Dunántúli Napló, 1978. október (35. évfolyam, 271-301. szám)

1978-10-22 / 292. szám

1978. OKTÓBER 22. IRODALOM — MŰVÉSZET DN HÉTVÉGE 9. Krúdy világa Krúdy Gyulának Gyula bátyám, a szivarod mögött láttam a pávafarkú ördögöt. A XX. századi magyar próza nagy lírai megújítója, Krúdy Gyula most száz éve született. De azóta is él és hódít, szinte testi valóságban is itt van köztünk, Szindbád nyugtalan alakjában, Rezeda Kázmér köl­tői figurájában és abban a száz műben, amelyet életében könyvvé tett és abban az ugyancsak sok-sok kötetté te­hető cikkben, tanulmányban, szépprózában, amelyet az utó­kor most próbál összegyűjteni és az olvasók asztalára tenni. Életrajzából emeljük ki: Nyír­egyházán született 1878-ban. Korban és tájban közel esett Ady Endréhez (akinek pokoljá­ró éjszakáiról olyan szépen em­lékezett meg). Előbb Nyíregy­házán, Debrecenben, majd Nagyváradon (a Holnap váro­sában), 1896 óta pedig Buda­pesten volt újságíró. Később írásaiból élt. Rengeteget dol­gozott, sokszor azért is, hogy szórakozását megkeresse. Öt­venöt éves korában halt meg Budapesten. Az ő írásművészete elsősor­ban az író-olvasókat és a na­gyon művelt olvasókat vonzotta. Az elbeszélés olyan magas is­kolája ez, amelyet a megszo­kott mese és vaskos realitás híján az átlag olvasó nehezen fogad el. Pedig ez is valóság, csak rafinált művészettel felol­dott már, költészetté emelke­dett, ahogy a finom zamatú szőlő borrá változik, őrizve az ősi talajízt és a beleizzított napfényt, amely táplálta, ne­mesítette. Az 1960-as években egy Krú- dy-emlékezés számára Tóbiás Áron hatalmas monográfiát ál­lított össze: Krúdy világa cí­men. Ebben a költői-írói sereg­szemlében verssel tisztelegtem Krúdy emlékének. Idézzük föl most ezeket a verssorokat, hi­szen Krúdy az a bölcs és nagy­szerű költő, aki nemcsak en­gem, nemzedékeket tanított és tanít az élet szeretetére, szép­ségére, a finom hangulatok megérzésére és befogadására. Épp este volt és folyt az oktatás, zenélt a szél és susogott a sás. Olyan az élet, mint a füst, enyész, legszebb öröm a néma szenvedés. Keleti álmok hercege lehetsz, ha úgy találod: mindez csak ketrec. Kilépsz magadból és a képzelet kék hintáján szállsz lét, nem-lét felett. Egy korty ital, egy álom többet ad, mint kövér erszény, lapos gondolat. Asszony, ábránd, dal, mind csak arra jó, hogy Indiába vigyen a hajó. így szól a démon, hold lengett a fán, a kép örökre szívembe talál. A szép pávafark eltűnt, mint a köd, csupán sötétlő árnya röpködött, mint kék havon az elhúzó madár, zengett az ék és azt zengette, kár. Kár ifjúság, dal, szerelem, borok, ha egyszer úgyis messze szádotok. Csupán az emlék, az szépít tovább, te hulló csillag, csalárd ifjúság. BARDOSI NÉMETH JÁNOS V ajon lehet a mai fiatal­ember oly boldog, mint mi voltunk hajdanán? — kérdik néha o jégszürke öre­gek, amikora maguk elsüllyedt, hajóronccsá lett élete mellett észreveszik az élet tengerén igyekvő, fuldokló ifjú sajkáso­kat.- Nem lehe; oly boldog a mai fiatalember, mint a régiek voltak — állapítja meg egyhan­gúlag az öregek gyülekezete. Pesten most nagyon sok az „öreg" ember; öregnek mond­ja magát már az is, aki csak a háború előtt (tíz éve) kezdte kenegetni a felső ajkát; majd­nem mindenki tud visszaemlé­kezni, regélni, tűnődve meren­geni hajdani szép napokon, könnyű életmódon, olcsó vilá­gon, e kupakon libegő lakás­cédulákon, hitelben dolgozó szabókon, alázatos susztereken, csókkal fizetett mosónőkön, két- krajcáros zsemlyéken, ingyen könyveken, szép szeretőkön, gazdag barátokon, nyílt erszé- nyű mecénásokon ... a régi vi­lág mindenféle furcsaságain, amelyeket a most következő if­jak többé már nem láthatnak. — Olykor, midőn magamhoz való, egyszerű polgárok társa­ságában pengetem az őszi es­tét, behunyom a szemem és a körülöttem hangzó beszédeken elgondolkozom: — így beszél­hettek a Mária Terézia huszár­jai, a napóleoni idők inzurgen- sei, a szabadsáaharc honvédéi, minden nagyidőket látott öre­gek a zöld fiataloknak, akik még csak most próbálkoznak a — Egy-kettő, bejön velem a városházára! — Miért mennék magával a városházára? — A tiszt úr személyesen akarja látni az engedélyét! Az ember bement a rendőr­rel, de nem jött vissza, üresen maradt a tér sarkán elfoglalt kikiátó helye. A körmenet ezalatt már megkerülte azt a pontot, és zajgó tavaszi áradásként mára tér alsó oldalán haladt jó messzire. Hamarosan kijött a térre nyíló Fő utcából egy az előbbihez hasonlóan öltözött proletár, bal karján ugyanúgy fektetett újságokkal. Gondolta: „Valami baj történt az elvtár­sammal, odaállok a helyére.” Már hangzik is szava: „Itt a Munkás! Megjelent a munkás- mozgalom helyi hetilapja! Itt a Munkás, a Munkás!” A körmenet csak haladt, a tér alsó része már szabadon terjengett, és az ember a sar­kon már a széles szabad leve­gőbe mondhatta bele: „Itt a Munkás első száma! Itt a Mun­kás!” Proletárok jöttek, előbb ke­vesen, aztán egyre többen, megvették az újságot, és men­tek tovább. A rendőrtiszt arca megint eltűnt az ablakból, a rendőr megint kijött a város­házáról, és elkezdte az újságos emberrel ugyanazt: — Van magának utcai áru­sítási engedélye? — Hogyne volna! világ ismeretével. Mindenféle történelemben az a legérdeke­sebb, amit az ember maga élt át. A világ központja mindig maga az ember, aki szemtanú­ja volt annak, hogy milyen ol­csón, boldogan, urason lehetett lyal néztük az életet naphosz- szant lefoglalt kávéházi abla­kunkból, hogy a kalapskatulyá­val járó kisleányok nyilván her­cegeknek gondoltak bennün­ket. Ah, hányszor szenvelegtük a spleent, az életuntságot, a KRÚDY GYULA Kabátlalan királyfi élni Pesten. Sőt néha bizonyos előnyösségnek véljük ifjú tár­saink felett, hogy ettünk zóna­pörköltet a régi Belvárosban, jártunk nyolcforintos cipőben, kéthatosért küldtük a hordárt a bukétával, hétszámra kontóra éltünk, míg pénzecskénk vala­honnan, valamerről megérke­zett, az erős Bothmer báró volt a barátunk, Kosztka a szekun- dásunk. Carola az ideálunk, egy ezüstforintosért ebédeltünk a Kürtben és levett kalappal álltak sorfalat az uzsorások ügynökei, susogva jöttek a há­zasságközvetítők, szépleányok nézték ki a szemüket májusi fiakkerünk után, nyakkendőből csak a londoni volt nekünk va­ló, parafa-talpat üttettünk a cipőnkre, amidőn beköszöntött az esős évszak, szabni talán csak egy-két szabó tudott Pes­ten kedvünkre és unott mosoly­közönyt és megvetést az élet kínálkozó örömei előtt! Hány­szor ásítottunk Tatjána levelén, hányszor kerestünk önző ma­gányt, csalogatott szenvedé­lyeink elől, hányszor vetettük meg a két kézzel kínálkozó sze­rencsés alkalmakat, amely a régi Pesten szinte minden fia­talembernek a sarkába szegő­dött! Nem volt értéke sze­münkben a vagyonnak, mert hi­szen úgyis könnyen éltünk, le­néztük a zsugori takarékosokat, mert hisz az élet örökké egy­hangú nyugodalmassággal te­rült el szemeink előtt, mint egy hullámtalan kék tó, nem igye­keztünk túlságosan az izzó ambíciókkal, koránkelő tolako­dásokkal, emésztő előremene- tellel, mert időnk bőven volt e boldog években egy kis aka­rással mindent helyrepótolni, amit elmulasztottunk. A fiatal­— Jöjjön velem a városházá­ra! — Miért menjek a városházá­ra? — A tiszt úr személyesen akarja látni az engedélyt! Csak kevés polgár járt a széles gyalogjárón, a paloták alján, mert nem lenni a kör­menetben, tüntetésnek számí­tott volna. Csak néhányon hal­lották a rendőr és az újságos vitáját, fejüket behúzva, gyor­san továbbmentek. Az újságos követte a rendőrt, bement a városházára, és nem jött on­nan vissza. A tavasz nagy ünnepe még mindig beragyogta a várost, és az élet mindennapi realizmusa kezdett megint terjeszkedni a mindenségi fénylésben. A ki­kiáltó helyével szemben, a sa­rokpalota szögleténél, a gyógy­szertár falának támaszkodva, magas, nyurga diák állt a kör­menet egész ideje alatt. Nem tudta megérteni, miért viszi el a rendőr az első és a második újságost, miért mondja a rend­őrtiszt botránynak azt, hogy nyugodt, szinte illedelmes han­gon kínálgatják a maguk új­ságját, amire a városi ható­ságtól van szabályszerű enge­délyük. Úgy gondolta, amit a rendőrtiszt csinál, becstelenség. De honnan, honnan nem, már ott állt a sarkon egy ugyanolyan harmadik proletár, és ugyanúgy kezdte hirdetni az újságot: „Itt a Munkás! Megjelent a munkásmozgalom helyi hetilap­jának első száma, a Munkás. Minden szombaton itt lesz a Munkás, a Munkás!" A diák állt, és nézte az áru­sító karjára fektetett újságon, az oldal egész székében nyom­tatott szót: FÖLTÁMADÁS, de a szó fejjel lefelé függött a papíron. Az volt az érzése, hogy ez nem jól van így, hogy ezt a szót fejjel fölfelé kellene odamutatni az egész városnak. Izgatottan kotorászott zsebé­ben, ujjai hegyével megolvasta kevés aprópénzét, odament az emberhez: — Kérek egy újságot! — Tessék. Az újságos megnézte a fiút, megkérdezte: — Maga mi fából van? — Én diák vagyok. — Ez szép, az ilyen fiatalo­ké a jövő. A diák sietve zsebre.tette az újságot. Azt gondolta: „Csak nem csapnak ki ezért az isko­lából? Éppen érettségi előtt ál­lok! Futok haza, otthon elolva­sok mindent." De nem futott mégsem, mert a városházáról kijött négy emberével a rend­őrtiszt, és megrendezte a bot­rányt, mely ellen eddig ő ma­ga tiltakozott. Egyenruhájának aranyként csillogó gombjaival a szürke újságos elé állt: — Bejön velem a városházá­ra! — Miért akarnak bevinni? — Mert botrányt okoztak itt. — Hol itt a botrány? ember élete csöndes, nyugo­dalmas megfigyelgetés, olvas­mányokban való halk fürdőzés, lassú, közönyös elgondolkozga- tás is lehetett ebben az időben, mert mindenki biztosan kapott valahol ebédet, amikor a mú­zeumi könyvtárat bezárta Sziny- nyei, mindenkinek volt vacso­rája, midőn levett kalappal, áhítatos lélekkel, esetleg meg- szerelmesedett szívvel hazatért a városba az ábrándos hida­kon át a budai hegyek csend­jéből, senki sem volt hontalan azért, mert naphosszant néze­gette mily szemérmetesen eme­lik a bokájukig szoknyájukat az úri hölgyek a csepergő eső­ben. — Vajon lehet-e a mai fia­talság oly boldog, mint mi vol­tunk? — kérdik manapság a korai vének, akiknek öregsége csak egy arasznyi terjedelmű, amely a régi Magyarországot a maitól elválasztja. És mi el­hisszük nekik, hogy a mai fia­talság többé már nem láthatja azt, amit a mai öregek láttak. De lehetséges, hogy még na­gyobb csodák, mai fantáziával elképzelhetetlen örömök, gyö­nyörű, nem álmodott meglepe­tések várnak éppen erre az örömtelen ifjúságra azon a vi­lágon, amelyből az öregek min­dent befejezettnek vélvén bús- komolyan eltávoznak. Igaz, hogy egyelőre nincsen kabátja sok ifjúnak, bár itt van a tél. De kabát nélkül is királyfiai ők a jövendőnek. MAGYARORSZÁG, 1922. nov. 5. — Fogjátok meg! — paran­csolta a tiszt. Emberei meg is fogták. A proletár nem hagyta magát, ütött, rúgott, de azok négyen megkapták, a levegőbe emel­ték, elkezdték vinni. Sokadalom állt már a jelenet körül, volt, aki azt mondta: — Gyalázat! Mire a rendőrtiszt: — A botrány az botrány, és büntetendő I A négy rendőr csak vitte a levegőbe emelt, kezénél, lábá­nál tartott embert. Az még on­nan fölülről is kiáltozott: — Tiltakozom! Tiltakozom... a városi tanács... a polgár- mester aláírása ... majd meg­látják ... a polgármester. De a rendőrök csakhamar el­tűntek vele a városháza nagy kapuja mögött. A diákot egészen földúlta, amit látott. Rohant haza, elol­vasta, ami a vastag betűkkel nyomtatott nagy cím alatt állt. Egy szocialista azt írta ott, hogy az ember fiának csak­ugyan van föltámadása, ennek útja az osztályharc. Az ember fia az osztálytársadalomban nagyon is rászorul a megvál­tásra, de csak maga válthatja meg önmagát. A diáknak me­rőben új valami volt ez, mint­ha kaput törtek volna gondol­kodásába! Sohasem felejtette el, amit akkor olvasott. Tavaszi fakadáskor, húsvét szombatján történt, 1898-at ír­tak. „Tántoríthatatlan tisztaságú művész” De jó érzés megemlékezhetni édesapám centenáriumáról! Látom magam előtt, amint íróasztalánál görnyed. Mellette füstölög cigarettája. A kora hajnal már itt találta, ha be­teg volt, ha nem is aludt elő­zőleg. Délig, szinte megszakí­tás nélkül írt, míg el nem vé­gezte napi penzumát, 16 ol­dalt. (Diósgyőri árkusokra, lila tintával, hegyes tollal, gyöngy­betűkkel.) Az íróbütyök már ré­gen megjelölte szép kezét, mert írógép, diktálás, magnetofon nem könnyíthette munkáját. Egy­forma szorgalommal, rendsze­resen és szenvedélyesen rótta sorait. írásaiban szívesen idézte szüleit, nagyszüleit, különösen nagyatyját, az 1848—49-es hon­védtisztet, kedves tájait, a Nyír­séget, Szepességet, a Balatont, a fővárost, s néhány magyar kisvárost. A külhoniak közül Bé­cset, ahol többször járt. Utaz­gatni, anyagiak hiányában nem volt módja. Szívesen foglalkozott a ma­gyar irodalom kincseivel, kép­viselőivel. Csak a tisztessége­seket, emberségeseket, tehetsé­geseket becsülte. Az Ady Endre éjszakáiban ol­vashatjuk: „Mert jegyezd meg magadnak, Ady Endre, hogy az a legutolsó íróféreg, aki úgy­nevezett társadalmi úton is akar érvényesülni. Ez a legfer- telmesebb fajzat! Aki meghívó­kat les a zsúrokra, a zsidók va­csorái felett viccelődik keresz­tény társaságokban, míg a zsi­dók között a keresztények bu­taságait gúnyolja ... Azért sze­retlek Ady Endre, mert nem vagy ilyen.” Ha nem írt, olvasott. Már diákkorában elolvasta a hoz­záférhető, legfontosabbakat. Élete utolsó éveiben, az óbudai fővárosi könyvtár olvasófüzeté­nek tanúsága szerint az alábbi szerzőket kölcsönözte: Heine, Rilke, E. T. A., Hoffmann, T. Mann, Csehov, Chamisso, Poe, Galsworthy, Balzac, Turgenyev, Maupassant, Scott, Goethe, Kipling, és Vas Gereben. — Igen szerette a magyar iroda­lom nagyjait és Puskint. Az Anyegin éveken át az éjjeli- szekrényén feküdt, hogy mindig kéznél legyen. Lakásunk, környezetünk, ruhá­zatunk szegényes volt. Apám, igen pedáns, tiszta, ruháira vi­gyázott. (Otthon elnyűtt holmik­ban írt.) S bár csak néhány holmija volt, mindig elegáns­nak hatott. Kalapot csak puhát viselt, s azt ^szerette „betyá- rosan” félrecsapni. Gombos ci­pőit könnyű járása miatt szinte sohasem kellett talpaltatni. Er­nyőt soha, de botot (vastag bambuszból) mindig hordott”. Ékszere nem volt, díszes ing­gombjai, nyakkendőtűi már régen hűtlenül elhagyták. Csu­pán egy ezüstbefoglalt farkas­fogat viselt kalapján. Kevésbeszédű, hallgatag volt, magáról szinte sohasem szólt. Rajongói állították, hogy „Gyu­la bácsi mindent tud.” Valóban jól ismerte korának — de az előzőeknek is — jelentős szemé­lyeit, eseményeit, problémáit Ehhez járultak még ismerősei­nek elbeszélései (mindent szí­vesen meghallgatott, ami érde­kelte), s kiterjedt levelezése, kutatásai, ragyogó megfigyelő­képessége. Valaki azt írta róla, hogy ke­vés olyan írónk volt, akit annyi­ra érdekeltek a magyar vidék szokásai, életmódja s emberei­nek köznapjai. Hozzáteszem: és a magyar ételek, ízek, a ven­déglátás minden csínyja-bínyja. Több kötetet tennének ki azok az írásai, amelyek ezekkel fog­lalkoznak. Mesterfokon értett a főzéshez, de maga nem volt nagyevő. Különösen utolsó évei­ben, amikor már sokat beteges­kedett, szenvedett. Ifjúkorában hatalmas testi erejéről ismerték, de ő senkit sem bántott, csak akkor ütött ha belekötöttek, vagy ha máso­kat kellett megvédenie. Ezek­ben az években nagy szívtipró hírében állott. Sok-sok nőisme­rőse közül a legfontosabbakat, legemlékezetesebbeket írásai­ban megörökítette. Én is ismertem a Rezeda Káz­mér szép élete Késő Fániját, a Hét bagoly Leonóráját. Jelentős volt életében az Asszonyságok dija Jeliája és a sok helyen szereplő Pilisy Róza. Legkedve­sebb leányalakjai édesanyám­ról, Zsuzsiról mintázódtak. ö Az útitárs Eszténája, a Hét ba­goly Áldáskája, a Rezeda Káz­mér Tinije, az Asszonyságok di­ja Natáliája, a Bukfenc Gyöngyvirágja és a Boldogult úrlikoromban Vilmája. A Bukfenc egyik kiadásának előszava így szól: „Kedves Gyöngyvirág, ismét eszembe jutottál, mint reggel a szép álom. Ismét a régi szere­lemmel gondolok boldog ifjú­ságunkra. Légy víg, mint én. Hisz senki se veheti el tőlünk azt, ami egyedül a miénk: em­lékeinket ...” Az egyesek által felelőtlenül, tévesen csak „ködlovagnak”, csak „bohémnek" kikiáltott Krúdy Gyula ötvennégy és fél éves koráig, haláláig: 87 re­gényt, 2380 elbeszélést, 1780 tárcát, cikket és 30 jelenetet, színdarabot írt, az év végén megjelenő Gedényi-féle bibli­ográfia szerint. — A centená­riumra szántuk a Gordonkázás című kötetet is, Krúdy önélet­rajzát. Krúdy Gyula temetésén egyik írótársa így búcsúzott tőle: „írók, álljuk körbe ravata­lát. Nézzétek ezt a roncsaiban is nemes testet, mert életnek is, testnek is rendkívüli volt... Egy korban, amikor a betű teljesen megbukott, tántoríthatatlan tisztaságú művész tudott ma­radni .. ." Krúdy Zsuzsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom