Dunántúli Napló, 1979. március (36. évfolyam, 59-89. szám)

1979-03-16 / 74. szám

A MECSEKI SZÉNBÁNYÁK FELVESZ: 18—35 éves férfi munkavállalókat föld alatti csillés, segédvájár, vájár, lakatos munkakörbe. 35 ÉVESNÉL FIATALABB ŰJ DOLGOZÓINKAT Komlón, illetve Pécsett 1—1,5 év múlva készpénzbefizetés nélkül, rendkívül elünyös anyagi feltételek mellett juttatjuk lakáshoz A lakáskiutalás feltétele: 10 éves szerződés föld alatti munkára. A lakáskiutalásig kényelmes munkásszállói el­helyezést biztosítunk Komlón. Címünk: Mecseki Szénbányák munkaügyi osztálya. 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5. Családi ház nagy ga- rageval — gazdálko­dásra is alkalmas terü­lettel eladó, 1—1 Va szo­bás lakást beszámítok. Érdeklődni: szombat délután, vasárnap egész nap, Pécs, Engels út 199, ______________________ K ettő, kb. 300 négyszög­öl szőlő olcsón eladó. Érdeklődni: Sárosi, Urög, Sirály utca 18. Egyetemista lány április 1-től összkomfortos al­bérletet keres. ,,Joghall­gató” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 400 négyszögöl új tele­pítésű szőlő épülettel és teljes felszereléssel eladó. ,.Tavasz” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ S aroktelek fele, Magyar- ürögi út 154. sz., iker- és társasház építésre eladó - 500 négyszögöl. Telefon: 11-591._________ 6 00 négyszögöl telek Pécsújhegyen, megoszt­va is, eladó. Pécs, Feny­ves sor 11.___________ E ladó azonnal beköltöz­hető, kétszobás, magas­földszintes családi ház. Horváth Béla, Pécs, Kis- Szkókó 8. Szabolcsi szőlőhegyen 330 négyszögöl szőlő el­adó. Érdeklődni: Torda u. 46. Új ház, 2 szoba össz­komforttal plusz gazda­sági épülettel plusz manzárd lehetőséggel, műút mellett, panorá­más zöldövezetben, Pé­csett, busztól 10 percre eladó. „Irányár 550 000” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _____________ C sendre, nyugalomra vágyók, figyelem! Elcse­rélnénk István utcai két szoba, konyhás, száz- nyolcvan négyszögöl tel­ken levő udvari házré­szünket kétszobás, táv­fűtéses vagy gázfűtéses lakásra, harmadik eme­letig, lehetőleg sima cserével. Földgázvezeték az utcában van. „Me­szes kizárva” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Bogádon, Vényét dűlő­ben 262 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklőd­ni : Kossuth u. 5. Var­ga-________________ Abaligeten telek faház­zal, csónakázótóval szemben, eladó. Érdek­lődni: egész nap, Aba­liget, Kölesy Vince u. 27._______________________ K aposvár, toponári vá­rosrészben 3 szobás csa­ládi ház sürgősen el­adó. Móra Ferenc u. 21. Négyszobás, komfortos, tanácsi, belvárosi la­kást cserélnék kétszobá­sért vagy másfél szobá­sért. „Tanácsi összkom­fort" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe.________ B alatonmária, Árvácska utca 179. sz. alatt nya­raló eladó. Érdeklődni: 16 órától, Keszthely, Ki­nizsj utca 24.___________ E ladó a belvárosban 2 szoba, konyhás, több mellékhelyiséges, kom­fort nélküli ház. Csere­lakást beszámítok. Tele­fon: 10-979,______________ Pé csváradon, a Tóvölgy­ben 222 négyszögöl sző­lő, 40 négyszögöl üres telek bekerítve, szerszá- mosbódéval eladó. Or- szágúttól 20 méterre, a Dombay-tótól 5 percre. Rózsahegyi Mátyás, Boly, Dobó u. 16. _______ G azdálkodásra alkal­mas helyet keresek. Életjáradékot fizetnék érte vagy családtagként vállalnék gondozásra idős személyt. „Külön szobát biztosítok" jel­igére a Hunyadi úti hir­detóbe.__________________ 204 négyszögöl házhely eladó. „Pécstől 8 km-re” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.________________ E ladó a cserkúti hegyen 500 négyszögöl telek, részben szőlő, lakható épülettel, út mellett. W, villany van. Eset­leg megosztva is. Ér­deklődni 3 óra után Kodó dűlő 25., vagy es­te 7 után 39-es dandár u. 2. Lőrincz Vilmos. Vasas l-en 230 n-öl te­lek 20 000 Ft-ért sürgő­sen eladó. Érdeklődni mindennap 4 órától, Va­sas I., Bányatelep 41. szám. ___________' Pé csett 210 n-öl gyümöl­csös, veteményes bérbe adó. Pécshez 9 km-re, ingyenes használatra kiadó vagy olcsón el­adó. „Gazdálkodás" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.__________’ E ladó 250 n-öl lugas­rendszerű szőlő, gyümöl­csössel, téglaépület, vil­lany, víz, autóút van. Fekete u. 2. szám. Szü­lészeti Klinika mögött. Érdeklődni 18-810-es te­lefonom_________________ Málomi szőlőhegyen 700 n-öl szántóföld, megoszt­va is, eladó. Érdeklődni Mólom, Földinél._______ K étszobás, szövetkezeti lakásomat és 200 n-öl szőlőmet Pécs közeli faluban szép családi házra cserélném „3. emeleten van" jeligére o Sallai utcai hirdető­be kérem. Harkányhoz közel, a te- rehegyi hegyen 800 n-öl szép szőlő, haláleset miatt eladó. Présház plusz szoba és teljes felszerelés, víz van. Ér­deklődni: özv. Pál Já- nosné, Kovácshida, Mó- ricz Zsigmond u. 30. Eladó 222 n-öl terület, fele szőlő, gyümölcsös, 32 négyzetméteres fa­házzal. Érdeklődni: Jó­zsef A. u. 32/1. I. eme­let 4. Egyszoba-hallos, udvari öröklakás beköltözhetően eladó. Geisler Eta u. 7. Telefonszám: 18-581. Szigeti úton, a nyolca­dik emeleten levő két­szobás, szövetkezeti la­kásomat szentlőrinci, kétszobás, garázsosra cserélném. „Csak ga­rázs esetén simán" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném Nyíregyhá­záról Pécsre 3 szobás, összkomfortos, szövetke­zeti, garázsos, II. eme­leti, bérházi lakásom hasonlóra. Nyíregyháza, Arany János u. 25, II. 8. Elcserélném harkányfür- dói, 2 szobás. kertes házam pécsiért Lehet bérházi is. Érdeklődni Pécs, Jókai u. 40. III. 19. Kólya. Kétszobás, uránvárosi, szövetkezeti lakásomat elcserélném 3 szobás szövetkezetire. Uránvá­rosi előnyben. „Sándor" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ________________ Elc serélném most felújí­tott, pécsi, PIK, 2 szoba komfortos lakásomat Pécs környéki, kis kertes falusi házért. „Gyárvá­ros” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ M ásfél—2 szobás lakás- megoldást keresünk, 150 000 plusz OTP-átvál- lalás plusz gépkocsival. Érdeklődni a 16-141-es telefonon 17 óra után. Pécs vagy környékén 30 ezer Ft-ig házrészt ven­nék, főbérleti csere is érdekel. „István" jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe._____________________ Szigetváron, gyógyfürdő­től 5 percre 2 szoba, konyhás családi ház nagy kerttel, olcsón el­adó. Pécsi telket beszá­mítok. Érdeklődni Pécs, Baranyavár u. 28. Ma- kay. Telefon: 10-530. Eladó beköltözhetően 4 szobás családi ház a belvárosban, két csa­lád részére is alkal­mas. Szegedi vagy pé­csi, 2 szobás, tanácsi lakást beszámítok. Min­den megoldás érdekel. Baranyai. Báthori u. 10. T avaszi ajánlat a lakás­felfrissítésre Hazai es import padlószönyegek, ebédlöszonyegek, függönyök, függönykisérok, takarók és egyéb lakástex ti lia k széles választékot ly kínálja IliitP 45 A. LAKASTEXTILBOLTUNK (Bem u. Kossuth tér sarok) ÍV ....... • ••••••• • 1 • •••••••• *t • ••••••••• HALÁLOZÁS Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesapánk, apósunk, nagyapánk és sógorunk, LAKI VENDEL nyugdíjas bányász, Hősök terei lakos, rövid szenvedés után elhunyt. Teme­tése március 19-én, hétfőn 3 órakor lesz a pécsbányatelepi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy FARKAS DEZSŐ volt keszüi lakos, 53 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Te­metése március 19-én, hétfőn fél 1 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. Gyászoló családja, rokonai. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, nagyapa, PAVLIK ODON 69 éves korában elhunyt. Temetése március 19-én, hétfőn fél 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, keresztapám, sógo­runk, nagybátyánk és kedves roko­nunk, VASTAG JANOS nyugdíjas bányász, életének 72., há­zasságának 50. évében, hosszú szen­vedés után, március 13-án elhunyt. Temetése március 19-én, hétfőn fél 3 órakor lesz a Vasas l-i temetőben. Minden külön értesítés helyett. Gyá­szoló özvegye és a rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem., édesapánk, fiam, vöm, apósom és kedves rokonunk, Kertes családi házam eladnám vagy lakásba cserélném. Mária dűlő 11. Urögi útról Bontott anyag eladó: szarufa, gerenda, desz­ka, 3-as redőnyös abla­kok, kis és nagyméretű téglák. Alsábalokány u. 9. Keszthelyen, központban levő 6 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba, több mel­lékhelyiséges, szuteré- nos, kertes családi ház beköltözhetően eladó. „1979-ben" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Jó karban levő Wart­burg gépkocsi, CM rendszámú, másfél év múlva vizsgáztatandó, eladó. Szigetvár, Mun­kácsy u. 4. vagy Mező­gép — Darázsi. Elcserélném budapesti, X. kerületi szoba-kony- hás lakásomat Pécs környéki kis családi ház­ra. „Vétel is érdekel" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó 20 éves pálma, műanyag kisvitorlás, ker­ti traktor pótkocsival, 250-es MZ motor. Tele­fon: 10-979. Bontási anyagok ol­csón eladók! Felfűré­szelt léc, szarufa, kü­lönböző méretben, ge­rendák, ajtók, ablakok, vasgerenda, stafni, desz­ka, kis és nagyméretű tégla, tölgyfa geren­dák, ugyanitt egy ARO gépkocsi kétéves mű­szakival. Pécs, Kulich Gyula utca 14. Balatonlellén 1 szoba, összkomfortos társas­üdülőben berendezett lakrész eladó. .,Vízpar­ti" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném kővágószöl- lősi, tanácsi, 2 szobás lakásomat pécsi lakásra. „József" jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Belvárosi, egy szoba al- kovos, gázfűtéses, taná­csi lakásomat kétszo­básra cserélném. „Há­romemeletes" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ----------------------------------­-— El cserélném nagyméretű, új, 2 szobás távfűtéses lakásomat Kertváros köz­pontjából másfél szobás vagy egy szoba plusz hallos, tanácsi lakásra. Megegyezünk. „Pano­ráma" jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 500-as Trabant, VII. 9-ig érvényes műszakival — bontva is — eladó. Siklós, Kassai u. 11. Hollósy. Eladó Pannónia és tás­ka villany varrógép. Jó­zsef Attila utca 29., ház- felügyelő. Keveset használt Meka- lor F—2 olajbojler el­adó. Görgey u. 15. (dél- utá n). Eladó 5,5 mx2 m-es vas­terasz, teljes üvegezés­sel. Érdeklődni: 16 óra után, Szentlőrinc, Tán­csics Mihály utca 43. Elcserélném kertvárosi, 3 szoba, összkomfortos, tanácsi, földszinti laká­somat kétszobás hason­lóra. „Garázsos előny­ben" ieligére a Sallai utcai hirdetőbe. UZ-s Dacia sürgősen el­adó. Cím: Pécs, Nyárfa utca 12. Házhely eladó. Újhegy, Koksz utca 13. Üszők, 2 darab, 7-8 hó­napos vemhesek, jól te­jelő anyáktól származtak - eladók. Gyöngyfa, Pe­tőfi utca 20. Bíró. 100 000 kp-vel 1 szobás lakást vennék. „Kom­fortos" ieligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Wartburg, IZ-s, 1982-ig vizsgáztatva, eladó. — Pécs, Kalinyin utca 6. Osszeköltözőknek, orvo­soknak ideális négyszo­bás, belvárosi, nagy­méretű öröklakás eladó. Telefon: 12-786. CP-s, 601-es Trabant olcsón eladó. Cím: Kert­város, Melinda u. 55. III. emelet 11-es ajtó. Szőkéd, Széchenyi u. 74. számú 2 szoba, konyhás ház beköltözhetően el­adó, 400 négyszögöl kerttel és gyümölcsös­sel. Víz, villany van. — Irányár: 55 000 Ft. 412-es Moszkvics, 9 éves, kis karosszériahibával, felújított motorral ' el­adó. Érdeklődni a 12-344-es telefonon reg­gel 8—15 óráig. Satu és gyalupad szer­számokkal, négy vasvá­zas kertiszék, ebédlő- asztal eladó. Málna u. 18. délután. Eladó Lothárd, Petőfi u. 3 sz. ház, részletre is. 850-es Fiat generálozott motorral egyben vagy bontva olcsón eladó. — Cím: Farkas József, Pécs, Pellérdi út 5. Vetőburgonya — desire — jó minőségű, eladó, 4 Ft/kg. Érdeklődni: Pécs, III., Pollack M. u. 8/A. III. emelet 9. — (Uránvárosi buszmeg­álló végállomásával szemben.) Variálható babakocsi — mély és sport — eladó. Cím: Pécs, Kállai Éva tér 6. Rónaszéki. X. em. 38. Eladó olcsón 407-es Moszkvics, üzemképes, rendszám nélküli. Bo- da, Rákóczi u. 66. 601-es Trabant motor bontott állapotban el­adó. Telefon: 12-292, délelőtt 12.30-ig. ________ 8 50-es Fiat alkatrészek váltó, üveg, ülés stb. eladók. Szentlőrinc, Er­zsébet u. 9. UG-s forg. rendszámú, 1300-as Volkswagen, 31 ezer km-rel eladó. — Dr. Kapitány József, Sellye.___________________ M ost vizsgázott 403-as Moszkvics, kifogástalan állapotban, eladó. Szi­geti út 104. Régi faragott vagy esz- tergályozott zongoraszé­ket és puffot keresek. — Telefon: 16-624.__________ Légfűtőberendezés da­rabonként is eladó. — Pécs, Erreth Lajos u. 4, FRIDRICH KAROLY, a Pécsi Hőerőmű Vállalat dolgozója, 49 éves korában, tragikus körülmé­nyek között elhunyt. Temetése már­cius 19-én, hétfőn 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, MÉSZÁROS ISTVÁN 62 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 1979. március 29-án, ked­den fél 3 órakor lesz a Vasas ll-i temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk., anyósom, nagy­mamánk, dédikénk és rokonunk, HORVATH JÓZSEFNÉ Bartalovits Katalin Pécs, Sallai u. 27. sz. alatti lakos, 83. évében, súlyos betegség után el­hunyt. Temetése március 19-én, hét­főn fél 2 órakor lesz a központi te­metőben. A gyászoló Dumics család. Egy db elsőborjas te­hén 2 hetes borjával el­adó. Koltai Sándor, Boqdása, Kossuth L. u. 59. _______________________ E ladó olcsón 300-as csi­bekeltető. Boda, Rákó­czi u 66. VEGYES Pécshez közeli faluban boltot vállalnék, 1-2 személyest. Lakás szük­séges. „ABC-vezető" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Balatonlellei társasüdü­lő gondnokot keres, le­hetőleg nyugdíjast. — „Helyi lakos" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Gépelést lakásomon vállalok. „Megbízható, gyors” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ S zőnyegrojtozást, rolni­zást vállalok. Gyenis Jó- zsefné, Pécs, Rózsa Fe­renc u. 11. Dolgozó lány délutá­nonként munkát vállal­na. „Bármit” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Cserépkályha átrakását, tisztítását vállalom. Ér­deklődni: Hőgyes End­re utca 1. Telefon: 10-451,____________________ Belvárosban műhelyt bérelnék vagy vennék. „Bádogos” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Idős édesanyám mellé ápolónőt keresek sür­gősen, délelőtti órákra. Fizetés megegyezés sze­rint. Érdeklődni lehet: Varga Ferencné, Pécs, Bokor utca 8/1. II. eme­let. KÖZÉRDEKŰ ÁRAMSZÜNET LESZ: f. hó 16-án 8—15 óráig Tolbuhin u., Komját A. u., Aknász u. és a Kocsis I. u. ál­tal határolt területen. Fogorvosi magánrendelésemet a siklósi városrészben, Fazekas Mihály u. 16. I. emelet 6. címen folytatom. Megközelíthető a 39-es busszal a végállomásig, valamint a 19-es, 29- e> busszal. Rendelési idő: hétfő, szerda 16—19 óráig. Dr. Sarkady Ist­ván. i 19-én 29 órától kerül I megrendezésre a ha- | gyományos PINCÉRBÁL a Nádor étteremben. Közreműködik: Borne­missza Mária táncdalénekesnő és a mohácsi tamburazenekar. Minden kedves kollégát és vendéget szere­tettel vár a Nádor Szálloda veze­tősége. Asztalfoglalás az étterem üz­letvezetőjénél. Telefonszám: 11-477. 1979. március 18-án délelőtt 6-tól 16 óráig Lvov-Kertvárosban a mes­terséges megtermékenyítő állomás robbantásos bontásra kerül. Kérjük a lakosságot, hogy a biztonsági őrök utasításait hajtsák végre és a parkoló gépkocsikat 200 méteres körzeten kívülre állítsák. TAKARÍTÓNŐKET azonnali belé­péssel felveszünk. (Lehet nyugdíjas is.) Pollack Mihály Műszaki Főisko­la, Pécs, Boszorkány u. 2. Jelentke­zés a műszaki osztályon. (635/1753) FŰTÉSSZERELŐT, villanyszerelőt azonnali belépéssel felveszünk. Je­lentkezés: Patyolat Vállalat, Tüzér u. 13., műszaki vezetőnél. (53093/1720) A PÉCSI Tempó Szövetkezet azon­nali belépéssel felvesz gyakorlattal rendelkező SZTK-ügyintézőt. Jelent­kezés: Pécs, Somogyi Béla utca 2. Munkaügy. (636 0979) Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett feleségem, édesanyánk, anyósunk és nagyanyánk, BOGDAN IMRÉNÉ Paróczai Erzsébet, életének 75. évé­ben elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása március 20-án du. i óra­kor lesz a komlói temetőben. Autó­busz negyed 3 órakor indul a Ken­derföldi Iskolától. A gyászoló család. KÖSZÖNET Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik felejthetetlen halot­tunk, Korcsog János hamvasztás utáni búcsúztatásán részt vettek. Külön kö- szönetünket fejezzük ki a II. kerületi pártvezetőségnek, a Budai I. alap­szervezetnek, a gyárvárosi alapszer­vezetnek és Bányai elvtársnak a szép búcsúztatásért. * A volt munkutársak- nak, rokonoknak és ismerősöknek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, BAZSÓ JÓZSEF temetésén részt vettek. Külön köszö­netét mondunk a siklósi, pécsi, komlói Volán dolgozóinak. A gyá­szoló család. Köszönetét mondunk azoknak, akik SAR8AK ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték. Külön kö­szönjük a METRIPOND Mérleggyár kollektívájának és a BTC tagjainak megható búcsúztatóját. Sarlós csa­lád. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, ANDAI JAKAB temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás sz vvel mondunk köszönetét mindazoknak, kik szeretett édes­anyánk, ÚJHELYI JANOSNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen fér- jem, ME1SZTERICS JÓZSEF temetésén részt vettek, koszorúkkal és virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Beteg, gyászoló felesége és a rokonság. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik fe!e«tf>etetlen halottunk. FRIEDMANN SÁNDORNÉ Iván Rozália volt nagybudméri lakos temetésén részt vettek, koszorúk, virágok, táv­iratok küldésével fáidalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. AZ ÉPÍTŐIPARI Szövetkezeti Közös Vállalat, Pécsvárad, felvételre keres előkész tósi csoportvezetőt, asztalost, villanyszerelőt, festőket, vzvezeték- szerelöket, kőműveseket, fűtésszere­lőket, ácsokat, kubikosokat, segéd­munkásokat és könnyűgépkezelőket. Jelentkezés: Pécsvárad, Kossuth L. u. 3. (623 1771) VUIIUIUI KtRÍSKEDÍLMI VAUALAT ... , . vesz: könyvelőket, gyors-, és gépírókat, adatrögzítőket. Jelentkezés helye: Pécs, Lenin tér 6. szám alatt, a munkaügyi osztályon. (626 1744) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézete takarítónőt vesz fel. Jelentkezni lehet: Biofizikai In­tézet, Szigeti út 12. (612/1704) PORTÁSNÖT, egyműszakos takarí­tónőt és konyhai kisegítőt felveszünk. Jelentkezés: az új Kodály Zoltán úti diákotthon gazdasági hivatalában. (53109/1313) ASZTALOS, kőmű­ves szakmunkásokat, C(MÍ£H'l továbbá árukísérőket, takarítónőket és élei- miszerkereskedelmi eladókat felveszünk. Baranya megyei Élelmiszerker. Váll. Munkaügy, Pécs, Ifjúság út 11. (607/1739) AZ EIVRT Sopiana Gép- gyára felvételre keres: forgácsoló, lakatos fmH szak- és betanított mun­( ■ kásokat, raktári kiadó­V ■ kát, fémdarabolásra munkaerőt, továb­bá anyaggazdászt, munkaerő-gazdálkodót, illetve gyakor­lattal rendelkező gépírókat. Jelent­kezés: EIVRT Sopiana Gépgyára, Pécs, Szalai A. út 8., felvételi iroda. (637/1769) HfflÜ LEPEDŐVASAR (szí­nes) , 30 százalékos engedménnyel, amíg a készlet tart! 45/a. Lakástextil boltban, Pécs, Bem u.—Kossuth tér sarok. »im Belföldi túráink: NYUGAT-MAGYARORSZÁG július 6—8. 3 nap 1 080,— Ft ÉSZAK- MAGYARORSZÁG augusztus 2—5. 4 nap 1 350,— Ft SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK JÁNOS VITÉZ augusztus 11—12. 2 nap 760,— Ft A VÉGZET HATALMA július 21—22. 2 nap 700,— Ft Kedvezményes árú elő- és utószezoni útjaink: POREC—VELENCE autóbusszal Pécsről május 18—24., szeptember 21—27. 7 nap 4 480,— Ft JUGOSZLÁV—TÖRÖK ÚT autóbusszal Pécsről május 21—29. 9 nap 5 670,— Ft szeptember 8—14. 7 nap 4 830,— Ft LENINGRAD—MOSZKVA repülővel május 7—14. 8 nap 5 320,— Ft ÜDÜLÉS OPATIJÁBAN autóbusszal Pécsről május 21—25. 5 nap 2 530,— Ft szeptember 6—13. 8 nap 3 470,— Ft Nyári jugoszláviai tengerparti üdüléseink: Minden utunk Pécsről indul és TROGIR ide érkezik autóbusszal július 3—12. OPATIJA 10 nap 5 340,— Ft július 28—augusztus 6. PORTOROZ 10 nap 5 500,— Ft július 23—augusztus 5. SIBENIK 14 nap 7 00C,— Ft augusztus 5—16. 12 nap 6 090,— Ft Üdülések a Fekete-tenger partján Repülővel történő utazások MANGÁLIA (Románia) július 29—augusztus 5. PICUNDA (Szovjetunió) 8 nap 4 290,— Ft augusztus 5—12. BOLGÁR NAPOSPART 8 nap 5 150,— Ft augusztus 18—25. 8 nap 4270—5630,— Ft Körutak : JUGOSZLÁVIA—TÖRÖKORSZÁG­-GÖRÖGORSZÁG repülővel Istanbulba, onnan autóbusszal Görögországba és haza Pécsre július 28—augusztus 10. 12 nap 10 870,— Ft MOSZKVA—TALLINN—RIGA—LENINGRAD repülővel augusztus 15—26. ERDÉLYI KÖRÚT 12 nap 8 090 — Ft autóbusszal Pécsről augusztus 11—18. 8 nap 4 750,— Ft OLASZ KÖRÚT autóbusszal szept. 9—22., aug. 12—25. ÜDÜLÉS SPANYOLORSZÁGBAN 14 nap 16 550,— Ft repülővel és autóbusszal szept. 17—27. és szept. 27—okt. 4. 11 nap 11 700,— Ft ZAKOPANE—KRAKKÓ autóbusszal Pécsről október 1—6. 6 nap 3 45Ö,— Ft TATRALOMNIC autóbusszal Pécsről szeptember 2—6. 5 nap 2 370 — Ft VARJUK IRODÁNKBA KEDVES UTASAINKAT, HOGY A TÖBBI ÚTJAINKRÓL IS RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁSSAL SZOLGÁLJUNK! JELENTKEZNI LEHET ÚTJAINKRA: COOPTOURIST, MOHÁCS, Takarékszövetkezet, telefon: 384 COOPTOURIST, HARKÁNY, Kossuth u. 28., telefon: 115 és COOPTOURIST PÉCS, Kossuth L. u. 33., telefon: 13-407

Next

/
Oldalképek
Tartalom