Dunántúli Napló, 1977. december (34. évfolyam, 330-359. szám)

1977-12-01 / 330. szám

Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Éjjel-nappal dolgoznak a daruk és a motoros targoncák a záhonyi átrakó körzetben. Naponta 40—45 ezer tonna árut továbbítanak a szerelvények. Ebben az évben összesen 3 millió tonna vasérc, több mint 30 ezer Zsiguli, 2 millió tonna faanyag, 1 millió tonna szén és koksz érkezik a Szovjetunióból. Képünkön: Faanyag átrakása az eperjeskei át­rakón. Konstruktőrök és közgazdászok konstruáló mérnöktől, műszaki szakemberektől gyakran elvárja a köz­vélemény, hogy szüntelenül eresszék szabadjára a fantá­ziájukat és akár naponta szer­kesszenek új gépcsodákat, be­rendezéseket. Ily módon felta­lálói magatartásról tegyenek tanúbizonyságot, mintha vala­milyen Edison, Watt, vagy Eöt­vös Loránd egyenesági leszár­mazottjai lennének. Az effajta várakozás hiú ábránd. Elsősorban nem is azért, mi­vel nem születhetnek minden­nap nagy feltalálók, de még kiváló újítók sem, hanem — és főként — azért hiábavaló vá­rakozás ez, mert a túl sok ta­lálmány, merőben új megoldás átvételére, elterjesztésére, gyár­tására nem is lenne sehol a világon elégséges anyagi, ter­melési erő. A haladásnak, a technika megújításának tehát létezik egy józan és reális tempója, ame­lyet a világ az ésszerűség mér­céje szerint elfogadhat. A konstruktőröknek pedig lénye­gében szükségtelen e „tempó­nál" gyorsabban „alkotni”, mint ahogyan káros elmarad­ni is a technikai haladás me­netétől. A hazai ipar jelenlegi leg­fontosabb programja a ter­mékszerkezet váltása sem képzelhető el úgy, hogy most, a vállalati konstruktőrök éjt nappallá téve szerkesszék az új gyártmányokat. Ezek terme­lésére, tömeges megjelenésük esetén nem tudnának átállni a gyárak, de nehezen találná­nak a számukra felvevő piacot is. Mindebből az következik, hogy időről időre meg kell újítani a gyártmányszerkezetet és együtt kell haladni a nem­zetközi mezőnnyel, de mindez csak folyamatosan történhet, nagy ugrások, ciklusok nélkül. S ha olykor — egyik-másik te­rületen (mint ez most a hazai iparban néhol tapasztalható) a gyártmányok színvonala elma­rad a fejlett ipari országoké­tól, akkor ott a tempót termé­szetesen növelni kell. Máról holnapra azonban nem lehet több ezer gyártmánytól meg­válni, s több ezer új termék gyártását elkezdeni. Tartós, fo­lyamatos és arányos műszaki fejlődésre kell tehát töreked­ni valamennyi ágazatban és vállalatnál. Elvárható-e azonban a vál­lalati konstruktőröktől, hogy minden esetben képesek legye­nek egymagukban, egyedül megállapítani, hogy a fejlesz­tési tempó és az irány megfe- lelő-e? Ez a mai világban, a specializálódás magas szintjén aligha várható el az alkotó műszaki szakemberektől, lega­lábbis azt, hogy ebben téved­hetetlenek legyenek. Más a dolguk. Nekik arra kell figyel- niök, hogy a szakmájuk, a tu­dományág, amelyhez tartoznak hogyan halad, merre tart, mi­lyen új eredmények születnek, s azokat hogyan lehet az adott vállalatnál hasznosítani. A legjobb szakemberek per­sze részt is vesznek az adott szakma újdonságainak gyara­pításában, mint újítók, feltalá­lók. Nem bizonyos azonban, hogy valamennyi saját, vagy idegen műszaki-tudományos eredményt azonnal lehet, vagy kell a sorozatgyártásban, a gyártott termékek konstrukció­jában hasznosítani. Hogy kell-e vagy sem, az sok mindentől függ. Például a piaci kereslet­től, a versenytársak erejétől a nemzetközi piacokon, a nyers­anyag beszerzési lehetőségek­től, a létező géppark használ­hatóságától az új termék gyár­tásában, vagy hogy a nem­zetközi munkamegosztás mire ad lehetőséget, mire ad mó­dot a vállalat szakmunkásgár­dájának az összetétele, beru­házási ereje és így tovább, csak a legfontosabb körülmé­nyeket említve. Ezt az összhangot — ennek meglétét es mértekét — a köz­gazdászoknak kell megítélniük: a tervezőknek, a piackutatók­nak, a számviteli szakemberek­nek a rendelkezésre álló pénz­ügyi, könyvelési adatokból, ár- statisztikákból, piaci jelentések­ből, világgazdasági informáci­ókból. A közgazdásznak természe­tesen nem hivatása, hogy a konstruktőr munkájának műsza­ki, szakmai értékét megítélje. Egy-egy konstrukciós változta­tás, vagy egy új gyártmány előállítási költségeit azonban már ő számítja ki, s azt is ő láthatja világosan, hogy az „újdonságért” hol, milyen ár érhető el. Végtére is — leegy­szerűsítve a dolgot — a köz- gazdasági szakembereknek kell felelniük azért, hogy megél-e a gyár vagy sem, teher-e a költ­ségvetés számára, hogy a be­vételek egyik „forrása". E gy hajó a munkájukat jól végző gépészek nél­kül nem haladhat egy „csomónyit" sem, de az irány­tűt, a széljárást figyelő kormá­nyos nélkül, ha halad is, alig­ha jut célba. Körülbelül ilyen a kapcsolat a mai, korszerű vállalati gazdálkodásban is a konstruktőrök, technológusok és a közgazdászok között. Kell va­lakinek figyelnie a világgaz­dasági széljárást ahhoz, hogy a műszakiak tehetsége, szor­galma, tudása és alkotókészsé­ge a legjobb hatásfokkal, a legjobb irányba vigye a vál­lalati munkát. Gerencsér Ferenc Befejezte venezuelai látogatását a magyar pártküldöttség A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége Biszku Bé­lának, a Politikai Bizottság tagjának, a Központi Bizott­ság titkárának vezetésével be­fejezte látogatását Venezuelá­ban. A magyar pártküldöttség caracasi tartózkodása alatt megbeszéléseket folytatott Je­sus Fariával, a Venezuelai Kommunista Párt főtitkárával és a párt más vezetőivel. A megbeszélésekről közleményt adnak ki. A magyar pártküldöttség szerdán a Costa Rica-i Népi Élcsapat párt meghívására San Jóséba utazott. A Szovjetunió a szabadság és a haladás erői mellett áll Leonyid Drezsnyev találkozója a Szíriái külügyminiszterrel Nézetazonosság a közel-keleti helyzet megítélésében — A Szovjetunió a nemzetkö­zi szolidaritás lenini elvétől ve­zettetve szilárdan a szabadság és a haladás erői mellett áll az arab keleten abban a harc­ban, amelyet az imperializmus próbálkozásai ellen vívnak az izraeli agresszió következmé­nyeinek felszámolásáért — je­lentette ki Leonyid Brezsnyev Khaddam Szíriái külügyminisz­terrel szerdán lezajlott találko­zóján. Az SZK KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke Andrej Gromikóval, az SZKP Politikai Bizottságának tagjával, a Szovjetunió külügyminiszterével együtt fogadta a Szovjetunió­ban baráti látogatáson tartóz­kodó Abdel Halim Khaddam szíriai miniszterelnök-helyettest és külügyminisztert, az Arab Újjászületés Szocialista Pártja vezetőségének tagját. Khaddam átnyújtotta Brezs- nyevnek Hafez Asszad szíriai elnöknek, a párt főtitkárának személyes üzenetét. A barátság és a teljes egyet­értés légkörében lefolyt meg­beszélésen a felek megállapí­tották, hogy nézeteik teljesen azonosak a közel-keleti hely­zet megítélését, az igazságos és tartós béke megteremtését illetően éppúgy, mint a szov- jet—szíriai kapcsolatok tovább­fejlesztésével kapcsolatban. A felek kifejezésre juttatták megelégedésüket azzal kap­csolatban, hogy a két ország sokoldalú együttműködése si­keresen fejlődik. Aláhúzták, hogy mind a Szovjetunió, mind pedig a Szíriai Arab Köztársa­ság külpolitikája fontos felada­tának tartja baráti kapcsolataik további megszilárdítását és el­mélyítését. A Szovjetunió és Szíria határozottan visszaver minden olyan kísérletet, amely barátságuk és együttműködé­sük megbontására irányul. Szerdán hazautazott Moszk­vából Abdel Halim Khaddam. A repülőtéren Andrej Gromiko búcsúztatta a szíriai vendéget. A Baranya megyei AGROKER idén 330 millió forint értékben adott el mezőgazdasági gépeket és 200 millió forint értékben alkatrészeket a mezőgazdasági üzemeknek. Képünkön: az őszi munkák befejezése után összeszerelésre várnak a tárcsák az egy* házasharaszti termelőszövetkezetben. Eredményes az idegenforgalmi • A KISZOV munkájáról tárgyalt a Baranya megyei Tanács végrehajtó bizottsága • A szövetkezeti ipar jól egészíti ki a megye iparát A megye bányászat nélkül értett ipari termelésének egy­ötödét, a lakossági szolgálta­tásoknak pedig az egynegye­dét a szövetkezeti ipar hozza létre — hangzott el a megál­lapítás a megyei tanács teg­napi végrehajtó bizottsági ülé­sén, a Baranya megyei Ipari Szövetkezetek Szövetsége te­vékenységének tárgyalása kap­csán. Rév Lajos, az OKISZ el­nöke ezt így támasztotta alá: Baranyában a szövetkezeti ipar jól egészíti ki a megye iparát, s ezzel jól szolgálja a helyi gazdaságpolitikai elgondoláso­kat. De elhangzott az is, hogy a szövetkezeti építőipar az álla­mi és tanácsi építőipar szá­mottevő tartaléka lehetne, fő­leg a lakásépítések befejező munkáiban, ha — a partnerek igényt is tartanának rá. A végrehajtó bizottság ered­ményesnek ítélte a megyei szö­vetség munkáját; felhívta azon­ban a figyelmet a kiemelt szol­gáltatások — különösen a sze­mélyi szolgáltatások és a la­káskarbantartó tevékenység — dinamikusabb fejlesztésére. Tájékoztatást kapott a vég­rehajtó bizottság az Idegen- forgalmi Hivatal átszervezésé­nek tapasztalatairól. Mint is­meretes, január 1-i hatállyal vonták össze a Baranya me­gyei és a Pécs városi Idegen- forgalmi Hivatalt. Az átszerve­zés meglehetősen rövid idő alatt, különösebb zökkenők nélkül zajlott le. Az első ki­lenc hónap gazdasági ered­ményei megfeleltek az össze­vonáshoz fűzött várakozásnak. Minden szálláshely-típusban növekedett a helykihasznált­ság, a Mecsek Tourist saját szálláshelyein 124 ezer vendé­get — közte 20 ezer külföldit — fogadott. Bővült a fizető­vendég-szolgálati szálláshelyek száma, s az 1865 helyre össze­sen 26 ezer vendéget közvetí­tett a hivatal. Eredményes volt az utaztatási tevékenység. A szép erkölcsi siker mellett mintegy 2,5 millió forintos többletbevételt hozott a 6. Pécsi Ipari Vásár. A hivatal te­vékenységének gyenge pontja: az idegenforgalmi propagan­da. Sem a kiadványok száma, sem a színvonala nem kielégí­tő. A hosszú nyomdai átfutási idő miatt csak 1978-ban vár­ható kedvező fordulat. Jövőre hét új kiadvány jelenik meg 85 ezer példányban. Nem ja­vultak a hivatal elhelyezési kö­rülményei: a 67 központi dol­gozó három helyen végzi mun­káját, s részben ennek is tu­lajdonítható, hogy a nagyobb apparátusban rejlő lehetősé­geket még nem tudták fel­színre hozni. Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októberi Szoci­alista Forradalom 60. évfordulójának megünnep­léséről szóló beszámoló, az 1977. évi népgazda­sági terv teljesítéséről szóló jelentés, illetve az 1978. évi terv és állami költségvetés irányelveire vonatkozó előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXXIV. évfolyam, 330. Szám 1977. december 1., csütörtök Ara: 80 fillér hivatalok összevonása

Next

/
Oldalképek
Tartalom