Dunántúli Napló, 1978. május (35. évfolyam, 119-148. szám)

1978-05-26 / 143. szám

Dunántúlt napló 1978. május 26., péntek Kádár János látogatása Keprejtveny Hatvan év - hatvan kép 13. A Magyar Tanácsköztársaság iránt megnyilvá­nuló rokonszenv, a győztes szocialista forradalomnak a környező országokra gyakorolt hatása láttán az an­tant-hatalmak rögtön mozgósitják ellene a burzsoá kormányok csapatait. Az imperialista katonai interven­ció hírére a tanácskormány mozgósitást rendelt el. Csak május 3-án és 4-én 44 000-en jelentkeztek a Vö­rös Hadseregbe. Képünk orosz hadifoglyokat ábrázol. Csatlakoztak-e orosz hadifoglyok a magyar Vörös Had­sereghez? 14. Dr. László Jenőt és Korvin Ottót az ellenforra­dalmi vészbíróság 1919 decemberében kivégeztette. Ki volt Korvin Ottó? (A május 5-i számunkban közölt 7. sorszámú képünk aláírásában az „1918. március 18-án” helyett a helyes időpont: 1919. március 18-án. Az év­szám elírásáért olvasóink szíves elnézését kérjük.) hírek 1978. MÁJUS PÉNTEK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából FOLÖP nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 3.56 — nyug­szik 19.27 órakor. A Hold kél 23.04 — nyugszik 8.06 órakor. Eugene Goossens KJ yolcvanöt évvel ez­' ’ előtt, 1893. május 26- án született — és 69 éves korában, 1962-ben halt meg — Eugene Goossens, belga . származású angol zeneszerző és karmester. Zenei tanulmányait Ang­liában és Belgiumban vé­gezte. A zeneszerzői és a hegedűszakot befejezve, angol zenekarok, majd az orosz balett és a Co- vent Garden egyik diri­genseként ismerte meg művészi tehetségét a kö­zönség. Később Reiner Frigyes utóda lett a cin­cinnati (USA) zenekar ve­zetésében. 1947-ben Auszt­ráliába kötözött, de ha­marosan visszatért Lon­donba, s onnan járta a világot. Nálunk is ismé­telten megfordult és első­sorban modern művek ve­zénylésével aratott nagy sikert. Mint zeneszerző Debus­sy hatása alatt indult. A modern szín-, és ritmikus hatások elismert mestere volt. Legérdekesebb mun­kája a Kaleidocsope című zongora!üzete, valamint a Rythme Éternél című zenekari darabja. Operá­kat és sok kamarazenét is irt. Ma e SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Lohengrin (este f7 óra) Erkel—Bajor-bér­let. Kamaraszínház: Szünnap. Spot Színház: Nappali virrasz­tás (este 7 óra). MOZI Park: Az akasztanivaló bolond nő (f4, fő, f8). Park-kert: Tappancsok, man­csok, állkapcsok (8). Petőfi: Már ez is probléma? (4. 6, 8). Kossuth: A veréb is madár (10, 12, f7, f9). Tappancsok, mancsok, állkapcsok (f3, f5) Ifjúsági Ház: Katharina Blum elveszett tisztessége (6). Tanárképző Főiskola: Hófehér­ke hercege (5), Túl a félel­men (f8). Fekete Gyémánt: A csalétek (6). Jószerencsét: Harc Rómáért (4). Rákóczi: Ilyenek voltunk (5, 7). Május 1.: Gul­liver (fó). Boly: Bombasiker (7). Harkány: A közös bűn (7, 9). Komló, Május 1.: Felra­gyog tiszta, szép fényű csil­lag (f5). Komló, Zrínyi: Fogat fogért (4, 6,). A piros alma, (8). Mohács: Ki­hajolni veszélyes (6, 8). Pécs- várad: Az énekes elveszti hang­ját (7). Sásd: Az utazás (7). Sellye: Indiánkaland Ontarió- ban (8). Siklós: A kincses szi­get (6, 8). Szigetvár: A Csen­des-óceán kalózai (6, 8). Várható időjárás péntek es­tig: erősen felhős, időnként bo­rult idő, pénteken zá­porral, főleg keleten zi­vatarral. Élénk, időn­ként erős északi, északkeleti szél. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9—14, legmaga­sabb nappali hőmérséklet pén­teken 15—19 fok között. Távolabbi kilátások kedd reggelig: változó, az ország keleti részében erősen felhős idő, záporesővel, zivatarral. Élénk északias szél. Az évszak­hoz képest hűvös idő marad. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet 7—12 fok között, leg­magasabb nappali hőmérsék­let 15—20 fok között. a DlVSZ-ben Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára csütörtökön lá­togatást tett a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövet­ség székházában, Maróthy Lászlónak, az MSZMP Po­litikai Bizottsága tagjának, a KISZ KB első titkárának és Kovács Jenőnek, a KISZ KB titkárának kíséretében. Kádár Jánost a DÍVSZ és a KISZ kapcsolatairól a világszövetség munkájá­hoz nyújtott magyar tá­mogatásról, valamint a magyar apparátus munká­járól Barabás Miklós tá­jékoztatta. Ezután Kádár János megtekintette a nyomdát, majd a szövetség párt- és társadalmi szervezeteinek vezetői ismertették munká­jukat. Ezt követően a DÍVSZ irodája Ernesto Ot- tone elnökletével ünnepi ülést tartott, amelyen a szövetség elnöke bemutat­Tejfehérjét a gabona helyett Növelni kell a teljes ér­tékű fehérjék arányát a hazai élelmezésben, ele­gendő fehérjét fogyasz­tunk ugyan, de az életta­ni szempontból fontos fe­hérjék arányán a jövőben változtatni kell. Több tej­fehérjét kellene például fo­gyasztanunk a gabonák­ban lévő fehérjék rovásá­ra — ezt állapította meg a II. élelmiszertudományi konferencia, amelyet csü­törtökön rendeztek meg a Magyar Tudományos Aka­démián. A tudományos szakemberek 30 előadás­ban foglalkoztak a külön­féle szakmai eredmények­kel, egyebek között azok­kal az új eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik a növényi fehérjék fokozot­tabb alkalmazását az élel­miszertermelésben. ♦ — Az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat több mint 100 ol­dalas könyvben jelentette meg az 1978/79-es úttörő­év programját. Az úttörő­év főbb feladatai mellett a kiadvány ismerteti A mi világunkért című országos mozgalom fő célkitűzéseit is. ♦ Esküvő KERESZTÚRY ERIKA és WITTERLE GABOR szeretettel értesítjük kedves is- merőseinkett és barátainkat, hogy 1978. május 29-én, du. 4 órakor házasságot kötünk a III. kerületi tanács házasságkö­tő termében. ta az iroda tagjait, majd a DÍVSZ X. közgyűléséről és a szövetség azóta ki­fejtett sokoldalú tevékeny­ségéről tájékoztatta a ven­dégeket, s köszönetét mon­dott a magyar népnek, a magyar kormánynak, a DÍVSZ munkájához bizto­sított kiváló feltételekért és az ifjúság vendégszerete­téért. A továbbiakban az indiai, a kubai, a libanoni, a szovjet és a szudáni if­júság képviselője ismertet­te a szövetségnek az egyes világrészekre kiterjedő te­vékenységét. A tájékozta­tók után Kádár János megköszönte a szívélyes fo­gadtatást, s az MSZMP KB nevében üdvözölte az ünnepi ülés résztvevőit és további sikereket kívánt a Demokratikus Ifjúsági Vi­lágszövetségnek. Az ünne­pi ülésen a szövetség el­nöke átadta Kádár János­nak a DÍVSZ emlékpla­kettjét. — Vendégprofesszor Pé­csett. Dr. Gerhard Rieger, a jénai egyetem profesz- szora, a neves államjo­gász Pécsre érkezett és tegnap a Pécsi Tudo­mányegyetem vezetőivel a közös kutatások lehetősé­geiről tárgyalt. Változás a rallye műsorában Módosult a X. Nemzet­közi Volán Rallye műsora. A rallye mezőnye már pén­teken 17.00 órakor rajtol, s így nem vasárnap, ha­nem már szombaton dél­ben hirdetnek eredményt. ♦ — Szennyvízcsatorna és útépítés Orfűn. Vasárnap délelőtt 10 órakor ülést tart az orfűi tanácsházán Orfű Barátainak Köre. Napirenden szerepel a szennyvízcsatorna építésé­nek helyzetéről szóló tá­jékoztató és az útépítő társulat szervezésére vo­natkozó javaslat. Megtár­gyalják az OBK tavalyi munkájáról szóló jelentést is. Pécsi diákkórus a tv-ben Vasárnap, május 28-án dél­előtt 10.50-kor sugározza a tv a budai vár gótikus lovagter­mében készült felvételét, me­lyen egy székesfehérvári ve­gyeskar mellett a pécsi Nagy Lajos Gimnázium férfi vokál- együttese is szerepel Ivasivka Mátyás vezényletével. A pécsi diák-kórus középkori és renais­sance kompozíciókat szólaltat meg, miközben a kamera be­mutatja a Zolnay László pro­fesszor által felfedezett Anjou­kon szobrokat. Diák­hangverseny Közel másfél évtizedes ha­gyományt folytatva rendezi meg a pécsi Nagy Lajos és Janus Pannonius Gimnázium május 27-én 18 órai kezdettel feszti­vál jellegű hangversenyét a Liszt-teremben. A koncerten a két pécsi középiskola hat zenei együttesén kívül fellép a szom­bathelyi Entzbruder Dezső Óvó­női Szakkörzépiskola kó­rusa és a dunaújvárosi Mün- nich Ferenc Gimnázi­um vegyeskara. Vendég- művésze lesz a diákhangver­senynek Németh József Liszt­díjas operaénekes is. A műsor­ban elhangzó kompozíciók a középkortól a kortárs zenéig ívelő évezred kórus- és zene­kari alkotásaiból nyújtanak ízelítőt, ősbemutatóként, illet­ve első hazai megszólaltatás­ként elhangzanak Carl Orff, Olle Widestrand és Karai Jó­zsef művei. A fellépő ének- és zeneka­rokat Holéczy Szilvia (Szom­bathely), dr. Varga András (Dunaújváros), és Ivasivka Má­tyás (Pécs) vezényli. — Szőnyegkiállítás. Teg­nap délelőtt a Soproni Szőnyeggyár, az ENKA és Felsőruházati Nagyke­reskedelmi Vállalat vala­mint a Baranyaker közös rendezésében szőnyegkiál­lítást nyitottak a Mecsek Áruházban. A június 3-ig tartó bemutatón szőnyeg- padlókat, szőtt szőnyege­ket és bútorszöveteket lát­hatnak az érdeklődők. — Vit-napot szervez szombaton a Villány-Me- csekaljai Borgazdasági Kombinát KISZ Bizottsága. A gazdag programban VIT-vetélkedő is szerepel, majd bemutatkozik a Ker­tészeti Egyetem néptánc együttese. A rendezvény táncházzal ér véget. Gyenes András előadása a művész- akadémián Gyenes András, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára csütörtö­kön a FÉSZEK művészklub­ban a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről tar­tott előadást a Művészeti Szakszervezet Szövetsége által szervezett művész­akadémia keretében. Az előadást követően a KB titkára a művészek kérdé­seire válaszolt. ♦ — Sikeres vizsgát tett tegnap első ízben meg­szervezett dízsnövényter- mesztő szakon 23 dolgo­zó. kétéves tanfolyamon megszerzett tudásukat dísznövénytermesztő tele­pen, faiskolában, közterü­leti parkokban és virágüz­letekben hasznosíthatják majd. A beiskolázást a Pécsi Kertészeti és Park­építő Vállalat indította és a Villányi Szakmunkáskép­ző Intézet tanárai segít­ségével irányította a ta­nulást. ♦ Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermekbelbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyermekklinika, Szigetvár vá­ros és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti, gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napo­kon: Megyei Gyermekkórház Pécs. és a megye egész terü­letéről. Felnőtt belgyógyászat, sebé­szet, baleseti sebészet: II. sz. klinikai tömb. Égési sérülé­sek : Honvéd Kórház, Ko­ponya- és agysérülések: Ideg­sebészet. Felnőtt fül-orr-gégé- szet: POTE Fül-, Orr-, Gége Klinika. SOS-ÉLET telefonszolgálat hí­vószáma 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: I. kér. Pécs-Vasas II., Beth­len Gábor u. 8. sz. 10/52. sz. gyógyszertár, Pécs-Meszes, Szeptember 6. tér 1. sz. 10/3. sz. gyógyszertár II. kér. Pécs, Kossuth L. u. 81. sz. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Munkácsy M. u. 4. sz. 10/9. sz. gyógy­szertár. III. kér. Pécs, Veress E. u. 2. sz. 10,7. sz. gyógyszer- tár. ♦ — Megnyílt a Tihanyi Motel újjáépített három szárnya, és ezzel befejező­dött csaknem két évtize­des épületeinek felújítá­sa. A Hungarhotels, amely három év alatt 60 millió forintot költött a nyaraló­objektum felújítására, a tihanyi révnél idén egy­idejűleg már 2000 vendé­get tud fogadni.-■V'.’.TJ Csütörtökön ülést tartott a KISZ Baranya megyei Bizottsága. Bóna Ernőné, első titkár javaslatot tett a megyei küldöttgyűlés beszámolójának szóbeli ki­egészítésére, majd Piti Zoltán megyei titkár tett jelentést az értékelő és feladatmeghatározó alap­szervezeti taggyűlések, valamint a küldöttgyűlé­sek megyei tapasztalatai­ról. A Hazafias Népfront megyei Bizottságának meghívására tegnap dél­után Pécsre érkezett To- Toung, a Vietnami Szocia­lista Köztársaság buda­pesti nagykövetségének másodtitkára. A diploma­ta délután Sellyén barát­sági gyűlés szónoka volt. Előadásában Vietnam bé­kés építőmunkájáról és külpolitikájáról beszélt. * Guillermo T. Conti, az Argentin Köztársaság bu­dapesti nagykövete az ar­gentin nemzeti ünnep al­kalmából, csütörtökön fo­gadást adott rezidenciá­ján. A fogadáson részt vett Szálai Béla külkeres­kedelmi minisztériumi ál­lamtitkár, Garai Róbert külügyminiszterhelyet- tes, Meruk Vilmos, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének elnökhelyette­se, valamint a gaz­dasági és kulturális élet több képviselője. Je­len volt a budapesti dip­lomáciai képviseletek szá­mos vezetője és tagja is. A Kulturális Kapcsola­tok Intézetének meghívá­sára Outama Chounlama- ny oktatásügyi miniszter- helyettes vezetésével csü­törtökön hazánkba érke­zett a Laoszi Népi De­mokratikus Köztársaság kulturális küldöttsége. A delegáció, a magyar—la­oszi kulturális munkaterve aláirásáról folytat tárgya­lásokat. Lapzárta A világszervezet közgyű­lésének rendkívüli üléssza­kán, csütörtökön a francia köztársasági elnök volt az általános vita első szóno­ka. Jól megszerkesztett, re­torikai fordulatokban bő­velkedő egyórás beszédé­ben Giscard d'Estaing ab­ból indult ki, hogy a je­len ülésszaknak, amely egyedülálló a maga ne­mében, hasznosnak is kell lennie. Felhívta a figyel­met arra, hogy nem lehet előrehaladás a leszerelés területén, ha nincs javu­lás a nemzetközi kapcso- - latokban. Hosszasan idő­zött az atomfegyvermentes övezetek témájánál, né­hány tanácsot adott a SALT-tárgyalásokhoz, majd európai leszerelési konfe­renciát indítványozott. A mexikói külügyminisz­ter, majd a lengyel dip­lomácia vezetője következ­tek az általános vitában. A lengyel külügyminiszter beszédében olyan leszere­lési intézkedések mellett szállt síkra, amelyek nem károsítanák egyetlen ál­lam biztonságát sem. Ki­jelentette: a katonai-ipari komplexumok a fegyverke­zési hajsza újabb foiduló- ját akarják a világra kény­szeríteni. „A lengyel dele­gáció úgy tekinti a rend­kívüli ülésszakot, mint amely egyengetheti az utat a leszerelési világér­tekezlethez, egy olyan te­kintélyes világfóiumhoz, amely az összes államok érdekeit kellően tekintet­bevevő gyakorlati leszere­lési intézkedéseket fogad­hat el” —, hangsúlyozta Wojtaszek. A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓI MÜSOFtADOl­RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Visszapillantás 1947-1977. VII. rész. 8.57: Zenekari muzsika. 9.34: Óvodások műsora. 10.05: Isko­larádió. 10.35: Szécsi Margit verse. 10.40: Lehoczky Éva énekel. 11.00: Fél óra Thelanious Monk-kal. 11.30: Történeteim. Turay Ida. 12.35: Tánc­zenei koktél. 13.20: Magyar tájak da­laiból. 14.00: Bartók: Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre. 14.25: Nyitnikék — kisiskolások műsora. 15.10: Zengjen a muzsika. Az amatőr zenei mozgalom híradója. 16.00: Út­közben. 16.05: Elet - alulról. Dokumen­tumműsor. 17.10: Zenekari muzsika. 17.40: Adottságok, lehetőségek a Szentlőrinci Állami Gazdaságban. 18.00: Dubarry. Részletek Millöcker operettjéből. 19.15: Aranygyümölcsök földjén. Rádiójáték Jorge Amado re­gényéből. 20.14: Giulietta Simionato és Ivan Petrov énekel. 20.50: Verbun­kosok, népdalok. 21.34: Láttuk, hal­lottuk. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Robert Casadesus zongorázik. 23.15: A longjumeau-i postakocsis. Részletek Adam operájából. 0.10: Operettmelódiák. PETŐFI RÁDIÓ 8.20: A Közel-Kelet közelmúltja (ism.). 8.33: Régi munkásdalok. 8.50: Daljátékokból. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.50: Kell-e művelődés­gazdaságtan? Jegyzet. 12.00: Szov­jet fúvósmuzsika. 12.33: A Weiner vonósnégyes játszik. 13.03: Nőkről nőknek. 13.33: Zenés műsor napközi­seknek. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: Ötödik sebesség. 18.00: Történelmi arcképcsarnok. 18.33: Barangolás ré­gi hanglemezek között. 18.49: Nóta­csokor. 19.45: Kapcsoljuk a székes- fehérvári Vörösmarty Színházat. Nem­zetközi dzsesszfesztivál. 20.33: Ko­runk hősei. Zoltán Péter sorozata. 21.33: Eszményi Viktória, Demjén Fe­renc és a Piramis együttes felvételei­ből. 21.50: Bartók: A fából faragott királyfi — táncjáték. 22.33: A tegnap slágereiből. 23.15: Zsákai Aladár né­pi zenekara játszik, Pataki Mária és Andor Mihály nótákat énekel. HARMADIK MŰSOR 14.05: Szimfonikus zene. 16.03: Két Bach-motetta. 16.38: Világhírű elő­adóművészek kamarazenei felvételei­ből. 18.00: A világgazdaság hírei. 18.05: Négy évtized magyar operája. 19.15: Iskolarádió. 19.33: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye. Közben: kb. 20.25: Tallózás Indo­kináról a világsajtóban. Kb. 20.45: A hangverseny-közvetítés folytatása. Kb. 21.40: Operaáriák. 22.00: Közkí­vánatra I PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Ünnepi könyv­hét 1978. Kapcsoljuk a pécsi Színház teret. 17.30: Sportmagazin. Szerkeszti Kovács Imre. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Boney M. együttes fel­vételei. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek. — Baranyai népi tán­cok. — Aktivisták. Petrekánics József portréja. — Zdrávko Csolics énekel. — Orvos a mikrofon előtt. Dr. Harasz- tia Zoltán előadása. 19.00: Német nyelvű műsor. Kulturális magazin: Hírek. - Nemzetiségi rádióadások. Riporter: Gráf Vilmos. - Népi dalla­mok. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TV 7.59: Tévétorna (ism. — sz.). 8.05: Iskolatévé. Márvány délvonal (ált. isk. 8. oszt. és középisk. I—II. oszt.). 10.05: Fizika (ált. isk. 7. oszt.). Az utca fizikus szemmel. 10.30: Kuckó (ism.). 11.45: Angol nyelv (középisk. IV. oszt.). People You Meet. Older and wiser. 15.20: Iskolatévé. Márvány délvonal (ism.). 16.00: Fizika (ism.). 16.28: Hírek. 16.35: Az állatok inger­lékenysége. Lengyel rövidfilm (sz.). 16.45: Természetbarát. A Telesport túrisztikai magazinja (sz.). 17.05: Ma­lom. Utazási vetélkedő. Nagy-Britan- nia. 17.35: Mindenki közlekedik. Köz­lekedési műsor. 17.50: Vesekő (Cal­culus rénis). A szegedi körzeti stúdió műsora. 18.20: Ot perc meteorológia. 18.25: Reklámműsor. 18.30: „Hibát­lanul" Riportműsor (sz.). 19.00: Rek­lámműsor. 19.10: Esti mese (sz.). 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévé­torna (sz.). 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Keresztül-kasul. Magyarul beszélő an­gol vígjáték (sz.). 21.25: Családi kör. Szülők, nevelők magazinja. 22.15: Delta. Tudományos híradó. (íz.) 22.55: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 20.00: ,,S mindenkit sok szerep vár ..." A Színház- és Filmművészeti Főiskola 1977-ben végzett szinésznö- vendékeinek műsora, (sz.) 21.35: Ot perc meteorológia, (ism.) 21.40: Tv- híradó 2. 22.00: Az Amadeus-vonós- négyes játszik. NSZK film (sz.). JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Gyermekműsor. 18.45: Zene­barátok. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Ju­goszláv show. 21.05: Éjszakák és nap­palok - filmsorozat. 21.55: Korunk dossziéja: 1955. 23.10: Hét tv-nap. MÁSODIK MŰSOR 18.45: Szobrásztechnikák. 19.15: Ak­ciók : Tanuljunk úszni. 19.25: Akciók: Munkavédelem (ism.). 20.00: Ven­dégszerkesztő. 21.00: Huszonnégy óra. 21.10: Arcképek. 21.40: Portoroz - speciális műsor. 23.05: Benny Hill szórakoztatja Önöket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom