Dunántúli Napló, 1977. november (34. évfolyam, 301-329. szám)

1977-11-05 / 305. szám

November 8—9. Nemzetközi torna­verseny Pécsett Először rendeznek nemze­tek közötti tornaversenyt a városi sportcsarnokban. No­vember 8-án és 9-én kerül sor a Magyarország—Hol­landia női, valamint a Ma- gya rország—Spanyolország férfi viadalra. A külföldi versenyzők nov.ember 6-án este érkeznek Pécsre, a ma­gyar férfi és női válogatott hétfőn délben jön. Novem­ber 7-én délután valameny- nyi csapat edzést tart és ekkor kerül sor a technikai értekezletre. A verseny ünnepélyes megnyitója november 8-án 16.20-kor lesz, majd a Leö- wey Klára Gimnázium ta­nulói mutatják be világító­buzogány-gyakorlataikat. Az első versenynapon a kötele­ző gyakorlatokra kerül sor. November 9-én mutatják be a versenyzők a szabadon választott programot. No­vember 9-én 16.30-kor kez­dődik a verseny. Szegeden játszik ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ a Pécsi MSC Újabb nehéz mérkőzés előtt a Komlói Bányász Rangadók az NB lll-ban Heti jegyzetünk Újjászülető jégsport Éveken át kedvenc téli téma volt a magyar jégsport, a jég­korong, a mű- és gyorskorcso­lyázás gondjait felsorolni. Őszintén szólva, nem volt ez különösebben nehéz feladat. Hiszen jégsportunk mindössze néhány névből és négy műjég­pályából állt össze. Ennek a sportágnak tulajdonképpen csak élvonala volt, még ponto­sabban a legjobb esztendők­ben is csak néhány nemzetkö­zileg is ismert versenyző, akik nem is akárhogyan szerepeltek az Európa- és világbajnoksá­gokon, viszont volt egy magyar bajnokság is, ahol annyi mű- korcsolyázó sem indult néha, hogy legalább a dobogó — a győzelmi dobogó — megtellett volna velük. Persze ezekre az évekre tu­lajdonképpen nem szabad ha­ragudnunk, és rosszat monda­ni rájuk. Hiszen, ha úgy tet­szik, a magyar jégcsoda évei voltak ezek. Mindenekelőtt a magyar műkorcsolyázók nevet szereztek maguknak. Talán az sem volt éppen káros, hogy kénytelenek voltak külföldön felkészülni a nagy versenyekre, hiszen így rengeteg tapasztala­tot is magukba szívhattak, ami talán később kamatoztatható- vá válik. A magyar jégsport előtt ugyanis felcsillant az in­tenzív fejlődés lehetősége. Tulajdonképpen a jégsport újra felfedezéséről beszélhe­tünk. Arról, hogy a jégsport fel­fedezte a vidéket és a vidék felfedez^ a jégsportot. Egyelő­re a jégkorong talált otthont a vidéki jégbázisokon. Székes- fehérvárra települt a Bp. Volán csapata. Mondhatnánk, ott „tá­jol". Dehót másként nehéz is volna elképzelni a sportág új honfoglalását. Hiszen a műjég­pálya önmagában még nem oldhat meg mindent. Az pedig szinte kivárhatatlanul hosszú időbe telik, amíg egy legényké­ből elsőosztályú jégkorong-já­tékos válik. Az új pályára lete­lepített csapat viszont azonnal színvonalas mérkőzéseket is je­lent és mindennél nagyobb ösztönzést az utánpótlás neve­léséhez, nem utolsósorban fel­villanyozva a fiatalságot. Nagy szükség volt már arra, hogy a vidék is megteremtse a maga jégsportját. Hiszen az el­múlt években elsősorban a jég­korongnak a főváros mór nem tudott megfelelő fejlődési lehe­tőséget biztosítani. Egymás után szűntek meg a csapatok, és bár a megmaradottak játékereje megnőtt, a bajnokságot álmos érdektelenség vette körül. Csak a két nagy rivális örökrangadói jelentették a pezsgést a jégen. Pedig éppen most nagy szüksé­ge lenne a sportágnak az ál­landó pezsgésre. A válogatott a világbajnokság B csoportjá­ban már kemény ellenfelekkel találja magát szemben. Négy csapatra épült válogatott ebben a csoportban tartósan nem so­kat kereshet,.. A meglevő és a tervezett vi­déki jégcentrumok biztató ké­pet festenek elénk. Néhány év