Dunántúli Napló, 1979. február (36. évfolyam, 31-58. szám)

1979-02-12 / 42. szám

Alacsonyabb örökösödési illeték — részletre is nettói H Uj, korszerűen felszerelt, modern gyárunkba IUOI dolgosokat 3500 oldal Tolna megye történetéből Az eltelt évtizedben eddig mintegy 3500 oldalt nyomtattak ki műbőrkötésben (a szekszárdi nyomdában) Tolna megye tör­ténetéről, negyvenöt tanulmányt közzé téve, a szekszárdi Tolna megyei Levéltár kiadásában most megjelent nyolcadik kötet­tel együtt. A „Tanulmányok Tol­na megye történetéből” című monográtiasorozat 440 oldalas új kötetében nyolc helytörténet- kutató részletes munkáját köz­ük a törökhódoltság korától az 1700—1800-as évek rendi or­szággyűlési tükrében és a megyei önkormányzat működésén át egészen az 1945. évi felszaba­dulás utáni évtizedekig taglal­va a megye történetét. A vaskos kötet felerészben már a megye legújabbkori törté, netével foglalkozik, így a két világháború közti gyáriparáról, továbbá a tsz-mozgalom győ­zelméről, valamint az iparoso­dás utóbbi három évtizedéről, s a megye társadalmi szerkeze­tének változásáról szól. Az új kötetet érdekes illusztrációk egészítik ki, köztük török vám­naplók, térképvázlatok, minia. tűrák, héber írású adóslevél, kép az 1848-as népképviseleti első pesti országgyűlésről, va­lamint tsz-jegyzőkönyvek totó­másolatai. „Leszázalékolt" százalékok Kedvezmények lakásöröklésnél Horgász- tanyáktól a nyaralókig szabadon vonultak Temesvá­ron, katonaként gyakorlatoztak, és fegyvertársként segítették a szovjet hadsereg utánpótlásá­nak biztosítását akkor, amikor a német fasiszta csapatok utolsó ellentámadásukat indí­tották a Dunántúlon.” — Tényleg, szervezetten él­tünk, nem volt baj az ellá­tással sem. És micsoda kelle­mes emlékeim vannak a te­mesváriakról! Feladatunk volt többek között a tűzifáról gon­doskodni. Az erdőben már meleg étellel, csomagokkal vár­tak bennünket a temesváriak. Átérzi, mit jelentett ez akkor? Tudja, a gondoskodás... És volt célunk is: „Új csillag tá­mad ..." Mészáros Attila Csak Dombóvárra érdemes menni Kicsi a választék, kevés az áru Segítség, örököltem! Ez az első pillanatban drámainak tű­nő felkiáltás ez eddig azok­ban a férjekben, feleségekben, gyermekekben, testvérekben fo­galmazódott meg, akik hozzá­tartozójuk halálával örökség elébe néztek. A segélykérő megnyilatkozásban volt is némi igazság, már ami a fizetendő öröklési illetéket illeti, mert an­nak summája a hátramaradt földhöz, házhoz képest több­nyire tetemesre rúgott. A kiáltást január elseje óta csendes belenyugvás, zokszó nélküli zsebbe nyúlás váltotta fel. Köszönhető ez az új esz­tendő első napján életbelépett pénzügyminiszteri rendeletnek, amely könnyebben elviselhető­vé tette az öröklési és ajándé­kozási illeték fizetését. Azaz leszállította a kulcsokat, me­lyek alapján az illetékhivata­lok kiróják a fizetendő össze­get. Az illetékfizetés rétegesen progresszív szerkezete meg­maradt, de a rokonsági fok és az érték függvényében jobban differenciálódott. A rendelet a korábbi 4 öröklési csoportból csupán hármat tartott meg. Az átcsoportosítással leegyszerű­södött az eljárás, s ami még ennél is fontosabb; egy adott ingatlant tekintve minden cso­portban csökkent a fizetendő illeték összege. Azonban nemcsak a számí­tási kulcsok lettek alacso­nyabbak, az új szabályozás­ban akad még más is. Példá­ul az, hogy aki lakást örököl, további kedvezményekben ré­szesül. Ha egyedül lakik az öröklött falak között, akkor az egyébként járó illeték 40, ha lakóval örökli, 30 százalékát kell leszurkolnia — mindezt 12 hónap alatt, kamatmentesen, havi részletekben. Ám van il­letékmentesség is, amennyiben az örökös tanácsi bérlakásban lakik és másutt házat hagy­nak rá: mentesül az illeték alól, ha tanácsi bérlakását fel­ajánlja. Az új rendelkezésekről ki­kértük dr. Böröcz Lászlónak, a Pécs városi Illetékhivatal osz­tályvezetőjének véleményét is. — Az alacsonyabb százalé­kok és a részletfizetés miatt az állampolgárokra nézve kedve­zőek az új előírások. Nézzünk például egy alapesetet, mond­juk azt, amikor a 150 ezer fo­rintot érő házat örökli valame­lyik szülőjétől a gyermek, aki abban is lakik. A régi szabá­lyozás szerint 18 700 forint il­letéket kellene utána fizetni, az új alapján ez a summa mind­össze 5400 forint. Számottevő különbség. Szükséges volt már a jogszabály módosítása, mert az ingatlanárak lassan az eget ostromolják, s az illetékek is ezekhez az olykor horribilis árakhoz idomultak. Feltétlenül helyeselhető az új szabályo­zás, bár ezzel az illetékhiva­talok és az államigazgatási szervek munkája fog megnőni, mivel a módosítás minden fo­lyamatban lévő ügyre kiter­jed. „Leszázalékolt" százalékod, alacsonyabb illetékösszegek, részfizetési kedvezmény — mindez tényleg lényeges könnyebbséget jelent. Olyan előnyt, aminek a pénztárcán keresztül az örökösök látják hasznát. S évekig tartó se­gélykérés után újra fellélegez­hetnek. (Horváth L) IDŐVEL. V kJ n m M X * gépi uarrasra 4 ÉS 6 HÓNAP BETANULÁSI Foglalkoztatás: két műszakban történik. A munkakör betanulását köve­tően szakmunkás-képesítés meg­szerzését biztosítjuk. KESZTYŰGYÁR 2. sz. gyár, Pécs, Vadász u. 83. Reklámízű ajánlás, de mit tehet az újságíró, ha így igaz: faházügyben Dombóvárra ér­demes menni, itt van Dél-Du- nántúl nyaralóház-központja. A dombóvári TÜZÉP-telep ve­zetője, Stickl Imre szerint jön­nek is a vevők, Szombathelytől Makóig, tüzép-szájon át kap­ják az információt. S a keres­let igen nagy; a telektulajdo­nosok pro-kontra számolgatva, az idegességfaktorokat is a ser­penyőbe rakva, ma már inkább a könnyen kivitelezhető fahá­zat választják a kőház-kálvária helyett. Találó mondat nyitja a dombóvári Unió Ipari Szövet­kezet faház-katalógusát, s ha nem is szó szerint igaz, de kö­zel van a valósághoz: hétfőn megvásárolja, a hét végét már benne is töltheti... Nyakunkban a tavasz: Bala- ton-parti, hegyvidéki, város­széli telkeken indul a fészek­rakás. Próbáljunk a kérdésre vála­szolni: Vajon mit kínálnak a gyártók és a kereskedők? Elöljáróban egy észrevétel. Az ember azt szeretné, ha már 30—40—60—80 ezer forintot az asztalra rak, hogy sima le­gyen az útja. A forgalmazó TÜZÉP-telepek — s most ma­radjunk a Dél-dunántúli TŰZÉP Vállalatnál — kevés tanács­csal tudnak szolgálni, Dombó­vár kivételével. Egy rosszkivi­telű stencilezett prospektus akad — ha akad? — a vevő­érdeklődő tájékoztatásárc, ami mindenre jó, csak álmok szövögetésére nem. Hazai gyártmányokat ajánl és import laházakat, de ez utóbbiak száma igencsak korlátozott — állítólag a mór felvett rende­lések kielégítése is nehezen megy —, úgyhogy néhány ha­zai típus a választék. (Hozzá­tenném: az ellátás nem a TDZÉP-en múlik, ők azzal főz­nek, ami van). A gondok ere­dője valahol a gyártók kapa­citásában keresendő, valahol abban, hogy ma nem cikk a faházgyártás .. . Éppen ezért köszönjük meg az Erdértnek, a dombóvári Unió Szövetkezet­nek, hogy még nem hagyták óbba, sőt állandó gyártmány- és típusfejlesztéssel, mind jobb és jobb minőséget adnak, tet­szetősebb kivitelre törekednek. Emlékezzünk csak az Érdért emeletes faházára, melyet az elmúlt esztendőben a BNV-n hoztak először a nagyközönség elé, s az akkori információk sze­rint idén, a második félévben már rendelhetünk belőlük. Jelenleg a várt — és joggal elvárt — sima utat Dombóvár nyújtja: aki gyorsan és érdem­ben akar tárgyalni, egyenesen oda menjen. Nemcsak a kivá­lasztás esztétikai paraméterei­ben segítenek. Szakember áll a vásárló rendelkezésére, s a szakmai tanácsokon túl még egyedi kívánságokat is elő le­het terjeszteni. (Közvetlen kap­csolatban állnak a gyártóval, s az előregyártott elemek fel­használásával egyedi elképze­léseket is közvetíteni tudnak.) A gyártó, az Unió Szövetke­zet fahózai kategóriájukban megállják a helyüket. Az elő­regyártott elemek jó hőszigete- lésűek, a külső falfelületet víz­záró réteg borítja. Előnye, hogy éveken át nem igényel karban­tartást. S ez a legtöbb. Típu­saik közül a DO 12-es kis alapterületű, főleg horgászta­nyák, kiskert! házak céljára. A nagyobbak sorát a 30 négy­zetméter alapterületű, DO 30— II. típus nyitja meg, főzőfülké­vel, hálóval, nappali szobával, terasszal. A Kapos I. és II. tí­pusok, a Dombóvár jelű fahó- zck 4—6 fő számára nyújthat­nak fedelet. (Megjegyezném: a Dombóvár típus, 44 négyzetmé­teres, esztétikailag talán a leg­szebb és nem véletlenül az egyik legkapósabb is.) A sort a nagy családoknak ajánlott DO 50-es zárja: ebben már lakni is lehet.(?) S ha már a témánál tartunk, építési hatóságaink számára is feltennék egy kérdést: Magyar- országon a faház miért csak nyaralónak, hétvégi háznak jó? Külországokban már régen ész­revették: lakásgondok megol­dására is kiválóan alkalmas, fűtése megoldható, élettartama növelhető. S ha netán az épí­tési előírásainkban keresendő a gondok eredője, változtas­sunk rajtuk! Talán az ÉVM megadhatná e programhoz a kellő lökést. Visszakanyarodva a dombó­vári TÖZÉP-hez, Stickl Imre el­mondta azt is, hogy az idén oz első félévre szinte minden tí­pusú faházat — egy-két kivé­tellel — lekötöttek mór. A keres­letet jelzi ez: tavalyelőtt indul­tak faházértékesítéssel nagyobb volumenben, tavaly 12 miiliós forgalmat bonyolítottak — 200 —250 házat adtak el —, s az idén is hasonló — 14 milliós — forgalomra számítanak. S forgalmuk a gyártók kínálatá­tól függ. S még egy dologról tegyünk említést, a bózisüze- men kívül a Balaton felé ka­csintgatok Balatonbogláron, Fenyvesen és Siófokon is talál­hatnak faházat. Természetesen gyors starttal. Kozma Ferenc Int már az Ara, új riadóra. Rajta honvéd, vár roád kéklA ránatág, Új csillag támad, új lánnyal áradt, Büsiko bajtárs, halkan hiv a szép magyar hazád. Talán ha őzt kérdezem: és a dallam él-e még az emlé­kezetében, akkor el is dúdol­ja. Később talán hangosan el is zengi az indulót Nagyiván Ferenc. Csakhogy nagyon régen szólt utoljára ez a dallam, s nem akartam zavarba hozni az idős embert, akit amúgy is felzaklattak a Lobogó című he­tilapban a közelmúltban indí­tott sorozatban olvasottak: „Egy hadosztály története". A Lobogó 3. számában — írtuk lapunkban néhány hete — érdekes hadtörténeti sorozat közlését kezdte meg. Kevesen tudják, hogy készülődött egy hadosztály a temesvári hadi- fogolytáborban ... A harcra készülődő hadifoglyok erős egységet jelentettek volna, ha sor kerül a bevetésükre. A hadosztály, amelyről a törté­net szól, a szovjet katonai pa­rancsnokság kezdeményezésé­re, önként jelentkező magyar hadifoglyokból alakult meg Temesvárott, 1945 január el­sején, amikor a szovjet had­seregtől körbezárt Budapesten még tombolt a náci-nyilas ter­ror. Nagyiván Ferenc inkább alacsony, mint középtermetű, 66 éves, őszülő hajú, bozontos szemöldökű emÉer. Pécsett él. A Lobogó az ő kezébe is el­jutott, sárgult papírlapokkal keresett meg a szerkesztőség­ben: nézze csak, ez volt az indulónk. Az első magyar ön­kéntes hadosztályé. Int már az óra, új riadóra ... Azt olvasom a sorozatban: „December 31-e volt. A nap ugyanúgy indult, mint a többi fogolynap. Tudtuk, hogy szil­veszter van, de nemigen tö­rődtünk vele. Valami feszültség volt a levegőben."- Mi volt ez a feszü/fség?- Készülődtünk. Tudtuk, hogy valami történni fog, de nem tudtuk, hogy mi. A sorozatban többször megemlítik Szigethy Zoltán százados nevét, de Pártos főhadnagyról még nem olvastam. Pedig az önkéntes hadosztály megalakulásának ő volt az élesztője, motorja. Ta­lán róla. sugárzott valami, amit mi észrevettünk, s várni kezd­tünk. Gyorsan kiderült, miről van szó. Maga nem hiszi el: alig vártul«, hogy bevetésre ke­rüljünk. Nem számított, hogy ki meddig és milyen körülmé­nyek között volt katona: min­denki tenni akart még vala­mit Magyarországért, s erre az önkéntes hadosztályba való be­lépés jelentette a lehetőséget. Hatezren jelentkeztünk ...- Hogy került a hadiloglyok közé?- Alig egy hónapig voltam katona. 1944. november 11-én vonultam- be a páncéltörők­höz szakaszvezetőként Csem- peszkovácsiba. December 24- én már fogoly voltam, Temes­váron. Amikor mi odaértünk, az ottaniak már beszéltek a megalakítandó hadosztályról. Újév napján volt az orvosi vizs­gálat és az eskü. Az önkén­tes hadosztály jelvénye egy vö­rös háromszög volt, benne egy fekete egyes. A sapka bal ol­dalán viseltük.- Végül is: a hadosztály nem került bevetésre. A Lo­bogó ezt írja: „A hadosztály tagjai 1945 februárjában már Csempeszkovácsitól Temesvárig Vörös három­szögben: fekete egyes Pécsi szakaszvezető az önkéntesek között n fahaz miért nem lakóház...?

Next

/
Oldalképek
Tartalom