Dunántúli Napló, 1978. augusztus (35. évfolyam, 210-240. szám)

1978-08-13 / 222. szám

1978. AUGUSZTUS 13. BELPOLITIKA DN HÉTVÉGE 7. Gazdátlan kincsünk a szemet (I.) Önálló iparág lesz a szemétfeldolgozás Ma még milliós értékek kerülnek a földbe Pécs ásványi kincsei a szén és az uránérc. Mindkettőből bősé­ges készleteket rejt a föld mé­lye, érdemes kibányászni. Azt viszont kévésén tudják, hogy harmadik nagy kincsünk a sze­mét. Igen, a szemét. . . Csak ezt nem bányásszák, hanem bete­metik. A szemétbányában mil­liós értékek kerülnek a földbe. Ideje lenne a szemét-millió­kat is felsorakoztatni a szén és az uránérc mögé. Kénes úti szemétbánya. Orr­facsaró a szag és a legyek mil­liói. Hurkatöltő, kétlapos vil- lanyrezsó, gumicsövek, autókö­penyek, műanyag rekeszek, bőr­halmok, üvegtörmelék hegyek. A kenyeret és zöldséget a tur­kálók válogatják, hordják zsák­számra, nem törődve a bánya­mester és a KÖJÁL felháboro­dásával. Nem hagyják magukat kiűzetni a „paradicsomból", ök tudják: kincs a szemét. Karton­dobozok, cipők, megunt táskák, autó lökhárító, rozzant heverő, villany- és vízszerelési anyagok: drótok, vascsövek, csapok. Ke­rült ide üzemképes vekker és zsebrádió, aranygyűrű, nyak­lánc, létfontosságú „élő" szám- laköteg, építészeti-kivitelezési terveket tartalmazó dosszié. Menetrendszerű pontossággal érkeznek a köztisztasági sze­metes autók: Bobr-ok, kukások, teherautók. Rendszertelenül, de annál gyakrabban a különbö­ző vállalatok, intézmények ko­csijai. Tartalmuk? Vegyes ház­tartási szemét tonnaszámra: bőr-, papírhulladék, üvegtörme­lék, ezerszámra kartondobozok. Fichter Imre irányítja a be­jövő kocsikat és hessegeti a szemétbányái kincskeresőket. Katona József és Király János dózerről teríti, nyomatja a fris­siben lerakott kupacokat. Gé­peik alatt hullámozva remeg a bepréselt szemét. A szemétbá­nyán rendnek kell lenni. A szemétszint aliq 40 méterre van a körbehúzódó dombok csúcsaitól, melyek két éve még száz méternél is mélyebb, ha­talmas tölcsért zártak körbe. o A Pécsi Köztisztasági és Út­karbantartó Vállalatnak már évek óta nem téma a szemét- szállítás. Olyan szervezetten ol­dották meg, hogy csodájára járnak hazánkból és a környe­ző államokból. — Hová vigyék a szemetet? A jelenlegi bánya egy év múlva megtelik és újabb terüle­tet még nem jelöltek ki e cél­ra. A másik: hogy lehetne a ve­szendőbe menő milliós értéke­ket visszamenteni? Évről-évre gyarapszik életünk kísérője, a szemét. Nyolc éve még 164 ezer, tavaly már 234 ezer köbméter szeméttől váltunk meg. (Havi átlagban 14-16 tonna kenyér kerül o Kénes út­ra.) © Mit tettek a város távlati sze­mét-elhelyezési gondjainak megszüntetésére? Megbízták a Magyar Állami Földtani Intézet dél-dunántúli területi földtani szolgálatát új szemétbánya helyének felkuta­tására. (Szigorúak a követel­mények, hiszen a napi kétezer tonna, 620 köbméternyi szemét fertőzésveszélyes és környezet­károsító. Elhelyezésére csak zárt, kötött, agyagos altalajú terület jöhet számításba, ami nem engedi ót a szennylét.) Az 1974. végén elkészült szakvéle­mény Kökény és Gyód térségét találta alkalmasnak. Azóta már tárgytalan, mert üdülőterületté nyilvánították. Megbízták az Építésügyi Mi­nőségvizsgáló Intézetet a leg­gazdaságosabb, a másodnyers­anyagokat is hasznosító beren­dezés felkutatására. Az ÉMI az olasz Cecchini cég válogató, osztályozó berendezését találta alkalmasnak. Tavaly az olasz szakemberek Pécsre jöttek és hosszabb méréssorozatokkal analizálták a nyári és téli sze­metünket. Közös vélemény: a berendezés használható Pécsett. Most már a beszerzésre vo­natkozó konkrét tárgyalások kezdődtek meg. Ez év február 9-én az ÉVM Lakás- és Kommu­nális Főoszályán a pécsiek zöld utat kaptak. A beruházási elő­tanulmány elkészítése 2,2—2,3 millió forintba kerül, felét az ÉVM állja. o A vállalati analizálás alapján nézzük meg, milyen értékeket tartalmaz a szemét. 1976. októberi mérések (egy köbméter átlagban 457 kilót nyomott) papír: 14, műanyag: 17, fém: 5, üveg: 3, vegyes zöldség: 170 és salak: 236 kiló köbméterenként. Marad 12 kiló egyéb... Számoljunk csak: a tavalyi „termés” 234 ezer köb­méterével. Az 1977-i két analitikus fel­mérés már több komponensre terjedt ki — aszerint, mi min­dent tud szétválogatni a gép: papír, karton, műanyag, durva szerves anyag, gaz, ágak stb., vas- és fémhulladék, finom szer­ves anyag, konyhai hulladék, üveg — szín szerint és külön osztályozva a fehér, barna, zöld — bőr és rongy, fa, cserép, tég­la, kő és végül a téli vizsgálat­nál a salak és hamu. A nyári szemétnek végül 1,8, a télinek 1,2 százaléka maradt meg való­jában szemétnek, a többi újra­hasznosítható nyersanyag. Még annyit: az 1978. júniusi szemétmennyiség 16 829 köb­métert tett ki. Ezt 50 474 háztar­tás, a közterület és utca, vala­mint az ipar produkálta. Illetve: ezek a mennyiségek csak a köztisztasági szállító eszközök­kel kikerült szemetet jelentik. Ne feledjük: a vállalatok és in­tézmények egész sora ingáztat­ja teherautóit telephelye és a szemétbánya között. — Mit tud a Cecchini és mennyiért? — Megteremthet egy új, ön­álló iparágat: a szemétfeldol­gozást. Óránként 144 köbméter vizet használ, illetve ennek fe­lét újrahasznosítja. A papírt alapanyagként adja vissAa, a durva és finom szerves anya­gokból előkezelés és sterilizálás után granulált állati tápot és komposztot állít elő, a többit előkezelés, fertőtlenítés után bálázza, zsákolja, a végén meg­maradt, hasznavehetetlen anya­gokat egy külön berendezéssel elégeti. A szemétből iparilag hasznosítható anyagokat állít elő. Rengeteg pénzt takarít meg, nem kell távoli helyekre hordani a város hulladékát. Murányi László ,,A pécsi nép nem tud utazni... ” Hogyan tömegközlekediink ■ ■ ¥ ■ f III UMMIf II UüllUullllll ■ Naponta 240 000 utast szállítanak a pécsi autóbuszok kezett!” — A szakállasnak nincs ideje válaszolni, örül, hogy a lépcsőig eljutott, itt még egy kis dulakodás és már kint is van. Közben a jegyki­adó automata „bedöglött", va­laki ököllel csapkodja. Jó szán- dékúan egy kontyos nő az automata védelmére kel, de meg is kapja a magáét: „Mit szól bele, az én 2 forintosomat nyelte el!" Előkerül még egy kettes, s az automata megja­vul. A zúgolódás alábbhagy. A Rákóczi úton kicserélődnek az utasok és félházzal hala­dunk Üjmecsekalja felé. A végállomásra 6 óra 45 perc­kor érkezünk. Egy férfi sietősen indul a felső megállók felé. Vajon mi a véleménye a pécsi autóbusz­közlekedésről? — Rossznak nem mondható, csak az a borzasztó, hogy ál­landóan feltúrják az utcákat. Például a 30-as útvonala is szinte hetente változik. A Cser­kúti MEZŐGÉP Vállalatnál dol­gozom, így a munkahelyemet csak két járattal közelíthetem meg, jó lenne, ha a 27-es út­vonalát legalább a reggeli és délutáni órákban Cserkútig meghosszabbitanák. Azt viszont Fel- és leszállás a Konzum előt­ti megállóban nem értem, hogy a jóratszá- mokat miért nem jelzik az autóbuszok oldalán és az utas­térben. Pedig régen ez szokás volt — mondja Fejes András. — Milyenek a buszvezetők? — Udvariasak és udvariat­lanok. Van, aki figyeli az uta­sokat, és nem csapja be az or­ruk előtt az ajtót, mások pe­dig erre fittyet hánynak. 7 óra 30 perc. A 39-es autó­buszon alig vagyunk néhányon. Még az almacsutkáknak, új­ságpapírnak, tökmagnak is jut hely. Ha nem tudnám, hogy ez a busz reggel tiszta volt, hajlamos lennék a vezetőt okolni. Tényleg, ennyire ren­detlenek vagyunk? Lvov-Kert- városban, a Sarohin tábornok útra kanyarodva olyan porfel­hő csapódik be a 180-as Ika­rus csuklórészénél, hogy szin­te beterít mindenkit. És ez minden porosabb úton ismét­lődik. Egy mellettem ülő kis­mama mondja is, hogy ezekre a buszokra csak gázálarcban volna szabad felszállni. Megérkezünk a végállomás­ra. — Mi az autóbuszvezető vé­leménye az utasokról? — A pécsi nép nem tud utazni és türelmetlen. Az idő­seket nem segítik fel a lép­csőn, a fiatalok nem adják át az ülőhelyeket, a fel- és le­szállásnál nem figyelnek a csöngetésre, — mondja Kol- bach Ferenc. — És mint utasnak az autó­buszközlekedésről ? — Nem tudok kritikát mon­dani, mert ismerem a problé­mákat, de nagy gond az, ha egy járat kimarad. Ezt pilóta­ként és utasként is észreveszi az ember. 8 óra 30 perc. A reggeli csúcs a pécsi autóbuszközle­kedésben lefutott. Úgy, ahogy bármelyik hétköznapon. S az egész kezdődik délután. A végére egy adat: a helyi autóbuszok naponta 240 000 utast szállítanak Pécsett. Roszprim Nándor Hajnali indulás a munkahelyekre Újmecsekaljáról A forgalomirányító szoba faliórája négy órát mutat. A buszvezetők sorban veszik fel a menetpapírokat, indítókul­csokat, néhányon a sarokban, a hűtőszekrény mellett beszél­getnek. Kint motorok búgnak fel, az égett gázolajszag be­tölti a levegőt. — Az autóbuszvezetőknek húsz perccel a garázsból való indulás előtt kell jelentkezni­ük a forgalomirányítóban. Ezt az időt arra használják fel, hogy megvizsgálják a buszok biztonsági berendezéseit, mele­gítik a motorokat, a 200-os Ikarusoknál pedig feltöltik a rosrészbe, úgy csappan az uta­sok száma, ülőhely is jut min­denkinek. Fehérhegyre a 10-es- sel egyidőben érkezünk. Vissza­felé a Budai vámnál megtelik a busz. A gyárvárosi iskolánál idős házaspár száll fel, a néni kezé­ben bot. Senki nem adja át az ülőhelyét. A Mohácsi úti megál­lónál többen szállnak le, mint fel, de az a néhány ember, aki fölfelé igyekszik, akadá­lyozza a leszállókat. Egy sza­kállas férfi öblös hangon kér utat, nagy nehezen az ajtóhoz verekszi magát, egy hang megszólal: „Előbb is eszébe juthatott volna, hogy megér­Atszállások a Budai vám állomáson légpárnákat, úgy, hogy a veze­tőfülkében lévő műszer 3,5 at­moszférát jelezzen, — mondja Kóczán Lőrinc, a 12-es Volán Vállalat forgalomvezetője. Ahogy közeleg a reggel, mind több csuklós- és szólóko­csi hagyja el a garázst, ez a szám hat és hét óra között már eléri a 114-et. Általában ennyi autóbusz szállítja a pé­csieket reggelente. Újmecsekaljai autóbusz-vég­állomás: 5 óra 45 perc. A buszvezetők pihenőjében kis táblán felirat: „Melegfrontra érzékenyek óvatosan vezesse­nek!" A megállókban fázósan sétál néhány munkába induló. Egy fiatalember unottan bele­rúg egy földre dobott, össze­gyűrt papírzacskóba, majd szemüvege fölött a beálló 20- as autóbuszra sandít. 5 óra 50 perc. Az autóbuszon lehetünk vagy tízen. 5 óra 52 perc: in­dulunk. A Tüzér utcai megálló­nál már jó félig megtelik az autóbusz. Az utasok álmosan bámulnak ki a panoráma ab­lakokon, egy kék dzsekis fiatal­ember ülve bóbiskol, a ka­nyarban felriad, majd ismét becsukja a szemét. A csukló­résznél egy lányt kérdezek Pécs tömegközlekedéséről. — Szerintem sokat javult, de még mindig gyakori a já­ratkimaradás. Az kétségtelen, hogy ezeken a szép új buszo­kon kényelmesebb utazni — mondja Szomor Judit. A Kórház téren már egy skatulya gyufát sem lehet leej­teni, olyan szorosan állunk. Fé­kezésnél egy terebélyes asszony a kapaszkodónak taszít, ő a jegykezelő automatára esik. Bo­csánat. A busz elejére megyek: ott mintha kevesebben lenné­nek. A Konzum Áruház előtti megállóban mindenki egyszerre szeretne leszóllni, kíméletlen ta- szigálás kezdődik. A munkakez­dés előtti téma adott: „Hogy milyenek az emberek!" A fel­szállás zavartalanabb, de a buszvezetők, Jónás Aladár fel­szólítja az utasokat, hogy mind a négy ajtót vegyék igénybe. A jótanács nem sokat használ. Ahogy kiérünk a meszesi vá­

Next

/
Oldalképek
Tartalom