múlva életerős, ténylegesen tö­megekkel rendelkező jégko­rong-bajnokság egyengetheti a sportág eredményes nemzetkö­zi szereplésének útját. Bizonyá­ra számtalan új tehetség búk­ban fel majd azokon a terüle­teken is, ahol korábban legfel­jebb a képernyőről ismerték a jégkorong sokszínű szépségét. És nem utolsósorban: százak, netán ezrek találhatják meg a sportolás örömét az új jégpá­lyákon. Nyilvnávalóan hasonló karri­ert fut majd be a műkorcsolyó- zás is. És tömegsporttá válik majd a korcsolyázás. Mert bi­zonyára ellepik, majd ezeket a pályákat azok is, akik nem pá­lyáznak sportbeli hírnévre, csak a maguk örömére járnak ki a jégre. Még azt is megkockáz­tathatjuk, hogy ez jelenti majd a legnagyobb eredményt.. . — K — Átadták a Leöwey Gimnázium új létesítményét Hosszú út vezetett a Leö­wey Klára ' Gimnáziumban teg­nap délután átadott sportpálya megszületéséig. Az iskola di­ákjai 1976-ban országos első helyezést értek el a „Ki tud többet a Szovjetunióról?" ve­télkedőn. Jutalmuk egy 7 sze­mélyes Volga-kombi gépkocsi volt. Mivel az iskola nem jo­gosult ilyen gépjármű üzemel­tetésére, a Volga-kombit a városi tanács megvásárolta a Városi Rendezvények Irodája számára. Az ebből származó összeg szolgáltatta az alaptő­két egy már régóta sürgetett sportpálya megépítéséhez. Az új létesítmény a gimnázium udvarán, a volt gyakorlókért területén kapott helyet, kivite­lezője a Köztisztasági és Út­karbantartó Vállalat volt. Az alaptőkéhez a városi tanács is hozzájárult, s a leöweysta diákok fejenként 20 óra tár­sadalmi munkát ajánlottak fel a KISZ megalakulása 20. év­fordulója alkalmából. A vál­Jubileum November 5-én egyéves fennállását ünnepli a Pécs vá­rosi Sportcsarnok. Ma este 18 órakor rendezik a jubileumi ünnepséget, mely kapcsolódik a NOSZF 60. évfordulójának megünnepléséhez. Az ünnep­ségen az intézmény legered­ményesebb dolgozói jutalom­ban részesülnek. T udósítóinkhoz! Kérjük tudósítóinkat, hogy a november 6-i, vasárnapi sporteseményekről tudósításai­kat vasárnap délután 3 és 5 óra között adják le a 15-000- ás telefonszámon. lalkozás sikeréhez hozzásegí­tett a Leöwey gimnázium és a szomszédos Művészeti Gimná­zium és Szakközépiskola sike­res együttműködése is. öltö­zőket ugyanis az utóbbi szol­gáltat a sportpályához. A több oldalról jövő se­gítség és az intézmény sikeres kooperációja eredményeként most korszerű sportlétesít­ménnyel bővült nemcsak a Leöwey gimnázium, de Pécs Radnóti-sportnap Mohácson Mohácson, a NOSZF 60. évfordu­lója tiszteletére rendezett Radnóti sportnapon az elmúlt hét végén kö­zel 700-an vettek részt. Labdarú­gásban. sakkban és lövészetben mérték össze erejüket a sportolók, a résztvevők egy csoportja pedig az 1917 méteres forradalmi túrán indult. A labdarúgás győztese a dolgo­zó KISZ-esek közül az öntödei Vál­lalat, a középiskolásoknál a Kis­faludy Károly Gimnázium, az úttö­rőknél pedig a Park utcai iskola csapata lett. A sakkbajnokságot két kategóriában rendezték, s az első helyezett az 502. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és a Szé­chenyi téri általános iskola lett. A lövészetben Budai István (felnőtt), Óvári Ervin (ifjúsági), valamint Ig- nácz József és Varga Éva (úttörők) bizonyultak a legjobbaknak. A forradalmi túra résztvevői, 420- an emléklapot kaptak. városa is. Tegnap délután Csorba Tivadar, Pécs város Tanácsa művelődésügyi osz­tályvezetője adta át rendelte­tésének az új sportpályát, amit azonnal birtokba vettek* a di­ákok. A szekszárdi Garay gimnázium fiú és lány kézi­labdacsapata mérte össze ere­jét a Leöwey csapataival. Az eredmény: Garay—Leöwey lánycsapata: 19:4, Leöwey— Garay fiúcsapata 22:14. November 5., szombat Labdarúgás. NB I. mérkőzés: SZE- OL AK—Pécsi MSC, Szeged, 13.00. NB I. tartalék bajnokság: SZEOL AK—PMSC, Szeged, 11.00. Kosárlabda. NB II. férfiak: Zala­egerszegi Építők—Universitas PEAC, Zalaegerszeg, 16.00. NB II. nők: Szigetvár—Fonyód, Szigetvár, 16.00. Röplabda. NB II. nők: Tapolcai Bauxit—Universitas PEAC, Tapolca, 13.30. Birkózás. NB II. szabadfogású csapatbajnoki mérkőzések a' PMSC, a Kinizsi Húsos, a Szegedi Vas­utas, az Orosháza és Pásztó csa­patainak részvételével. Tüzér utca, 14.00. November 6., vasárnap Labdarúgás. NB II. mérkőzés: Kom­lói Bányász—Dorogi AC, Komló, 13.00. NB III. mérkőzések: Sellye— Véménd, Sellye, 13.00. PVSK—Orosz­lány, PVSK-pálya, 13.00. Megyebaj­nokság: Siklós—Zsolnay SE, Siklós, 13.00. Szalánta—Szigetvár, Szalánta, 13.00. Boly—Vasasi Bányász, Boly, 13.00. P. Kinizsi—Honvéd Steinmetz SE, Kovács-telep, 10.00. Mágocs— Beremend, Mágocs, 13.00. BTC— Kesztyűgyár, Bőrgyár-pálya, 10.30. Drávafok—Pogány, Drávafok, 10.00. Mázaszászvár—Magyarszék, Máza- szászvár, 13.00. Országos ifjúsági bajnokság: Véménd—Sellye, Véménd, 9.30. PVSK—PMSC, PVSK-páiya: 11.30. Sportiskola—Komló, Kovács-telep, 11.15. Kosárlabda. NB I. férfiak: PVSK— MAFC, városi sportcsarnok, 10.00. NB I. nők: PVSK—Ganz-MAVAG. városi sportcsarnok, 11.30. NB II. nők: Zalaegerszegi Volán—Univer­sitas PEAC, Zalaegerszeg, 10.00. Röplabda. NB II. férfiak: Univer­sitas PEAC—Győri Dózsa, Egyetemi tornacsarnok. 16.00. Kőbányai Lom­bik—Honvéd Steinmetz SE, Buda­pest, 11.00. ÉLGÉP SC—Pécsi Vörös Meteor, Budapest, 12.00. NB II. nők: Mohács—Postás SE, Mohács, 11.30. Bonyhádi Spartacus—Pécsi Vörös Meteor, Bonyhád, 14.00. Vívás. November 7. emlékverseny, Tanárképző Főiskola, 7.30. November 7., hétfő Kosárlabda. NB I. nők: ZTE— PVSK, Zalaegerszeg, 20.30. Röplabda. NB II. férfiak: Honvéd Steinmetz SE—Győri Dózsa, Dobó Gimnázium, 9.00. NB II. nők: Mo­hács—Ajkai Videoton, Mohács, 12.00. Moddellezés. Rádióirányítású autó­modellező országos meghívásos ver­seny, Építők úti iskola, 9.00. Mecseki nyílt túra Vasárnap, november 6-án a város feletti parkerdőben vezetjük a nyílt túrát, melyhez minden természet­kedvelő csatlakozhat. Útvonal: Tettye—Szaniszló út—Mi- léva út—Ilona pihenő—Francia em­lékmű—Fenyves sor—Misina nyereg— tv-torony—Dömörkapu—Felszabadulási emlékmű. Távolság kb. 13 km, menetidő 4 óra. Találkozás: 8.00 órakor a Széche­nyi téren, a Hunyadi-szobornál. Túravezető: Gida Tibor. Kéthetes szünet után foly­tatódik a bajnokság őszi for­dulója a labdarúgó NB l-ben. A PMSC Szegeden lép pályá­ra. A piros—feketék utoljára 1973 őszén játszottak bajnoki mérkőzést a Tisza-parti város­ban és akkor a SZEOL fölé­nyes, 4:0 arányú győzelmet aratott. Nyáron a Tisza Kupá­ban mérkőzött a két csapat és a pécsiek 4:1 arányban jobbnak bizonyultak. A SZEOL AK jelenleg négy pontjával a táblázat utolsó helyén tanyázik, a kilenc mér­kőzésen mindössze kétszer si­került győzniük, hét alkalom­mal vesztesként hagyták el a pályát. A PMSC szereplése lé­nyegesen jobb. — A jelenlegi helyezések és a Tisza Kupában elért eredmény alapján bizakodva utazhatunk Szegedre — mon­dotta Kovács Imre, a PMSC vezető edzője. — Úgy érzem, legyőzhetjük a SZEOL csapa­tát és ha nem sikerül, akkor csak azért nem, mert a játé­kosok nem elég bátrak. A mérkőzés esélyesei mi va­gyunk. A SZEOL számára rendkívül fontos ez a mérkő­zés, ezért óriási küzdelem vár­ható. A Ferencváros elleni győztes csapat összeállítása nem változik, csupán olyan módosításra kerülhet sor, hogy Kiss visszamegy a középpá­lyára, mivel az utánpótlás-vá­logatottban ezen a poszton veszik figyelembe, és Dárdai előre megy a csatársor ten­gelyébe. A kezdő csapat: Katzirz — Iványi, Torna, Hosz- szú. Kincses — Kiss, Pál, Lő- rincz — Kardos, Dárdai, Do­hány. A három tartalék Fied­ler, Lingl és Lutz lesz. * A Komlói Bányász a leg­utóbbi fordulóban az elmúlt évben még NB l-es Salgó­tarjánt fogadta. A kpk—fehé­Autós és motoros emlékversenyek Autós ügyességi versenyt rendez a Magyar Autóklub Baranya megyei Szervezete Pécsett, a Szabadság úton november 6-án délelőtt 9 órai kezdettel. A NOSZF 60. évforduló­jának tiszteletére rendezendő autós versenyen öt kategóriában mérik össze tudásukat a versenyzők. A ki­írás értelmében bárki részt vehet a versengésben, akinek érvényes vezetői engedélye van. Nevezni a helyszínen lehet vasárnap reggel 8—9 óra között. Díjkiosztás várható­an 12 órakor. * KRESZ-vetélkedövel egybekötött autós ügyességi versenyt rendez 6- án reggel 8 órától Mohácson a vá­rosi és járási KBT, valamint a Bar­tók Béla Művelődési Központ autós sportklubja. A versenyt a Széchenyi téren bonyolítják le, nevezéseket reggel fél 7-től fogadnak el a mű­velődési központban (Mohács, Vö­rösmarty u. 3—5. sz. alatt). * A PTTE túramotoros szakosztálya november 6-án 9.30-kor évzáró mo­toros terepügyességi versenyt és tag­toborzót rendez a Remeteréten. A versenyre minden kis és nagymo­torral rendelkező motoros jelentke­zését várják a helyszínen a ren­dezők. rek vasárnap délután egy újabb volt NB l-essel, a Do­rog együttesével találkoznak. A mérkőzés színhelye a kökö- nyösi pálya lesz. — Egy helyen kérdéses az összeállítás — mondotta Ku­nos István, a komlóiak tech­nikai vezetője. — Csaba Gá­bor vezető edző még nem döntötte el, hogy ki játszik jobbszélsőt. Szeretnénk itthon tartani a két bajnoki pontot, ezért támadni fogunk, de nem szabad megfeledkeznünk a fürge dorogi csatárok el­lentámadásairól. Az NB Ill-ban a PVSK Pé­csett az elmúlt évben még NB Il-es Oroszlányi Bányász csapatát látja vendégül. A vasutascsapat kitűnő formá­ban van, jelenleg a táblázat élén foglalnak helyet. Az Oroszlány nehéz ellenfélnek ígérkezik, de a mérkőzés esé­lyese a pécsi csapat. Sellyén megyei rangadót játsszanak, a sellyeiek a Véménddel talál­koznak. A legutóbbi forduló­ban mindkét együttes győzött, most nagy küzdelem után döntetlen eredmény várható. Társadalmi aktívák jutalmazása A Pécsi járási Sportfelügyelőség emlékplakettet alapított a járás sportjában folyamatosan tevékeny­kedő társadalmi aktívák részére. A plakettek átadására november 3-án került sor a sportfelügyelőségen. A 15 éves sportmunkáért bronz emlék­plakettet kapták: dr. Dalmadi Sán­dor, a járási atlétikai szövetség titkára, Krajczár Sándor, a járási labdarúgó szövetség titkára, Szabó János, a járási asztalitenisz szövet­ség elnöke, valamint Litványi Tibor- né, a sportfelügyelőség ügyviteli alkalmazottja. Dunántúli napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallatna Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kijdó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7601 Pécs, Hunyadi út 11. sz. Telefon: 15-000, 15-762. 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda 7630 Pécs, Engel János u. 8. Tel: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 21 Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133—2007 Női dolgozókat felveszünk Tiszta, higiénikus munkakörülményeket biztosítunk, könnyű lisztcsomagoló munkára Jelentkezés: a pécsi villanymalom vezetőjénél, Pécs, Szigeti út 83. sz. alatt. 2:2-re végződött az Universitas PEAC—Mohács megyebajnoki rangadó. Az egyetemisták gólszerzői: Kalász és Krénusz, a mo­hácsi góllövők: Székely és Hancz. A képen: a mohácsiak egyik támadása. Gépkocsiból sportpálya

Next

/
Oldalképek
Tartalom