Dunántúli Napló, 1979. április (36. évfolyam, 90-117. szám)

1979-04-01 / 90. szám

Szovjet professzor irányította a betonozást Gyorsul a Paksi Atomerőmű építése Eseménydús a tavasz eleje a Paksi Atomerőmű építkezésen. Sorra futnak be a reaktorcsar­noki nagyberendezések. Újabb szakmunkás- és műszaki csopor­tok érkeznek a helyszínre. Hat és fél ezren dolgoznak már az atomerőmű megvalósításán. Ja­vult a szervezés is. Ennek kö­szönhető, hogy a. határidők miatt kritikus üzemi» főépületen jelentősen felgyorsult a munka a korábbihoz képest. Itt nincs hétvégi szünet. Szombat-vasár­nap is dolgoznak. Ahol pedig a technológia kívánja, a nappoll műszakot éjszakai követi. A mű­szaki irányítók óráról órára figye­lemmel kísérik az építkezést. Ahol probléma jelentkezik, azonnal intézkednek a zavar elhárítására. A gyorsabb előrehaladás eredményeként túljutottak a reaktorakna egyik legbonyolul­tabb építési szakaszán, amely műszakilaq nagyon érdekes és hazai viszonylatban teljesen új­szerű feladat volt: a reaktorak­nába beépítették a csehszlovák gyártmányú „szárazvédelmi" acélszerkezetet, amely közvetle­nül az aktív zónával szemben helyezkedik el. Ha majd műkö­dik az atomerőmű, a szárazvé­delmen belül elhelyezett ionizá­ciós kamrák segítségével infor­mációt ad a reaktor teljesítmé­nyéről, azaz, hogyan kell sza­bályozni az egész reaktor mű­ködését. A feladat elvégzéséhez külön­leges feltételeket kellett terem­teni. Egyik követelmény volt a maximális tisztaság. A reaktor­aknát olyan tisztára mosták, hogy egy porszem se maradt benne. Ezután daruval millimé­ter pontossággal helyére emel­ték a több mint tíz tonna súlyú szerkezetet. A hegesztések után Magyarországon először alkalmazott szerpentinit beton­nal töltötték ki a hatalmas acéldobozt, majd különleges fe­déllel lezárták a reaktoraknát. Ezután tíz napon keresztül 120 fokon szárították a sugárzást elnyelő szerpentinit betont, hogy a felesleges víz eltávozzon belőle. A nedvességtartalom­változást a reaktoraknában lé­vő ionizációs kamrákon keresz­tül ellenőrizték. A kényes, nagy tudást és fe­lelősséget igénylő munka fázi­sait szovjet szakértő, a moszk­vai építőmérnöki egyetem pro­fesszora irányította és ellenőriz­te a helyszínen. Ö adta a „re­ceptet”, aminek alapján a kü­lönleges beton készült. Szemé­lyesen kísérte figyelemmel azt is, hogy a munkások hogyan dolgozzák be. Egyik további nagy cél a Paksi Atomerőmű főépületén: a 250 tonna súly emelésére al­kalmas reaktortéri daru felsze­relése és üzembehelyezése au­gusztus 20-ig azért, hogy meg­kezdhessék a reaktor és a hely­színen tárolt egyéb nagyberen­dezések helyére állítását. Hné A Pécsi Bútorgyár 2. számú üzemében 1979-ben tízezer Csabi és nyolcezer Velence típusú heverőt gyártanak. Képünkön az ez év­ben gyártásra kerülő új típust, a Pajtás heverőt kárpitozzák, mely­ből több mint hatezer készül. Ünnepi rendezvények felszabadulásunk évfordulóján A jövő héten megyeszerte megünneplik hazánk felszaba­dulásának 34. évfordulóját. Áp­rilis 2-án délelőtt diplomáciai koszorúzás lesz Harkányban a bolgár hősök emlékművénél és Beremenden, a jugoszláv hő­sök emlékművénél. Ugyancsak délelőtt kerül sor Pécs-Vasason ünnepi megemlékezésre, amely­nek keretében a területi párt-, állami és társadalmi szervek, tömegmozgalmak és a helyi üzemek képviselői megkoszorúz­zák a szovjet katona sírját a Vasas II. temetőben. Pécsett az MSZMP Pécs vá­rosi Bizottsága a Pécsi Orvos- tudományi Egyetem aulájában délután 3 órakor rendez ün­nepséget hazánk felszabadulá­sánál« 34. évfordulója alkalmá­ból. Villányban koszorúzási ün­nepséget rendeznek délután a szovjet és a bolgár hősök em­lékművénél. Utána ünnepi meg­emlékezés lesz a művelődési házban. Április 3-án délelőtt Pécsett, a megyei pártbizottságon és a megyei tanács Kulich Gyula ut­cai nagytermében a szocializ­mus építésében, a politikai, gazdasági és tudományos élet területén szerzett érdemek elis­meréseként kormánykitünteté- sekeí adnak át a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának megbí­zásából. A pécsi Petőfi filmszínházban a Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskola rendez ünnepi megemlékezést, amelynek kere­tében átadják az iskola KISZ- szervezetének a KISZ KB „Ki­váló KISZ Szervezet" kitünte­tést. Ezen az ünnepségen veszi fel az iskola KISZ-szervezete dr. Hajdú Gyula nevét. Délelőtt az iskolában emlékkiállítás nyílik és felavatják a KISZ-szervezet névadójának emléktábláját. Délelőtt Komlón, április 4-i hálaváltót, politikai sportrendez­vényt szervez a városi KISZ-bi- zottság. Ugyancsak délelőtt tartják a komlói felszabadulási ünnepséget, amelynek kereté­ben a város párt-, állami, tár­sadalmi szervezetek, tömegmoz­galmak és az üzemek képviselői megkoszorúzzák a felszabadulá­si emlékművet és a munkás- mozgalmi emlékművet. Mohácson, a Kossuth film­színházban a Radnóti Miklós loari Szakmunkásképző Intézet KISZ-bizottságának ünnepség keretében átadják a KISZ KB „Kiváló KISZ Szervezet” kitün­tetését. Délután 2 órakor a mohácsi Szék- és Kárpitosipari Vállalatnál rendezik meg a fel- szabadulási ünnepséget. A vá­rosi tanács nagytermében ki­váló társadalmi munkásokat fo­gadnak és jutalmaznak a városi tanács vezetői. Este fáklyás fel­vonulás és ünnepélyes koszorú­zás lesz a mohácsi felszabadu­lási emlékműnél. Siklóson délután koszorúzás lesz a felszabadulási emlékmű­nél, utána ünnepi gyűlés a vá­rosi-járási pártbizottság épüle­tének nagytermében. Az úttörők és a KISZ-es fiatalok részére nyílttúrát szerveznek a Temkes hegyre a siklósi ifjúsági szerve­zetek. Szigetváron délután a teme­tőben a párt-, állami, társadal­mi szervezetek, tömegmozgal­mak képviselői megkoszorúzzák a szovjet hősök emlékművét és a bolgár hősök emlékművét. Ezt követően 16 órakor a Felszaba­dulási téren rendezik meg a vá­ros központi ünnepségét. Április 4-én az MSZMP Pécs városi Bizottsága hazánk fel- szabadulásának 34. évfordulója tiszteletére délelőtt 10 órakor koszorúzási ünnepséget rendez a pécsi központi temetőben lé­vő szovjet hősi emlékműnél, ahol a megyei és városi pártbizott­ság, megyei és városi tanács, a szakszervezetek megyei tanácsa, a Hazafias Népfront megyei és városi bizottsága, a megyei és városi KISZ-bizottság, a me­gyei úttörőelnökség és a fegy­veres erők képviselői róják le ke­gyeletüket. 10 órakor a Mecse­ken, a felszabadulási emlékmű­nél ér véget a KISZ Baranya megyei Bizottsága által meghir­detett felszabadulási csillagtúra az emlékmű megkoszorúzásá­val, valamint a KISZ-esek foga- dalomtételi ünnepségével. 11 órakor a megye és a város párt-, állami, társadalmi szerve­zeteinek, tömegmozgalmainak és a fegyveres erőknek a képvi­selői koszorúznak a felszabadu­lási emlékműnél. Pécsett délelőtt 9 órakor ün­nepélyes megnyitóval kezdődik a KISZ KB Vörös Vándorzászló­val kitüntetett középfokú tanin­tézetek háromnapos országos tanácskozása a Magyar Nép­hadsereg Helyőrségi Művelődési Otthonában. Sellyén délelőtt a községi fel- szabadulási emlékműnél ren­deznek ünnepséget és koszorú­zást. Siklóson április 4. tisztele­tére járási csillagtúrát rendez­nek, amelynek végcéljánál, c siklósi felszabadulási emlékmű­nél koszorúzásra, ünnepi gyű­lésre, és a forradalmi ifjúsági napok keretében KlSZ-kitünteté- sek átadására kerül sor. Szent- lőrincen, a Szigetvári városi-já­rási KISZ Bizottság járási ifjúsá­gi napot szervez az ünnep tisz­teletére. Bontják a pécsi, Kulich Gyula utcában lévő régi házakat, melyeknek helyére új óvodát épí­tenek majd Szokolai felv. Kéthetes késés — egyelőre lanyha felhozatal — magas árak, igen, ez az idei primőr­piac, vagyis a filmcímmel pél­dálózva, holnap lesz fácán, azaz lecsó. Nem vigasztalásul, magyarázatul: a tél erős hideg­lökései, a viharkárok visszave­tették, késébe hozták a primőr­termesztőket — ezért kevés pél­dául a zöldhagyma, s nincs még hazai primőr uborka, a vihar fóliasátrakat tépett fel, elfagy­tak a palánták, újra kellett vet­ni. Mindezekután jó hír:1 a hét végén dömpingben Baranyába is megérkezett a saláta, s ez már nem a fűtött fóliasátrak alól, hanem az áttelelő saláta, mely fölé csak tavasszal húznak sátrat a nap érleli. Pandur József, a baranyai ZÖLDÉRT termeltetési vezetője: — Eddig 200 ezer fej salátát forgalmaztunk, kevesebbet, mint a tavalyi idénykezdés időszaká­ban. Most Siklós környékéről 100 ezer fej saláta fut be a piacokra. A jövő héten érkezik a retek, az azt követő héten a karalábé. Az uborkát, mint em­lítettük, visszavetette a szeszé­lyes tél, de van az üzletekben- Bulgáriából érkezett. Vasútépítők bravúrja Pécs-Bicsérd között Tegnap délután a Bicsérd— Pécs 11 kilométeres vasúti pá­lya korszerűsítésének 13. nap­ján helyére került az utolsó vendég-sínmező. Ilyen gyors ütemű, ennyire összehangolt felépítménycserét először haj­tott végre hazánkban a vasút. Délután fél három. A gép­egységek, gépek, speciális épí­tési vagonok, a kiskatonák és vasúti építési szakemberek szá­zai napi 12—14 órás megfeszí­tett ütemű munkájának utolsó percei. A Megyeri út és az épü­lő Tüzér utcai felüljáró közti szakaszon a Platov vágányfek- tető-szerelvény hosszú „csáp­ján" kigördítette és leenged­te az utolsó, feszített beton­aljra rögzített sínpárt. Azt a kiskatonák feszítőfákkal a „Fo­gás! Nyomd meg!" vezénysza­vakra a helyére emelgették, majd vashevederekkel összecsa­varozták a régi, faaljas síneket. Kész. „Erre vártunk két he­te” — mondták örömmel a mun­kát végzők és s- legalább any- nyira fáradt irányítók. Varga István építési és pólyafenntar­tási osztályvezető jelentette Mészáros Andrásnak, a Pécsi Vasútigazgatóság helyettes ve­zetőjének, hogy elkészültek a 11. kilométeres szakasz vágány­fektetési munkáival. Rögtönzött kis ünnepségen Mészáros And­rás valamennyi tervezőnek, szer­vezőnek, irányítónak, gépkeze­lőnek és kétkezi munkásnak megköszönte tevékenységét. A Platov bontó- és vágányfektető szerelvények személyzete a helyszínen vette át a pénzju­talmat. A pályakorszerűsítés csak a végleges, 126 méteres sínszá­lak hézag nélküli elhelyezésével ér véget. Április 23-tól a Bi­csérd és Pécs közötti pályán már csak a csatlakozó részek­nél fog kattogni a vonatkerék. M. L. Késésben a primőrök Keresnyeiék fóliás kertje Tengeriben Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli XXXVI. évfolyam, 90. szám 1979. április 1., vasárnap Ára: 1,60 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom