Dunántúli Napló, 1978. július (35. évfolyam, 179-209. szám)

1978-07-02 / 180. szám

1978. július 2., vasárnap Dünantait napló 3 Biztos exportcikkünk Európa minden zugába eljut a mecseki Export: megfelelni maradék­talanul a külföldi piacon idő­ben, gyorsan és főként kiváló minőséggel. A Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság több mint tízéves export-történelmé­ről mindez elmondható. Kül­földre szánt termékeik össze­tétele már 4—5 évvel ezelőtt végleges formát öltött és azóta ezzel a kínálattal biztosan győznek a Lignimpex Külkeres­kedelmi Vállalat közvetítésével többek között Svédországban, NSZK-ban, Belgiumban bútor­elemekkel, Ausztriában, Olasz­országban, Jugoszláviában pa­pírfával, Görögországban fű­részáruval. Kezdték a bútoral­katrészekkel, folytatták a sort fűrészáruval és végül lezárult a kínálatskála rakodólapelemek­kel. Most, már havonta 2—3 vo­natszállítmány is kifut a hosz- szúhetényi és a vajszlói feldol­gozó vasúti rakodójából. Vezet a papírfa Legrégibb exportcikkük a papírfa, omiből a legtöbb kerül külföldre. A jugoszláv partnerek a nyárt igénylik, ebből állítható elő legkönnyebben és leggyor­sabban a cellulóz, míg az ola­szok és az osztrákok bükköt, gyertyánt, csert rendelnek meg — az olaszok gyakorto kérges­tül is —, mert mindegyikből ol­csón, gazdaságosan „hozzák ki" a papíralapanyagot. Ritkán, tehát időszakosan szállítanak elsősorban jugoszláv és olasz megrendelésre tűzifát, ezen kí­vül néha nyárfa-rönkanyag is jut el külhoni megrendelőhöz Baranya megyéből. A gazdaság évente több mint ötszáz hektáron termel ki fát, mintegy negyedmillió köbmé­tert, aminek csaknem egyne­gyedét szánják exportra. Az ex­port az elmúlt egy évtizedben élénkült meg, a tíz évvel ez­előtti 15 százalékról 25 száza­lékra emelkedett. Döntően a tölgyet keresik, amiből a két baranyai feldolgozó „erdei gyárban" bútorelemeket, tehát szék- és (asztallábat, karfát stb. állítanak elő, vágnak nyers ele­meire, a kéréseknek megfelelő­en, de tölgyből kerül ki fűrész­áru is. Ezenkívül a csert is en­nek szánják, míg a lágy nyár és fűz rakodólapok eleméül szolgál. A legfelső határ felé Tíz éve legjövedelmezőbb be­vételhez az export révén jut­nak. tehát fő feladat ennek nö­velése az elkövetkezőkben is: árujukkal gyorson célba érnek, szinte kockázatmentesen, ab­szolút versenyképességgel és ha partnert veszítenek váratlanul, gyorsan pótolják azt minden ki­esés nélkül. Baranya erdeivel ésszerűen gazdálkodnak és Európa piacain mindig megáll­ják a helyüket. Pedig nagyon is köt az erdők természeti, bio­lógiai egyensúlya, amit nem szabad megbolygatni és épp ehhez igazodva elérték, vagyis 2—3 éven belül elérik a kiter­melés legfelső határát, vogyis az évenkénti több mint 300 ezer fa Havonta 2—3 vonatszállítmány indul a feldolgozó üzemekből köbméter famennyiséget. A konkrét határidő erre 1980. Természetesen reális mennyi­ségi növekedés is várható: de a legfontosabb a minőség ja­vítása. Eddig mit tettek ezért? Elkészült 1973-ra a hosszúheté- nyi feldolgozó üzem, ahol most már évente átlag 25 ezer köb­méter fát dolgoznak fel és eb­ből nyernek 10—11 ezer köbmé­ternyi másodlagos, vagyis fél­készterméket. Korábban 10—15 kisebb üzemben, szétszórtan folyt a termelés, az összhang, rugalmasság kialakítása nehe­zen ment. Ezt megelőzően már belépett egy szintén központi, de kisebb teljesítményű fűrész­üzem: 1969-ben a vajszlói, szin­tén az exportfokozás érdekében. Kapacitása: 10 ezer köbméter alapanyag beadagolása után 4—5 ezer köbméter másodlagos termék hagyja el a gépéket, éves átlagban. Csakis olyan áru, ami kéreg­mentes, rovarok nem károsítot­ták, a nap egy hajszálrepedést sem égetett belé, de az eső, a szél sem ráncolta össze a felü­letét és egyetlen apró csomó sem tarkítja. A minőséget óv­ják o tárolással is, így folyé­kony parafinba mártják a kül­földre szánt léceket, lapokat, elemeket. A tölgy és a bükk, a bútorok kényes-finom alkotóré­szei csak fedett vasúti kocsiban utazhatnak, semmiféle termé­szeti károsodás nem érheti, hi­szen egy köbméter értéke 20— 25 ezer forint. Legfontosabb a méretpontosság, a szabványmi­nőség megvalósítása és e té­ren sok újabb feladat várat magára. Nagyon finom gépek­re van szükség, melyek úgy vágnak, aprítanak, formáznak, hogy a méretek tűréshatárai nem a jelenlegi 3—5 milliméter között mozognak, hanem le­csökkennek az 1-2 milliméter­re, vagyis már majdnem a kész­terméknek megfelelő méreteket hozzák létre Baranyában. Per­sze erről nincs szó, de ezt meg­közelíteni kell, hogy a megren­delő azonnal a késztermék gyártásába foghasson. Ezért 1979-ben a hosszúhetényi üzemben beállítanak egy NSZK gépsort, általa még a termelé­kenység is nő, kevesebb lesz a hulladék. A tervek szerint Hosz- szúhetényben éves átlagban 30-35 ezer köbméter nyersfá­ból szeretnének előállítani 15— 16 ezer köbméter félkésztermé­ket és zömét külföldre szállíta­Új igények Újabb változások szele érző­dik a külföldi megrendelések vonatkozásában, ami a minősé­get tovább befolyásolja. Ügy tűnik, divatja lesz a sima fa helyett a rusztikusnak, sőt a gö- csösnek. Ez további finomabb munkával jár, remélhetőleg ex­port-sikerekkel és ezért jó oda­figyelni az igények prognózisai­ra. A gazdaság nem rendelkezik önálló külkereskedelmi joggal, ezért is nagyon szükséges, hogy a Lignimpex még intenzí­vebben, még részletesebben mutassa be a termelőéletét kül­földön: egy kisfilm, egy pros­pektus, egy ismertető levél rendkívül sokat segít, mint ta­pasztalták. — Cs. J. — Rz állami gazdaságok földjeit mintha szétspriccelték volna Négy baranyai állami gazdaság kíván az idén földet cserélni Zajlanak a földcseretárgya­lások. Csak a tárgyolások és nem maguk a földcserék. Rend­szerint a határ valamelyik szél­ső táblájáról, egy-egy távoli dűlőről van szó, amely bele­ékelődik a szomszéd nagyüzem határába. Ha a szomszéd nagyüzem is tsz, általában simán megy a dolog. A szentlőrinci Úttörő Tsz földet cserélt a szabodszentki- rályi Béke Tsz-szel, a kátolyi Új Élet Tsz földet adott át a geresdlaki Egyesült Dózsának, s ugyanakkora táblát kapott ennek fejében, azonos arany­korona értékben. Tucatszám történtek ilyen földcserék. A cserekészséggel tehát nincs hi­ba, ha a határ kiigazításáról, A különböző értékű földek nehezítik a cseréket azonos értékű, egymás mellett fekvő, csak éppen más tulaj­donos határába átnyúló földek kicseréléséről van szó. Más a helyzet, ha a cserét állami gazdaság kezdeményezi — márpedig ma ez a jellemző —, s Baranya szektorólis térké­pére pillantva azonnal megért­jük miért. A termelőszövetkezet földjei egy tömbben vannak akkor is, ha egy tsz története­sen 10 falu határában terül el, mert ezek a falvak egymás mellett fekszenek. Ezzel szem­A Növényolajipari Vállalat győri gyárában az idén befejeződik a negyvenhárom millió forint értékű beruházás. A rekonstrukci­ót követően a két üzem éves termelési értéke meghaladja az egymilliárd forintot. Mi tarthat össze egy kollektívát? Dél-Dunántúl egyetlen cigány vasúti munkás brigádja Sokat számít az emberséges bánásmód Mi tarthat össze 21 vasúti munkást egy közösségben im­már öt éve a pécsváradi vas­útállomáson, ahol a MÁV pécsi igazgatóság egyetlen, nagyon jól összeforrott cigány pálya- fenntartó, karbantartó brigádja dolgozik. Fél évtizede, hogy végleg egyben maradtak, de sokan 8—10 év óta ebbe o kö­zösségbe tartoznak: birodalmuk egy végtelennek tűnő sínpár 39 kilométer hosszan Pécs-kül- várostól Erdősmecskéig, ahol azért felelnek, hogy ne késse­nek a szerelvények, jól, erősen illeszkedjenek a sínek, ne moz­duljanak el a talpfák, ha vá­gányzár van, azt időben old­ják fel, vagyis ne „verjenek el” egy vonatot se. Ahonnan na­ponta bejárnak: Hosszúhetény, Pécsvárad, Nagypoll, Geresd- lak, Palotabozsok, Véménd, ahol naponta otthon hagynak ők 21-en feleséget és majdnem száz gyereket és saját házat, saját kerttel, mert szinte mind­nyájan önállósultak, kiváltak a kolóniából tanácsi segítséggel, vagy saját erőből. Nehéz a kérdésre felelni, mely mindnyájukat váratlanul érte és restell kedve kérdezik, hogy is fogalmazzanak. — A Hámán Kató szocialista brigádban egyfajtabeliek va­gyunk döntően, ami eleve fel­old minket, persze ezen kívül tartozik hozzánk 12 nem cigány is, köztük vezetőnk, az előmun- kás Mihály János. — kezdi Bogdán Mihály, akinek az óra­bére már 15 forint 40, régen zsákolt 2400-ért, míg most el­éri a havi 4000-et. — Rendsze­res lettem, véremben már a munka, de keserves 2—3 hó­nap is elmúlt, amire belejöttem. Ha nem erősítenek a társak, hát én meg is szöktem volna. Nem szégyellem, ha tanítgot- nak, pláne az idősek és nem feleselek vissza virtuskodva. Vége a kocsmázásnak, mert az örökös fizetgetés másokért csak elzülléshez vezet, meg elkap az asszony, ho kocsmázok. — Mi csináltuk meg — ez na­gyon jó érzés - mondja Kősze­gi József, majd így folytatja — Nem szeretek lemaradni, olyan akarok lenni, mint a régi mun­kások, amit o főnök mond, az szent, betartom, mert tudom már, hogy mi a kötelesség, mi a rendszeresség, a fegyelem. Egy fizetés után sem hiányzóm, nem bumlizok, és megtakarítot­tam a bankban 20 ezer forin­tot. Legszívesebben ünneplőben jönnék mindennap, annyira büszke vagyok helyemre és ma. gamra. A Pali, a Miska, a Gyurka rettenetesen tudnak hajtani, mindig ők lelkesítenek fel, ha elmaradok. Ha rámszól­nak, hát megértem, csak a ve­lem egykorú srácokkal vitatko­zom. Régen cementlapokat ön­töttem havi 1500-ért, itt 3000-et keresek. A brigádba 1971—72-ben négy új tag jelentkezett, 73-ban hat, ugyanennyi a következő évben, míg 75-76-ban 24-en, tavaly pedig heten: vonzzák egymást, híre megy a jó kere­setnek és annak, hogy ezen a helyen még egyszer sem hang­zott el egy megvető, csúfoló szó a rovásukra, hogy munká­val, de csakis azzal, becsületet, tekintélyt, népszerűséget sze­rezhetnek egy évi próbaidő után. A sínek között, a töltések tetején kötelez erkölcsileg, em­berileg is ez a munkahely és észrevétlenül, minden direkt be­avatkozás nélkül átnevelődnek a hajdani bumlizók, a fizetéskor 5—6 napra eltűnők. Főpálya­mesterük, az 56 éves Osztrogo-. nácz József. Mesternek és vaj­dának hívják, vérbeli pedagó­gusként foglalkozik a 25-30-35, illetve 40—45 éves munkásokkal, akik kömé szakmunkás már, 80 százaléka nyolc osztályt járt. sőt különféle szaktanfolyamokon vizsgázott első nekifutásból. — Rokkantságira mehettem volna, de nem hagyom cserben őket. Félek, hogy nélkülem szétszélednének, szétesik a kol. lektíva. Nincs semmiféle titka ennek, csak végtelen megértés, kedves hangnem kell hozzájuk és rengeteg emberi, lelki fog­lalkozás, családlátogatás, ici­pici lépések kínos, kudarcos sorozata és rengeteg idegener­gia. Kis feladatokkal, megbíza­tásokkal kezdem az új dolgozó esetében, sok apró örömhöz, sikerélményhez juttatom, juttat­juk el és ezért megmozdul az egész csoport. Legfontosabb, hogy gátlásaik, szorongásaik oldódjanak, előítéleteik meg­szűnjenek. Nem egyszer együtt olvastuk fel, kérdeztük ki a sza­bályzatokat kisiskolás stílusban, de óriási sikerrel. Köztük lenni minden póz, kegyes leereszke­dés nélkül, legizgalmasabb fel­adat, mindennapi, szinte per­cenkénti próbatétel, mert elé­gedettségről, megnyugvásról szó sem lehet. Egy durva, félre­értett szó, beszólás, évek rend- szeretetét, munkafegyelmét semmisíti meg, nagyon érzéke, nyék, nagyon gyorsan összetör­nek. Csakis a munka számít, abban a precizitás, semmiféle stréberkedés, csak az egyenes, nyílt beszéd, és higgye el, na­gyon sokan nem beszélnek mel­lé. Egy tömbben hagyjuk őket, kisebb-nagyobb munkacsopor­tokban, mindegyik élén a leg- jobbakkal. Még 7—8 éve sokasodtak a síntörések, lassú-jelek nehezí­tették ezen a vonalon a közle­kedést, volt, hogy a fél brigád kocsmázni szökött. Napjainkban kisegítenek más pályamestere­ket, hívják őket szerteszét Ba­ranyában, legutóbb a Villány— mohácsi vonalon javítottak ki­válóan. Bármelyikük azonnal kiszámítja, hogy mekkora kárt okoz például egy két- vagy há­romnapos kicsapongó bumli- zás, de azt is tudják, hogy mit jelent azonnal kirakni a vago­nokat, ez egyébként a legfonto­sabb brigádvállalás. Ha vasár­nap, ünnepnap még nem is kirándulnak, még nem is majá- lisoznak, de vagont azt raknak ki az első jó szóra, az első ké­résre. Az emberséges bánás­mód, a hangnem, a vasút ha­gyományos fegyelmező, rend- szeretetre nevelő munkamorál­ja szabadítja fel őket szoron­gásaikból és adja meg a felté­telt a jó közösség összeková- csolódásához. Csuti J. ben az állami gazdaságok földjeit mintha szétspriccelték volna a megye térképén. Ap­rócska majorok, tanyák, pár száz holdos, gyakran nagyon is elhanyagolt állapotban lévő szántók, rétek, legelők ékelőd­nek be a termelőszövetkezetek földjei közé. Megközelítésük a centrumból nehéz, művelésük költséges, mivel ezeken a terü­leteken korszerű nagyüzemi táblákat kialakítani nem lehet és nagy a szállítási távolság. A múltból ittmoradt tanyá­kon, volt uradalmi majorokban gyakran még ma is családok élnek, állami gazdasági dolgo. zók, igen elmaradott körülmé­nyek között. Rendelet mondja ki, hogy a volt cselédlakásokat 1980-ig fel kell számolni. Eze­ken a kieső, isten háta mögötti helyeken új házat, korszerű la­kást ma már nem is érdemes építeni. A tanyafelszámolási program keretében a Bikali Ál­lami Gazdaságban egy, o Bólyi Mezőgazdasági Kombinátban kilenc, a Szigetvári Állami Gaz­daságban tíz, a szentlőrinciben ugyancsak tíz, a Pécsi Állami Gazdaságban egy, 1980-ig ösz. szesen 31 tanyát kell megszün­tetni. A tanyafölszámolást az álla­mi gazdaságok a földcserékké! kapcsolják össze úgy, hogy a tanyát felajánlják az érdekelt termelőszövetkezetnek, s cseré­be a centrumukhoz közelebb eső részben földet kérnek a szövetkezettől. Az eredmény ed­dig igen csekély, mivel ezekre a tanyákra nem tartanak igényt a termelőszövetkezetek. A népgazdaságilag nagyon is indokolt földcserék ügye Ba­ranya megyében lassan halad előre. Tolnában például, ahol, az ötvenes-hatvanas évek ta- gosítási hullámában sok üzemi határt kiigazítottak, jobb a helyzet és talán már a múltból is nagyobb, egységesebb ura­dalmakat vettek át az ottani ál­lami gazdaságok. Baranyában legkönnyebb helyzetben a Bólyi Mezőgazda- sági Kombinát van. Igaz, egy­mástól nagyon távoleső egysé­gekkel rendelkezik, de ezek ön­magukban is olyan nagyok, hogy érdemes invesztálni. A ta­nyafelszámolásban is élen jár Boly, amely rendelkezik akkora tőkeerővel, hogy megszüntetett tanyáiról áttelepített dolgozói­nak korszerű lakásviszonyokat képes teremteni. Az állami gazdaságok Tolna— Baranya megyei főosztályán kapott tájékoztatás szerint 1978. május 25-ig, egy év leforgása alatt hét esetben kezdeményez­tek földcserét az állami gazda­ságok a tsz-ekkel, összesen 1457 hektár területen. Tényleges cserére ezzel szemben két eset­ben került sor, mindössze 20 hektár területen. Ebben az év­ben négy állami gazdaság -kí­ván földet cserélni 1234 hektá­ron. Közülük a legnagyobb cse­rét — 500 hektár földdel — a Szentlőrinci Állami Gazdaság kívánja lebonyolítani. Nem nagy területekről von szó, a megegyezési készség mégis kicsi, aminek az oka ko­rántsem makacsság, hanem hogy a kicserélendő földek ér­téke nem azonos. A tárgyalások biztos előbbre jutnak, ha a felek jobban azt nézik csak, hogy az adott föld­darabot melyik szektor, melyik nagyüzem tudja jobban, gaz­daságosabban hasznosítani. — Rné —

Next

/
Oldalképek
Tartalom