint ahányon vállal­nak gondozást, holott, amíg az öregek megnyugtató in­tézményesített elhelyezése megvalósul — sokat segíthet a társadalmi gondoskodás. E gondolatokból kiindulva dön­tött úgy a városi és a kör­zeti nőbizottság, hogy fel­újítja a társadalmi közvetítő szerepét. Minden héten csütörtökön 5-től 7 óráig várják a Bem utca 22. számú épületben azokat, akik gondozást vál­lalnak, illetve kérnek. A te­lefonszám: 12-713! T. É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom