Dunántúli Napló, 1979. február (36. évfolyam, 31-58. szám)

1979-02-08 / 38. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! r napló XXXVI. évfolyam, 38. szám 1979. február 8., csütörtök Ára: 1,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Tartalék Er&összovonás Szolnok térségében Ahogy a magánembernek tartaléka az OTP-betét, a vál­lalatnak — s összességében a népgazdaságnak is — az áru- és pénz (deviza) készlet, így a többi között az anyagok, al­katrészek, félkésztermékek he­gye, halma. Tartalék; van mi­hez nyúlni szükség, baj ese­tén. Tágabb értelemben tar­talékok a meglevő, de ki nem használt — vagy kellően nem értékelt — erőforrások is. Ezek az ún. belső tartalékok, melyek legfőbb jellemzője, hogy újratermelődnek; egyet­len szervezet sem állíthatja, hogy kimerítette összes tarta­lékát. A tartalékok újraképzödnek, mégpedig legtöbbször más és más minőségben. Másfél évti­zed alatt a kohászatban egy- harmadával csökkent az egy tonna acélnyersvas előállítá­sához felhasznált kohókoksz mennyisége. A tüzelőanyag­megtakarításnak viszonylag egyszerű tartaléka volt ez. Már valamivel bonyolultabban igénybe vehető tartalék az, amihez mostanában nyúlnak a távfűtő vállalatok. Automatikus fűtésszabályozókat — hőérzé­kélő és vezérlő berendezéseket — szerelnek fel a lakóházak­ban, s ezek a külső hőmérsék­lettől függően csökkentik vagy növelik a lakásokba eljutó hő­mennyiséget. Ha minden táv­fűtéses lakást ma ezen a mó­don látnának el meleggel, az százezer tonna fűtőolaj meg­takarítását tenné lehetővé. Tág terepen szemlélődhetünk a tartalékok birodalmában. A feldolgozó fémiparban például a hidegalakítás, a forgácsolás he­lyett alkalmazott sajtolás, pré­selés, precíziós öntés, termék­fajtáktól függően 23—47 szá­zalékkal mérsékelheti az anyagszükségletet — amint azt egy reprezentatív vizsgálat iga­zolta —, s ez csak egy tar­talék a sok közül. Az iparban a teljes termelési költségeknek 69 százalékát teszi ki az anya­gok ellenértéke; csupán a köz- lekedésieszköz-iparban az anyagfelhasználás egy száza­lékos mérséklése 320 millió fo­rintos csökkenést eredményez­ne! Egy másik adat: minden száz kilométerből 33-at üresen tesz­nek meg a tehergépkocsik je­lenleg hazánkban. Hatalmas tartalékok rejlenek a kisegítő tevékenységben foglalkoztatot­tak meghökkenően magas arányának mérséklésében —ez az arány kétszer akkora az iparban, mint például a Né- me’: Demokratikus Köztársa­ságban, de bizonyos iparterü­leteken négy-ötszörös! —, a készletgazdálkodásban. Ilyen tényekben, folyamatok­ban rejlenek az igazán hatal­mas tartalékok, egy-egy lépés forintheggyel, milliárdokkal fi­zethet, ha: megtesszük azt a lépést. Ma még nem mind­egyiket tesszük meg, gyakran veszni hagyjuk lehetőségeinket. Azért, mert — eddig — a tartalékok különösebb haszno­sítása nélkül is futott a szekér előre. Továbbá azért, mert meglehetősen alacsony a gaz­dálkodó szervezetek szervezett­ségi színvonala, azaz nem is­merik fel, nem kellő időben mutatják meg a tartalékokat. S azért is jutott mostoha sors sokféle tartaléknak, mert az ösztönzés-kényszerítés kettőse gyengécskén működött. A tartalék: a gazdagabb holnap. Ez a beváltható ígé­ret teszi érdemessé a teen­dők megfontolását, szükséges­sé pedig a nehezebb feltételek formálta gazdasági környezet. L. G. Ötvenezer hektárról már levonult a belvíz Sajtótájékoztató az Országos Vízügyi Hivatalban Negyven napja tart már az országban az ár- és belvíz elleni védekezés, amelynek eddigi eredményeiről és a to­vábbi tennivalókról számolt be szeidai sajtótájékoztatóján Vincze József, az Országos Vízügyi Hivatal elnökhelyettese, valamint Bencsik Béla, az árvédelmi és Soltész István, a belvízvédelmi törzs vezetője. A csapadékos és enyhe idő­járás ugyanis már szilveszter napján nagy árhullámot in­dított el a Tiszán és mellékfolyóin. Ekkor kezdődött a vé­dekezés, s alighogy január elején levonultak az első ár­hullámok a folyókon, ismét csapadékos, hóolvadásos idő­szak kezdődött, amelynek következtében a maximumokat megközelítő és meghaladó áradások alakultak