Dunántúli Napló, 1978. április (35. évfolyam, 90-118. szám)

1978-04-08 / 96. szám

1978. április 8., szombat Dunántúli napló 5 NAGYVILÁGBAN L Brezsnyeva csendes- óceáni flottánál Felelősség a béke, az egész emberiség A Carter-kormány elhalasztja a neutronbomba gyártását James Carter amerikai el­nök pénteken írásos nyilatko­zatban jelentette be: úgy dön­tött, hogy meghatározatlan időre elhalasztják a neutron- bomba gyártását. Az elnök szerint azonban a végső döntést arról, hogy az Egyesült Államok korszerűsített harcászati erőit felszereljék-e neutron robbanófejekkel, csak később hozzák meg. E dön­tést, hangoztatta Carter nyi­latkozata, befolyásolja majd, „hogyan alakul a Szovjetunió hadászati és harcászati erői­nek fejlesztése". A hadügyminisztérium uta­sítást kapott: korszerűsítsék a „Lance” típusú nukleáris rob­banófejes harcászati rakétát és azokat a tüzérségi lövege- ket, amelyeket — a „Lance”- hez hasonlóan — adott eset­ben neutron robbanófejjel láthatnak el. A nyilatkozat megismétli a Carter-kormány korábbi elhatározását, hogy — szövetségeseikkel együttmű­ködve — korszerűsítik és erő­sítik a NATO hagyományos fegyverzetű és nukleáris egy­ségeit, „minden szükségeset megtesznek” a kollektív biz­tonság és „Európa előretolt védelme" érdekében. Az Egye­sült Államok tanácskozik szö­vetségeseivel a neutronbom­bára vonatkozó döntésről, va­lamint arról, milyen fegyver­zetkorlátozási intézkedésekre célszerű törekedni a Szovjet­unióval — állapítja meg Car­ter rövid nyilatkozata. Az amerikai elnök döntése, még ha hivatalosan átmeneti­nek is tekintik, mindenképpen győzelme azoknak az erőknek, amelyek Európában, csakúgy, mint az Egyesült Államokban az új, különösen veszélyes, tö­megpusztító amerikai fegyver ellen küzdenek — mutatnak rá megfigyelők. ♦ A Közös Piac csúcsértekezlete Pénteken a koppenhágai Amalienborg-palotában II. Mar­git dán királynő által adott ebéddel megkezdődött az Euró­pai Közösségek csúcsértekezle­te. A kétnapos értekezlet során mindössze két, aránylag rövid plenáris ülést tartanak a fran­cia köztársasági elnök, nyolc közös piaci miniszterelnök és kilenc külügyminiszter részvéte­lével. A koppenhágai megbeszélé­sek fontos témája lesz a dollár körüli amerikai manipulációk kérdése is, amely súlyos káro­kat okoz a Közös Piacnak. ♦ BERLIN: A Német De­mokratikus Köztársaság kor­mánya pénteken teljes hatá­rozottsággal visszautasította a nyugat-berlini szenátus kísér­letét, hogy beavatkozzék az NDK belügyeibe. Erre annak kapcsán került sor, hogy az NDK-ban államellenes tevé­kenység miatt őrizetben tart­ják a többszörösen büntetett előéletű Niko Hübner NDK állampolgárt, aki tevékenysé­gével összefüggésben kapcso­latokat tartott fenn nyugat­berlini intézményekkel is. A nyugat-berlini képviselőház ülésén — a CDU kezdemé­nyezésére — sikraszállt a 22 éves Hübner szabadonbocsá- tása mellett, s ez a provoka­tiv lépés támogatásra talált a szenátus részéről is. Az ügy kapcsán újabb izgató kam­pányt kezdtek az NDK ellen, amit határprovokációk is kí­sérnek. ♦ LONDON: Az észak-íror­szági Lurganban újabb terro­rista merénylet történt. A bíró­ság előtt megállt egy gépko­csi, kiugrott belőle egy fegyve­res férfi és szinte vaktában tu­catnyi lövést adott le a körül- állókra. Három rendőr és két polgári személy könnyebb sé­rüléseket szenvedett. A me­rénylő nyomban elmenekült. A gépkocsit később elhagyva ta­lálták egy országúton. ♦ Ú) DELHI: Az Indiai Kommunista Párt XI. kongresz- szusa pénteken befejezte mun­káját a Punjab szövetségi ál­lambeli Bhatindában. A kong­resszus ismételten kifejezésre juttatta az indiai kommunisták eltökéltségét, hogy szövetség­ben az ország összes haladó erőivel, tovább folytatják a dol­gozó nép jogaiért vívott harcot. *-----------------------------------------­♦ WASHINGTON: Carter elnök bejelentette, Margaret Berwer asszonyt vezérőrnagy- gyá nevezi ki. Ö lesz így az első nő, aki a tengerészgya­logságnál ilyen magas rangot ér el. A 48 éves Berwer asz- szony, aki 1970-ben lépett elő ezredessé, kinevezése szenátusi jóváhagyása után a tengerész­gyalogság hírszerző szolgála­tát fogja vezetni. A Vörös brigádok újabb merénylete Pénteken reggel két fegyveres több lövést adott le Felice Schiavettire, az Olasz Gyáriparosok Szö­vetségének genovai elnö­kére, kiragadta kezéből aktatáskáját, majd kereket oldott. A genovai nagy­iparost munkába menet érte a támadás. A golyók lábán és karján sebesí- tették meg. Percekkel a merénylet után jelentkeztek a tette­sek: egy ismeretlen tele­fonáló közölte- egy helyi lap szerkesztőségével, hogy az akciót a „Vö­rös brigádok” egyik kom­mandója hajtotta végre. ♦ NEW YORK: Az Egyesült Államok tíz déli államában fe­dezték fel nukleáris sugárzás nyomait. Feltételezések szerint a nukleáris szennyeződést a Kí­nában március 14-én végrehaj­tott légköri atomrobbantás idézte elő — jelentette az amerikai környezetvédelmi hi­vatal. A hivatal képviselője szerint a szennyeződés veszé­lyes lehet az emberre. ♦ HANOI: Hanoi pénteken újabb diplomáciai erőfeszítést tett az elhúzódó vietnami—kam­bodzsai konfliktus megoldásá­ra. Ngo Dien, a vietnami kor­mány szóvivője ismertette a vietnami kormány pénteken közzétett dokumentumát, amely újból pontosan meghatározta a vietnami vezetés álláspont­ját. A dokumentum emlékeztet rá, hogy a szuverenitás és a területi integritás minden nép számára szent kérdés, majd így folytatja: szomszédországok között nemegyszer felléphetnek a történelem által örökül ha­gyott határ- és területi ellen­tétek, amelyek összetettek és elmélyült vizsgálatot igényel­nek. Az érintett országoknak — az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet, a barátság a jószom­szédság elvei alapján, tárgya­lások útján kell tanulmányoz­niuk a problémákat. ♦ MOSZKVA: A Moszkva— Szófia-Moszkva útvonalon meg­kezdte a közlekedést az új szov­jet teherszállító repülőgép, az IL —62-es. A rendszeres külföldi for­galomban most bemutatkozó gép negyven tonna árut ké­pes szállítani, óránként 800 kilométeres sebességgel. Az IL-62-es első nemzetközi re­pülésének úticélja néhány hét­tel ezelőtt Genf volt, amikor szovjet berendezéseket szállí­tott az Európai Atomkutató Központ számára. ♦ BEIRUT: Izrael dél-liba­noni agressziójának felszámo­lása ismét a távoli jövőbe tolódott. Izrael ugyan beje­lentette, hogy április 11. és 14. között részlegesen kivonja csapatait a megszállt déli or­szágrész egyes területeiről, dé az izraeli hadsereg egységei továbbra is megszállás alatt tartják majd Mardzsajun vá­rost, valamint Dél-Libanon kö­zépső és keleti részének más stratégiai fontosságú pontjait. Izrael eqyértelműen elutasítja azt, hogy csapatai elhagyják a nyugati szektort. sorsa iránt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának elnö­ke, Dmitrij Usztyinovnak, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjának, a Szovjetunió hon­védelmi miniszterének és Szer- gej Gorskov flottatengernagy- ' nak, a haditengerészet főpa­rancsnokának kíséretében pén­teken látogatást tett a Szov­jetunió csendes-óceáni flottá­jánál. A„Szenyevin tengernanv” cir­káló fedélzetéről megtekintette a flotta erőinek kétoldalú had­gyakorlatát. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsi Elnöksé­gének elnöke, a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának elnö­ke pénteken a „Szenyavin ten­gernagy” cirkáló fedélzetén a szovjet csendes-óceáni flotta tengerészei előtt elhangzott beszédében a következőket mondotta: Ma részt vettem a flotta hadgyakorlatán, és elégedet­ten állapíthatom meg, hogy a flotta személyi állománya és parancsnoksága jelentős mun­kát véqzett az új technika el­sajátítása, a tengeri hadmű­veletek végrehajtásának töké­letesítése terén.” Békés körülmények között oldjuk meg az SZKP XXV. kongresszusa által kijelölt ha­talmas gazdasági és szociális feladatokat, terveink közép­pontjában a szovjet nép élet- színvonalának szakadatlan emelése áll. A mai nemzetközi helyzet meghatározó eleme az enyhü­lés irányában történt fordulat. Az ezen a téren elért jelentős eredményekben hatalmas sze­repe volt pártunk következe­tes lenini békepolitikójának, a Szovjetunió, a testvéri szocia­lista országok, valamennyi bé­keszerető erő és ne-1 céltuda­tos erőfeszítéseinek. _ Elvtársak! A jelenlegi körülmények kö­zött bármilyen fontos legyen is egyik vagy másik kérdés, nin­csen fontosabb feladat, mint a leszerelés megvalósítása, amely befolyásolná a föld valameny- nyi lakosának sorsát. Legfon­tosabb feladatunk az, hogy megállítsuk a fegyverkezési hajszát és előrelépjünk a nuk­leáris katasztrófa veszélyének csökkentése, végül pedig tel­jes kiküszöbölése irányában. Ezen a téren dől el az az alap­vető kérdés, hogy miként alakul a nemzetközi helyzet és ez az a terület, ahol jelenleg a leg­élesebb harc folyik. Nem titok, hogy tőlünk mind nyugatra, mind keletre vannak olyan erők, amelyek érdekeltek a fegyverkezési hajszában, a félelemtől terhes ellenséges légkör kialakításában. Ezek az erők kétséget keltenek atekin- tetben, hogy lehetséges-e gya­korlati intézkedéseket hozni a fegyverzetek korlátozása, a le­szerelés területén és akadá­lyozzák a megegyezést. Ezeknek az erőknek a tevé­kenysége kedvezőtlenül befo­lyásolja az Egyesült Államok­nak és más olyan országoknak az álláspontját, amelyek tár­gyalásokat folytatnak a Szov­jetunióval a fegyverkezési haj­sza feltartóztatásának és meg­szüntetésének kérdéseiről. Mint ismeretes, 1974. novem­berében itt a Távol-Keleten, Vlagyivosztokban legfelsőbb szintű szovjet-amerikai találko­zóra került sor. Ezen a találko­zón megállapodás született arról, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok hosszútávú egyezményt köt a hadászati tá­madó fegyverrendszerek korlá­tozásáról. Abban az időben a két fél, átfogóan értékelve a helyzetet, arra a következtetés­re jutott, hogy az egyezmény kidolgozása már q következő évben, 1975-ben befejeződhet. Azóta már csaknem három és fél év telt el, de az egyez­mény aláírására még mindig nem kérült sor. Ha a munka befejezése mégis elhúzódik, akkor ez két­ségtelenül politikai okoknak tu­lajdonítható. A dolog lénye­ge az, hogy az Eqyesült Ál­lamok kormánya határozatlan, következetlen magatartást ta­núsít, és állandóan azokra a körökre tekintget, amelyek kez­dettől foava ellenezték a meg­állapodást, mindent megtesz­nek meqhiúsítása érdekében és ellenőrzés nélküli nukleáris és rakétafegyverkezést igye­keznek folytatni. Ez az oka annak, hogy az amerikai fél a tárgyalások során több ízben megpróbálta a saját érdekei­nek megfelelően módosítani, sőt kétségbe vonni mindazt, amiről korábban már megál­lapodás született és igyekezett olyan kérdések felvetésével akadályozni a tárgyszerű vi­tát, amelyek tulajdonképpen a megyegyezésre való készség hiányát takarják. Elvtársak! Mi senkit sem fenyegetünk. Az állítólagos „szovjet veszéllyel” kapcsolatos szólamok — csak a nemzetközi enyhülés ellensé­geinek koholmányai. Egyetlen célból tökéletesítjük védelmün­ket: azért, hogy megbízhatóan védelmezhessük a nagy októ­ber vívmányait, a szovjet em­berek, barátaink és szövetsé­geseink békés munkáját. Ezt a magasztos célt szolgálják a szovjet hadsereg és a haditen­gerészeti flotta harcosai. A terrorizmus mindenki ellensége, aki a demokratikus haladásért küzd Olaszországban — mondotta Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunista Párt főtitkára. A képen Benigno Zaccagninivel, a Kereszténydemokrata Párt főtitkárával a terrorizmusról folytatott televíziós vita után. KÜLGOZDOSÍG Hároméves terv Laoszban Laoszban a háborús évek súlyos kártételeinek részbe­ni helyreállítása után, az 1977. évi kedvezőnek tart­ható mezőgazdasági ered­mények nyomán, hozzálátnak az ország tervszerű gazda­sági fejlesztéséhez. A közel­múltban hagyták jóvá az 1978. évi, illetve az 1978— 1980-ig terjedő időszak po­litikai-gazdasági fejlődésé­nek programját. Az 1977-es esztendőben számos területen a tervezett­nél nagyobb fejlődést értek el. A kulcságazatnak számí­tó mezőgazdaság termelése a súlyos szárazság ellenére is több volt a tervezettnél, elegendő rizst és egyéb élel­miszert termeltek, a Nam Ngum-i vízierőmű második lépcsőjének felépítésével 30 ezer kilowattról 110 ezer ki­lowattra növelték az ener­giatermelést, stabilizálták a légi üzemek termelését, ugyanakkor több új ipari létesítményt hoztak létre 600 000 felnőtt tanult meg írni és olvasni, a kis falvak­ban és tanyákon 70 száza­lékban rendszeres az egész­ségügyi ellátás, összesen 114 orvos, 445 asszisztensnő és mintegy 4000 ápolónő működik az országban. Ezek voltak az 1977-es esztendő főbb eredményei, amit a Legfelsőbb Népi Tanács és a kormány együttes ülésén tárgyaltak. Az elfogadott hároméves terv alapvető jellemzője: az ország valamennyi osztályát, rétegét, nemzetiségét és val­lási csoportját érintően sta­bilizálni a gazdasági hely­zetet, megerősíteni az or­szág belső és külső bizton- sánát. 1978-ban egymillió tonna élelmiszer előállítását tervezik, amely 150 000 ton­nával több az előző évek átlagánál. Ehhez szükség van a rizs kétszeri aratásá­ra, valamint kiegészítő kul­túrák, kukorica, édesbatáta stb. termelésére. A három­éves tervidőszak alatt 15 000 hektárnyi terület megtisztítá­sát és művelésbe fogását tervezik, amely az élelmi­szertermelés naovarónyú nö­velését teszi lehetővé. Ipari célkitűzések között szerepel a hazai nyersanyagkincs fo­kozottabb kitermelése, a fa- kitermelés évi 200 000 köb­méterre való növelése, az energiatermelés fokozása, az építőanyagtermelés meg­gyorsítása. Cukor és papír­gyárat építenek, számos fo­gyasztási cikkeket előállító kisüzemet létesítenek. Foly­tatják az egészségügyi ellá­tás fejlesztését, tíz körzeti kórházat, többszáz orvosi rendelőt létesítenek és to­vábbi 600 000 felnőttet taní­tanak meg írni és olvasni. A hároméves tervvel meg­kezdődik a szocialista nem­zetgazdaság kiépítése és valószínűleg megkezdődik a mezőgazdaság szocialista át­szervezése is. Laosz, mint hangsúlyozták a Legfelsőbb Népi Tanács és a kormány együttes ülésén, a tervszerű szocialista fejlesztés idősza­kába lépett. K. J. Jeruzsálemben egyetemisták tüntettek a Begin- kormány politikája ellen, követelték az izraeli csapatok kivonását Libanonból és a palesztin nép jogainak elismerését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom