Dunántúli Napló, 1978. május (35. évfolyam, 119-148. szám)

1978-05-06 / 123. szám

L Brezsnyev és H. Schmidt között Ma írják alá a 25 évre szóló kereskedelmi­gazdasági keret- megállapodást Két és fél órás megbeszélést folytatott pénteken délelőtt Leonyid Brezsnyev Helmut Schmidt kancellárral. Zamjatyin, a szovjet küldött­ség szóvivője szerint a megbe­szélés fő témája az volt, mit kell tenni, hogy a politikai eny­hülést katonai enyhülés egé­szítse ki, milyen lépésekre van szükség a haderők és fegyver­zet közép-európai csökkentésé­ről folyó bécsi tárgyalásokon az előrehaladás érdekében. Brezsnyev tájékoztatta a kancel­lárt a hadászati támadófégyve- rek korlátozásáról folyó szov­jet—amerikai tárgyalásokról, hangsúlyozva, hogy ma ez a legfontosabb kérdés a leszere­lés terén. Bölling, az NSZK kormányá­nak szóvivője kijelentette, hogy a megbeszélés igen intenzív, koncentrált, tárgyszerű, min­denképpen jó eszmecsere volt. A két államférfi valóban pár­beszédet folytatott ezekről a fon­tos kérdésekről. Brezsnyev és Schmidt megbeszélésén csak a tolmácsok voltak jelen, a két ország külügyminisztere — Gro- miko és Genscher — ezzel egy- időben külön megbeszélést foly­tatott egymással. Brezsnyev kifejtette: ma a leg­fontosabb feladat az enyhülés megszilárdítása, a leszerelés megvalósítása, a fegyverkezési verseny megszüntetése, a vi­lágháborús fenyegetés kiküszö­bölése. Az SZKP KB főtitkára rámutatott: szovjet vélemény szerint a fegyverkezés üteme ma a világon meghaladja azok­nak a lépéseknek- az ütemét, amelyek a leszerelésre irányul­nak. Ezt az irányzatot amíg nem késő — meg kell állítani. A leszerelés folyamatát állan­dóvá kell tenni és új impulzu­sokkal kell ösztönözni. Az Egye­sült Nemzetek Szervezete köz­gyűlésének rendkívüli leszere­lési ülésszaka elé terjesztett szovjet javaslatok ezt a célt szolgálják. A Szovjetunió és az NSZK álláspontja ebben az alapvető kérdésben nem tér el egymástól, mindketten a békére és az enyhülésre törekednek. Brezsnyev kiemelte: egyetért Schmidt kancellárral, aki már több ízben kijelentette, hogy az enyhülésnek nincs ésszerű al­ternatívája. Mint Bölling bonni kormány­szóvivő elmondotta, a szovjet— Tegnap ülést tartott az MSZMP Baranya megyei Bizott­sága. A tanácskozáson részt vett Keserű Jánosné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, könnyűipari miniszter. Dr. Nagy lózséf, a Központi Bizottság tagja, a megyei párt- bizottság első titkára tájékoz­tatót tartott az MSZMP KB 1978. április 19—20-i üléséről. A pártbizottság ülésének na­pirendjén szerepelt a XI. kong­resszus határozatai végrehajtá­sának Baranya megyei tapasz­talatait összegző jelentés. Az előterjesztés vitájában felszó­lalt Lukács János, az MSZMP Pécs városi Bizottságának első titkára, dr. Szabó József, a NEB amerikai SALT-tárgyalásokkal kapcsolatban Schmidt kancellár hangsúlyozta: országa, bár nem atomhatalom és nem is kíván nukleáris fegyverek birtokába jutni, erősen érdekelt abban, hogy a nagyhatalmak mielőbb megyei elnöke, dr. Schwarcz József, a Mecseki Szénbányák pártbizottságának titkára, Bóna Ernöné, a KISZ megyei Bizott­ságának első titkára, Zámbó István, a Bikali Állami Gazda­ság igazgatója, Remeczki Mi­hály, a MÁV Pécsi Igazgatósá­ga szerelő-csoportvezetője, Ke­serű Jánosné könnyűipari mi­niszter. A pártbizottság a je­lentés és a vita alapján állás­foglalást fogadott el a XI. párt­kongresszus határozatainak Ba­ranya megyei végrehajtásáról és soronlevő feladatokról. A pártbizottság elfogadta a megyei párt-végrehajtóbizott­ság munkájáról szóló tájékoz­tatót. Komlón, a Kossuth Lajos ut­cában, az autóbusz pályaud­var melletti elkerített telken már állnak a leendő áruház pillérei. Beruházó a Komló és Vidéke ÁFÉSZ, tervezője a SZÖVTERV, kivitelező a Tolna megyei Állami Építőipari Vál­lalat. Az építkezést tavaly ősz­szel kezdték meg, amikor elké­szült az alapozás. A hatalmas toronydaru ezekben a napok­ban már az előregyártott ele­meket rakja fel, készülnek a szintek. Az áruház 3000 négy­zetméter alapterületű, három- szintes les* összehasonlítás­képp a pécsi Konzum Áruház alapterülete 9000 négyzetmé­ter. A Zengő Áruházat Komló vá­ros méreteihez szabták. Ha megépül, naponta 7—8000 em­bert tudnak majd itt kiszolgál­ni. A földszinten ABC-áruház lesz, a felsőbb szinteken ruhá­zati és műszaki cikkek, illetve sport, camping cikkek és bar- kácsfelszerelések, mivel Kom­ló e cikkekből jelenleg ellátat­lan. Az ÁFÉSZ a Közgazdaság- tudományi Egyetem Pécsi Kará­nak marketing tanszékét kérte fel az előzetes piackutatás el­végzésére. Az egyetemmel 1 megkötött együttműködési szer­ződés keretében már készül a tanulmányterv, amit a közgaz­dászok a jövő héten terjeszte­nek az ÁFÉSZ vezetői elé. A terv nemcsak arra ad választ, Tavaszi mosást végeznek Baranyában az útszéljelzö oszlopokon és a korlátokon. (Folytatás az 5. oldalon) A Baranya megyei Pártbizottság ülése Az amerikai mezőgazdasági miniszter nyilatkozata magyarországi látogatásáról A politikai enyhülést egészítse ki a katonai Az amerikai mezőgazdasági miniszter a kétoldalú kereske­delem bővítéséről, hitelkapcso­latokról, agrártudományi ta­pasztalatcseréről készül tár­gyalni Budapesten és bízik abban, hogy az eddigi együtt­működés talaján még széle­sebb körű kapcsolatok alakul­nak ki a magyar kormány il­letékes vezetőivel. Robert Berg­land, a Carter-kormány méző- gazdasági minisztere (politikai tiszte előtt fármer) szombaton európci körútra indul, amelyen túlnyomórészt szocialista or­szágokat, egyebek között a Szovjetuniót, Lengyelországot, Romániát keresi fel, majd dr. Romány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter meghívására ' négy napot tölt hazánkban. Ez lesz egyébként a harmadik személyes találko­zó a két ország mezőgazda­sági vezetői között. Robert Bergland az MTI washingtoni tudósítójának adott nyilatkozatában hangoztatta: „Már eddig is érintkezésben állottam a magyar kormány illetékes képviselőivel. A bu­dapesti megbeszélésektől azt várom, hogy megismerjük: hosszabb távra milyen tervei, szükségletei vannak a magyar gazdaságnak — s milyen sze­repe lehet ezekben a tervek­ben amerikai vállalatoknak. Lehetőséget lótok rendszeres cserekapcsolatra a mezőgaz­dasági tájékoztatásban és két­ségkívül vannak a magyar agrártudománynak olyan vív­mányai, amelyek az amerikai tudományos körök érdeklődé­sére tarthatnak számot. Sze­mélyesen, első kézből i szeret­nék tapasztalatokat szerezni — mint mezőgazdász, s mint ér­deklődő magánember egy­aránt. Bizonyos vagyok benne, hogy — az eddigi együttmű­ködés talaján — még széle­sebb körű, szívélyes, baráti kap­csolatok alakulnak majd ki Budapesten." A kérdésre, hogy — szük­ségszerű párhuzamként — ho­gyan növelheti hazánk az Egyesült Államokba irányuló kivitelét, Robert Bergland kije­lentette: „Világos, hogy egyet­len ország sem viselheti el hosszabb távon, ha a kereske­delmi mérleg partnerével szem­ben kiegyensúlyozatlan. Láto­gatásom egyik fontos célja éppen az, hogy felmérjük: a hagyományos magyar export­cikkek, mint például a húské­szítmények, mellett milyen más magyar termékek lennének al­kalmasak az amerikai piac számára — így a mezőgazda- sági cikkeken túl ipari gyárt­mányok is." E vonatkozásban a miniszter elmondotta: a kormány, azon belül a mezőgazdasági tárca amellett van, hogy töröljék el az Egyesült Államok és a szocialista országok kereske­delmét, hitelkapcsolatait poli­tikai okokból akadályozó ame­rikai megkötöttségeket. (Heltai András tudósítása) Nagy jelentőségű megbeszélés Épül a komloí Zengő Áruház Tanulmányterv az áruválasztékra A Palesztinái Felszabadítási Szervezet pénteken New York­ban olyan értelmű állásfogla­lást hozott nyilvánosságra, amely gyakorlatilag semmissé teszi az izraeli propagandának azt az évek óta hangoztatott érvelését, hogy a palesztin ál­lam megalapítása Izrael állami léte ellen irányulna. Labid Zehdi Ferazi, a PFSZ állandó ENSZ-megfigyelője a világszervezet székhelyén tar­tott sajtóértekezletén pénteken kijelentette: „Tudomásul vesz- szük, hogy Palesztina egy ré­szén állam jött létre. Nem cé­lunk, hogy saját államunkat Palesztina egész területén hoz­zuk létre. A továbbiakban Iz­raelnek arra az állítására utal­va, amely szerint a PFSZ soha­sem ismerné el Izrael állam lé­tét, leszögezte: „Izrael léte nem a mi elismerésünktől függ. Iz­rael létezése tény". A probléma azonban az — fűzte hozzá — hogy „a cionisták nem akarnak eltűrni nem zsidó elemeket ál­lamukban". hogyan rendezzék be az áruhá­zát, miként szervezzék a kiszol­gálást, hogy egységnyi alapte­rületen a legnagyobb forgalmat bonyolítsák le, de segítséget nyújt abban is, hogy a 30 mil­liós árukészletet milyen árufé­leségekből állítsák össze. Az építés átfutási ideje saj­nos hosszú, mert a kivitelező korábban nem vállalta. így az építés költsége is egyre emel­kedik. Az állami támogatás fix ösz- szegű 13 millió forint, a SZÖ- VOSZ 20 milliós hozzájárulása is fix összeg. Az építkezés megdrágulását sem a MÉSZÖV, sem az ÁFÉSZ nem tudja ön­erőből vagy hitelből finanszí­rozni. Sajnos a 80 millió forin­tos beruházásba — forgóesz­közzel együtt 80 millió — moz­gólépcső már nem fér bele. Nagy kár, mert ma már több- emeletes áruházat mozgólép­cső nélkül nem szabadna meg­építeni. A Z'engő Áruház éves forgalma a becslések szerint mór az első évben 120—140 mil­lió forint lesz. Az áruház gaz­dái a szövetkezeti áruházak jó hagyományaihoz ragaszkod­va, szeretnének gazdag válasz­tékot biztosítani a vásárlóknak és több olyan cikket is forga­lomba hozni, ami másutt nem kapható. — Rné — PFSZ­nyilatkozat Világ proletárjai, egyesüljetek Dunántúli nanio Átadás 1980. május 31-én XXXV. évfolyam, 123. szám 1978. május 6., szombat Ára: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom