Dunántúli Napló, 1979. február (36. évfolyam, 31-58. szám)

1979-02-12 / 42. szám

■p W m X? W X? X x 3 ■ X? 77 v V, ... xTT TT X :: x. Ül í I á i !É 1 £ 1 1 1 m • m 1 | | m >*>> m ik jelentik 1 H­j:) |l 1 1 1 ü Éti 1 m k Tut m m m p ! 1 1 m §111 iáim áiiiii ••x >x MM Íz 7­mm: Kaposvár: Dorottya-karnevál Doiottya és Csokonai a kaposvári utcákon Szemerkélőre szelídült a sza­kadó eső szombaton kora es­tére Kaposváron. A pécsi tele­víziósok reflektoraikat igazgat-, tők, a kamerákat fedték a víz­től, s tízezernyi kaposi szoron­gott az ernyők alatt. A nedves karikás ostorok végén ködpa­macsok nyíltak a hangrobba­nás nyomán — megkezdődött a farsangi felvonulás a kapos­vári belvárosban. A tucatnyi pásztort huszárok követték, ne­hezen zabolázva a paripákat. Az egyiket lány ülte, csak dom­borodó mentéje árukodott ne­mének voltáról. Rég lehetett az is — egy éve pontosan —, hogy hintó kereke zörgött a Kossuth té­ren; a négylovason megérkezett a Karnevál hercege, hogy ékes szavakkal köszöntse az össze­gyűlteket. A következő hintó Dorottyát, s „magát” Csokonai Vitéz Mihályt gördítette a tér­re. A csúf vénkisasszony tisztes perlekedését a költőkirály és a herceg csillapította elviselhe­tővé. A hercegi menetet medvések, ördögök, zászlós lakodalmasok, regölők, cigányok, sánták, bé­nák, vakok, köszörűsök, sás- és csuhaemberek, hamvazók, szen- telők, dedások, bábosok, ki tudná felsorolni mifélék követ­ték, köztük még egy fenevad­nak álcázott, villás targonca is, félelmetes agyaraival. Ott volt a bolond herceg is, csörgősip­kával koronázottan, ugyancsak megcsípkedve a kaposváriakat szemetelő kedvükért. No, ez utóbbiakért a felvonulók is el­marasztalhatok: igaz ugyan, hogy ők dióval, mogyoróval, cu­korkával, de volt hogy gubacs- csal és rózsakrumplival hintet­ték be az aszfaltot, a sok gye­reknéző legnagyobb örömére. A felvonulást az Európa­szerte elterjedt farsangi szokás lekesztette: elégették a telet jelképező szalmabábokat. Lett is tolongás a Kossuth téren, nem lett még olyan kordon a földön, amely feltartóztathatta volna a nézőket, hogy együtt ne vigadjanak a felvonulók­kal. . . A fiatalabbak már haza sem mentek, ők ázottan ugyan, de hevülten kerestek helyet vala­melyik bálteremben. Légvédel­mi reflektorok fénykévéi mutat­ták az útat! A keresés nehe­zen ment, ha eddig nem gon­doltak a belépőre: hat helyen folyt a vigalom a városban, s mindenütt minden része a tér­nek betöltetett estére. Ekkorra már hó hullott, de mit zavarta ez a táncolókat. A sváb-bálban már a nemzetiségi együttesek is felléptek, ők a fel­vonulásból maradtak ki, féltve az elázástól a drága, szép ruhákat. A Dorottya szállóba egymás után érkeztek a meg­szépült, fiatallá vált Dorottya méltó unokái, ugyancsak for­gott a feje a férfiaknak, mig felmérték a kínálatot — termé­szetesen a szépségválasztásra. Az ifjúsági ház rongyosbál­ján, a délszlóv-bálon és a ci- gánybólon sem különbözött a helyzet lényegében, csak a vi­dám sereglet öltözéke változott a helynek megfelelően. Este tizenegyig mindenütt megválasztották a bál szépség­királynőjét, hogy aztán a hat legszebb a Dorottya-bálban vetélkedjen egymással. Éjfélkor a legszebbek megmérettetése is megtörtént; a kaposvári far­sangi napok királynője Hódosi Ibolya óvónő lett. De innen már a krónikás sem követhette az eseményeket oly módon, hogy azokról hív beszámoló készül­hessen . . Csak a trombiták rikkogása zavarta a nehéz hó esését. B. L. Fotó: Király J. Béla A BM Kaposvár táncegyüttesének nyitó palotása a Dorottya-bálon Rekordot ígér a jugoszláv határ menti csere (Folytatás az 1. oldalról) cipő színesíti majd üzleteink választékát, s ami a lényeg, ezzel együtt az árral is le le­hetne szállni, a mostani 800— 900 forintról 600 forintra. Feltétlenül bővítené a vá­lasztékot a jugoszláv tapéta. A mintadarabok már itt vannak, mi is megcsodálhattuk. A ta­péták mintái az alaprétegből kiemelkednek, szövethatásúak, bársonyos tapintásúak, a leg­változatosabb színekben és ro­mantikus mintákban készülnek. Kérdés még, hogy milyen áron szállítanák. Ha elfogadható az ár, 100 ezer dollár értékben importálnánk. A KONSUMEX a TITAN meg­bízásából az idén mintegy 300 ezer dollár értékben szerez be acéllemezt, az itthon hiány­cikknek számító panelradiátort, a háztáji gazdaságoknak mo­toros kapákat. Megjegyezzük, a tavaly Pécsett tartott jugoszláv kiállításon nem jött létre üzlet, az ott látott és felkínált háztáji kisgépek többe kerültek volna, mintha egyenesen Japánból hozzuk be őket. Mindezeken □ tiétföi felül a KONSUMEX szeretne behozni mészhidrátot is a Tü- ZÉP-nek, 150—200 ezer dollár értékben. Az ajánlatot már megkérték. S végül: az idén is hozunk be sört, 200—250 ezer dollárnyi az előirányzat. Hogy milyen sö­röket, még nem tudni, teljesen a jugoszlávoktól függ. Ugyanis ha például eladunk valamit egy szlovén cégnek, s ellentételként sört kérünk, ők szabják meg, melyik jugoszláv gyár szállítson. Nem köthetjük ki, hogy mond­juk mi csak a közeli eszéki sör­gyár Zrinski vagy Jelen pivójá- ra tartunk igényt. íme, ez lenne a behozatali terv, amiért persze még kemé­nyen meg kell dolgozni, hiszen árucseréről lévén szó, meg kel1 találni a megfelelő ellentétele­ket, megegyezni az árakban. A KONSUMEX pécsi kirendeltsé­ge idei kiviteli listáján a MEZŐ­GÉP vállalatok cserkúti, szek­szárdi és veszprémi gyáraiban készült szőlőprések, szőlőzúzók és más szőlőfeldolgozó gépek, háztáji öntözőberendezések, szállítótartályok, ezenkívül pvc locsolótömlő, parketták, a Ka­posvári Húskombinátból kike­rülő sertésfej, kiszelektált tojó­tyúkok, bútorszövetek és nép- művészeti cikkek szerepelnek. Mint látható, a kiviteli lista gazdagabb lett, s ami örven­detes, zömében feldolgozott termék kiviteléről van szó. Az árucsere lebonyolításán kívül a KONSUMEX pécsi ki- rendeltsége szeretne tető alá hozni egy jugoszláv áruházi he­tet is - a pécsi Centrum Áru­ház és egy jugoszláv áruház rendezésében. Erre 700—800 ezer dolláros keret állna ren­delkezésre. Jelezték továbbá, csakúgy mint legutóbb, a KON­SUMEX gz idén is megvásárol­ja a Pécsi Ipari Vásáron kiállí­tott jugoszláv termékeket. További örvendetes hír: im­már termelési kooperációkra is van kilátás a határ mentén. Kollár István éppen a múlt hét végén járt a Mohácsi Bútorgyár vezetőivel az eszéki Mobilia Bútorgyárban. A két gyár bizo­nyos részegységek • gyártására szakosodna. Folyamatban van a Pécsi Vasas Ipari Szövetke­zetnek is egy kooperációs ügy­lete: fűnyíróihoz a jugoszlávok szállítanák a motort, a pécsiek öntvényekkel fizetnének. A KONSUMEX pécsi kirendeltsé­ge szívesen közreműködik ha­sonló együttműködések tető alá hozásában. Miklósvári Zoltán Pécs: Hogyan viselkednek a dél-dunántúli vizek? A zsanoi tűz és az áradó folyók ... Mindennapos főszerep­lői hazai hírközlésünknek. Olva­sóinkat bizonyára érdekli, mire számíthatunk a közeljövőben e téren Dél-Dunántúlon. Hogyan viselkednek, mire készülnek a mi vizeink? Erről kértünk tá­jékoztatást tegnap délután Pó­lón Istvántól, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvé­delmi és folyamszabályozási osztályvezetőjétől. A tájékoztatás szerint kör­zetünkben jelenleg nincs szük­ség árvízvédelmi készültségre. A vízügyi igazgatóság ettől függetlenül állandó műszaki ügyeletet tart, amely a tények folyamatos regisztrálása mel­lett jelenleg elsősorban a más hazai területeken támadó ve­szélyhelyzetek elhárítását segí­tik. így például tegnap dél - bep a Szolnoki Vízügyi Igaz­gatóság területére küldtek át néhány szállitójárművet és ha a szükség úgy kívánja, bár­mikor személyi segítséget is tudnak nyújtani a Tisza port­jain megfeszítetten dolgozók­nak. Dél-Dunántúl vizeiről szólva Pólón István elmondta, hogy a Duna magyarországi szakaszán a vízállás közepes, a meder- teltség 25-30, a Dráván pe­dig 15—25 százalékos. Itt a kö­zeljövőben árvízveszély nem várható. A kisvízek medertelt­sége 25—70 százalékos, de ezek körzetében sem észleltek eddig jelentősebb kiöntést. A Bala­ton térségében viszont Bala- tonfenyves és Lelle között ki- sebb-nagyobb elöntések kelet­keztek, rétek, legelők kerültek víz alá. Az intenzív mezőgaz­dasági kultúrában azonban itt sem esett kár. Ezekről a Ba- laton-parti területekről jelenleg is szivattyúzzák a vizet. összességében megállapít­ható, hogy a pillanatnyi hely­zet alapján - az időközben lehulló csapadékmennyiségtől függetlenül — egy héten belül sem árvíz-, sern belvízveszély nem fenyegeti Dél-Dunántúlt. B. K. Többet ésszel, mint erővel „Volt egyszer egy iciri-piciri házacska / abban lakott egy iciri-piciri kismacska . . kez­dődött tegnap délelőtt az el­ső mese a Doktor Sándor Mű­velődési Központban. A terem zsúfolásig megtelt gyerekekkel, akik a műsor elején egy ki­csit elcsöndesedtek, de az alapzaj, melyből néha élesen kivált egy-egy kiáltás, soha­sem szűnt meg. A gyerekek, vérbeli közönséghez illően, hangos érzelemnyilvánításokkal kísérték a történeteket, a lát­nivalót és a tízéves narrátor­kislány szövegét. Ismerős gyermekdalok zon­gora-átiratai, feldolgozásai ad­ták a kísérőzenét, de nemcsak a Bartók-lemez dallamai csengtek ismerősen a gyere­Horgászelőadás Több nyugat-európai ország­ban felismerték már, hogy a tavak, folyók szervesanyag szennyeződéseit rendkívül jól elviseli a dévérkeszeg, s más halakkal ellentétben az életké­pessége nem bénul meg. Ezért ezekben az országokban egyre inteznzívebben foglalkoznak te­lepítésükkel, s a horgászok szinte már a dévérkeszeget te­kintik főhaluknak. Többek kö­zött erről is tájékozódhattak tegnap délelőtt Pécsett, az Ifjú­sági Házban, a MOHOSZ Ba­ranya megyei szervezetének rendezésében sorra került hor­gászelőadáson a résztvevők, mintegy ötszázan. A horgászok téli előadás- sorozatának utolsó rendezvé­nyén Misota István, a MOHOSZ országos vezetőségének a tag­ja, az IB horgászmestere tar­tott előadást a karikakeszeg és a dévérkeszeg közti különbség­ről, a dévérkeszeg horograkerí- tésének módszereiről, a finom­horgászatról és a keszeg elké­szítésének módjairól. Az elő­adás után területi horgászje­gyeket sorsoltak ki a résztvevők között, majd filmvetítésre ke­rült sor. keknek, és legtöbbjük nem most hallotta először ezeket a me­séket sem. Nem véletlen, hi­szen a cimadó Többet ésszzel, mint erővel mellett olyan tör­ténetek elevenedtek meg bá­bokkal, mint az Iciri-piciri, A török és a tehenek, A kisegér, A kismalac és a farkasok. Leg­újabb, s tegnap először be­mutatott egyórás műsorát Mó­ricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára - és a gyerme­kek nemzetközi éve alkalmá­ból — állította össze a Bóbita Bábegyüttes. A gyerekek teljes odaadás­sal izgulták végig a színpadon megelevenedett meséket. A bábelőadás rendezője, az együttes vezetője Kós Lajos, a díszleteket saját maguk készí­tették, a bábok pedig a mis­kolci Balogh Sándornénak, a népművészet mesterének mun­kái. Ahogy a premier közön­ségét elnéztük, biztosak lehe­tünk abban, hogy valamennyi elkövetkező eladáson megtelik a terem. d. cs. Kishárságy: Színház a falunak Szombaton este klubavató volt Kishórságyon, az egykori' Zichy-kúriában. A Szigetvári Ál­lami Gazdaság kishárságyi ke­rülete korszerű, nagy klubot, s mellette presszót is nyitott. A presszóban két nagy nelyiség van és érdekessége, hogy a Za­laegerszegi Cserépkályhagyárct környék erdeiben található Jó­fajtákkal fűthető díszes kályhá­kat rakott be valamennyi terem­be. A mindössze száz házas Kishárságy most az új klubban egy akkora színháztermet is ka­pott, hogy abba az egész falu befér. A két létesítményt szom­baton este a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek kabaré- és dalestjével nyitották meg, F. D. Páprád: Vadmacska Elhullott vadmacskára buk­kantak a vajszlói erdészetben, Páprád határában. Lehet, hogy c hideg télben legyengült és az éhség végzett vele, de lehet, hogy veszettségben szenvedett. Még tetemként is kuriózumnak.' számít, hisz nagyon sok öreg vadász állítja, hogy örül, ha egyet is látott életében vad­macskából. Sokan, még szakemberek is úgy vélték, hogy Baranyában- • már nem él a rejtett, éjszakai életet élő, nagy területeket be­barangoló vad. Immár négy éve tilos vadászni, eszmei kár­értéke 5 ezer forint. Két évtize­de Sellye és Vajszló körül nem volt ritka, napjainkban a Drá­va menti ősi ártéri erdőkben tanyázik, öreg fák odújában, vagy a rókakotorékokban. Ami­óta védett, kezd számuk meg­nőni, feltehetően 20—25 rejtőz­het a Dráva mentén. Hazánk­ban a legtöbb a Bükkben ta­lálható, míg a Mecsekből vég­leg eltűntek. — Cs. J. — Ipari nagyvállalat pályázatot hirdet szerelőüzemben betöltendő főművezetői és művezetői beosztásokra FELTÉTELEK: felsőfokú műszaki képzettség, illetve gépgyártástechnikusi végzettség, öt év feletti gyakorlati idő JELENTKEZÉSEKET; részletes önéletrajzzal „TAVASSZAL" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük leadni

Next

/
Oldalképek
Tartalom