Dunántúli Napló, 1977. május (34. évfolyam, 118-148. szám)

1977-05-26 / 143. szám

e Dunántúli napló 1977. május 26., csütörtök II hyiiro&ioiftgia a környezetvédelem egyik legfontosabb segítőtársa A hydrobiológia a vizek élő­világának a tudománya. A ví­zi élet alapját a parányi, mik­roszkopikus moszatok alkotják. A moszatok által képviselt és felhalmozott szervesanyag a bá. zisa annak a „tápláléklánc­nak", amely a mikroszkopikus élőlényektől egészen a halakig vezet. De a természetes egyen­súlyban lévő vizekben elsősorban a moszatok gondoskodnak a ki­sebb vagy közepes mértékű szennyeződések kiküszöbölésé­ről, azaz a vizek „öntisztulásá­ról” is. A vizek moszatvilágát kutató szakemberek a mikrolé- nyek „jelzőszerepét" felismerve közvetlen segítségére van a víz- és környezetvédelemnek. Mintegy négy évtizede fog­lalkozik hydrobiológiai kutatá­sokkal a Pécsett élő dr. Uher- kovich Gábor kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársa. Jelenleg a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez tartozó akadémiai laborató­riumban dolgozik a Dráva, a mecseki üdülőtavak, a darányi természetvédelmi terület és más dunántúli vizek kutatásán. Most sikerült kifognom egy olyan időpontot, amikor éppen otthon találtam — mert kuta­tómunkái miatt szinte egész évben utazik. Hazai munkái mellett az utóbbi hat esztendőben részt vesz az Amazonasz medencé­jének brazil—nyugatnémet együttműködésben történő bio­lógiai kutatásában, minden részletre kiterjedő, tudományos feltárásában. A vízmintákat Braziliából hozzák neki az NSZK-beli Plön- be, ahol Európa legnagyobb hidrobiológiái intézete műkö­dik. Kiutazni már nem tud Dél- Amerikába, mert egészségi ál­lapota miatt nem bírja a tró­pusi klímát. Közép-Európában Dr. Uherkovich Gábor kandidátus kutatásainak jelentősége • Brazíliából hozzák a vízmintákat # Az algák víztisztító szerepe a mecseki üdülotavaknál ő az egyetlen szakember, aki részt vállalt a világ legnagyobb összefüggő természetes terüle­tének, az Amazonasz medencé­jének alapos feltárásában. A világ összoxigén-termelésének közel húsz százalékát az itteni megbonthatatlannak tűnő ős­rengeteg termeli. — Felhasználja a brazil ta­pasztalatokat itt, szőkébb ha­zánkban, Baranyában is? — Igen, hiszen ez a terület az Amazonasz folyóval együtt szinte még teljes egészében eredeti természetes állapotá­ban vqn. Ez a kutatások leg­jobb kiinduló pontja. Az algák jelzőszerepének pontosításában jelentős szerepet tölt be, ami hazai kutatásaimnál éppúgy felhasználható. — A mecseki üdülőtavak víz­rendezésénél mennyiben „segí­tettek" az algák? — A víz felszíne kizöldült. Ebből arra lehetett következtet­ni, hogy túl sok az alga. Tehát olyan szennyezett volt a víz, hogy ezek az apró élőlények már nem kötötték le a felesle­ges szerves anyagokat. A fel­ismerést vízkémiai, vízrende­ző, térületrendező, és egész­ségügyi szakemberek vizsgála­taival összegeztük. Az ered­mény: megállapítást nyert, hogy a tavakat sokoldalúan megter­helték; vagyis túlzottan igény­beveszik. Emiatt eliszaposodtak, elszennyeződtek. A megoldás iszapkivétel és differenciált hasznosítás, fgy például az Or- fűi-tóban nem horgászhatnak, s a Pécsi-tóban sem szabad in­tenzív horgászatot folytatni. — Milyen jelentősebb hazai kutatást végez mostanában? — Jelenleg a Dráva vízrend­szerét tanulmányozzuk egy komplex szakembergárdával. Munkánk fő célja a folyóvíz Sokrétű felhasználása. A ter­vekben szerepel a Dráva, mint ivóvízforrás és egy esetleges vízierőmű gondolata is szóba került. A hatvanöt éves tudós na­gyon aktív tudományos munkás­ságot végez. Eddig közel 150 tanulmánya és könyve jelent meg, — szinte a világ minden jelentősebb országának nyel­vén. Mire e sorok megjelen­nek, ő már újra az NSZK-ban lesz. Új algákkal, moszatokkal teli vízszállítmány érkezett Bra­zíliából. Ki tudja, hogy most éppen mit jeleznek? Jankó Tamás Szemtől szembe című sorozatában a Gon­dolat Könyvkiadó a közel­jövőben jelenteti meg Puccini életéről szóló új kötetét, melynek írását Fájth Tibor kezdte, de mű­vét már nem tudta befe­jezni. Halála utón a könyv­kiadó vállalat- dr. Nádor Tamást kérte fel a könyv írásának befejezésére és Fájth Tibor kéziratának sajtó aló rendezésére. Dr. Nádor Tamás Liszt-életrajzi könyve a Zeneműkiadó Napról napra sorozatában annak idején nagyon rö­vid idő alatt elfogyott. Most a Pécsi Szikra Nyom­dában készül a könyv új kiadása, mely bizonyára jelentős segítséget nyújt majd azoknak a baranyai középfokú iskolai tanulók­nak, akik részt kívánnak venni a Liszt Ferenc Társa­ság Pécsi Csoportja által meghirdetett pályázaton. Dél-amerikai kovamoszat 10 000-szeres nagyításban Létezett-e a híres zselici betyárvezér? Patkó Bandi nyomában »Jöjjön, megmutatom a sírját!” Gálosfótól nyugatra, a Ka­posvár—Bükkösd közötti gerinc­éten sűrű bükkösben húzódó település: Nagytótváros. Hang­zatos neve hajdani pusztát ta­kar, ma már térkép sem jelzi. Környékbeliek híresztelik: itt van eltemetve iPatkó Bandi. A be­omlott pincék, összedőlt házak közé bekúszott az erdő, vele az enyészet. Csupán három ép­ségben maradt lakóház árvál­kodik az út mentén: méhészek lakják tavasztól—őszig. Tőlük érdeklődöm, merre a temető. — Patkó Bandi miatt jött? Jöjjön, megmutatom a sírját! — igazít el készségesen egyikük, s hosszas betyártörténetbe kezd. örül, hogy szót válthat vala­kivel. A temető különös, zárt világ. Áthatolhatatlan bozótos rejti a kíváncsi idegen elől azt a húsz—huszonöt sírt, ahova az egykori hamusbetyárok, szénégetők temetkeztek. Vadrózsa, som, vagy galago­nya bokrok alatt a durván ácsolt fakereszteken már alig olvashatók a nevek. Többnyire a fakereszt is hiányzik, csupán parcella árulkodik a sírhelyről. Középütt három magas fenyő­fa, körülötte leljük meg a Pat­kó-sírokat. Vagy Tízet. De- az állítólagos betyársír jelöletlen. Akár rá is foghat­ták. Mellette fakereszten Patkó Ferenc neve olvasható — 1903- ban halt meg. Odább Patkó Andrásné, ö volt oz utolsó leszármazott a nagytótvárosi Patkók között, 1953-ban temették. Somogy hét vármegyét .látott el betyárokkal. Sobri Jóska, Sé­ta Pista, Bödő Böske és a Pat­kó testvérek hírhedt alakjai a múlt század hatvanas éveiben a Zselicségnek. Kiskorpád — Ibafa—Mozsgó—'Vásárosbéc kö­zötti erdők kanászaiból, pász­toraiból kerültek ki ezek a be­tyárok, s ha szorult a hurok, elnyelte őket a zselici renge­teg. Tetteikről bűnlajstromok, hivatalos jelentések árulkod­nak. A zselici falvak lakói mé­giscsak Patkó Bandi nevét em­legetik. Gönczi Ferenc néprajzkutató tudományos igényességgel meg­írt Somogyi betyárvilág című könyvében hiába keresem Pat­kó Bandi nevét. Szerinte a vá- sárosbéci Patkó-testvérek — Jancsi és Pista — valamint a nem idevalósi Angyal Bandi analógiájából származik. Patkó Bandi tehát nem élt, csak a nép képzeletében. Gönczi sem pontos. A vásá- rosbéci református egyház anya­könyvéből ellenőrzőm állítását. Az anyakönyv magánkézen kal­lódik. Szerencsém van, a kamrá­ból előkotort poros, de időt­álló kötésű hivatalos dokumen­tumok közül előkerül a régi partikula," amelyből kiderül: 1823—1840 között azonos szü­lőktől nem született János és István, hanem 1827-ben Patkó Gábor és Tóth Katalin szülők­től Ferenc és Gábor, 1839-ben pedig Patkó János és Tóth Ilo­na házasságából János és Jó­zsef. így az István is felvett név, akár a Bandi, csak a Já­nos valódi. A vósárosbéci temetőben éppolyan sok a Patkó-sír, mint a légvonalban Jizenöt km-re le­vő sokkal eldugottabb Nagy­tótváros temetőjében. A szé­pen faragott kopjafák egykori pásztoréletről tanúskodnak. A feliratok fölött megkülönbözte­tő jelzésként tölgyfafeszület dí­szíti a sírokat. Patkó Ferenc nevét hiába keresem a század- forduló környéki faragott sír­emlékeken. Ha utánagondolok... — a hetvenes években indított haj­tóvadászat felszámolta a zseli­ci betyóréletet. De kisebb úton- állások, tolvajlások még a szá­zadforduló idején is előfordul­tak. Már nem a pásztorok vi­lágából, hanem a tótvárosi, szentluka-pusztai hamuzsírkészí- tőkből, szénégetőkből kerültek "ki ezek az úgynevezett „hamus- betyá rok”. Lengyeltóti János mozsgói helytörténeti kutatóval arról beszélgetünk, hogy- Patkó Fe­renc ezen a vidéken rejtőzhe­tett el leginkább a világ sze­me elől. Ki tudja, a legendás név mögött nem az ő szemé­lye rejlik-e? A kör bezárult, ott, ahonnan elindultunk: a nagytótvárosi temetőben! Varga Ferenc A XVI. századi zenekultúránk új dokumentumai Jegyzetek a Csontváry matiné után A budapesti Kossuth Klub és az Egyetemi Színpad után elsőként a pécsi közönséget kereste fel az a tudományos kutatókból és művészekből álló együttes, mely nem kisebb feladatra vál­lalkozott, mint életközeibe hoz­ni 400 év előtti kultúránk újon­nan feltárt zenei dokumentu­mait. A feladat nemcsak azért bonyolult, mert látszólag szak­tudósok érdeklődési köréhez tartozó anyagról van szó, ha­nem azért is, mert bemutatá­suk, művészi szinten történő előadásuk rendkívüli felkészült­séget igényel. Nem alaptalan az a vád, hogy a hazai reneszánsz-kuta­tás hosszú idő óta egyoldalú­vá vált. Inkább irodalomtörté­nészek számára kijelölt kutatá­si területnek vélték és kezel­ték. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének keretében működő Reneszánsz Kutató Csoport ér­deme, hogy a kutatásba más szaktudományok bevonását is sürgette. Klaniczay Tibor aka­démikus pl. nyíltan jogos bírá­latban részesítette a hazai ze­netörténeti kutatás elégtelensé­gét. Öelőtte már Horváth Já­nos, a budapesti egyetem ma­gyar irodalomtörténeti tanszé­kének professzora sürgette a szintézis jegyében történő re­neszánsz kutatást. Ez sorsdön­tő lépés volt, annál inkább, mert a 16. században még egy­séges volt a kultúra és a tu­dás, vagyis a tanult, az egye­temet végzett, pláne a „magis- ter” fokozatot is megszerző humanista éppúgy értett a filo­lógiához, a teológiához, termé­szettudományokhoz, mint a jog­hoz vagy a zeneelmélethez. Aki pedig udvari szolgálat­ba akart lépni, hangszereken is játszania kellett. (Erről bő­vebbet B. Castiglione Az Ud­vari Ember című művéből tud­hat meg az érdeklődő.) A fen­tiekből azt a logikus következ­tetést kell levonnia korunk tu­dósainak, kutatóinak, hogy akarva nem akarva nekik is az egyetemes szemlélet jegyében kell a reneszánsz ember kultú­rájához, annak még feltáratlan értékeihez nyúlniok. Bármennyi­re kemény vagy kellemetlenül hangzó a kifejezés, de a való­ság az, hogy ma mindannyian többé-kevésbé „szakbarbárok” vagyunk. Ezen csak úgy lehet segíteni, ha egyrészt elkötelezi magát a reneszánsz-kutató az egyetemes kategóriákkal, más­részt az igazi tudósra mindég is jellemző alázattal megoszt­ja kutatási területét, vagyis fel­kéri más társtudomány szaktu­dósainak közreműködését. Ez­zel természetesen megoszlik a rengeteg munka gyümölcseként jogosan igényelt „dicsőség” is. Ma ugyanis kivesző félben van az a zseni-kutató-tudós típus, aki pl. egyaránt ért a rene­szánsz kor zeneelméletéhez, az akkori kóta megfejtéséhez és járatos a 400 évvel ezelőtti kor egyetemes, valamint hazai iro­dalom-, társadalom- és kultúr­történetében. És ha értene is mindehhez, még mindég rószo- Yulna egy olyan művészi együt­tesre, melynek vezetője a rene­szánsz muzsika szakértője és maga köré tudott gyűjteni egy kórust vagy kisebb zenekart. mely rekonstruálni is tudja a feltárt anyagot élvezhető, mű­vészi szinten! A Csontváry ma­tinén bemutatott műsor az előbb elmondottak jegyében született... Hazai reneszánsz művelődé­sünk 16. századi relikviáit ed­dig legtöbbnyire külföldön ku­tattuk. A műsor gerincének, a „gyulafehérvári madrigálok­nak" egyetlen megmaradt pél­dányát pl. Modenában talál­tam meg, a világhírű Biblio- teca Estense zenei archívumá­ban. De épp az a fájdalmasan elgondolkoztató, hogy hazai zenekultúránk történészei még az itthon fellelhető kincseink­kel sem kezdtek eddig szaksze­rűen foglalkozni. Így történhe­tett meg, hogy 100 évvel ez­előtt mór igen komolyan ele­mezte külföldön Krebs profesz- szor a Báthory Zsigmond feje­delem számára írt II Transil- vano második kiadásának Lon­donban őrzött kötetét, mely 1597-ből való. Ugyanakkor a 60 éve az Akadémia birtoká­ban lévő 1593. évi első kiadású unikummal még senki sem fog­lalkozott behatóan az itthoniak közül. Az utóbbi években rendkívül felgyorsult a régi zenei anyag felkutatásának tempója. Még­hozzá nem várt módon épp a reneszánsz muzsika íekontsruá- lására vállalkozó aktív zené­szek körében, vagyis a lant, gi­tár, clavicemballó, kürt és egyéb hangszerek előadóművé­szei és kórusvezetők nem is kis számú csoportja körében. így az a szerencsés helyzet állt elő, hogy olykor épp az előadók lepik meg a tudományos kuta­tókat a maguk által felkutatott eredményeikkel. Ezzel nemcsak a reneszánszkori művelődésünk ügyét viszik előbbre, hanem sa­ját műsoruk is elevenebb, él- ményszerűbb lesz. A pécsi ma­tinénkon is műsorra tűztünk olyan számokat, melyeknek anyagát Kecskés András lant­művész tárta fel külföldi meg­hívásai alkalmával. Minden itáliai, holland vagy ausztriai szereplését könyvtári kutatással köti össze. Ö egyike azoknak, akik a 400 évvel ezelőtti szin­tézis jegyében saját magukban akarják összhangba hozni a humanistát és a művészt. Egyik legszámottevőbb eredménye Balassi Bálint „nóta” jelzései között szereplő „az Lucrézia nótájának” megtalálása; en­nek köszönhető, hogy ma már énekelni is tudjuk a végvári élet dicséretét zengő Katona énekét, a Vitézek mi lehet... kezdetűt. A mi ezeknek publikálását illeti, ugyancsak jó hír­rel állhatunk elő. A Ma­gyar Hanglemezgyár és a Zeneműkiadó elérkezettnek látja az időt, hogy ezt a ko­rántsem könnyű reneszánsz mu­zsikát mind lemezen, mind pe­dig hangjegyes kiadásban megjelentesse. Ez azt jelzi, hogy részt kíván venni a nem­zetközi szempontból is igen je­lentős eredményeink közkincs- csé tételében, — de azt is je­lenti, hogy a magyar közönség nagykorúságának felismerése végre megtörtént! Dr. Barlay O. Szabolcs Június A-ig 1,20 Ft helyett 8Q fillér B. m.-i Élelmiszerkereskedelmi Vállalat ÁRf.ArnhriTnihan és élelmiszerboltjaiban. ka

Next

/
Oldalképek
Tartalom