Dunántúli Napló, 1979. február (36. évfolyam, 31-58. szám)

1979-02-21 / 51. szám

Dolgozókat felvesznek VILLANYSZERELŐ szakmunkásokat felveszünk. ÉV-vizsgával rendelkezők előnyben. Jelentkezés: posta magas- építési üzem, Pécs Rákóczi út 60. (341/1676) A KŐVAGÓSZOLLŐSI „Vörös Szik­la*’ Mezőgazdasági Termelőszövet­kezet keres állattenyésztési telepve­zetőt — lehet kezdő is — mezőgaz­dasági gépszerelőket, járművillamos­sági szerelőt, villanyszerelőt. Jelent­kezés a termelőszövetkezet központ­jában: Kővágászöllősön. (53039/1601) MŰVIRÁG készítő betanított mun­kára női dolgozókat, valamint taka­rítónőt azonnal felveszünk. B. m. Háziipari Szövetkezet, Pécs, Déryné u. 35. (53060/1284) A PÉCSI Faipari Szövetkezet faipari szakismerettel rendelkező kooperátort azonnali belépéssel felvesz. Jelent­kezni lehet: Pécs, Bolgár Néphadse­reg u. 10., munkaügy. (53059/1623) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSI Az Utas­ellátó Vállalat Baranya—Tolna me­gyei igazgatósága pályázatot hirdet a pécsi főpályaudvaron üzemelő, 674. számú kiskereskedelmi pavilon pavilonkezelői állás betöltésére. Az üzlet havi forgalma: 700 ezer Ft. A pályázatokat részletes önéletrajzzal együtt a következő címre kell elkül­deni vagy személyesen beadni. Utas­ellátó Vállalat Baranya—Tolna megyei igazgatósága, Pécs, Lenin tér 2. (415) A VOLÁN 12. sz. Vállalat pécsi mun­kahelyre beruházási előadót, valamint gép- és gyorsírót, komlói üzemegysé­géhez forgalmi szolgálattevőt felvesz. Jelentkezés: Pécs, Bolgár Néphad­sereg u. 6. munkaerő-gazdálkodás, il­letve Komló, Autósvölgy. (413/1633) BERUHÁZÁSOK előkészítésében és lebonyolításában jártas, felsőfokú végzettségű (üzemmérnök) építészt keresünk. Jelentkezés: a Postaigazga­tóság építési osztályán, Jókai u. 10., II. 18. (409) TAKARÍTÓNŐKET 8 és 6 órás mun­kaidőre, valamint ápoiónővért, segéd­nővért felvesz a Gyermekkórház, Nyár u. 8. (481/0034) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem felvesz szakképzett ápolónőket, nővér­otthoni elhelyezéssel, az I. sz. Bel­gyógyászati Klinikára, villanyszerelő szakmunkást az I. sz. Kinikai lömj* gondnokságára, festő, üvegező, kőmű­ves szakmunkást és kőműves segéd­munkást, a központi műhelybe. Je­lentkezni lehet a felsorolt munkahe­lyeken, vagy a munkaügyi osztályon. (Honvéd utca 5.). (416/1659) A SZENTLŐRINCI Állami Gazda­ság állatgondozókat és fakormányos dolgozókat vesz fel. Jelentkezni le­het a gazdaság központjában, Szent- lőrincen. (53031/1628) ÉRETTSÉGIZETT dolgozót húsvizsgáló szaksegéd munkakörbe, azonnali be­lépéssel felveszünk. Állategészségügyi Állomás, Pécs, Megyeri út *24. (416/1197) A PANNÓNIA Sörgyár felvesz irat­tárost, gyors- és gépírót, öltözőőr­takarítót (369/1639) ÁRUKÍSÉRŐKET, be­tanított munkásokat (segédmunkásokat, csomagotokat), gép­kocsivezetőt, lehető- tőleg „E” vizsgával, felveszünk. Jelentke­zés : Pécs, Megyeri út 59. Füszért munkaügy. (330/0048) PÉCSETT és Baranya megyében vég­zendő távbeszélő hálózatépítési mun­kára dolgozókat vesz fel a pécsi Pos­ta Hálózatépítő Üzem. Munkásszállá­son elhelyezést biztosítunk. Jelentke­zés személyesen, munkakönyvvel, hét­főn, szerdán, pénteken reggel 8 óra és 15 óra között. Cím: Posta Háló­zatépítő Üzem, Pécs, Rákóczi út 60., I. emelet. (148/1532) FELVÉTELRE keresünk gyakorlattal rendelkező híradástechnikai műsze­részt, karbantartó munkakörbe. „Isko­la" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (5605/1646) A B. m. Vendéglátó Vállalat fel­vesz asztalosokat és erősáramú vil­lanyszerelőket. Jelentkezés: Karban­tartó részleg, Pécs, Dr. Doktor Sándor u. 33. (394/1610) BUDAPESTI gépipari nagyválla­lat barcsi gyárába pályázatot hirdet főkönyvelői állás betöltésére. Pályá­zati feltételek: több éves ipari, számviteli gyakorlattal és szakmai képzettséggel rendelkező, 50 éven aluliad pályázatát várjuk, részletes Önéletrá^zzal és az eddigi munkakö­rök megjelölésével. „Főkönyvelő 4383" jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe, Budapest. (4383) EGY műszakos munkarendi be­osztással 4 nőt, 1 férfit fizikai segéd­munkás munkakörbe felveszünk a Bőrgyárban működő szőrnyíró részle­günkhöz. Jelentkezés a Pécsi Bőr­gyárban, Danes Károly részlegvezető­nél. (53047/1689) A MECSEKTEJ Vállalat gyors- és gépíró adminisztrátort keres. Érdek­lődni: munkaügyi csoportnál vagy munkaidőben a 71-171-es telefonon. Délután 18 órától a 21-046-os tele­fonon. (53029/278) A KESZTYŰGYÁR felvesz „D" vizsgával és legalább 5 éves gyakor­lattal rendelkező gépkocsivezetőt Ikarus 211 típusú autóbuszra. Jelent­kezni lehet Bakos József gk. előadó­nál, Pécs, Vince utcai vállalati ga­rázs. (401/0009) KÖZGAZDÁSZT, általános vagy építőmérnököt, villamos vagy gé­pészmérnököt felvesz a Baranya megyei Tanács V. B. ÉKV osztálya. (373/1698) BŐRRUHAZATI gyár bérelszámoló­kat és gépírókat keres felvételre. Je­lentkezés: Pécsbánya, munkaügy. Te­lefon: 11-333. (328) közérdekű áramszünet lesz: f. hó 21-én 8—15 óráig a Bokor utcában. áramszünet lesz: f. hó 21-én 8—15 óráig az István u.( Ilona u., Szőlő u.( Ótemető u., Vak Boty- tyán u. és a Zöldfa u. által határolt területen. ÁRAMSZÜNET LESZ: f. hó 21-én 8—15 óráig a Marx úton, valamint 21-én, 22-én és 23-án 8—15 óráig a Szigeti útnak az egyetemtől a szigeti vámig terjedő szakaszán. ÁRAMSZÜNET LESZ f. hó 22-én 8—15 óráig Postavölgy, Kispostavölgy, Megyeri szőlő és Mólom egész terü­letén. MíSmiil .^zentlőrinci ÁFÉSZ bútorboltjában különböző bútorok 20—30 százalékos árengedménnyel kaphatók, 1979. feb­ruár 19-től, amíg a készlet tartl Ismét divat a garbói S NDK gyártmányú lányka selyem garbók érkeztek, I mT I sok színben, 135,— Ft-os ■ML reklám áron a kon­IrvJ ZUM FEHÉRNEMŰ OSZ­V" —J TÁLYARA. AUTÓSZŐNYEG A BELVÁROSI ÁRU­HÁZBAN. Skoda 334 Ft helyett 200,40 Ft­ért, Moszkvics 311 Ft helyett 186,60 Ft-ért, Zaporozsec 311 Ft he­lyett 186,60 Ft-ért vá­sárolható! Várjuk vásárlóinkat! Az Ifjúsági Áruház ajánlata: fiú és ka­masz ingek 79 Ft-tól, fiú és lányka pizsa­mák 6—16-os nagy­ságig 90 Ft-tól nagy választékban vásárol­hatók I Az Ifjúsági Áruház tavaszi áruajánlata: bakfis átmeneti kabá­tok 1100 Ft-tól, fiú öltönyök 793 Ft-tól, kínai bársony bléze­rek 644 Ft-tól vásá­rolhatók I A bő áru- választékban ön is megtalálja a megfelelőt I GYÖNGY fanyarkás íze közt van egy, ami nem tesz mást, csak egyfolytában üdít, üdít, üdít. Nem más ez, mint a citromital. Ha jól behűtjük, mást már nem is mondhatunk utána, csak azt: - ez jól esett! Pécsett épülő 2—272 szo­bás társasház építésére belépnénk. Belváros előnyben. ,,200 ezer kp” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kertes családi ház, há­rom szoba, fürdőszoba, konyha, kamra, nagy te­rasz, külön álló garázs, plusz mellékhelyiséggel, bekerítve, igényesnek eladó. Megtekinthető mindennap. Szentlő- rinc. Kilián György u. 8. Eladó 400 n-öl szőlő Pellérden, lakható épü­lettel, buszhoz 5 perc­re, kút a ház előtt. Ér­deklődni: Pécs, Ady E. u. 85. Csontos. Nagyméretű kétszobás, központi fűtéses, ház- felügyelői tanácsi laká­somat elcserélném IV2 szobásra. Temesvár u. 2. Telefon: 15-016. Elcserélném szekszárdi kétszobás tanácsi ház- felügyelői lakásomat hasonló pécsire vagy fóbérlet laKasra. Ér­deklődni Pécs, Erzsé- bet u. 21/2. alatt lehet. Belvárosi kétszobás, komfort nélküli, egyik szoba külön bejáratú, 82 m2-es tanácsi laká­somat elcserélném más­fél szobás összkomfor­tosra. „Költözés” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. _______________ E lcserélném másfél szo­bás, második emeleti összkomfortos, dr. Hal lózsef utcai tanácsi la­kásomat y szobás, vagy 2,5 szobás taná­csi összkomfortosra. „Pintyő” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Surányi úti egy szoba összkomfortos, nagyer- kélyes tanácsi lakáso­mat nagyobb összkom­fortosra cserélném. Kertváros kizárva. „Pa­noráma" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Somogy megyében, Cse- rénfa, Kossuth L. út 34. számú ház (szoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra, terasz) el­adó, hozzátartozik is­tálló, pajta, 60 n-öl kert, 35 ezer Ft-ért. Ér­deklődni: Kaposvár. Berzsenyi út 13. szám, Arató György.___________> K ülvárosi hátsó udvart, gazdasági épülettel, öreg tanyát vennék. „Víz, villany" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Hosszúhetény, Hegyalja utca 32. számú ház kerttel eladó.____________ P écs, Kertváros, Kertész utca 24. számú, 6 szo­bás családi ház, 300 n-öl kerttel, olcsón, sür­gősen eladó. Megte­kinthető bármikor a helyszínen. ___________ E lcserélném gazdálko­dásra alkalmas családi házamat 2 szoba, 2 konyha, fürdőszoba, nagy gazdasági épüle­tekkel, 700 n-öl kert és 1 hold szántófölddel. Másfél szobás, távfűté­ses tanácsi lakásért. „Pécshez közel” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ 2 00 000 kp 4- OTP-át- vá Ma lássál 1V2“2 szo­bás lakásmegoldást ke­resek. „Zsuzsa” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe._____________________ Ú jhegy, Koksz utcában kétszobás úi házrész — udvari, különálló, lak­ható házzal azonnal beköltözhetően eladó H* 360 n-öl szőlő, présház, pince. Telefonszám: 11-377. 16 óra után. Kisméretű másfél szo­bás, távfűtéses szövet­kezeti lakásomat elcse­rélném nagyméretűre, vaqy kétszobásra. Vála­szokat: „Lehet gázfű­téses" jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe._____ U tcai 2 szoba, kony- hás házrész beköltöz­hetően eladó. Érdek­lődni: mindennap 3 óra után. Basamalom u. 3. Schuszteinénól. _______ K ékesden, az 5-ös szá­mú kisebb családi ház gazdasági épülettel, kerttel, beköltözhetően eladó. Buszjárat van.. Érdeklődni lehet: Pere- ked 55. szám alatt. Elcserélném 2 szoba komfortos, belvárosi, ta­nácsi lakásom és szőlő­gyümölcsöst, rajta egy szoba, konyhás lakás­sal, 3 szobás családi házért. „Doktor Sándor utca” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. _________ O rfün, kilátónál, beke­rített, 180 n-öl gyümöl­csös, víkendtelek el­adó. Érdeklődni: Pécs, Mező I. út 47,__________ 23 0 n-öl gyümölcsös házhely eladó. Pécs. Rácváros, Bolgár köz 1. Vennék 200 n-öl körüli gyümölcsöst sík terüle­ten. Telefonszám: este 19-960.____________________ E ladó a szabolcsi sző­lőhegyen 350 n-öl terü­let, fele konyhákért, fele lugasrendszerű sző­lő, présházzal és pin­cével, családi okok miatt. Illetve elcserél­hető szoba-konyhás ré­gibérű lakásért. „Ked­vező lehetőség" jeljgé-. re a Sallai utcai hirde­tőbe. Uránvárostól 20 percre eladó 1 hold szántó, megosztva is. Keszüben 404 n-öl szőlő az új ki­ránduló-tóhoz közel el­adó. Érdeklődni: Pécs, Rácváros 21. 17 óra után. Süldók és malacok el­adók. Karancs út 12. Újhegyi sportpályánál. Eladó egy nagy Singer- és egy új villanyvarró­gép. Kertváros, Víg u. 0. Eladó 1 darab három­éves nehéz pej kanca és jó minőségű rétiszé­na. Fehér Dezső, Kis­dér, Petőfi u. 9. Bálicsi dűlőben 230 n-öl. hétvégi ház építésére alkalmas panorámás telek — őszibarackos — eladó. Ára: 75 000 Ft. Telefon: 10-571. Szeg­halmi. 600 férőhelyes delta to­jóketrec, 1 darab 3000 m3/ó ventillátor eladó. Baksa, Hunyadi út 25. Vennék Pécs környékén 250-300 n-öl családi ház építésére alkalmas telket. „Zoltán" jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Pekingi-palota kölykök sötét és világos színben kaphatók. Haramia Já­nos né, 7900 Szigetvár, Vörösmarty u. 15. 120 n-öl telek tervrajz­zal és építési enge­déllyel eladó. Érdek­lődni : Pécs, Vadász u. 45. Sávozott Plymouth (ken­dermagos), Hampshire (sárga), és fehér Ply­mouth naposcsibék kap­hatók, megrendelhető. Merkl Ádám, 7130 Tol­na, Béri B. u. 38. 220 és 380 n-öles hét­végi telek a 26-os busz végállomásánál eladó. Dr. Lisicza, Pécs, Irányi Dániel tér 6.. munka­időben a 11-653-as te­lefonon. IM-es 1200-as Zsiguli eladó. Telefon: 20-884. 8-17 óráig. Kis- és nagyméretű tégla, gerenda, szaru­fa és egyéb bontási anyag eladó. Pécs, Landler Jenő utca 15. Balatonmária-fürdőn, a régi 7-es mellett 145 n-öl telek eladó. Érdek­lődni: Horváth, Babó- csa, Rinya u. 91. Iker olasz ülőkocsi és 2 fehér gyermekágy el­adó. Érdeklődni: 15-006 telefonon. Középkorú dolgozó nő lakásért meggondozna idősebb nőt vagy fér­fit. Válaszokat: „Ági" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 50 köbcentiméteres, 2 személyes Jawa motor- kerékpár betegség miatt eladó. Kölked, Móricz Zs. u. 21. Lauer. Elcserélném 2 szobás, földszinti, összkomfortos szövetkezeti lakásomat nagyobb tanácsira. „Le­het X. emelet is" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. ZE-s Trabant-motor el­adó. Vak Bottyán u. 38. Horváth. IZ-s Wartburg frissen vizsgáztatva eladó. Pécs, Kalinyin u. 6. 16 órától. Eladó Balatonbog táron kisebb nyaraló, 150 négyszögölön. Érdeklőd­ni: özv. Gulyásné, Ka­darkút. Sebességváltó, Trabant 601-es eladó. Telefon: Somogyapáti 3. Pölcz. Fonyódliget, November 7. u. 16. sz. alatt 103 n-öl területen befeje­zés előtt álló víkend- ház eladó. Érdeklődni: Görgényi Gyula, 7900 Szigetvár, Török B. u. 3. szám. Két nagy tejhozamú te­hén és két választási bikaborjú sürgősen el­adó. Siklós, Petőfi utca 3. Tekintse meg választé­kunkat! Szebbnél szebb import és hazai mű- cnyagpadlók. Népbolt 24. sz. Vasboltban, Szekszárd, Széchenyi út 34. Mohács, Perényi u. 28. sz. alatti 2 szoba 2 konyhás családi ház gazdasági épületekkel eladó. Érdeklődni: Mo­hács, Kossuth L. u. 24/A„ szám alatt lehet. Termékenyített és ter­mékenyítésre alkalmas üszők eladók. Király- egyháza, Petőfi u. 32. Elcserélném Varsány úti, V. emeleti, tanácsi, 47 m2-es, kétszoba össz­komfortos lakásomat 272-3 szobás tanácsi összkomfortosra. Vála­szokat hely és térítési igény megjelölésével, „Fizetek" ieligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérem. Parkettacsiszoló gép el­adó. Érdeklődni: dél­után 4 órától, Pécs, Semmelweis u. 30., II. em. 3. Eladó két használt ka­napé, két karosszékkel, zöldbársony dívány, ki­sebb könyvállvány, már­ványasztal és barokk asz­tal, sezlon, egy álló íróasztal. Cím: Pécs, Mező Imre u. 19. Tele­fon: 18-246. Mecsek Áruház melletti 51 m2-es, másfél szoba­hallos, tanácsi, össz­komfortos lakásomat el­cserélném kertvárosi összkomfortos, kismére­tű másfél szobás taná­csira „Különbözetet kérek" ieligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Egy darab hasas anya­koca eladó. Pécs, III. kerület, Magyarürög, Meredek dűlő 2. Kun Sándor. Sürgősen eladó 3 szo­bás családi ház gazda­sági épületekkel, meg­osztva is^ Sellve, Kos­suth L. u. 45. Érdeklőd­ni: Szávorits József, Pécs III., 39-es dandár u. 11/A., II. em. Légfűtőberendezés (Friedrich) eladó. Er- reth L. u. 4. Eladó egy olajbojler. Telefonszám: 13-633/131- es melléken. Reiterné. Siesta gázkályha jót­állással eladó. Pécs, I. kerület, Frankel L. u. 22., földszint 1. Házhely — 236 n-öl — eladó. Magyarürögi út 164. Egy vemhes üsző és 1 szarvasmarha eladó. Hegyszentmárton, Eger- szegi u. 41. Sánta Já­nos né. Meqvételre keresek 2x3 szoba, összkomfortos, kétszintes családi há­zat. „10—15 éves lehet” ieliaére a Hunyadi úti hirdetőbe. 540-es üvegfal, parkett- betétes bejárati ajtó, belső ajtók, ablakok el­adók. Telefonszám: 15-988. 150 000 Ft készpénz -f* OTP-átvállalóssal min­den lakásmegoldás ér­dekel. „Viki” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. CL-es, 11—64 forg. rend­számú 601-es Trabant, lejárt műszakival, üzem­képes állapotban el­adó. Pécsvárad, Külső tanya 2. Házrészt vagy kisebb házat vennék ármpgje- löléssel. „Pécsett vagv közeli faluban" jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. 1000-es Skoda bontva eladó. Érdeklődni: Or- gono u. 24. 17 óra után. Újpalotai kétszoba összkomfortos, földszinti szövetkezeti lakásomat elcserélném egy és fél vagy kétszobás pécsire II. emeletig. Tanácsi is érdekel. Tavaszi cse­re. Érdeklődni: 19-758- as telefonon. 125-ös Polski Fiat 1300-as, fizetési köny- nyítéssel is, eladó. Cím: Bükkösd, Kossuth L. u. 48. Keresztes. 15—48 frsz., UC-s Zsigu­li, 55 ezer km-rel, mél­tányos áron eladó. Ér­deklődni 18-356-os te­lefonszámon. Megélhetést biztosító vendéglátó üzletemet komfortos lakással, te­lekkel eladnám vagy pécsi családi házra cserélném. „Vidéken" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kisgyermek gondozását vállalom. 2 évestől 6 éves korig. Petőfi u. 46. Dérné. Juhászbojtárt felveszek, kis falkához. „Ellátást biztosítok" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Falusi férfi házvezető­nőt keres. „Középkorú" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. IKARUS—630 AUTÓBUSZ üzemképes állapotban eladó. Érdeklődni lehet: HUNYADI Mgtsz, SZALANTA. Krizsics György gépkocsi-előadónál Nyaralók, családi há­zak, garázsok, préshá­zak, kandallók, szabad tűzhelyek, kerítések, kapuk, kerti utak, lép­csők, falépcsők, beépí­tett bútorok, lakásbel­sők tervezését vállalom. Ifj. Orosz László. Tele­fonszám: 21-163. Garázs kiadó. Pécs, Jász u. 2/llb (Erzsébet- telepnél van). Középkorú, jázanéletu házaspár eltartási szer­ződést kötne. „Pécsen lakó nénivel" jeligére a Sallai utcai hirdető­be. 1500-as Polski Fiat bont­va elpdó. Pécs, Engels út AZ'A. 17 óra után. Palanovlcs. Sxikvizkihordót felveszek. Villányi László, Pécs, Felsóbalokány u. 42. szám. HALÁLOZÁS Fájdalommal értesítjük azokat, akik ismerték, hogy drága gyerme­künk, férjem, édesapánk, testvérünk és kedves rokonunk, KOVÁCS ERNŐ Tolbuhin út 41. szám alatti lakos 57 éves korában tragikus hirtelen­séggel elhunyt. Temetése 1979. feb­ruár 23-án — pénteken —, fél 3 óra­kor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. A Belügyminisztérium Határőrség, Pécs 0839. alakulat parancsnoksága tudatja, hogy KOVÁCS ERNŐ nyugalmazott határőr főtörzsőrmester 1979. február 17-én, 57 éves korá­ban, tragikus hirtelenséggel elhunyt. 27 éven keresztül szolgálta szocia­lista hazánkat, a dolgozó nép ügyét. Temetése 1979. február 23-án, 14.30 órakor lesz a pécsi központi temetőben, katonai tiszteletadással. A Belügyminisztérium Határőrség saját halottjának tekinti. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagy­papánk és dédikénk, ID. HATOS GYÖRGY volt goricai lakos, hosszú szenvedés után, 77 éves korában elhunyt. Te­metése 1979. február 23-án, pénteken du. 3 órakor lesz a szentlőrinci te­metőben. Emlékét kegyelettel meg­őrizzük. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett feleségem, drága jó édesanyám, lányom, testvérem, anyósom, nagymamánk, és kedves rokonunk, FULOP JÓZSEFNÉ Pfeiffer Anna sellyei lakos, türelemmel viselt sú­lyos betegség után, 59 éves korá­ban elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása feb­ruár 23-án, pénteken de. 11 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk és rokonunk, SÁNDOR PÁL életének 61. évében, hosszú szen­vedés után, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúzta­tója 1979. február 22-én 2 órakor lesz a komlói temetőben. Autóbusz a Vörösmarty u. 8. sz. elől negyed 2 órakor indul. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, apósom, nagyapánk, kedves rokonunk, STEFANIK ANDRAS 56 éves korában elhunyt. Temetése február 26-án, hétfőn 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló csa­lád. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét minden rokonnak és ismerősnek, akik felejthetetlen drága férjem, édes­apám, apósom és nagyapánk, ÁCS KAROLY temetésén részt vettek, koszorúkkal és virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk a HM Hadkiegészítő és Terü­letvédelmi Parancsnokságának a te­metés szervezéséért és megrendezé­séért, az MSZMP újmecsekaljai I. alapszervezet vezetőségének, tagsá­gának, a MÉV központ és munkás- szálló vezetőinek és dolgozóinak, a volt munkatársaknak, a PMSC veze­tőinek, a ház lakóinak. Gyászoló fe­lesége, fia és családja. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett édesapánk, nagy­apánk, testvérem, BALEY TEOFILT utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat koszorúkkal, távirattal, együttérzé­sükkel enyhíteni igyekeztek. Dr. Bq- ley és Czirják család. Hálás szívvel mondunk köszönetét a kedves rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága halot­tunk, OZV. WÁGNÖDER GYORGYNÉ Schöffer Gertrúd temetésén őt utolsó útjára elkísérték, koszorúk és virágok küldésével nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a rokonoknak, ismerősök­nek, akik szeretett édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, testvérem, DÍVJAK MIHÁLY temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szom­szédoknak, munkatársaknak, akik szeretett halottunk, * LENGL ANDRAS temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal és együttérzésükkel fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. ENGEDMÉNYES VAS-MŰSZAKI VÁSÁR február 19-töl március lO-ig amíg a késztet tart! AJÁNLATUNK: régi ár új ár Mini-vidi tv 4900,— 3900,— PMP—101. rádió (lengyel) 1700,— 1280,— Sokol rádió (szovjet) 460,— 340,— Különféle típusú asztali­éi táskarádiók, valamint hűtőszekrények. Villany kézi fúrógép (lengyel) 2200,— Keringtető szivattyú 2970,— Plasztovinil szalagfüggönyök, panel lapba szerelt zománcozott mosogatók. 1980,­2080,­KERESKEDELMI VALLALA7 Kislakűsépitbk. hétwégihái-épltsk figyelmébe ... HÁLÓZATI ARAMMAL MŰKÖDŐ, B007 típusú betonkeverőgép Ara: 8030,—Ft KAPHATÓ: 63. sz. VASUDVARBAN, Pécs, Nagy Lajos u. 9., telefon: 11-897.

Next

/
Oldalképek
Tartalom