Dunántúli Napló, 1978. december (35. évfolyam, 331-359. szám)

1978-12-09 / 339. szám

hétvége sporteseményei Heti jegyzetünk leget! Tologatják az utcákon a ko­csikat. A megfázott akkumulá­torok megadóan nyögdécselnek. Hiába, már napok óta fagy. Jégpálya persze nincs — mondja kollégám — pedig most koriz­hatnának a srácok ... Tényleg nincs jégpálya. Pedig most van elegendő hűtőkapaci­tás. Sőt ingyen van. Akadna ta­lán víz is . . . Ronda dolog lépten-nyomon visszaemlékezni, hogy amikor még mi srácok voltunk, akkor így volt, meg úgy volt. Dehát akkor tényleg voltak jégpályák. Már az első fagyos éjszakán el­készült a jég az iskolaudvaron, a néhai OMTK udvaron, a hul­lámfürdő mögötti teniszpályá­kon és hát a Basamalomban meg a Lajostelepen. A két utób­binál öntözni sem kellett, a víz­tükör is adva volt, szépen ma­gától befagyott és kitűnő in­gyenes korcsolyapályává válto­zott. Ma már ezek nincsenek meg. A Basamalomban sportpá­lya van a feltöltött tó, vagy in­kább talajvizes rét helyén, a La. jostelep is részben beépült, rész­ben művelés alá vont terület. Maradna az iskolaudvar. Valamikora jégpálya létesítő­je és gondnoka a pedellus volt. Nem tudom, gebinben csinál- ta-e, avagy befizette a bevé­telt az iskolai szertárak fejlesz- térése. Dehát nem is törődtünk akkor ilyen részletekkel. A lé­nyeg: mihelyt fagyott, létrejött a jégpálya. Olymódon, hogy a pedellus felöntötte a Kossuth Lajos utcai gimnázium hátsó udvarát vízzel és az a hideg ha­tására jéggé változott. Azután mindenki foghatta a korcsolyá­ját és néhány fiilérnyi belépő­vel megválthatta a jogot, hogy záróráig ott téblóboljon a jé­gen. A belépőjegy is pofonegy­szerű volt. Tulajdonképpen nem is volt. A pedellus úr marka ké­pezte a pénztárt, a zsebe a pán. célszekrényt. Aki rendesen visel­kedett, az segíthetett a pálya takarításában. A nagy böhöm, deszkából és vastag nyélből barkácsolt hótolóval letolhatta a frissen hullott havat, meg a jégmorzsalékot. A legkiválóbbak pedig még a jég locsolásában is részt vehettek. Hát így volt. Az egyíb jég­pályák is hasonló technikával készültek, csak éppen ott már jegyet is adtak, meg a mele­gedőben teát meg némi édessé­get is árultak. Most is korizhatnának már a srácok, ha volna jégpálya. De tényleg, miért nincs? Azt tudom, hogy pedellusok már nincsenek. Gondnokok vannak. Szigorúan és pontosan körül­határolt munkaköri leírásukban aligha szerepel ilyesmi, hogy jégpálya-készítés. Ha pedig nem szerepel, akkor jeget csak mel­lékfoglalkozásként készíthetnek. A mellékfoglalkozáshoz pedig kell egy szerv, aki a mellékfog­lalkozásban betölthető munka­kört létesíti, más, aki a mellék- foglalkozásban való ténykedést engedélyezi, azután aki a terü­let felett rendelkezik és a jég létesítésére az engedélyt meg­adja, más, aki vállalja a több­letvíz felhasználós költségeit. És még mindig ott a kérdések kér­dése: legyen, vagy ne legyen jég-használati díj. Ha igen, ki kezelje, postára adja-e estén­ként, vagy ne, adóalapként ke- zelendő-e vagy sem. Legyek őszinte? Ha ez tényleg így van, én sem vállalnám a jégpálya létesítésének az ügyintézését. Futballozzon a gyerek addig, amíg nem lesz műjégpálya. An. nak majd lesz igazgatója, pénz­tárosa, szertárosa, meg tudom is én mije, menjen majd akkor korcsolyázni. Persze tudom én, hogy nem így állnak a dolgok. Tudom, hogy ma is csak kerti locsoló­tömlő kell egy jégpálya létesí­téséhez. Tudom, hogy nincsenek .bürokratikus akadályok sem. Dehát miért nincsenek jégpá. lyák? Ki tudja? — K — Labdarúgás Országos ifjúsági bajnokság. PMSC-ZTE 4:1 (1:1), PVSK- PSI 3:0 (2:0). Országos serdülő bajnokság: PMSC-ZTE 0:1 (0:0), PVSK-PSI 3:0 (1:0). Érdekes mérkőzések az első fordulóban Pénteken a Vasutas Torna- csarnokban megkezdődött az NB l-es kosárlabda-rájátszás. A férfiak az 1-8. helyért mérkőznek, míg a női csapa­tok a 9—16. helyért. Az első forduló érdekes, küzdelmes mérkőzéseket hozott. Eredmé­nyek: PVSK—Eger 81:64 (43:31). Női mérkőzés. 150 néző. V.: Péter, Faidt. PVSK: Bundászné (12), Csankó (8), Notaisz (9), Verbőcziné (16), Russainé (14). Csere: Elekes (2), Padragi (8), Németh (6), Hanke (2), So- mogyvári (4). Edző: Horváth Imre. A várakozásnak megfe­lelően a PVSK végig vezetett és a hajrában már a legjob­bak pihenhettek, a cseresort szerepeltette Horváth Imre ed­ző. Az Eger legjobbja G. Hi­deg (23) volt. Ganz MÁVAG—-PVSK 97:86 (45:41). Férfimérkőzés. 200 néző. V.: Faidt, Holocsi. PVSK: Varasdi (24), Pálvölgyi (25), Rab I. (2), Heinrich (9), Rab II. (22). Csere: Vojtek (4), Da­rázs (—). Edző: Egyed Mihály. Szuper torna vagy vigaszdíj? Az Ajax és a Real Madrid előrehaladott tárgyalásokat foly­tat, félhivatalosan már bele­egyezését adta a Bayern Mün­chen, és a Liverpool sem zárkó­zott el attól a holland kezde­ményezéstől, hogy rendezzék meg a korábbi, többszörös ku­pagyőztesek Szuper tornáját. A torna győztese a Real Madrid elhunyt elnöke, a Santiago Ber- nabeu serlegét nyerné el. A négy klub közül az egyik sem érdekelt már az 1978—79. évi nemzetközi kupákban, ez a torna amolyan „vigaszdíj” is lenne a számukra. Notaisz dob kosarat az Eger A pécsi csapat jól kezdett. Több pontos előnyre tettek szert, de a félidő végére már a fővárosi csapat vette át a vezetést. A második félidő kö­zepén kiegyenlített a Pécs, ve­zetett is, de a hajrában is­mét jobbnak bizonyult a MAVAG, igaz, ebben közre­játszottak a határozatlan já­tékvezetők, akik rendre a PVSK terhére {évedtek. Kétszer félbe­szakadt a játék, több nézőt ki kellett vezetni. A Ganz MÁVAG legjobbjai Németh (40), Verte­xes (12) és Szűcs (10) voltak. BSE—Vasas Izzó 81:75 (34:27). Férfimérkőzés, 150 né­ző. V.: Puhr, Juhász. Meglepe­tés az esélyesebb Izzó veresé­ge. Ld.: Ferenczi (28), Szalai (15), Pállfy (15), illetve Láng (23), Kucsera (16), Varga (16). Diósgyőr—SZEOL 82:63 (46:36). Női mérkőzés. V.: dr. Nádai, Péter. A Diósgyőr győ­zelmét egy pillanatig sem ve­szélyeztette a Szeged. Ld.: Áronné (27), Winter (19), ill. Re mák (19). Elhunyt Hegyi Gyula Nagy veszteség érte a ma­gyar sportéletet: pénteken el­hunyt Hegyi Gyula, a Magyar Labdarúgó Szövetség, majd az Országos Testnevelés és Sport Bizottsáq egykori elnöke. Teme­téséről később történik intézke­dés. * Az elhunyt Hegyi Gyula em­lékére az országban szombat­vasárnap lebonyolításra kerülő valamennyi bajnoki labdarúgó­mérkőzésen 1 perces gyászszü­netet tartanak. elleni mérkőzésen Arató László felvétele Kézilabda-vb Súlyos vereség Eddigi legszerencsétlenebb csapata a VII. női kézilabda­világbajnokságnak kétségkívül a magyar együttes. A szovjetek ellen megsérült Csajbókné és Nagy Mariann, a csehszlová­kokkal vívott összecsapáson pe­dig Sterbinszky Amália vált harcképtelenné. Egyik lábujjá­ban az első orvosi vizsgálat szerint könnyen lehet, hogy csonthártyagyulladás van, ami miatt a kiváló átlövő pénteken nem is játszott a magyar válo­gatottban az NDK ellen (ter­mészetesen az előbbi 2 játékos sem volt ott a pályán). NDK—Magyarország 14:5 (7:2). 2000 néző. V.: Van dem Ham, Houtbraken (mindkettő holland). NDK: Zober — Wun­derlich, Uhlig (1), Krüger, Rich­ter (4), Kretschmar (4), Tietz (2). Csere: Burosch, Matz (2), Hei- nicke (1), Rother. Magyaror­szág: Berzsenyi — Vadászná, Lelkesné (1), Nagy I., Angyal, Csulikné (3), Samus. Csere: Őryné, Szabadfi, Ihászné J1), Baráthné. Richter szerzett vezetést az NDK-nak a harmadik percben — büntetőből. Majd nem sok­kal később ugyanilyen módon növelte az előnyt. A 7. percben lőtte első gólját a magyar csa­pat: Csulikné hétméteresből szépített (2:1). Utána Nagy Ilo­nát állították ki két percre a bírók. Csulikné a 19. percben már a negyedik kapufát dobta, ezekből viszont az NDK rendre jól indított, s el is húzott a szünetig öt qóllal (7:2). (Csulik­né a félidő végén időn túli büntetőt is kihagyott...) Fordulás után azonnal két gyors gólt dobtak a németek, majd egy kis fordulat követke­zett. Percekre a magyar csapat irányított. Richter, majd Kretsch­mar kiállítását követően fel is jött 9:5-re, a 36. percre. Ez­zel azonban már el is lőtte pus­kaporát a csapat, mert utána újra ott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta: bátorta­lanul, igen sok hibával játszott. Vasárnap sorsdöntő találkozó következik a jugoszlávok ellen, s ezen dől el minden bizony­nyal a harmadik hely sorsa. Ma Diósgyőrben játszik a PMSC NB l-es labdarúgó csapata. Nem nehéz megjó­solni, meleg percek várnak a pécsi labdarúgókra. Bár a legutolsó diósgyőri mérkőzé­sen 2:0-ra nyert a PMSC — valljuk be őszintén —, nagy meglepetés lenne, ha most ismét pécsi siker születne, A csapat a legutóbbi két baj­noki találkozón, valamint szerdán az NB-s kupamérkő­zésen gyengén játszott. Igaz, a diósgyőriek öt gólt kaptak Békéscsabán, de ez aligha változtat azon, hogy ottho­nukban mindig mindenkire veszélyes ellenfelek. Sőt, ta­lán még fel is tüzelte őket a békéscsabai balsiker. Per­sze nagyon örülnénk, ha a pécsiek rácáfolnának a pa­pírformára .. A piros-feketék valószínű összeállítása a következő: Katzirz — Iványi, Torna, Pál, Kincses — Lutz, Dárdai, Lő- rincz — Kardos, Lingl, Varga (Jónás). NB ll-es csapataink közül ezúttal a PVSK szerepel ha­zai pályán. Ellenfelük a szi­lárd védelméről közismert Bábolna lesz, akik azonban remélhetőleg most nem úsz- szák meg gól nélkül. A Kom­lói Bányász a gyenge rajt után alaposan feljavult Sa- baria otthonában próbálja meg kiharcolni legalább a döntetlent. A kosárlabdázás kedvelői igazán nem panaszkodhat­nak. Tegnap már megkezdőd­tek a rájátszás pécsi cso­portjaiban a küzdelmek, me­lyek ma. valamint vasárnap folytatódnak. Naqv lehetőség ez mindkét PVSK-együttes számára, hiszen hazai kör­December 9., szombat. Birkózás. Országos ifjúsági II. korcsoport szabadfogású versenye, Pécs, Tüzér utca, 15.00. Kosárlabda. NB I. rájátszás. Férfimérkőzések: PVSK-Vasas Izzó, 16.00, BSE—Ganz MAVAG 17.30. Női mérkőzések: Eger—SZEOL 13.00, DVTK-PVSK 14.30. Valamennyi mér­kőzés színhelye a pécsi városi sportcsarnok. Ökölvívás. Országos serdülő baj­nokság, elődöntők, baranyai spor­tolók részvételével. Nyíregyháza, 16.00. Röplabda. Női mérkőzések az MRSZ Kupáért. Universitas PEAC— Bp. Harisnyagyár 9.00. Építők SC— Universitas PEAC 15.00, Budapest, MTK-VM terem. Súlyemelés. Országos serdülő­bajnokság pécsi versenyzők rész­vételével. Salgótarján, 8.00. Labdarúgás. NB I.: DVTK-PMSC, Diósgyőr, 13.00. NB I. tartalék: DVTK-PMSC, Diósgyőr, 11.00. December 10., vasárnap. Atlétika. A PVSK hegyi futóver­senye, Misina-tető—Lapis térsége, 10.00. Birkózás. Ifjúsági II. korcsoport szabadfogású versenye, Pécs, Tüzér utca, 9.00. — Secretin sem tudott volna bennünket megmenteni, olyan ragyogóan játszottak a magya­rok — ezekkel a szavakkal sum­mázta véleményét a csütörtöki magyar—francia Szuper Liga asztalitenisz-mérkőzés után Jean Pierre Dequirez, a franciák ed­zője. Dr. Lakatos György, a szövet, ség elnöke elégedetten mond­ta:- Úgy hiszem, a Szuper Liga több mint egy évtizedes soroza­tában a mostani a legerősebb magyar csapat. Bérezik Zoltán edzőnek valóban kellemes gond­jai vannak, hogy kiket állítson asztalhoz. Bérezik, aki közismert mérték- tartásáról, idén igazán nem pa. naszkodhat. A magyarok szinte mindent megnyertek, ami jelen­tős volt az esztendő program­jában: az öt Európa-bajnoki győzelem, Gergely elsősége az Európa 12 versenyen, a Statisz­tika BEK és a BVSC VVK di­adala, Klampár őszi szenzációs sorozata tartozik a legnagyobb sikerek közé. A hazai események sorában figyelemreméltó a szombat—va. nyezetben játszhatják le a végső bajnoki sorrendet ki­alakító mérkőzéseket. Igazi csemegét ígér ma a Vasas Izzó—PVSK férfi találkozó, de egészen bizonyos, hogy már korábban is érdemes kiláto­gatni a városi sportcsarnok­ba, hiszen a férfiak előtt a PVSK női csapata a DVTK- val játszik fontos mérkőzést. A zárófordulóban a férfiak­nak a BSE, a nőknek pedig a Szeged lesz az ellenfelük. Még egyszer felhívjuk a szur­kolók figyelmét, hogy csak tegnap rendezték a mérkő­zéseket a Vasutas tornacsar­nokban, ma és holnap a vá­rosi sportcsarnokban lépnek pályára a csapatok! A PVSK már hagyomá­nyosnak mondható hegyi fu­tóversenyére vasárnap dél­előtt a szokott helyen, Misi- na-tető és Lapis térségében kerül sor. Mint mindig, most is az adja a fő érdekességet, hogy az atléták és a tájéko­zódási futók mellett kerékpá­rosok és sízők is rajthoz áll­nak. Utóbbiak természetesen bicikli és síléc nélkül teszik meq a távot. . . Tavaly a PVSK sportolója, Bauer új út­vonal csúccsal megtörte a komlói hosszútávfutók nyolc éves sikersorozatát. A ver­seny most is bizonyára közöt­tük dől majd el. A rendezők kocoqók részvételét is szíve­sen fogadják. A versenyszá­mok: férfi felnőttek 10,6 km, ifjúságiak és szeniorok 6,4­6.4 km, serdülők és kocoqók 4,2—4,2 km. Női felnőttek 6.4 km, ifjúságiak és serdü­lők 4,2—4,2 km. Rajt: vasár­nap délelőtt 10.00 órakor a Misina-nyeregben az autó­busz-parkolónál. Kosárlabda. NB I. rájátszás. Fér­fi mérkőzések: PVSK—BSE 11.00, Ganz MAVAG-Vasas Izzó 12.30. Női mérkőzések: DVTK-Eger 8.00. PVSK-SZEOL 9.30. Valamennyi mérkőzés színhelye a pécsi városi sportcsarnok. NB II. férfiak: PSI— Soproni TC, Pécs, Vasutas torna­csarnok, 9.00, Bakony Vegyész-Szi­getvár, Veszprém, 10.30. NB II. nők: PSI—Soproni KSE, Pécs, Vas­utas tornacsarnok, 10.30, Veszpré­mi Volán—Szigetvár, Veszprém, 12.00. Ökölvívás. Országos serdülő baj­nokság döntői, Nyíregyháza, 9.00. Röplabda. Női mérkőzések az MRSZ Kupáért. Universitas PEAC— BACSÉP. 8.30, BSE—Universitas PEAC 14.30, Budapest. MTK-VM terem. Súlyemelés. Országos serdülő bajnokság pécsi versenyzők részvé­telével, Salgótarján, 8.00. Labdarúgás. NB II.: PVSK-Bá- bolna, Pécs, Verseny utca, 13.00. Sabaria SE—Komlói Bányász, Szom­bathely, 13.00. Országos ifjúsági bajnokság: PSI-MAV Előre, Ko­vácstelep, 10.30. Komlói Bányász- Nagykanizsai Olajbányász, Komló, sárnapi miskolci erőpróba, ame­lyen az élgárda számos tagja is indul. Dunántúlt napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallama Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.:13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hirlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 21 Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133-2007 Üdvözlő lapok postai díja Belföldre: MAGYAR POSTA képes levelezőlap (szokásos méretű) szövegterjedelmétől függetlenül-.40 Ft üdvözlő kártya lezárva szabványborítékban egyéb borítékban 1 - Ft 2 - Ft Külföldre: Bulgáriába, Csehszlovákiába, Jugoszláviába, Lengyelországba, NDK-ba, Romániába, Szovjetunióba, Vietnamba képes levelezőlap -,60 Ft üdvözlő kártya lezárva szabványborítékban I,— Ft egyéb borítékban 2,— Ft (Csehszlovákiába, ha csak aláírás van rajta —.60 Ft) Egyéb külföldre: képes levelezőlap 3,- Ft üdvözlő kártya 5 üdvözlő szóval nyitott borítékban 3,- Ft több szöveggel (lezárva vagy nyitva) 4,- Ft Ne csak a címet tudja pontosan, a címzést is! Secretin sem segített volna A magyar asztalitenisze­zők idei sikersorozata

Next

/
Oldalképek
Tartalom