ki a Tiszán és mellékfolyóin. Ezeket a folyókat összesen 2800 kilométer hosszú töltés védi, s a magas árhullámok következtében általában 2000— 2300 kilométer hosszú védelmi vonalat őriznek, védenek ár- vízvédelmi készültségben. Nagy küzdelmét kellett vívni az ára­dás miatt összetorlódott jéggel a Berettyón és a Tiszán, a bal- sai híd feletti szakaszon. A több kilométer hosszú és át­lagosan 6 méter vastag balsai jégtorlasz helyenként megköze­lítette és elérte a 15 méteres vastagságot is. A vízügyi igaz­gatóságok jégtörőhajói és a jégrobbantó osztagok azon­ban néhány nap alatt sikere­sen eltávolították ezeket a ve­szélyes torlaszokat. ♦ A Tisza árhulláma szerdán a középső szakaszon Oorogmá. nál tetőzött, s vízszintje 13 cen­timéterrel haladta meg az 1970. évi maximumot. A Dorogma fö­lötti szakaszon apad már a folyó, de nagyon lassan, ezért a felső, a középső és az a|só szakaszon egyaránt tartós vé­dekezésről kéll gondoskodni. A Bodrogon — ahol az árhul­lám tetőzése a felső szakaszon 33 centiméterrel haladta meg a maximumot — ugyancsak las­sú az apadás, de az utóbbi két évben megerősített balparti töltések sikerrel állják a hatal­mas víztömeg nyomását. A jobbpart úgynevezett^ nyílt ár­terében 100 családot átmene­tileg biztonságosabb helyre kel­lett telepíteni. Az eddigi jelzések szerint 50 épület erősen meg­rongálódott. Lassan apad már a víz Tiszadob térségében, így valószínű, hogy a nyári gát vé­dőinek erőfeszítései sikerrel jár­nak ♦ Az előrejelzések szerint Szol­nok térségében a jövő hét ele­jén tetőzik a Tisza árhulláma, a maximum körüli vízszinttel, s néhány nap múlva Csongrád- nál, majd a jövő hét közepén Szegednél a maximumot meg­haladó vízállásokkal. A Szol­nok alatti szakaszon, elsősor­ban Vezseny, Tószeg, Tiszavár- kony. Martfű, Tiszajenő és Ti- szakécske térségében 25-30 ki­lométer hosszú nyúlgátat kell építeni, hogy megvédjék a la­kott területeket az elöntéstől. Ezért nagy erőket, hat-nyolc- száz embert és honvédségi ala­kulatokat vonnak össze ebben a térségben, mert az átázott talajon rendkívül nehezen mo­zoghatnak gépekkel, s ezért főként kézi erővel kell a nyúl- gátak helyére hordani a vé­dekező anyagokat. Jelenleg készültségben őrzik a tiszavölgyi folyók 1976 kilo­méter hosszú védvonalát, s ebből 1364 kilométer hosszú töltést harmadfokú erőkkel a Tiszán Cigánd és Csongrád között, a Bodrogot, a lányai csatornát és a Hortobágy—Be­rettyót. Az embereket több mint 500 jármű és gép segíti. Az ár elleni védekezésben szerzett tapasztalatokból máris több következtetést lehet levonni. Az egyik fontos megállapítás, hogy a folyók vízgyűjtő terüle­téről az erdők csökkenésével és a különböző, úgynevezett ci­vilizációs hatások nyomán gyorsabban vonul le a csapa­dék, a víz a folyókba, s ennél­fogva mind magasabb árhullá­mokra kell számítani. A sok évi megfigyelések sze­rint az országban évente átla­gosan 130 ezer hektár terüle­tet borít el a belvíz, de az idén február 2-án, legnagyobb kiter­jedésének időszakában 176 ezer hektárt öntött el. Azóta kereken 50 ezer hektárról sike­rült eltávolítani a belvizet. A Körösök magas árhulláma miatt a Hortobágy-Berettyó csator­na torkolatát le kellett zárni az úgynevezett órvízkapuval, ne­hogy a Körösök vize felduzzasz- sza. ♦ Szerdán került sor az árvíz­kapu megnyitására, ami azt jelenti, hogy most már a. Hor­tobágy—Berettyó vizét fogad­ják a Körösök, s így megkezd­hették az erőteljesebb szivaty- tyúzásokat is. A belvízkárokról eddig beérkezett jelzések sze­rint 65 vályogfalú lakóház dőlt össze a mélyebben fekvő terü­leteken, s ennek többszöröse a megrongálódott épületek szá­ma. A sérülések nagyobb része azonban később keletkezik, amikor mór nemcsak a talaj felszínéről vonul el a víz, ha­nem a talajvíz is lejjebb süly- lyed, így kiszáradnak, megre­pednek a falak. Nyolc vagon márványsajtot érlelnek egyidőben a Baranya megyei Tejipari Vállalat villányi ér­lelő pincéjében. A kitűnő minőségű sajtból három heti érlelés után havonta három vagon­nal szállítanak a megye üzleteibe. Autóparkoló épül a 6 A út harmadik építési ütemének keretében, az úttól északra fekvő területen. Az új parkolót április 30-ra ké­szítik el a Közúti Építő Vállalat dolgozói A MÉSZÖV küldötteinek közgyűlése Szép eredmények, feszített feladatok Jobban kell figyelni a minőségre A Fogyasztási Szövetkezetek Baranya megyei Szövetsége tegnap délelőtt tartotta a Ság- vári Endre Művelődési Házban szokásos év eleji küldöttköz­gyűlését, melyet Ambrus Lajos a MÉSZÖV elnöke nyitott meg. A felügyelőbizottság, a nőbi­zottság és az ifjúsági bizott­ság tavalyi munkájáról tett je­lentése mellett a két legfonto­sabb napirendi pont az elmúlt év eredményeihez, Illetve az előttünk álló esztendő felada­taihoz kapcsolódott. Bővülő választék Szegedi Ernő, a MÉSZÖV el­nökhelyettese tartotta meg az elnökségi beszámolót az 1978- ra kitűzött feladatok teljesíté­séről, a tapasztalatokról és a tanulságokról, majd ismertette a megyei szövetség 1979. évi költségvetési tervezetét. Általánosságban elmondha­tó, hogy a fogyasztási szövet­kezetek és a vállalatok eleget tettek a népgazdasági terv cél­kitűzéseinek, de az irányelvek­ben meghatározott minőségi követelmények teljesítése még kivánnivalót hagy maga után. Az élelmiszerek és napi köz­szükségleti cikkek választéká­nak bővítésében, a lakosság ellátásában ezen a téren je­lentős fejlődés tapasztalható; például a ruházati és vegyes iparcikk forgalma 10 százalék­kal növekedett, ugyanakkor a vendéglátás forgalmában nem volt növekedés. Baranya megye ÁFÉSZ-háló- zatónak tavalyi eredményei pozitívak: a Konzum Áruházzal együtt 3586 millió forintos for­galmat bonyolított'le, a meg­előző évhez viszonyítva — az előirányzott 6,8 százalék he­lyett — 10,1 százalékkal töb­bet. Egy összehasonlító adattal érzékeltetnénk a fejlődést: amíg a IV. ötéves terv utolsó évében a megye összes kiske­reskedelmi forgalmából a szö­vetkezeti forgalom 27,6 százalé­kot tett ki, addig ez a szóm 1978-ban már 32 százalékra módosult. A szövetkezetek fel- vásárlási forgalma is nőtt, az előző évben a háztáji és kise­gítő gazdaságoktól felvásárolt áruk értéke elérte a 253 millió forintot. A takarékszövetkezetek tevé­kenysége is meghaladta a vártat: tavaly a betétállomány 138 millió forinttal növekedett, a kölcsönállomány pedig 5 százalékkal. A lakásszövetke­zetek eredményei sem jelenték­telenek: az ötödik ötéves terv­ben eddig a szövetkezetek 404 lakást adtak át; az általuk ke­zelt lakások száma 1978 végé­vel 7521-re emelkedett. Röviden ennyit ragadtunk ki az eddigi eredményekből, s is­mertetnénk a következő év főbb célkitűzéseit. A tervek szerint a beruházások az elő­ző' évi szinten maradnak; a belföldi felhasználósban a fel­halmozás és fogyasztás aránya ez utóbbi javára tolódik el. A Belkereskedelmi Minisztérium 1979. évi kereskedelempolitikai irányelveit mindenütt érvénye­síteni kell. A napicikk-ellátósban továb­bi javulásra kell törekedni, különösen a kisebb települése­ken; a választékigényes és tar­tós cikkeket koncentráltan kell forgalmazni. Az évi munka si­keréhez döntően járul hozzá a forgalomképes áruk beszer­zésének jó megszervezése — ezzel szoros összefüggésben nagyobb követelményeket kell támasztani a szállítókkal szem­ben. A vendéglátás forgalmát gyorsabb ütemben kell növelni, ehhez nagymértékben hozzájá­rul az ételforgalom növelése. A kereskedelmi ellátás mellett egy dolgot említenénk meg külön: a terv szerint a lakás- szövetkezetek idén 150 lakás építését fejezik be, s mintegy 350 lakás építését kezdik el. Első a minőség S végezetül összefoglalóan azt lehet mondani — amint ez Molnár Zoltánnak, a megyei pártbizottság munkatársának és Bádi Istvánnak, a SZÖVOSZ főosztályvezetőjének hozzászó­lásában is elhangzott —, en­nek az évnek a fő feladata, hogy a mennyiség mellett na­gyobb hangsúlyt fordítsunk a minőségre; törekedni kell a jobb áruellátásra, a kulturál­tabb kiszolgálásra, hogy a ter­mékváltások ne érintsék nega­tívan a fogyasztókat - azaz minden terméket, amire szük­ség van, gyártani és forgal­mazni kell. D. Cs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom